Големина на текста:
            1ТЕМА
Историческо развитие 
на масажа – Мсажът е 
основно средство на 
кинезитерапията.В 
днешно време има 
приложение в 
ежедневието.в спорта 
и в медицината.Още в 
древни времена 
човекът е прилагъл 
масажни похвати като 
поглаждане и 
разтриване след 
наранявания и 
главоболие.Понятието 
масаж пройзхожда от 
древногъдската дума 
“masein”  или 
“massev” , 
разтривам,опипвам”.
Един от първите 
паметници,който е 
открит в древния 
Египет даващ 
сведение за прилагане 
на масажа в папируса 
на Еберг открит през 
5000г преди новата 
ера.Масажът е бил 
известен в 
Китай,Индия,Япония 
и Рим.В Индия е бил 
във филосовски тракт 
под заглавие 
Аюрведа”(„наука за 
живота”,–аю
живот,”веда”–
знание,изучаванеи са 
били написани знания 
показания за лечение 
на травми с масаж,с 
корени,с масла,с 
минерали и метали.В 
древна Елада са били 
средство за лечение и 
закаляване на 
бойците.Бащата на 
медицината 
Хипократ(460­374г 
преди н.е.) дозарвива 
теорията на масажа на 
Херодик и го използва 
като средство за 
възстановяване и 
запазване на 
работоспособността,п
олага основите на 
възстановителния 
масаж.Асклепий 
допулва масажа като 
включва 
вибрационния 
масаж,намазващи 
средства,съчетанието 
на масажа с пасивни 
средства и активни 
упр.Освен това той 
пръв прави 
квалификацията му 
като го разделя на сух 
и с намазващи 
средства,на слаб и 
силен,на краткотраен 
и 
продължителен.Истор
ически паметници по 
нашите земи още в 
преди 2000г 
показват,че масажът и 
балнеолечението са 
били развити и в 
България(Хисаря,Мо
мин проход,София и 
др).Известни са и 
турски хамами,който 
дават отражение и на 
нашия бит.През 
средновековието 
според църквата 
грижа за човешкото 
тяло се е считало за 
ерес,заради това 
прилагането на масаж 
при заболявания е 
било забранено.През 
Възраждането в 
Европа започнали да 
се развиват всички 
науки а редо с тях и 
масажът.Той се е 
прилагал както 
самостоятелно така и 
в комбинация с 
лечебна гимнастика,и 
водолечение.Класичес
кият ле4ебен масаж се 
развива в  средата на 
19век в 
Швейцария.Той е 
свързан с името на 
Петер Хенри 
Линг(1776–
1839г).Линг е 
прилагал лечебната 
гиманастика и 
масажът като 
средство за 
премахване на умора и 
за лечение на травми и 
след операция.У нас 
масажът се развива 
паралелно със 
световните тенденции 
с известно влияние на 
народната 
медицина.Принус за 
утвърждаването му 
имат лекарите 
завършили 
образованието си в 
Германия,Франция и 
Австрия.Проф
А.Сахатчиев поставя 
основата на 
обучението в 
лечебния масаж в 
България.Св.Бойкиев
а(1956г)Ив.Диканаров 
и 
Л.Бонев(1959,1963),П.
Слънчев(1973)Д.Коста
динов,Т.Краев,Л.Тодо
ров и колектив 
допринасят за 
развиването на 
рефлекторния масаж в 
страната.1945г
спортният масаж е 
включен в исшето 
училище за физическа 
култура.Първите 
преподаватели са 
Н.Манчева,Г.Екимов,
М.Банков тя написва 
и първият учебник по 
масаж у нас.Масажът 
е естествено 
физикално средство с 
широко приложение в 
профилактиката,спорт
а и лечението на 
редица заболявания
2ТЕМА
Определение.Механиз
ъм на действие.Роля 
на масажа в 
физикалната 
медицинаМасаж­
размачкване,разтриван
е,механично действие 
на ръката,което се 
трнасформира в 
нервен импулс,тръгва 
в задния рог на 
гръбначния мозък.Той 
е маханично дразнене 
с помоща на ръката на 
масажиста,което се 
нанася върху кожата 
на човека и въздейства 
върху всички телесни 
тъкъни и системи
мускулна,кожна,нервн
а,кръвоносна 
система.Механизъмът 
на действие на 
масажът бива 
механично,рефлектор
но,хуморално и 
биенергийно 
действие.Механичнот
о действиемасажът е 
вид механично 
действие върху 
кожната 
повърхтност,подкожн
ата 
тъкан,фасции,мускули
,периост и др 
достъпни тъкъни.То 
се предизвиква от 
прилагането на 
основни масажни 
похвати­
поглаждане,разстрива
не,размачкване,ударни 
похвати,вибрации и 
допълнителни.От 
механичното им 
действие се ускорява 
движението на 
лимфата и кръвта в 
кожата и достъпните 
мускули за 
масаж,разнасят се 
отоци,намалява се 
болката,разтяга се 
кажата при 
сраствания и 
др.Рефлекторно 
действие
Механичното 
действие на 
масажните похвати 
върху телесните 
тъкъни се възприемат 
от 
екстерорецепторите 
разположени в 
кожата,проприорецепт
орите в мускулите и 
ставно­свързочния 
апарат,интерорецепто
рите във вътрешните 
органи,барорецептори
те в стените в стените 
на кръвоносните 
съдове.Организма на 
човека получава 
информация от 
околната 
среда.Проприорецепто
ричрез масажа се 
възбуждат и се 
дразнят.Хуморално 
действиеОт разпада 
на клетки в роговия 
слой на кожата се 
образуват биологично 
активни вещества
некрохеромони.Хиста
минът предизвиква 
разширение на 
капилярите,ацетилхум
инът увеличава 
лумена на 
артериолите и 
понижава 
артериалното кръвно 
налягане,стимулира 
мускулната 
дейност,увеличава 
проводимостта на 
нервно­мускулната 
проводимост.Също 
така води и до 
синтезирането на 
витамин D2 в 
кожата.Биенергийно 
действиеВ 
човешкият организъм 
по определени канали 
циркулира ЦИ 
биоенергия,която е 
свързана пряко с 
нервната 
система.Механичното 
действие върху 
определени точки 
разположени по 
каналите балансира 
протичането на 
положителната 
енергия ЯН и 
отрицателната 
ИН.Този процес влияе 
положително върху 
някой заболявания на 
човешкият 
организъм.Физикалнат
а медицина­ Масжът 
както и лечебната 
гимнастика е 
естествен биологичен 
дразнител,природосъо
брезно лечебно и 
профилактично 
средство и това 
позволява той да се 
използва като 
допълнително 
средство в 
кинезитерапията.С 
помоща на масажните 
похвати може да 
подготви организма на 
болния към физическо 
натоварбане 
посредством 
повишаването на 
кръвоснабдяването,чр
ез него се повишава 
температурата на 
мускулите,улеснява 
извършването на 
пасивни и активни 
упр,улеснява 
прилагането на други 
средства на К като 
премахва болката и 
намалява 
отока,масажът 
повлиява 
благоприятно на 
кожната сетивност и 
на мускулния усет
3ТЕМА
Кратки анатомични 
данни за кожата и 
физиологично 
влияние на масажа 
върху 
лимфообръщението­ 
Най повърхностният 
слой на тялото е 
кожата.Тя покрива 
цялото тяло и е 
свързана с 
подлежащите 
тъкъни.Н аместа тази 
връзка е хлабава и 
позволява кожата да 
се плъзга,да се отделя 
до известна степен,да 
се защипва.Чрез слаба 
съединителна тъкън 
тя се свързва с 
подлежащите 
мускулни 
апоневрози.На др 
места на кожата е 
прилепена плътно и 
връзката с 
подлежащата тъкан е 
ограничена
стернум,тибиа,патела.
Кожата се състой от 
епидермис,дерма и 
хиподерма.Епидермис
ът е най
повърхтностната част 
на кожата.Цветът на 
кожата се определя от 
пигмента меланин.Той 
може да бъде от 
светлорозов до тъмно 
кафяво­черен и се 
различават три раси 
бяла,жълта и 
черна.Дермата се 
състой от колагенни 
еластични ректикулни 
влакна и желатинозен 
матрикс.Хистологичн
о тя се разделя на два 
слоя папиларен и 
мрежест.Хиподермата 
е подкожният 
слой.Състой се от 
мастна 
тъкан,колагенови 
снопчета и еластични 
влакна.Дермата 
преминава в 
хиподермата без 
определена граница.Те 
са свързани с обща 
съдова и нервна 
мрежа.Хиподермата е 
най­дебела под 
гърдите,корема,седал
ището,ходилата и 
дланите.Тя има 
защитна и 
терморегулационна 
функция.Кожата има 
потни жлежи,мастни 
жлези,нокът,лимфни 
съдове и нервни 
окончания.Действието 
на масажа върху 
лимфната система
Обикновенно масажът 
се провежда по хода 
на лимфните съдове 
към близко 
разположените 
лимфни 
възли.Посоката на 
масажните движения 
се изпълнява по т.н
масажни линии или 
направления.Влияниет
о му върху лимфната 
система найвече 
похватите 
поглаждане,разтриван
е и изтискване 
ускоряват 
проникването на 
тъканната течност 
през стените на 
капилярите в техния 
лумен.По 
рефлекторен път 
лумена на лимфните 
капиляри и по 
малките лимоносни 
съдове се 
разширява,което е 
предпоставка за 
ускоряване на 
лимфообръщението.У
скорява се 
предвижването на 
лимфната течност към 
регионалните лимфли 
възли и 
стволове.Дренирането 
на междутъканната 
течност,разширяванет
о на лумена на 
капилярите и на 
малките лимфни 
съдове,и ускорено 
лимфно обръщение 
подпомагат за 
разнасянето на 
застойни явления в 
кожата,подкожието 
олко ставните тъкани 
и отпадните продукти 
от обмяната на 
веществата.Подобрява 
се обменните процеси 
в тъканите.С 
намаляването на отока 
се намалява 
болката.Подобрява се 
производството на 
лимфоцитите,който 
влизат в 
циркулацията.Подобр
ява имунната защита 
чрез ускореното 
производсво на 
лимфоцити.
                4ТЕМА
Кратки анатомични 
данни за лимфната и 
кръвоносната 
система– ЛИмфната 
система е съставена от 
лимфни 
съдове(лимфни 
капиляри,съдове,ство
лове,протоции 
лимфни органи,където 
се образуват 
лимфоцитите(лимфни 
фоликули,лимфни 
възли,слезка,сливици,
тимус,черен 
дроб,костен 
мозък).Лимфата 
произлиза от 
тъканната течност в 
междутъканните 
пространства на 
кожата мускулите и 
др.Част от тъканната 
течност чрез 
венозните капилярни 
разклонения се приема 
в кръвоностната 
система,а изличъкът 
от тъканната течност 
се оттича в лифните 
капиляри.Лимфните 
капиляри поемат 
тъканна течност от 
цепките на 
съединителната 
тъкан.Тя съдържа 
мазнини,холестерол,за
хар,различни 
соли,протеини,бели 
кръвни 
клетки,лифоцити и 
др.Гръден поток– в 
него се събира 
лимфата от долните 
крайници,таза,коремн
ата кухина,левия 
горен крайник,лявата 
половина на главата и 
шията.Те формират 
поясните лимфни 
стволове,които се 
обединяват в cistern 
chili,която е 
разположена пред 
първият лумбален 
прешлен.От това 
разширение започва 
гръдният лимфен 
поток.Той се насочва 
на горе,преминава 
през орвора на 
диафрагмата заедно с 
аортата и 
хранопровода и се 
влива в левия венозен 
ъгъл на дясното 
предсърдие.Десен 
лимфен поток– Той 
дренира лимфата от 
десният горен 
крайник,от дясната 
част  глава  и шията,от 
дясната половина на 
гръдният кош.Влива 
се в десният венозен 
ъгъл на дясното 
предсърдие.Регионалн
и лимфни възли– Те 
представляват 
струпвания на групи 
от лимфни 
възли,които приемат 
лимфата от 
определени части на 
тялото.Кръвоностна 
система – Тя е част от 
съдечносъдовата 
система и е затворена 
система,в която 
кръвта циркулира по 
двата кръга на 
кръгообращението
малък и голям.Състои 
се от сърце и 
кръвоносни съдове,по 
които се предвижва 
кръвта от сърцето по 
артериите,капилярите 
и достига до всички 
части на тялото и по 
вените се връща 
обратно в него.Голям 
кръг на 
кръвообраящението е 
пътят на наситената с 
кислород артериялна 
кръв,изтласквана от 
лявото предсърдие 
към лявата 
камера,към аортата и 
към 
артериите,достигаща 
до капилярната мрежа 
на всички органи и 
връщането и в 
венозната система до 
дясното 
предсърдие.Малкищт 
кръг на 
кръвообращение е 
бедната на кислород 
венозна кръв и 
лимфа,изтласквана от 
дясното предсърдие 
към дясната 
камера,към 
белодробните артерии 
до капилярната мрежа 
на белите 
дробове,където се 
извършва газообменът 
между кръвта и 
въздухът от 
атмосфератаи 
обогатяването и с 
кислород,постъпва в 
лявото 
предсърдие.Чрез 
кръвоносните съдове 
разнася кръвта в 
човешкият 
организъм,Те са 
артерии,артериоли,ка
пиляри,вени и венули.
               5ТЕМА
Физиологични 
влияния на масажа 
върху скелетната 
мускулатура.Кратки 
анатомични данни за 
скелетната 
муск.,тавите и 
оклоставните тъкани­
Под действието на 
масажа се отварят 
резевни капиляри и се 
подобрява местно 
кръвообращение,което 
води до поредица от 
благоприятни 
промени в мускулната 
тъкан.Той подобрява 
локалната 
температура,визкозит
ета на мускулната 
тъкан,еластичността 
на 
мускула,разтегливостт
та на 
мускула,възбудимостт
а,съкратимостта,пров
одимостта,също така 
подобрява обменните 
процеси в мускулната 
тъкан,увеличава се 
притокът на 
кислоро,повишава се 
потокът на 
гликоген,АТФ и 
др.Увеличеният 
приток на 
кислород,хранителни 
вещества подобряват 
трофиката на 
мускулните 
влакна.Скелетната 
мускулатура е 
ирградена от 
напречнонабраздена 
мускулна тъкан.Тя 
осъществява волевите 
движения на тялото и 
неговите 
части.Характеризира 
се с лесна уморяемост 
в сравнение с другите 
два вида.Общата и 
маса у човека е около 
35–40%.Човешкото 
тяло се състой от 
около 660 
мускула.Към нея 
спадат мускулите 
главата,лицети,очните
,дъвкателните,мускул
ите на езика,на 
трупа,на диафрагмата 
и на 
крайниците.Мускулна
та тъкан на 
скелетните мускули е 
изградена от мускулни 
влакна­
миофибри.Всяко 
мускулно влакно е 
обвито от 
съединителна 
тъкан,наречена 
ендомизиум.Мускулн
ите влакна се 
обединяват в снопчета 
и са обвити от 
епимизиум.Между 
мускулните влакна и 
снопчета в 
съединителната тъкан 
са разположени 
кръвоносни съдове и 
нервни влакна
моторни,сетивни,вегет
ативни.Ставата 
представлява 
подвижно свързване 
на кости,между които 
се оформя ставна 
кухина.Състои се от 
стани 
повърхности,ставна 
капсула,ставна кухина 
и ставни 
връзки,Ставните 
повърхности са 
покрити с 
хрущял.Ставната 
капсула огражда 
ставната 
кухина.Външният 
слой е изграден от 
влакнеста 
съединителна 
тъкан.Вътрешният 
слой е покрит от 
синовиална 
мембрана,която 
отделя синовиалната 
течност.Тя олеснява 
плъзгането на 
ставните 
повърхности,разпреде
ля натоварването 
върху ставния хрущпл 
и го 
подхранва.Синовиална
та мембрана е богато 
кръвоснабдена.Остана
лите структури на 
ставата и окло нея са 
оскъдно 
кръвоснабдени и имат 
своя характерна 
обмяна.В зависимост 
от броя на 
костите,които се 
съчленяват ставите 
биват прости и 
сложни.
6ТЕМА
Кратки анатомични 
данни за нервната 
система и 
физиологично 
влияние на масжа 
върху обмяната на 
веществата– в 
зависимост от 
местополужението и 
развитието си 
нервната система се 
подразделя на две 
части Централна 
нервна система и 
Периферна нервна 
система.В засимост от 
функцията,която 
изпълнява,тя се 
подразделя на 
соматично и 
вегетативно.Соматичн
ата нервна система 
осъществява връзката 
на организма с 
околната среда и се 
проявява с неговата 
сетивна и двигателна 
дейност.Вегетативнат
а нервна система 
инервира гладките 
мускули,жлезите,вътр
ешните 
органи,сърцето и 
кръвоносните 
съдове.Освен това тя 
осигурява 
постоянството на 
вътрешната 
среда.Между 
соматичната и 
вегетативната нервна 
система съществуват 
многобройни 
структурни и 
функционални 
връзки.Дейността на 
двете системи се 
осъществява под 
ръководството на 
кората на главния 
мозък.Нервната тъкан 
е изградена от два 
вида нервни клетки 
неврони и 
невроглия.Основната 
анатомична и 
функционална 
еденица на нервната 
система е 
невронът.Чрез него 
нервният импулс се 
приема,трансформира,
съханява и 
предава.Той се състой 
от нервна клетка и 
израстъци.Невроните 
биват 
днополюсни,двуполюс
ни и 
многополюсни.Неврог
лията има 
опрна,трофична и 
защитна 
функция.Централната 
нервна система се 
състой от гръбначен и 
глевен 
мозък.Периферната 
нервна система е 
съставена от чепно 
мозъчните 
нерви,гръбначно
мозъчните нерви и 
периферната част на 
вегетативната нервна 
система.В нея се 
включват и 12 чифта 
черепно мозъчни 
нерви и 31 чифта 
гръбначномозъчни 
нерви.Вегетативната 
нервна система 
регулира дейността на 
гладката 
мускулатура,на 
вътрешнире 
органи,жлезите,на 
сърдечния мускул и 
на кръвиностните 
съдове.Състой се от 
централна част
ядра,разположение в 
ствола на главния 
мозъкв 
продълговатия 
мозък,моста и средния 
мозък и периферна 
част,изградивна от 
вегетативни нервни 
възли,влакна и 
спетения.Анатомично 
се дели 
тораколомбална част
симпатиков дял и 
крайносъкрално
парасимпатиков 
дял.Под действито  на 
масажа се образуват 
хистамин и 
хистаминоподобни 
вещесвакойто 
действат 
съдоразширяващо на 
капилярите.Ацетилхо
линът действа 
съдоразширяващо на 
артериолите.Некрохор
моните имат 
отношение вкъм 
имунобиологичната 
защита.Синтеза на 
витамин D2  в кожата 
влияе върху 
калциевофосфорната 
обмяна.Под 
действието на масажа 
се подобряват 
мастната обмяна.като 
се редуцират мастните 
депа,белтъчната обяна 
като се подобряват 
трофичните 
процеси,въглехидратн
ата обмяна като се 
отстраняват 
продиуктите 
гликолитичният 
разпад­млечната 
киселина в 
мускулите,водната 
обмяна като се 
увеличава 
диорезата,минералнат
а обняна ,като се 
увеличава отделянето 
на минерални соли­
неорганичен 
фосфор,натриев 
хлорид,газовата 
обмяна като се 
увеличава 
количеството наа 
кислорода в кръвта 
микроциркулацията и 
обменните процеси в 
тъканите,увеличава се 
общото количество на 
еритроцтите и 
хемоглобина.
7ТЕМА
Физиологично 
влияние ма масажа 
върху обмяната на 
вещества­Под 
действито  на масажа 
се образуват хистамин 
и хистаминоподобни 
вещесвакойто 
действат 
съдоразширяващо на 
капилярите.Ацетилхо
линът действа 
съдоразширяващо на 
артериолите.Некрохор
моните имат 
отношение вкъм 
имунобиологичната 
защита.Синтеза на 
витамин D2  в кожата 
влияе върху 
калциевофосфорната 
обмяна.Под 
действието на масажа 
се подобряват 
мастната обмяна.като 
се редуцират мастните 
депа,белтъчната обяна 
като се подобряват 
трофичните 
процеси,въглехидратн
ата обмяна като се 
отстраняват 
продиуктите 
гликолитичният 
разпад­млечната 
киселина в 
мускулите,водната 
обмяна като се 
увеличава 
диорезата,минералнат
а обняна ,като се 
увеличава отделянето 
на минерални соли­
неорганичен 
фосфор,натриев 
хлорид,газовата 
обмяна като се 
увеличава 
количеството наа 
кислорода в кръвта 
микроциркулацията и 
обменните процеси в 
тъканите,увеличава се 
общото количество на 
еритроцтите и 
хемоглобина.
TEMA 8
Физиологично 
въздействие и техника 
на по  глаждането­   
Поглаждането е най 
лекият масажен 
похватС него 
организмът се 
подготвя за по силно 
въздейставаштите 
похватиС 
поглаждане започва и 
завършва всеки масаж
То има 
непросредствено 
въздействие върху 
кожата и разнообразан 
физиологичен ефект 
върху целия организм
Чрез него локалната 
температура се 
повишава с около 0.5 
градусаТова довежда 
до разширяване на 
капиляритедо по 
голям прилив на 
артериална кръв към 
масажираната област 
и се подпомага 
преразпределението 
на кръвта в организма 
и се подобрява 
нейното хранене
функцията на подните 
и масните жлези и 
обменните процеси в 
неяЕнергичното 
дълбоко поглаждане 
повишава тонуса на 
койните мускулни 
влакна и подържа 
активноста на 
процесите в ЦНСТо 
се прилага предимно 
при масаж в студено 
времекакто и в 
предварителния масаж 
при предстартова 
апатияБавното 
дълбоко поглаждане 
подпомага оттока на 
венозна кръв и лимфа
всумкването и 
резорбцията на 
паталогичните 
течностиотстранява 
застойните явления и 
намалява болкаВ 
болезните места се 
прилага съвсем 
повърхностнос 
продължителност 3­5 
минутиЛекото 
повърхностно 
поглажданеособено 
върху мускулите след 
голямото физическо 
натоварване 
предизиква задържени 
процеси във висшите 
оттдели на ЦНСТе 
понижават 
възбудимоста на 
дихателния център
тонуса на мускулите и 
намаляват времето за 
възтоновяване на 
работоспособността­ 
Във възтоновителния 
и предварителния 
масаж при 
предстартово треска
При поглаждането 
ръцете винаги се 
движат по хода на 
лимфния и венозния 
потокот 
периферията към 
центъраа 
масажираният е с 
напълно релаксирана 
мускулатура
Движенията са бавни
ритмични и се 
насочват към най 
близките регионални 
лимфни възлиРъцете 
се плъзгат леко и 
свободно без да 
предърпват кожата и 
да я разместват от 
подлежаштите тъкани
Натискът на ръцете 
постепенно нараства
достига максимума си 
в средата и 
постепенно намалява 
края на масажното 
движениеВ една 
процедура по масаж 
не е необходимо да се 
включват всички 
похвати за 
поглаждане
Основните похвати на 
поглаждането са 
обхвашщат 
плоскостен финско 
поглаждане и се 
изпълняват 
повърхностно и 
дълбокозависимост 
от приложения натиск 
и включва 
допълнителни обхвати 
като отвеждащ 
гребеновиден
грапавиден
щипцевиден
ветриловиденгладене 
и поглаждане на 
коремната областВ 
зависимост от 
масажирания участък 
биват плоскостно и 
обхващащоот силата 
повърхностно
дълбоко и докосващо
от начина с 
непрекъснат и 
прекъснат импулсот 
движенията кръгово
праволинейно
зигзаговидно
комбинирано и от 
часта на ръкатас 
която се извършва са с 
дланната повърхност 
на ръкатас 
възглавничките на 
пръстите и на палците
с гръбната повърхност 
на пръститесъс свита 
в юмрук ръка и се 
изпълняват с една или 
две ръце
едновременно или 
последователно.
9ТЕМА
Физиологично 
въздействие и техника 
на разтриването­ 
Разтриването се 
прилага след 
поглаждането и 
изтискванетоЕднакво 
рапрозтранено е в 
спортно и в лечебния 
масажПри него 
масажираната ръка 
оказва значителен 
натиск втрху 
кожата,увлича я и я 
размества от 
подлежащите 
тъкани.По този начин 
се въздейства върху 
кожата,подкожната 
съединителна 
тъкан,повърхърностни
те мускули и ставно 
свързващият 
апарат.Разтриването 
потдържа нормалната 
подвижност на 
кожата,размеква 
патологичните 
отлагания в 
тъканите,разкъсва по
младите фиброгенни 
сраствания,разтегля 
образуваните 
цикатрикси и 
продотватртяват 
някой функционални 
нарушения на 
ставите.Освен това 
значително се 
увеличава кръво и 
лимфообращението и 
оросяването на 
тъканите в 
дълбочина.Бързо се 
получава хиперемия 
на кожата,подобрява 
се трофиката на 
тъканите и се 
ускоряват обменните 
процеси.Дълбокото 
разтриване повишава 
тоноса и 
съкратителната 
способност на 
мускулите.Когато се 
цели намаляване на 
умората 
им,изпълнението на 
похватите е побавно 
и 
повърхностно.Разтрив
ането ураавновесява 
задържащите и 
възбудните процеси и 
има ободряващ 
ефект.Изпълнено с 
поголян 
натиск,довежда 
периферните нерви до 
фазово състояние 
познато ка 
парабиоза,при което 
се получава изразен 
обезболяващ 
ефект.Разтриването 
широко се използва в 
всички разновидности 
на масажа.В случайте 
когато се изпулнява на 
ограничен участък,не 
винаги се спазва 
посоката на лимфните 
пътища.То дава 
възможност да се 
откриват 
патологенните 
изменения на 
подлежащите 
тъкани.В зависимост 
от часста ,с която се 
изпълнава бива с 
възглавничката на 
палеца на пръстите,с 
цяла длан,с улнарните 
ръбове на ръте,с 
гръбната повърхност 
на пръстите,с 
основата на дланта,с 
юмруг и с 
предмишница,а от 
начина на 
изпълнението,кръгово,
праволинейно,зигзави
дно,спираловидно с 
насрещни 
разтривания.
10ТЕМА
Физиологично 
въздействие и техника 
на омачкването– той е 
основният масажен 
начин за въздействи 
върху мускулите.Най­
голяма приложение 
намира в 
тренировъчният 
масаж,в която заема 
над 50% от 
времетрайното и е 
основен масажен 
начин.Похватите за 
омачкване 
предствавляват 
последователно 
захващане и повдигане 
или притискане на 
мускула,комбинирано 
с 
разтегляне,плъзгане,ра
зместване и 
изтискване.В 
техническо отношение 
те са сложни за 
изпълнение изискват 
добри технически 
умения,сила,координа
ция и ловкост,за да 
въздействат на 
мускулите в 
дълбочина без да 
предизвикват болка в 
масажирания.Омачква
нето е „пасивна” 
гимнастика за 
мускулите,което е от 
голямо значение при 
атрофии и 
обездвижванеза 
потдържане на 
мускулната трофика и 
работоспособност.Под 
въздействие на 
омачкването се 
ускорява 
кръвообращението не 
само на масажирания 
но и на с едните 
участъци,което е от 
голямо значение при 
травмите,когато се 
налага побърза 
резорбция на излелите 
се кръв и лимфа.той е 
трети масажен 
начин,приложен след 
поглаждане и 
разтриване.Намира 
широко приложение 
при мускулно
скелетна 
дисфункция,двигател
ни 
нарушения,обездвижв
ане,увреждане на 
периферните 
нерви,нарушена 
обмяна на веществата 
и др.Първите 
процедури започват с 
полеко омачкване за 
да може организма да 
се адаптира.Малките 
плоски мускули се 
омачкват щипцевидно 
или с натиск към 
подлежащата кост,а 
големит емускулни 
групи– в надлъжна и 
напречна посока с 
последователно 
повдигане,стискане,ра
зтягане и 
отпускане.Видовете 
омачквания в 
зависимост от 
изпълнението са с 
една и с две ръце и се 
изпълняват 
едновременно,последо
вателно и с 
обременяване.В 
зависимост от 
посоката на движение 
на масажиращата ръка 
биват напречно и 
надлъжно,а от захвата 
с цяла 
ръка,щипцевидно,пост
ъпателно и плъзгащо.
ТЕМА
11 Техника на 
ударните похвати­За 
ховърхностно,леко,не
жно въздействие се 
изпълняват движения 
само от пръстите.За 
средно въздействие 
движенията са от 
китките.В редки 
случай за дълбоко 
въздействие се 
включват движения от 
лакътните стави.След 
като се нанесе 
ударът,ръцете веднага 
се повдигат от 
масажирания 
участък,за да не 
предизвикват болка 
при 
похвати,извършени с 
еднаква 
сила,вертикалните 
удари са с подълбоко 
въздействие от 
колкото изпълнените 
под наклон.Ударните 
похвати винаги се 
изпълняват по посока 
на венозният и 
лимфният 
поток,ритмично и без 
да се задържат на едно 
място.Прилагат се на 
мускули и на места 
без повърхостно 
раположени 
кости.Пореди 
тонизиращия им 
характер на се 
включват в 
методиката на 
релаксиращия,успоко
яващ масаж.Видове 
ударни похвати в 
зависимост от частта с 
която се изпълняват 
са с пръстите,с 
дланната повърхност 
на ръцете,с  гръбната 
с улнарния ръб на 
ръцете и пръстите с 
юмруг и др.Сподред 
дълбочината на 
проникване 
повърхностно и 
дълбоко.Според 
посоката на 
изпълнение надлъжно 
и напречно на 
мускулните 
влакна.Ударите биват 
барабанене,потупване,
сечене,чертане,кълвен
е,пуктиране,пляскане,
апляскване,поплясква,
непохлопване,накълцв
ане,индиректно 
почукване.
             12ТЕМА
Физиологично 
въздействие и техника 
на вибрациите
Вибрациите имат 
изразен оспокояващ 
ефект върху 
психиката и 
релаксиращ ефект 
върху 
мускулатурата.Въздей
стват както на 
ЦНС,така и на 
ВНС.Непрекъснатите 
вибрации подобряват 
проводимостта на 
сетивните и 
двигателните нерви.С 
тяхна помощ се 
усилват отслабналите 
рефлекси и 
секрецията на 
жлезистите органиТе 
действат 
отморяващо,обезболяв
ащо.Видовете 
вибрации в 
зависимост от 
частта ,от която се 
изпълняват са с 
възглавничката на 1 
пръст,на повече 
пръсти,спроксималнит
е интерфалангиялни 
стави,с цяла длан,с 
едната или двете 
ръце,едновременно 
или 
последователно.Споре
д дълбочината на 
проникване биват 
повърхностно и 
дълбоко.Според 
начина на изпълнение 
директна,идиректна 
вибрация.Според 
движението на ръката 
стабилна и лабилна 
вибрация.Също така 
има и полюляване и 
разтърсване.    
13ТЕМА
Хигиенни изисквания 
при масажа:към 
работещия 
масажа,пациента и 
масажното 
помещение.Намазващи 
средстваМсажният 
кабинет трябва 
специялно планиран и 
обзаведен.Той трябва 
да е на закрито,да е 
широк,да има 
достатъчно 
кобатура,да няма 
течение.В него могат 
да се разположат 
няколко масажни 
кушетки.За всяка 
кушетка се изгражда 
кабина,която да е с 
площ 10м 
квадратни.Височината 
на тавана да е 3,5 
метра и да осигурява 
достатъчно въздух на 
човека.Масажната 
кушетка трябва така 
да е поставена че да 
осигурява възможност 
за работа без 
затруднение.Помещен
ието трябва да бъде 
топло,сухо и 
светло.Най
подходящата 
температура е между 
19 и 20 
градуса.Влажността 
на въздуха да е 
70%.Осветлението 
трябва да бъде 
достатъчно 
силно,разсеяно.Най
доброто осветление е 
естественното.Стенит
е и тавана на 
масажното помещение 
трябва да са 
боядисани в светли 
пастелни 
тонове.Трябва да има 
омивалник с топла 
вода.За масаж на 
горните крайници се 
използва масажна 
масичка.МАСАЖИСТ
АРазпитва се 
пациента за неговите 
оплаквания,обяснява 
се какво да 
съблече,извършват се 
необходимите 
измервания и 
изседвания.Оглежда 
се тялото на 
пациента.Определя се 
часов график за 
извършване на 
масажа.Масажиста 
трябва да бъде 
облечен с леки и 
удобни дрехи,който 
да не ограничават 
движенията му.По 
време на работа не 
трябва да заема 
принудителни 
пози,статични 
положения,който 
водят до 
умора.Правилно да 
изпълнява масажните 
похвати и техните 
варианти.Масжистът 
може да не проведе 
процедурата,ако 
възникват 
противопоказания от 
страна на 
пациента,неспазване 
на 
графика,нечистоплъте
н.КЪМ 
МАСАЖИРАНИЯ
той трябва да е 
чистоплътен,да няма 
обриви,гъбички,лишеи
.Мъжете се събличат 
по къси гащета ,а 
жените по бански 
костюми.Частите на 
тялото,които не се 
масажират в момента 
да се покриват с 
чаршав.Трябва волево 
да релаксира 
телесната 
мускулатура.За тази 
цел трябва да легне 
удобно.От положение 
лег по корем,ръцете се 
поставят край 
тялото,под глезените 
се поставя масажно 
валяче,под гърдите и 
под корема малки 
възглавнички,главата 
извите в 
страни.Когато 
пацоиентът е легнал 
по гръб под главата се 
поставя 
възглавница,под 
коленете масажно 
валяче,а ръцете са 
леко отведени в 
страни с длани 
обърнати към 
кушетката.Намазващи
те средства в 
хигиенния масаж се 
използват за полесно 
плъзгане на ръката на 
масажиста върху 
кожата ма 
масажирания от 
протриване и 
скубане.Те се 
използват при 
суха,потна и мастна 
кожа.Използват се 
талк,пудра,сапун,аром
атични 
мехлеми,растителни 
масла.Част от 
хигиенния масаж е 
аромамасажа.При 
него се използват 
средства в оссновата 
на които 
ароматизирано 
бадемово 
масло.Хигиенните 
масажи са 
медомасажа,масаж с 
шоколад,волканични 
камъни.В спортния 
масаж имат различни 
задачи в зависимост 
от вида масаж който 
се прилага
тренировъчен,предвар
ителен,възстановителе
н,при травми.При 
тренировъчния масаж 
се използват 
талк,пудра и 
растителни 
масла,сапун.При 
предварителен масаж 
се използва слабо 
,средно и силно 
загряващи намазващи 
средства в зависимост 
от вида спорт и 
задачите.Използва се 
маз,капсулин
маз,остеохон
крем.При спортни 
травми се използват 
слабозагряващи и 
противоотточни 
намазващи средства 
като ментолов и 
китайски балсами под 
формата на течност 
гел,маз,тигрова маз.В 
лечебния масаж се 
използват в 
зависимост от 
болезнена 
става,ригидна 
мускулатура,контузен
и тъкани,подкожни и 
околоставни 
кравоизливи и отоци.В 
козметичния масаж 
намазващите средства 
се прилагат при суха 
или мазна 
кожа,отпусната,бръчк
и,кравоизливи,отоци.
При суха и отпусната 
кожа се прилагат 
стимулиращи и 
хидратиращи 
течности
кремове,гелове,маз.Пр
и мазна кожа преди 
прилагането на масаж 
масажирания участък 
от тялото се измива с 
топла вода и 
сапун.Пдсушава се.
               14ТЕМА
Общи показания и 
противопоказанияВ 
ежедневната практика 
най­често възниква 
въпросът дали при 
някои състояния на 
пациент аили някоя 
част от тялото трябва 
да се прилага 
масаж.Масжиста 
трябва да е наясно с 
общите 
противопоказания за 
прилагане на 
масаж.Противопоказа
нияпри повишена 
телесна температура 
над 37,5 градуса,при 
заболяване на кожата
екземи,лишеи,обриви,
при възпалена кожа от 
слънчеви 
лъчи,лекарства,изгаря
ния,охлузвания,при 
кръвотечения и 
къвоизливи от 
различен характер,при 
хемофилия,коремът 
на се масажира при 
бъбречни и жлъчни 
колики с камъни или 
пясък,при остри болки 
в корема,при 
хернии,при 
болезненост,възпалени
е на вените и 
големи,при остри 
инфекциозни 
заболявания,при 
възпаление на лимфни 
съдове и възли,при 
злокачествени 
тумори.Показания при 
опорнодвигателния 
апаратслед сваляне 
на мобилизацията при 
фрактуро на 
кости,разтягане на 
мускули и 
сухожилия,хронични 
възпалителни процеси 
на ставите и 
мускулите,атрофия на 
мускулите,затруднена 
подвижност на 
ставите,трудно 
зарастващи рани и 
язви,след оперативни 
ръбци,сраствания и 
контрактури,плоско 
стъпало,зкривяване на 
гръбначния 
стълбместни 
отоци,нервни 
невралгии,миалгии,це
фалгии,функционални 
заболявания на 
нервната система.
               15ТЕМА
Масаж на 
гръб.Методика
Изходното положение 
на масажирания е 
лег,с масажно валяче 
под глезенните стави 
ималка възглавничка 
под гърдите.Горните 
крайници леко 
отведени лежат върху 
кушетката със сгънати 
лакътни стави и длани 
обърнати към 
тавана.Масажиращият 
стой от дългата страна 
на кушетката.Започва 
се с поглаждане
обхващащо,зигзавидно
,плоскостно и финско 
с двете ръце заедно и 
последователно.Маса
жните линии са в 
надлъжна посока към 
аксиларните лимфни 
възли.В началото 
похватите се 
изпълняват леко и 
натискът постепенно 
се 
увеличава.Похватите 
се сменят като се 
включват и 
допълнителните
гладене,гребеновидно,
грапавидно 
поглаждане.Постепенн
о татискът на 
поглаждането се 
увеличава и се 
преминава кън 
изтискване.Загърба се 
прилагат всички 
похвати за 
изтискване.Преминава 
се към третия 
масажен начин
разтриване.За гърба са 
подходящи всички 
основни и 
допълнителни похвати 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Историческо развитие на масажа

Масажът е основно средство на кинезитерапията.В днешно време има приложение в ежедневието.в спорта и в медицината.Още в древни времена човекът е прилагал масажни похвати като поглаждане и разтриване след наранявания и главоболие...
Изпратен от:
snake_m
на 2010-11-03
Добавен в:
Пищови
по Спортна психология
Статистика:
68 сваляния
виж още
 
 

Историческо развитие на масажа

Материал № 561881, от 03 ное 2010
Свален: 68 пъти
Прегледан: 135 пъти
Предмет: Спортна психология, Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 4,977
Брой символи: 33,021

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Историческо развитие на масажа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала