Големина на текста:
ЛЕКЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ
ДЕЙНОСТИ
І.ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСНОВИ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Въпрос № 1
Същност и историческо развитие на социалната работа като
теория и практика
Същност и историческо развитие на социалната работа
като теория и практика
Като термин, социалната работа се разбира като вид професия и като
система от специализирани институции, и все по-многообразни практики,
които за да бъдат ефективни, следва да използват интегрирано знания от
фундаменталните науки за човека и обществените групи, и за обществото
като цяло.
Социална работа спомага за решаване на човешки взаимоотношения, съдейства
хората да подобрят своето благосъстояние. Като използва теории за човешкото
поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където
хората взаимодействат със социалната среда. Социалната дейност е особен вид
дейност, целта, на която е удовлетворяване на социално гарантирани интереси и
потребности на личности и социални групи, създаване на условие за
възстановяване или подобряване на хората за социално функциониране.
В България социалната работа е призната в Закона за социално
подпомагане: социалната работа е професионална дейност за подобряване на
взаимната адаптация на подпомаганите лица, семейства и групи и средата, в
която те живеят. Тя е комплекс от подпомагащи дейности насочени към
постигане на подобаващо достойнство и отговорност у хората на основата на
индивидуални особености, междуличностни отношения и ресурси на общността.
Стимулира възможностите за адаптация. Социалната работа трябва да помага за
приспособяването към живота. Тя има социално контролна роля. Нагласата е
много прагматична – предоставяне на информация за ресурси и възможности.
Позициите и са силно институционални, върху социалната работа има контрол
от стандарти /политически и социални/.
Понятието социална дейност се появи в края на 19 век, в най-развитите в
социално отношение страни. Като социален институт като професия то почва
да се възприема и налага в продължение на целия 20 век. Така оказването на
помощи за защитените слоеве на населението постепено загубва характера си на
неорганизирана благотвортелност.
Първата половина на 20 в. се характеризира с институционализиране на
социалната дейност и превръщането й в професия. Първите учебни заведения за
подготовка на първите социални работници се откриват през 1910 г. в Холандия,
няколко години след това САЩ, Англия, Германия. Вмомента в света
съществуват няколко хиляди учебни заведения по социална работа. В повечето
страни това образование се финансира от държавата, съществуват и частни
учебни заведения. В много страни от Латинска Америка, Испания, Португалия
съществуват много учебни заведения на църквата.
Обекти на социалната дейност са такива хора, групи и слоеве, които в сложна
житейска ситуация не могат да решат своите социални проблеми. Ако трябва да
ги квалифицираме по принципи на преоритетност те са:
- състояние на здравето, което не позволява лицето да реши своите жизнени
проблеми- хора с увреждания, хора, които страдат от обществено значими
заболявания (Напр. диабетоболни);
- служба и труд в екстремални социални условия- участници във войните,
вдовици и майки на загинали военнослужещи в мирно време;
- възрастни хора- главно пенсионери и самотни хора, които не разчитат на
друго освен, на своите пенсии;
- девиантно поведение в различни форми и видове;
- различни категории семейства-с ниски доходи, многодетни, млади
семейства;
- деца и младежи в риск-сираци, безпризорни, жертва на насилие, в риск;
- жени- бременни, в риск, жертви на трафик, жертви на домашно насилие и
други;
- безработни и др .
Социалната работа като теория и практика се появява в отговор на
обективно възникнали проблеми за отделните групи лица, към разрешаването на
които обществото не може да остане безучастно. В този смисъл социалната
работа е индикатор, за това до колко ефективно работят регулиращите
механизми на обществото. Например социалната работа, като практика, показва
до колко социалната политика, провеждана в държавата и свързаните с нея
други държавни политики /Данъчна политика, финансова и икономическа
политика/, е ефективна и в интерес на нуждите на хората.
Социалната работа се стреми да реализира три главни цели, които я
открояват сред другите подпомагащи професии: .
1. Полагане на грижи - полагане и подобряване на грижите за
безпомощните и ограничените в общуването.
2. Терапия / лечение /- оказване на помощ, съдействие за преодоляване на
психичните и социални травми на лицата с проблеми от обществото.
Тази помощ е за деца или възрастни за справяне с трудностите в живота и
решаване на социални проблеми, за самостоятелно включване в социалния
живот.
3. Социална промяна - решаване на проблеми в човешките
взаимоотношения упълномощаването и освобождаванетона хората за
подобряване на тяхното благосъстояние.
Използвайки теорията за поведение и видовете социални системи,
социална работа се намесва в случаите когато хората взаимодействат с околната
среда. Фундаментални за социалната среда са основните принципи на
човешките права и социалната справедливост.
Социалната работа основава своята методология на систематичната
организация на познание, произлязла от изследвания и практически оценки на
собствените и местни знания, които са специфични за нея.
В теоретичен аспект социалната работа използва достиженията на всички
науки за човека. Първоначално теорията на социалната работа се основава на
изучаването на човешкия потенциал за помощ и самопомощ при чисто
медицински случаи. Например при лица или групи, които са преминали през
тежко заболяване, лица и групи с наследена или придобита зависимост, при
лица и групи за състоянието, на които медицината е безпомощна и фаталния
край за живота на човека е неизбежен. Даже и в такива ситуации обаче, човек
може да бъде научен как да използва своите физически и интелектуални
способности, за да запази достойнството и уважението на другите, както и да
бъде в състояние да проявява такова към най-близкото си обкръжение.
На един по-късен етап на развитието на теорията на социалната работа се
използват достиженията на приложната психология, чрез които се помага на
отделния клиент да осъзнае и приема своите възможности и недостатъци, да
опознае по-добре своята личност и характер и на тази основа да успява да
моделира отношенията и взаимодействието си с другите.
Социалната работа е изкуството да се помага на отделни лица или групи
хора, които не по своя воля и желание са изпаднали в затруднение, от което без
чужда помощ не биха могли сами да излязат. Социалната работа обаче, в
същото време е преди всичко е помощ за самопомощ. Това се постига чрез
професионалната намеса на социалния работник, за да се дефинира конкретния
проблем и се мобилизира личностният потенциал на клиента, той да се
мотивира за поемане на самостоятелни действия. Да бъде разрешен съобразно
личните нужди и потребности на клиента. Няма изобщо или по принцип
социална работа. Социалната работа винаги е проблем на конкретно лице или
група. Именно поради това и теорията и практиката на социалната практика са
подчинение на индивидуалния подход за работа с клиента.
В съвременният модерен глобализиращ се свят в отделни региони на
света, както и във всяка конкретна страна се сформират различни общности
/големи групи от хора/, които се обединяват въз основа на нарушени общи
права, религиозен или етнически признак. Съвременното разбиране за
социалната работа задължително включва умението за работа с общностите,
включително и в случаите на конфликтни ситуации между тях и други
общности или обществото като цяло. Уменията, които придобива социалният
работник, му дават възможност да участва и помага в разрешаването на
конфликтни ситуации както на местно регионално ниво, така и при
разрешаването на национални конфликти, в които са нарушени или засегнати
интересите на различни държави. Тези учения произтичат от същността на
процеса на помагане, който се основава на общуването и установяване на
работно взаимодействие с другата страна в спора или конфликта. Без наличието
на тези два елемента не може да се осъществи реален процес на помагане.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и управление на социалните дейности

Организационни основи на социалните дейности, Същност и историческо развитие на социалната работа като теория и практика...
Изпратен от:
katina
на 2010-10-31
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
946 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
812
·
1
·
289
·
338
·
1

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
514
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Основи на социалната работа

11 мар 2009
·
695
·
30
·
6,129
·
676
·
2

Лекции по социална работа на задочници за спец. социални дейности....
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
474
·
6
·
627
·
543
·
1

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Основи на социалната работа

28 ное 2009
·
59
·
8
·
885

Според Чарлз Бренър,един от основните автори в областта на психоанализата, това което наричаме психоаналитична теория,е поредица от хипотези за развитието и функционирането на човешката психика...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Организация и управление на социалните дейности

Материал № 560845, от 31 окт 2010
Свален: 946 пъти
Прегледан: 1,178 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 57
Брой думи: 16,843
Брой символи: 104,226

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и управление на социалните дейности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала