Големина на текста:
Въведение в 
проблематиката на 
художествено­
литературната собственост  
Правен аспект ­ "Автор е 
физическото лице, в резултат на 
чиято творческа дейност е 
създадено произведение". 
Авторът може да е обозначен с 
имеанонимпсевдоним
криптонимфиктоним или 
графоним. Между автора и 
създаденото от него 
произведение съществува 
психологическаинтелектуална
идейно­естетическа и 
юридическа връзкаобуславяща 
правото на собственост
В България основният правен 
регламент в областта на 
художествено­литературната 
собственост е Законът за 
авторското право и сродните му 
права (ЗАПСП), приет през 1993 
ги многократно актуализиран.
Обект на закрила съгласно 
ЗАПСП е: "всяко произведение 
на литературатаизкуството и 
наукатакоето е резултат на 
творческа дейност и е изразено 
по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е обективна форма"
 
Носител на авторско право 
може   да       бъде:       
1. авторът на произведение
като: "Автор е физическото лице
в резултат на чиято творческа 
дейност е създадено 
произведение";
2. други физически и юридически 
лица ­ наследник на автора след 
смъртта му или например лицето
осигуряващо създаването и 
издаването на периодични 
издания и енциклопедии
работодател ­ при компютърни 
програми и бази данни
създадени в условията на 
трудово правоотношение.
"Авторското право върху 
произведениесъздадено от две 
или повече лицаим принадлежи 
общо независимо дали 
произведението е неделимо цяло 
или се състои от частикоито 
имат самостоятелно значение". В 
този случай говорим за 
съавторство.
Изключителното право В 
областа на художествено­ли­
тературната собственост е 
комплексно правосъстоящо се 
от   неимуществени    (моралнии   
имуществени (икономически
права.
Основните неимуществени   
права на автор на произведение 
на науката, литературата и 
изкуството  се заключават във 
възможността авторът  да 
осъществи всяко от следните 
действия:
­­да реши дали създаденото 
от него произведение може да 
бъде разгласено и да определи 
времетомястото и начина, по 
който да стане това;
­­да иска признаване на 
неговото авторство върху про­
изведението;
­­да реши дали 
произведението му да бъде 
разгласено под псевдоним или 
анонимно;
­­да иска името му
псевдонима му или друг 
идентифициращ го авторски знак 
да бъдат обозначавани по съот­
ветния начин при всяко използване на 
произведението;
­­да иска запазване на 
целостта на произведението и да 
се противопоставя на всякакви 
промени в негокакто и на всяко 
друго действиекоето би могло да 
наруши  законните  му  интереси или 
личното му достойнство;
­­да променя 
произведението си, ако с това не 
се нарушават правапридобити от 
други лица;
да има право на достъп до 
оригинала на произведението
когато то се намира във владение на 
друго лице и когато това е 
необходимо  с оглед на упражняване 
на неимуществено  или имуществено 
правопредвидено в  ЗАПСП;
­­да спре използването на 
произведението поради промени в 
убежденията си.
Иму  ществените   права на автора 
са съвкупност от всички възможни 
форми  на използване на 
произведениетоПравото на 
използване е основно  имуществено 
право на автора на всяко 
произведениеЗа използване с е 
смятат  действия като:
­­възпроизвеждането на 
произведението;
­­разпространението на 
оригинала или екземпляри сред 
неограничен брой лица;
­­публичното 
представяне (за драматични
хореографски и други произведения
или изпълнение (за музикални и 
литературни произведения) в 
достъпно за публиката място ­ 
концертен подиум, заведение за 
хранене и забава, киносалонпанаир
модно ревю;
­­предаването на 
произведението чрез кабел или 
друго техническо средство;
­­публичното показване 
на произведение на изобразителното 
изкуство и на произведение
създадено по фотографски или 
аналогичен на него начин;
­­превеждането на 
произведението на друг език;
­­преработката на 
произведение;
­­реализирането на 
архитектурен проект чрез построя­
ване или изработване на обектаза 
който той е предназначен.
­­предлагането по 
безжичен път или чрез кабел
или друго техническо средство 
на достъп на неограничен брой
лица до произведението или до част 
от него по начинпозволяващ този 
достъп да бъде осъществен от място 
и по времеиндивидуално избрани от 
всеки от тях;
­­вносът и износът на 
екземпляри от 
произведението в търговско 
количествонезависимо 
дали те са произведени 
законно или в нарушение на 
изключителното право на 
използванечийто субект­
носител е авторът.
Авторът има право на 
възнаграждение за всеки вид 
използване на произведението и 
за всяко поредно използване от 
същия вид.
Извън обхвата на 
изключителното право на 
автора върху създаденото от 
него произведение е т.нар
свободно използване
Нормативно регламентирани 
са две форми на свободно 
използванеа именно
свободно използване без 
заплащане на възнаграждение и 
свободно използване със 
заплащане на компенсационно 
възнаграждение.
Свободно използванеза 
което не е необходимо 
съгласието на носителя на 
авторското право и без 
заплащане на възнаг  ­  
раждениее всяко едно от 
следните действия:
­­временното 
възпроизвеждане на 
произведения за целите на 
предаване в мрежа или друг 
вид разрешено използване;
­­използването на цитати 
от вече разгласени 
произведения;
­­използването на части 
от публикувани произведения 
за целите на анализкоментар 
или по друг начин за научни 
или образователни цели;
­­използването като текуща 
информация в периодичния 
печат и другите средства за 
масово осведомяване на 
разгласени вече статии по 
актуални икономически
политически или религиозни 
темина речиотчетипроповеди
пледоарии и др.;
­­възпроизвеждането по 
фотографски или друг начин 
на произведениясвързани с 
актуално събитие;
­­използването на 
произведенияпостоянно 
изложени на улициплощади и 
други обществени места с 
информационна или друга 
нетърговска цел;
­­публичното представяне 
или изпълнение на публикува­
ни произведения в учебни или 
други образователни заведения;
­­възпроизвеждането на 
публикувани вече произведения 
от библиотекиучебни заведения
музеи и архивни учреждения
както и възпроизвеждането 
по Брайлов шрифт;
­­временното записване на 
произведение от радио­ и 
телевизионна организация при 
отстъпено авторско право от 
страна на автора;
­­използването на 
произведения за целите на 
националната сигурноств 
съдебното и административното 
производствов парламентарната 
практикапо време на 
религиозни или официални 
церемонии;
­­използването на сграда
представляваща 
произведение на 
архитектурата или на план на 
такава сграда с цел 
реконструкцията й.
Свободно използване със 
заплащане на компенсационно 
възнаграждение е допустимо 
при следните случаи:
­­възпроизвеждането с 
нетърговска цел на отпечатани 
произведения с изключение на 
нотни материаливърху 
хартия или подобен носител;
­­възпроизвеждането на 
произведениянезависимо 
върху какъв носителот 
физическо лице за негово 
лично ползване с нетърговска 
цел.
Авторите на 
произведениязаписани 
върху звуко­ или видео­
носителартисти­
изпълнителипродуценти на 
звукозаписи и на филми имат 
право на компенсационно 
възнаграждение при 
презапис за лично 
ползванеНа такова 
възнаграждение имат право 
и авторите и издателите на 
печатни произведения при 
тяхното възпроизвеждане по 
репрографски начин за лично 
ползванеТова 
възнаграждение се дължи 
от лицатакоито 
произвеждат или внасят 
празни звуко­ и 
видеоносители и апарати за 
записване и 
възпроизвеждане по 
репрографски начин.
Авторскоправната 
закрила има временен 
характерПринципът е
авторското право се закриля
докато авто   рът е жив и    
седемдесет години след 
неговата смъртСроковете 
започват да текат от първи 
януари на годината
следваща годинатав която е 
настъпила смъртта на автора 
или е създаденосъответно 
разгласено или публикувано 
произведението.
Авторско произведение 
може да бъде използвано 
само със съгласието на 
носителя на авторското 
правоосвен в предвидените 
от закона случаи.
Спецификата на 
проявление и самите форми 
на съществуване на 
интелектуалните продукти в 
областта на художест­вено­
литературната собственост 
предопределят спецификата 
на тяхното използване
Всички упоменати начини на 
използване на 
произведенията на науката
литературата или изкуствата 
се осъществяват само при 
наличието на изрично 
съгласие и упълномощаване 
от страна на автора или 
негови наследници
Определени компетентни 
физически или юридически 
лица получават пълномощия 
от автора да извършват 
всички необходими действия
съставляващи правото на из­
ползване на произведението
Това упълномощаване е 
подчинено на следните 
принципни постановки:
1. произведението може да 
бъде използвано само със 
съгласието на автора;
2. авторът отстъпва на 
ползвател правото на изпол­
званекато това може да 
има характер на изключи­
телно или неизключително 
лицензиране;
3.когато авторът е отстъпил 
на ползвател изключително 
право върху създадено от 
него произведениеавторът 
сам не може да го използва 
по начинасрока и на 
териториятауговорени в 
договоранито да отстъпва 
това право на трети лица;
4. когато авторът е отстъпил 
на ползвател неизключително 
право на използване на 
създаденото от него 
произведениеавторът може 
сам да го използвакакто и да 
отстъпва неизключително 
право върху същото про­
изведение на трети лица;
5. изключително лицензиране в 
областта на обектите на 
художествено­литературна 
собственост се прави изрично и в 
писмена формаАко липсва 
подобна уговоркасе считаче е 
отстъпено неизключително 
право;
6. ако в писмен договор не е 
уговорена териториятана която 
ползвателят има право да 
използва произведениетосмята 
сече това е територията на 
странатачийто гражданин е 
ползвателят или където се 
намира седалището муако той е 
юридическо лице;
7. максималната 
продължителност на договор за 
използване на произведение е 1
годиниКогато договор за 
използване е сключен за срокпо­
дълъг от десет годинитой има 
сила за десет години;
8. ако в договор за преостъпване 
на изключително право върху 
произведение на науката
литературата или изкуството не е 
уговорен срокв който 
ползвателят е длъжен да 
започне използване на 
произведениетоавторът може 
да развали договораако в 
двегодишен срок не е започнало 
използванеСрокът започва да 
тече от датата на сключване на 
договора или от деня на 
предаване на произведението;
9. счита се за нищожен договорс 
който авторът отстъпва правото 
да се използват всички 
произведениякоито той би 
създалдокато е жив.
10. авторът на произведение има 
правото да получи въз­
награждение от ползвателя за 
използването на неговото 
произведениеАко това 
възнаграждениеопределено 
като еднократна сумасе окаже 
явно несъразмерно на приходите
реализирани от използването на 
произведениетоавторът може 
да поиска увеличение на 
възнаграждениетоАко не се 
постигне съгласие между стра­
нитеспорът се решава от съда 
по справедливост;
11.  по свое желание авторите 
могат да образуват организации 
за колективно управление на 
авторски права (ОКУАП), на 
които да отстъпят правото да 
договарят използването на 
произведенията им по един или 
повече начини и да събират 
възнагражденията. 
Всяко неупълномощено или 
неразрешено от специални 
текстове на ЗАПСП използване 
на авторски произведения се 
счита за правонарушениеВсяко 
точно възпроизвеждане на 
произведениеобект на 
художествено­литературна 
собственостсе третира като 
"интелектуално пиратствос 
всички произтичащи от това 
последствия.
ЗАПСП предвижда 
следните начини на защита на 
правата върху обектите на 
художествено­литературната 
собственост
гражданскоправна и 
административнонаказателпа.
Гражданскоправната 
закрила се състои в правната 
възможност авторът да 
предяви иск пред граждански 
съд при нарушение на тези 
праваПредвиждат се следните 
видове иск:
­­иск за обезщетение за 
причинени вредиКогато няма 
достатъчно данни за размера на 
причинените вредилицето
което е потърпевшо от 
нарушениетоможе да поиска 
вместо обезщетение приходите
получени вследствие на 
нарушениетоили 
равностойността на предмета на 
нарушението по цени на дребно 
на правомерно възпроизведени 
екземпляриили от сто до 
петдесет хиляди левакато 
конкретният размер се определя 
по преценка на съда;
­­иск за преустановяване 
на неправомерно използване или 
забрана за извършване на 
дейносттакоято ще съставлява 
неправомерно използване;
­­изземване и унищожаване 
на неправомерно възпроизве­
дените екземпляри от 
произведението 
Тези искове са подсъдни на 
окръжните съдилища
ЗАПСП предвижда редица 
действиякоито могат да бъдат 
реализирани при нарушение на 
авторското право или при 
достатъчно основанияче такова 
нарушение би могло да бъде 
извършеноТе са:
­забрана за извършване на 
дейносттаза която се твърдиче 
съставлява или ще съставлява 
неправомерно използване на 
литературното произведение;
­изземване на екземпляри 
от литературното произведение
за които се твърдиче са 
възпроизведени неправомерно;
­изземване на 
оборудването и средствата на 
правонарушението;
   ­запечатване на 
помещениетов което се твърди

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 ное 2019 в 15:47 студентка на 26 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Бизнес информатика , випуск 2017
16 яну 2019 в 14:00 студент на 29 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - Книга общество, специалност - Печатни комуникации, випуск 2020
06 яну 2019 в 17:01 ученичка на 24 години от София - 199 ОУ " Св. Апостол Йоан Богослов ", випуск 2015
01 фев 2016 в 01:48 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - ПМХК, випуск 2016
02 дек 2015 в 15:13 студент на 23 години от София - Национална художествена академия, факулетет - Факултет за приложни изкуства, специалност - Реставрация, випуск 2021
10 ное 2015 в 18:36 студентка на 27 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии
15 яну 2015 в 18:22 студентка на 38 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - администраия и управение, специалност - публична администраия, випуск 2017
07 окт 2014 в 21:16 студент на 40 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИФКИН, специалност - ифкин, випуск 2013
 
 

Въведение в проблематиката на художествено-литературната собственост

Материал № 562381, от 04 ное 2010
Свален: 90 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Пищов
Брой страници: 13
Брой думи: 6,668
Брой символи: 43,673

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в проблематиката на художествено-лите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала