Големина на текста:
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС
Общо 51 часа: за нови знания (НЗ) – 32 ч.; за дейност (Д) – 6 ч.; за обобщение и контрол (О, К) – 8 ч.; за преговор (П) – 5 ч.
Ме-
сец
Сед-
мица
Тема на урока
Вид на
урока
Очаквани резултати и дейностиПонятия
Какво знам и мога
в началото – 2 ч.
1
ІХ
3 География на
континентите и
океаните
НПРазпознава континентите и океаните по типични признаци. Характеризира географското положение и
природните особености на континентите по карта, изучавани в 6.-7. клас. Работи с различни източници
на информация – карти, графики, хидрограми и климатограми.
24География на
континентите и
океаните
НПХарактеризира особеностите на населението, стопанството, страните на континентите, изучавани в
6.–7. клас. Разпознава страните по контури. Обяснява разпределението на населението по континентите.
Съотнася характерни фотографии към съответните континенти.
Още за
географията – 1 ч.
35
Географската карта в
помощ на географията
и другите науки
НПНазовава и описва източници на информация, способи за изобразяване. Групира различни източници
на информация. Определя значението на източниците на информация и дейностите, свързани с тях.
Извършва дейности с топографска карта.
видове карти, способи за
изобразяване, топографска карта,
ГИС
4
Х
1Тест – входно ниво К Решава тест
Европа – 14 ч.
52
Географско
положение, големина
и брегова линия
НЗ
Определя географското положение и границите на Европа по карта. Описва брега и бреговата линия на карта.
Оценява значението на географското положение, границите, брега и бреговата линия за опознаването и развитието
на континета. Изчислява разтояния с помощта на мащаб, чете картосхема, разпознава фотографии.
граници, крайни точки, риасов,
фиордов тип бряг, Стар свят
63Релеф на Европа НЗПрави обща характеристика на релефа, подялба – Северна, Източна, Централна, Южна, Западна.
Характеризира представителни форми в отделните области. Чете картосхеми, диаграми, посочва по
картата форми на релефа от различни области. Оценява релефа на континента за развитието на
стопанската дейност.
платформа, щит, алпийски тип
релеф, полдери, ледникови
форми, циркус, фиорди, морени,
ледникови езера
74Полезни изкопаемиНЗПрави обща характеристика на полезните изкопаеми на континента. Обяснява произхода, посочва
видовете и тяхното териториално разпределение. Представя в подходящо изображение териториалното
им разположение. Оценява значението им.
8
ХІ
1КлиматНЗОпределя основните фактори на климата и прави характеристика на влиянието им за климата на Европа.
Характеризира климатичните елементи и климатичните пояси и планинска климатична област. Представя
ги на контурна карта, чете и чертае климатограми. Сравнява климатограми от различни климатични
пояси.
изобари, циклони, антициклони,
континентален и океански климат
92ВодиНЗПрави обща характеристика на водите на континента, посочва главния вододел и отточни области,
безотточна област на карта. Обяснява връзката между климата, релефа и режима на реките. Разграничава
видове езера по произход. Характеризира избрани реки и езера. Изчертава карта на отточните области
и хидрограма.
видове езера по произход,
меандри
103Природни зони на
Европа
НЗХарактеризира природните зони в континента, оценява природата като условие за живот и фактор за
стопанска дейност. Назовава и описва защитени територии и обекти, сравнява природата на Европа с
други континенти, представя специфичните особености и неповторимостта на природата в подходящо
изображение.
лесостеп, лесотундра
114Природни зони на
Европа
НЗ
Характеризира природните зони в континента, оценява природата като условие за живот и фактор за стопанска
дейност. Назовава и описва защитени територии и обекти, сравнява природата на Европа с други континенти,
представя специфичните особености на природата в подходящо изображение. Представя реферат.
лесостеп, лесотундра
Ме-
сец
Сед-
мица
Тема на урока
Вид на
урока
Очаквани резултати и дейностиПонятия
12
ХІІ
1Население на
Европа
НЗХарактеризира населението на континента по карта: брой, гъстота и разпределение, расов и религиозен
състав, езикови групи, бит и култура. Обяснява особености на населението. Изразява мнение за типични
проблеми на населението като застаряване, миграции, етнически конфликт.
езикова група, източно правос-
лавие, католицизъм, протестантство,
миграции, етнически конфликт
132Политическа карта
на Европа
НЗХарактеризира политическата карта на Европа, нейното изменение и съвременно състояние.Назовава
и описва европейски организации. Групира страните в континента по съществени признаци: площ,
брой на населението, форма на държавно управление и форма на държавно устройство. Изработва
политическа карта на контурна карта. Изработва диаграми. Пише есе.
конституционна монархия,
теократична монархия, държава
джудже, неутрална държава, Съвет
на Европа, ЕС, НАТО
143Стопанство на
Европа
НЗХарактеризира особеностите на стопанството на континента. Определя водещите фактори за развитие и
проследява етапите на развитие на стопанството. Обяснява териториалното разпределение на основните
стопански отрасли. Изразява мнение за типични проблеми на стопанството – контраст между силно
развити страни и страни в преход, безработица, екологични проблеми. Изработва стопанска карта върху
контурна карта. Изработва картосхема.
ЕС, икономическа интеграция,
страни в преход, евро,
приватизация
15
І
2Страни в ЕвропаНЗ
Групира страните по териториален признак: страни в Северна, Западна, Средна, Южна и Източна Европа.
Характеризира група страни и избрани страни по географско положение, площ, природни особености,
население, стопанство, столица, големи градове. Изработва и представя маршрут за пътешествие по
карта.
163Сравнителна
характеристика на
избрани страни
ДСравнява страни от Европа, Азия и Северна Америка по определени показатели. Извлича информация от
карта, диаграми, таблици и др. източници. Обобщава и прави изводи за приликите и разликите между
страните.
174Европа О
Обобщава знанията си за континента Европа. Извлича и анализира информация от различни източници.
Обяснява понятия, попълва таблици, характеризира с ключови думи избрани страни, групира страни по
различни признаци.
18
ІІ
1Европа - тестК Решават тест
Балкански
полуостров – 13 ч.
191Географско
положение,
големина и брегова
линия
НЗХарактеризира географското положение и границите на Балканския полуостров по карта. Характеризира
и сравнява бреговата линия по карта.Определя значението на географското положение, брега и бреговата
линия на полуострова за неговото развитие. Сравнява Балканския полуостров с други полуострови на
Европа и света.
кръстопътно географско
положение, далматински тип бряг
202Релеф и полезни
изкопаеми
НЗПрави обща характеристика на релефа – формиране, главни черти, средна надморска височина, подялба
– западна, средна, северна. Чете профил на релефа. Обяснява карст и карстови форми. Прави обща
характеристика на полезните изкопаеми на Балканския полуостров. Обяснява връзката между тях и
развитието на релефа, посочва видовете полезни изкопаеми и тяхното териториално разпределение.
Оценява значението им за развитието на стопанството на полуострова.
Алпо-Хималайска планинска
система, Динариди, Македоно-
Тракийски масив, разлом,
Мизийска плоча, карст, карстови
форми
212Климат НЗОпределя основните фактори за формиране на климата на Балканския полуостров и прави характеристика
на влиянието им. Характеризира климатичните елементи и климатичните пояси и области. Представя
климатичните области на контурна карта, чете и чертае климатограми. Сравнява климатограми.
климатични области
223ВодиНЗПрави обща характеристика на водите на полуострова, посочва главния вододел и отточни области,
на карта. Обяснява връзката между климата, релефа и дължината и режима на реките. Разграничава
видове езера по произход. Характеризира избрани реки и езера. Изчертава карта на отточните области
в контурната карта.
видове езера
233Природни зони
на Балканския
полуостров
НЗХарактеризира природните зони на полуострова, оценява природата като условие за живот и фактор
за стопанска дейност. Назовава и описва защитени територии и обекти, представя специфичните
особености и неповторимостта на природата на полуострова в подходящо изображение. Представя
албум, презентация за Национален парк или резерват от Балканския полуостров.
природни зони,
Национални паркове, резервати
Ме-
сец
Сед-
мица
Тема на урока
Вид на
урока
Очаквани резултати и дейностиПонятия
24
ІІ
4Природни зони
на Балканския
полуостров
НЗХарактеризира природните зони на полуострова, оценява природата като условие за живот и фактор
за стопанска дейност. Назовава и описва защитени територии и обекти, представя специфичните
особености и неповторимостта на природата на полуострова в подходящо изображение – схема, рисунка,
графично изображение, контурна карта. Изработва и представя реферат. Представя албум, презентация
за Национален парк или резерват от Балканския полуостров.
природни зони,
Национални паркове, резервати
254Население и
политическа карта
на Балканския
полуостров
НЗХарактеризира населението и политическата карта на Балканския полуостров. Назовава и обяснява
ЧИС. Назовава страни и ги сравнява по площ, брой на населението, посочва столици. Изразява мнение
за типични проблеми на населението на полуострова – етнически, военни конфликти, безработица,
миграция. Чете картограма за гъстота на населението по страни.
етнос, етническа група, езикова
група, картограма, миграции,
етнически и военни конфликти
26
ІІІ
1Стопанство НЗХарактеризира стопанството на полуострова – водещи фактори, изменение, съвременно състояние.
Обяснява водещи отрасли в отделни страни (страни в преход и развити страни).
271Балкански страниНЗ
Характеризира избрани страни по географско положение, площ, природни особености, население,
стопанство, столица, големи градове. Нанася страните от полуострова на контурна карта, подготвя
реферат. Дискутира по проблемите на народите и страните на Балканския полуостров.
еднонационална, многонационална
страна, източно православие,
мюсюлманска религия.
282Балкански страниНЗХарактеризира избрани страни по географско положение, площ, природни особености, население,
стопанство, столица, големи градове. Нанася страните от полуострова на контурна карта, подготвя
реферат. Дискутира по проблемите на народите и страните на Балканския полуостров.
еднонационална, многонационална
страна, източно православие,
мюсюлманска религия
29
2
Географско пътешест-
вие из Балканския
полуостров
Д
Избира маршрут за пътешествие из Балканския полуостров. Характеризира обекти, включени в
маршрута, избира начин на пътуване, определя географски координати и изчислява разстояния по
географската карта.
303Балкански
полуостров
ООбобщава знанията си за Балканския полуостров. Извлича и анализира информация от различни
източници. Обяснява понятия, попълва таблици, характеризира с ключови думи, групира страни по
различни признаци, прави изводи за особеностите на природата, населението, стопанството им.
31
3Балкански
полуостров - тест
К Решава тест
България – 14 ч.
324Географско
положение, граници
и големина.
НЗОпределя географското положение, границите и големината на България по карта. Оценява географското
положение и границите като фактор за политическа стабилност и икономическо развитие. Назовава
изследователи на България. Нанася в контурна карта границите и крайните точки на България.
334Релеф и полезни
изкопаеми
НЗПрави обща характеристика, подялба. Чете профил на релефа. Обяснява карст и карстови форми,
ледникови форми. Посочва примери. Прави обща характеристика на полезните изкопаеми на България.
Обяснява връзката между тях и развитието на релефа, посочва видовете полезни изкопаеми и тяхното
териториално разпределение. Оценява значението им за развитието на стопанството на полуострова.
свлачища, срутища
34
ІV
2Климат на България НЗОпределя основните фактори за формиране на климата на България и прави характеристика на влиянието
им. Характеризира климатичните елементи и области (умереноконтинентална, преходноконтинентална,
субтропична средиземноморска, черноморска, планинска). Представя климатичните области на
контурна карта, чете и чертае климатограми. Сравнява климатограми.
преходно-континентален и
континентално-средиземноморски
климат, температурна инверсия,
фьон, бора
352Води на България НЗПрави обща характеристика на водите на България, посочва главния вододел и отточни области на карта.
Обяснява връзката между климата, релефа, дължината и режима на реките. Разграничава видове езера
по произход. Характеризира избрани реки и езера. Изчертава карта на отточните области в контурната
карта. Изчертава хидрограма.
лимани, лагуни, крайречни езера
363Природни области НЗХарактеризира комплексно природните области по следните признаци: географско положение и обхват,
природни компоненти – релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителен и животински свят,
природни ресурси, екологични проблеми, защитени територии. Представя природните области върху
контурна карта. Оценява природните ресурси на България.
смолници, канелени почви

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 окт 2018 в 20:37 ученик на 19 години от София - 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов", випуск 2019
02 май 2018 в 10:06 потребител на 42 години
15 ное 2017 в 21:03 студентка на 45 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - великотърновски университет, специалност - Компютърни науки, випуск 2012
27 юли 2017 в 15:28 в момента не учи на 43 години от София
21 юни 2017 в 11:28 студент на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Немска филология, випуск 2018
26 мар 2017 в 19:48 ученик на 26 години от Павликени - ПГАТ "Цанко Церковски", випуск 2013
18 мар 2017 в 15:11 учител на 49 години от Девин
25 сеп 2016 в 12:50 студент на 35 години от София
 
Домашни по темата на материала
На пътешествие в Азия по въздух и море до 17.02.2012г. !!!!!!!!
добавена от nursin_sabriev 16.02.2012
2
86
На пътешествие в Азия по въздух и море
добавена от papito0o98 16.02.2012
1
71
Подобни материали
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Резервати в България

20 май 2008
·
97
·
3
·
270
·
116

На територията на отдел "Природа" се намират десетки природни забележителности, най-значима от които е резервата "Персински блата". Той обхваща блатата в източната част на дунавския остров "Персина" и е на площ от 322 хектара. Там се срещат редки...
 

Северна Америка - тест за VІ клас

27 май 2008
·
236
·
3
·
338
·
2

Кой климатичен пояс липсва в Северна Америка? а) екваториален б) субекваториален в) тропичен г) умерен ...
 

Силистра

21 яну 2009
·
123
·
9
·
1,823
·
157
·
2

Силистра е град в Североизточна България(в североизточна Добруджа) и на границата с Република Румъния.На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток – с Община Кайнарджа, а на юг – с общините Дулово и Алфатар...
 

Курсова Работа - Чехия

14 фев 2009
·
162
·
7
·
1,038
·
156

Географско положение, граници и големина Република Чехия обхваща площ от 79 хил кв.км. и е разположена в Централна Европа.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природата, населението и страните на Азия
изпитен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците от 6. клас в края на раздела за Азия. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
12
1
4 мин
15.10.2019
География
изходен тест по География за Ученици от 12 клас
Теста ще помогне на ученици от 12-ти клас да упражнят знанията си по география. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
1 мин
15.11.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Примерно годишно разпределение за учебното съдържание по география и икономика за 8 клас

Материал № 558918, от 24 окт 2010
Свален: 260 пъти
Прегледан: 1,121 пъти
Предмет: География
Тип: Общ материал
Брой страници: 4
Брой думи: 2,154
Брой символи: 15,036

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Примерно годишно разпределение за учебното съдъ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
16

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
217 23

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения