Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Монопол
Продавачът има монополна (или пазарна) власт, ако може да покачи цената на
предлагания от него продукт чрез ограничаване на предлагания от самия него обем
продукция.
Дадена фирма може да бъде определена като монопол, ако тя е единствен
продавач или купувач на даден продукт (стока или услуга), който няма адекватен
заместител. За да се различи монополът-продавач от монопола-купувач, е прието
вторият да се нарича монопсон. Монопол, който контролира 100% от пазара, се
нарича чист (абсолютен) монопол.
В реалната практика чистите монополи са изключение. Дори и при непълна
либерализация на вноса и износа, националните “монополи” срещат конкуренция от
чужди фирми при закупуването или продажбата на инвестиционни или
потребителски стоки. Това налага приемането на критерии, на основата на които се
класифицират агенти като монополисти и немонополисти. Един от надеждните
критерии е пазарната мощ на фирмата. Степента на това влияние зависи от
пазарния дял на фирмата в предлагането на съответната стока или група стоки.
От гледна точка на териториалния обхват на проявление монополите биват
световни, регионални, национални и местни (локални). Световните и
регионалните съществуват благодарение на някои специфични природо-климатични
условия или използването на изключителен интелектуален продукт защитен със
съответни патенти. Типичен пример са напитката Кока-Кола, българският концентрат
за производство на кисело мляко, софтуерните програмни продукти на Microsoft Co.
Естествен монопол
Дадено производство е естествен монопол, ако всеки един обем продукция се
произвежда по-евтино от една фирма, отколкото от две или повече. Той се проявява
при специфични условия. Причината може да бъде минимум изисквания към
равнището на технологична съоръженост и съответна капиталова концентрация за
производство на стоки или услуги с приемливи средни разходи. В малка страна като
нашата има много производители на хранителни стоки или ресторантски услуги, но
една голяма корабостроителна фирма във Варна и три металургични завода.
Естествен е монополът на БДЖ, на пощенските услуги, водоснабдяването и др. Би
било икономически нецелесъобразно да се прокарат множество жп линии,
дублиращи се телефонни кабели, тръбопроводи и др. само заради конкуренцията.
Видове монопол
От гледна точка на формата собственост монополът може да бъде държавен,
частен или смесена собственост. Типичен държавен монопол у нас са например
пощенските услуги и жп транспортът.
Разлики между монополистическия и немонополистическия
сектор
Когато причисляваме една фирма към монополистическия или немонополи-
стическия сектор трябва да имаме предвид две важни обстоятелства. Първо,
продукт на дадена фирма не може да е монополен, ако той има заместители със
същите потребителски свойства и приблизително същите разходи за производст-
1
вото им. Второ, в повечето случаи една фирма произвежда няколко вида стоки.
Възможно е производството да има монополно положение само за една или няколко
стоки - уникално лекарство или диагностична апаратура, софтуерен продукт,
компютър от ново поколение. От тази гледна точка в редица сличаи е по-
целесъобразно да се използва понятието “монопол на продукта” вместо
фирма-монополист.
Монополообразуващи фактори
Монополното положение на фирмата й осигурява пазарна мощ, позволяваща
моделиране на продажната (покупната) цена. Логично е, че при тези условия моно-
полистът ще се стреми да повишава цените поради липса на конкуренция. Това
увеличение не е и не може да бъде безпределно, тъй като все пак съществуват гра-
ници на платежоспособно търсене. Но по правило печалбата в монополистичния
сектор е по-висока, отколкото в немонополистичния. Така за продавача или
купувача-монополист е от стратегическо значение периодът, през който ще може да
използва уникалното си положение на пазара. Затова неговата защитна реакция е
създаването на трудно преодолими бариери за навлизането на конкуренти в биз-
неса.
Такава бариера е абсолютният контрол на ресурсите за производство на
монополния продукт. Ако тези ресурси са уникални, т. е. източникът е единствен и
не може да бъде възпроизведен по изкуствен път, контролът върху тях гарантира
уникалността на крайния продукт. У нас близко до тези условия е Розовата долина.
Това обяснява и силният интерес на производители на розово масло от съседни
страни.
Не по-маловажен монополен ресурс са творческите възможности на личността,
чийто талант е намерил признание на световно равнище. Те са своеобразен монопо-
лист върху уникалните си способности.
Сигурна защита срещу потенциалните конкуренти е патентът върху иновацио-
нните продукти, който осигурява юридическа защита на икономическите предимства
на фирмата, придобити чрез собствени научно-приложни изследвания. Преди столе-
тие откритията са имали спорадичен, а понякога и случаен характер. Сега те са плод
на продължителни, скъпоструващи изследвания. Цената на монополните продукти е
по-висока по две причини: 1) по-големите производствени разходи и 2) уникално-
стта на продукта. Ако патентната защита не съществуваше, мултипликационният
ефект от масовото използване на откритието би снижило пазарната цена до предел-
ните разходи.
Специфична форма на патентна защита са авторските права. Особеното в
случая е, че притежателите на тези права (самите автори, издателските къщи или
продуцентите) са заинтересовани да продават това право на повече купувачи, за да
реализират възможно най-голяма печалба.
Друг фактор за монополизацията на пазара е ефектът от мащаба на произ-
водството. Широкомащабното производство изисква висока концентрация на
капитала, особено в някои отрасли. Съществена роля играе и стойността на
използваното оборудване. Например производството на ракетните двигатели или
корпуса на ракетите се извършва от монополисти. Известно е, че при равни други
условия увеличението на мащаба на производството минимализира разходите за
2
производство на единица продукция. Но не всеки крупен производител е
монополист!
Предоставените правителствени лицензи в т. ч. система на франчайзинг,
също са защитна бариера за монопола. Веднъж дадени, дори на конкурсна основа,
тези своеобразни привилегии позволяват да се монополизира стопанската дейност.
Типичен пример са комуникационните системи, кабелната телевизия, търговията с
оръжие и бойна техника. Контролът се изразява в налагането на ценови тавани в
абсолютно или процентно отношение спрямо аналогичните стоки, продавани извън
предоставената сграда (район). При нарушения лицензът се отнема и се налагат
санкции.
От четирите монополообразуващи фактора, най-устойчив е ефектът от мащаба
на производството. Другите три имат временен характер и са обект на много
ограничения и контрол, но в краткосрочен и средносрочен период тяхната роля не е
за подценяване.
Равновесна цена и продукция при монопол
Общите принципи, от които зависят равновесната цена и продукцията при
монопол, могат да се представят във вид на графика, както е на графика 1.
P
D
MC
P
m
AC
D=AR
Q
m
Q Графика 1
Вижда се, че монополът е изправен пред крива на търсенето, която върви
надолу. Търсенето е отбелязано с D=AR (D е търсенето, AR напомня, че цената е
равна на средните доходи). Търсенето на монополистичните продукти не е
нееластично. Преднамереното увеличение на цените при непроменени доходи ще
свие търсенето. Насочеността на кривата на търсенето надолу означава, че с
увеличаването на производството пада доходността от всяка произведена единица.
Степента на нееластичност се определя от изменението в разположението на
кривата на търсенето DD и пределните приходи. Колкото разликата в
пространството е по-голяма, толкова нееластичността на търсенето е по-висока.
Видно е, че кривата на търсенето има линеен характер. При увеличаващи се
продажби, съпроводени с намаляваща цена, пределните приходи спадат 2 пъти по-
бързо от намаляването на цената. Общите приходи ще зависят от това дали
3
Равновесна цена
и продукция при
монопол

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Монопол

Продавачът има монополна (или пазарна) власт, ако може да покачи цената на предлагания от него продукт чрез ограничаване на предлагания от самия него обем продукция. Дадена фирма може да бъде определена като монопол, ако тя е единствен...
Изпратен от:
aylya144
на 2010-11-01
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика
Статистика:
133 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Несъвършена конкуренция

04 юни 2007
·
589
·
15
·
5,009
·
337

Тя е тази конкуренция, при която трайно се нарушават правилата на съвършената конкуренция, в резултат на което определени икономически агенти получават трайни предимства на пазара. В този случай тези икономически агенти се превръщат в монополисти...
 

Данък върху недвижимите имоти

10 дек 2007
·
201
·
1
·
258

По своята същност този данък представлява парично плащане, което физическите и юредическите лица извършват в местните бюджети, според притежаваното недвижимо имущество.
 

Пазарни структури и ценообразуване

12 дек 2007
·
305
·
5
·
1,410
·
170

Теорията на пазарните структури и ценообразуването (Industrial Organization) изучава функционирането и ефективността на несъвършените пазари и поведението на фирмите на тези пазари...
 

Данъците и данъчното облагане

15 дек 2007
·
652
·
3
·
317
·
233

Отдоста времесме подложени на твърдо”проникващо”идеологическо облъчване във връзка с размера и структурата на данъците.Като всяка популистка идея,и новата либерална данъчна вълна е ориентирана към...
 

Анализ на икономиите от мащаба

22 юли 2008
·
135
·
19
·
5,284
·
49

В предходните теми, посветени на производството, специално внимание беше отделено на взаимовръзката между законите на производството и закономерностите на краткосрочните и дългосрочните разходи. За приемането на оптимална стратегия за развитието на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
80
2
06.10.2016
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
108
1
2 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Монопол

Материал № 561297, от 01 ное 2010
Свален: 133 пъти
Прегледан: 187 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,971
Брой символи: 19,110

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Монопол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
22

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения