Големина на текста:
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ
НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНА КЪЩА „ХИТ”
Двете лица на корпоративната сигурност са работа с външни институции и строг вътрешен
контрол. При изграждането на система за сигурност на фирмата, независимо от дейността в която
се развива, са обособени 4 основни подсистеми:
физическа сигурност и охрана: физическа охрана, пожарна защита, сигурност при пренасянае
на пари, сигурност при авария и явления; проучване и оценяване на обекти и ситуации;
разработване на планове и тяхното изпълнение; обучение на служителите и други.
система за вътрешна сигурност включва: разработване на система за проучване и подбор на
кадрите; осигуряване на сигурност на информационните потоци чрез контролиране на
информацията от телефоните, факсовете, компютрите; изграждане на вътрешна Intranet мрежа;
изготвяне на служебни досиета на кадрите и други; осигуряване лоялността на служителите,
сигурност на комуникациите,
система за външна сигурност: борба с конкуренцията, лоялност на клиентите, лоялност на
партньорите; Външната сигурност осъществява: анализиране на бизнес средата; проучване на
всеки конкурент; извършване на маркетингови проучвания; разработване на прогнози за развитие
на фирмата.
информационна система – сигурността на информационната система се занимава с:
поставяне на пароли за достъп до компютрите и софтуерните продукти; издаване на заповеди и
инструкции за работа; осигуряване на софтуерна защита на информацията.
***
Финансово-кредитна къща „ХИТ”- е небанкова институция, която се занимава с отпускане на
малки и бързи кредити на физически лица и застраховане на тези, на които е отпуснат кредит.
Оперира чрез един централен и няколко регионални офиса в Югозападна България.
Персоналът в централният офис се състои от: Директор /собственик/ на организацията,
Управител на Централния офис, Зам. Управител, Началник отдел „Човешки ресурси” с двама
специалисти - „Връзки с обществеността” и ”Вътрешни комуникации”, Специалист „Маркетинг”,
Началник отдел „Сигурност” и трима сътрудници /информационна сигурност и риск-мениджер и
анализатор/, 1 технически секретар, 3 сътрудници – отдел „Обслужване на физически лица”, 2
сътрудници „Обслужване на фирмени клиенти”, 2 юристи, 2 касиери, 10 кредитни консултанти, 5
кредитни инспектори, 5 застрахователни съветника, 2 физическа охрана, 2 хигиенисти.
Персоналът в регионалните офиси е на пряко подчинение на Директора на централния офис
и е сведен до 1 управител на офис, 1 зам. управител, 2 сътрудника „Вътрешна сигурност
1
/информационна сигурност и управление на риска/, 1 специалист по човешки ресурси, 1 касиер, 1
юрист, 5 кредитни консултанти, 5 кредитни инспектори 2 застрахователни съветника, 2 физическа
охрана, 1 хигиенист.
Съвременната финансово-кредитна институция представлява сложна система от
икономически, технически и социални взаимоотношения. Най-същественото в дейността й от
гледна точка на сигурността би могло да бъде синтезирано по следния начин:
голяма концентрация на юридически факти и големи финансови и информационни ресурси;
успешното управление на тези ресурси изисква непрекъснат ежедневен поток от стратегическа
и оперативна информация;
ежедневно движение на значими парични средства между централният офис и неговите
клонове и обратно.
ежедневен контакт с потребители, партньори и конкуренти на пазара
финансовата обезпеченост на капиталите е звено от общата сигурност на организацията
Посочените специфики в дейността на кредитно-финансовата институция водят до особености
и акценти в структурата на нейната система за сигурност.
Икономически аспекти на сигурността
Финансово-Кредитна Къща „ХИТ” използва принципа за икономически оправдана сигурност и
отделя 10% от годишната си печалба за целите на фирмената сигурност, разпределени съответно:
60% - за вътрешна и предимно информационна сигурност; 30% - за външна сигурност и ПР и 20% -
за физическа и персонална сигурност.
За база на финансовите си разчети и бюджета по въпросите на сигурността, организацията
използва както научният подход за прогнозиране на риска, така и практическото сравнение с
аналогични за страната и региона практики.
СИСТЕМА ЗА КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ ПРИ КРЕДИТНО-ФИНАСОВА КЪЩА „ХИТ”
Изграждането на комплексна система за сигурност на фирмата е пряка задача на
ръководителя й, като изграждането на системата започва с регистрацията на фирмата и почива
на презумпцията, че няма абсолютна сигурност. Комплексната система за сигурност на
организацията се изгражда на основата на съвременните техническите средства и системи за
сигурност и лоялността на служителите: Системата за сигурност на фирмата следва да се
развива, както се развива и агресията срещу нея.
2
В звеното за корпоративна сигурност освен Директорът и Началникът по сигурността участват
и управителят на централния офис, специалистът по маркетинг, сътрудниците от отдел
„Сигурност” /информационна сигурност, риск-мениджер и анализатор/ и юрист.
Подсистема за физическа сигурност и охрана:
Кредитно-финасова къща „ХИТ” притежава физическа охрана в самите офиси, тъй като част
от оборота се съхранява в касите на офисите в рамките на работния ден, докато капиталовите
финанси, валутата и ценните книжа се съхраняват в банка, която се намира на няколко преки от
сградата на офиса й. Поради същата причина е необходима и физическа охрана при
транспортирането на парите, въпреки, че разстоянието е малко и мястото е оживено.
Финансово-кредитна къща „ХИТ” организира физическата охрана на офисите си посредством
специализирани частни фирми.
Инкасовата дейност се лицензира от полицията. Охраната, транспортираща пари и ценности,
действа по специално и предварително изготвен план, като е изучила особеностите на основния и
резервния маршрут, неговите критични точки и рискови зони. Специално се документират
основните действия на всички участници в този процес: данни за направените заявки за транспорт,
данни за натоварените с изпълнението лица в екипа, оценка за извършване на операцията,
специфична документация при инцидент, система за натрупване на информацията за операции по
пренасяне на финансови активи.Служителите са оборудвани с оръжие, радиостанции, защитни
жилетки, противогази и други защитни средства, съгласно действащата нормативна наредба
.
Специализираната охрана познава особеностите на охранявания обект и осъществява
пропускателния режим и контролира влизането и излизането в офисите на клиенти и служители,
следи за наблюдаващи външни лица и МПС, като при необходимост изисква и проверява
документи за самоличност и сигнализира на органите на реда при нужда. Проверява редовността
на документите при изнасяне и внасяне на вещи, материали и апаратура. Следи за недопускане на
кражби и инциденти като при констатиране на такива случаи уведомява ръководството и
полицейските органи. Следи за поддържане в изправност и правилно използване на техническите
устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни
лица. Оценява обстановката и промените в нея, като докладва своевременно за това на
работодателя си; използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при
осъществяване на охранителната дейност.
Финансово-кредитна къща „ХИТ” има план за действие при кризисни ситуации и нападение.
Изготвен е правилник за реда и контрола по изпълнение на задълженията от персонала за
физическа защита и инструкция за транспортиране на пари и ценности, както е обособено и звено
за управление при кризи от ситуативен/природен характер под ръководството на началник отдел
„Сигурност”.
?
Наредба І-171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и
небанковите финансови институции.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 20:45 потребител
10 май 2019 в 13:51 ученик на 21 години от София - СМГ "Паисий Хилендарски", випуск 2017
26 апр 2019 в 18:59 студентка на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, випуск 2012
28 яну 2019 в 00:17 в момента не учи на 22 години от София
20 яну 2019 в 12:06 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - международна и национална сигурност, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2019
09 яну 2019 в 17:57 в момента не учи на 41 години
30 ное 2018 в 14:57 ученик на 23 години от София - Технологочно училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС), випуск 2014
07 ное 2018 в 08:24 в момента не учи на 30 години
19 юни 2018 в 13:30 студент на 23 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Учителски факултет, специалност - Учител по ФВС, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Етика и култура на общуването с колеги
добавена от - 06.11.2012
3
32
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
615
3
13.10.2011
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Актуални проблеми на корпоративната сигурност

Материал № 559533, от 26 окт 2010
Свален: 365 пъти
Прегледан: 563 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 6,837
Брой символи: 45,097

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Актуални проблеми на корпоративната сигурност "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения