Големина на текста:
ОД 2-01-03 (1998743)
УЧЕБНА ПРОГРАМА – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА
Код на учебната
дисциплина:
Общ хорариум
(часове):
240Кредити:8
1998743
Аудиторна
заетост
Извънаудиторн
а заетост
Аудиторна
заетост
Извънаудито
рна заетост
451951,56,5
Специалност:За образователно-
квалификационна
степен:
Форма на обучение:
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКАБАКАЛАВЪР ЗАДОЧНО
Статут на
дисциплината:
Брой часове в седмица:
Учебна
година:
Първа
Задължителна 45+0 Семестър: 1
Факултет: Катедра:
Педагогически факултет Педагогика
Лектор:
Доц. д-р ПЕНКА КОСТОВА
2. УЧЕБНИ ФОРМИ
Аудиторна заетост:
часов
е
кредит
и
Извънаудиторна
заетост:
часов
е
креди
ти
Лекции
451,5
Консултации
(работа с преподавател)
301
Семинарни занятия
(упражнения)
Самостоятелна работа
752,5
Курсова работа
903
Практикум
Реферат
3. ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО
ДИСЦИПЛИНАТА
Форма на проверка% от оценката
Тестова проверка
Активно участие в часовете
10
Презентация, реферат
20
Изпит60
СЪСТАВИЛ: ПРОВЕРИЛ:УТВЪРДИЛ:
Доц. д-р Пенка Костова
Ръководител катедра:
Доц. д-р Живко Карапенчев
Декан:
Доц. Пламен Легкоступ
дата: 05.04.2005 г.дата: : 28.04.2005 г.дата: 10.05.2005 г.
Име на файла: OD 2-01-03_1.docДата на отпечатване: 01.04.2005 г.Версия: 1 Страница 1 от 9
ОД 2-01-03 (1998743)
УЧЕБНА ПРОГРАМА – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Присъствие в час 10
ОБЩО: 100%
4. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на
теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието
като социален феномен. Студентите следва да придобият задълбочени знания
за съдържанието, структурата и управлението на възпитателния процес, за
класически и съвременни принципи, методи и форми на работа. Студентите
следва да познават специфичния потенциал, функции и средства на различните
възпитателни фактори - семейство, училище, социални общности, масмедии
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Студентите следва да имат познания по: философия, психология, етика,
история
6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва
да знаят и могат:
да осъзнават значимостта на факторите наследственост, социална и природна
среда, възпитание и обучение за развитието на личността; да познават
закономерностите на процесите на социализация и възпитание; да открояват
съдържателните компоненти и направления на възпитанието, адекватните
методи, форми и средства; структурата и функциите на възпитателната система;
както и възпитателните функции на социалния педагог
7. ПРИЛОЖЕНИЯ:
?Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)
?Приложение 2: Тематичен план на лекциите по учебни часове
?Приложение 3: Тематичен план на семинарните занятия и практикуми по
учебни часове
?Приложение 4: Конспект за изпит
?Приложение 5: Библиография за курса и изпита
?Приложение 6: Автобиография на преподавателя (CV-EU)
?Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)
Теорията на възпитанието е относително самостоятелна научна област и
учебна дисциплина, резултат от развитието и диференциацията на
педагогическото познание. Същевременно на нея са присъщи комплексно-
интегративния характер и функции на цялото човекознание, имащо отношение
към характера и процесуално-дейностната същност на явлението възпитание.
Име на файла: OD 2-01-
03_1.doc
Дата на отпечатване:
01.04.2005 г.
Версия: 1Страница 2 от 9
ОД 2-01-03 (1998743)
УЧЕБНА ПРОГРАМА – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Курсът е структуриран в три части. В първата част са представени общите
основи на теорията на възпитанието. Студентите придобиват знания за
основните понятия и категории, за функциите и задачите на теорията на
възпитанието, проследява се историческата обусловеност и еволюцията в целта
на възпитанието. Изясняват се възпитателният процес и самовъзпитанието,
общуването, принципите, съвременните възпитателни парадигми, методите и
формите на възпитание. Във втората част се разработват основните компоненти
на възпитанието - техният хуманистичен характер и значение, особености,
задачи и съдържание, основни сфери и средства. В третата част се очертава
възпитателната система и специфичната роля на отделните възпитателни
фактори. Отделено е внимание на българската традиция във възпитанието и на
алтернативни идеи, концепции и теории за възпитанието и образованието.
?Приложение 2: Тематичен план на лекциите и семинарните занятия по
учебни часове
Раздел Първи: Общи основи на теорията на възпитанието
1. НАУЧЕН СТАТУТ НА ТЕОРИЯТА НА ВЪЗПИТАНИЕТО
1.1. Предмет и обект на теорията на възпитанието
1.2. Основни понятия и категории
1.3. Функции и задачи на Теорията на възпитанието
1.4. Теорията на възпитанието в системата на педагогическата наука и връзката и с
другите науки
1.5. Източници за развитието на Теорията на възпитанието
2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ВЪЗПИТАНИЕТО
2.1. Същност и значение на методологията и нейния плурализъм при теорията на
възпитанието
2.2. Основни философски школи при плуралистичната методология на теорията на
възпитанието
2.3. Единство на плурализма и монизма при методологията на теорията на
възпитанието
3. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА
3.1. Същност на развитието
3.2. Биологичното и социалното в развитието
3.3. Наследствеността като фактор за развитието
3.4. Средата като фактор за развитието
3.5. Възпитанието и обучението като фактори за развитието
4. ВЪЗПИТАНИЕТО КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН
4.1. Поява и обществено-историческа обусловеност на възпитанието
4.2. Възпитанието като педагогическо явление
4.3. Материални и духовни детерминанти на възпитанието
4.4. Интегративни връзки и зависимости между възпитанието и другите
надстроечни явления
4.5. Възпитанието като приемственост между поколенията
5. ДЕТЕТО КАТО СУБЕКТ ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО
5.1. Същност и пътища за формиране на човешката личност
5.2. Периодизация на детството и особености на развитие на децата в различните
Име на файла: OD 2-01-
03_1.doc
Дата на отпечатване:
01.04.2005 г.
Версия: 1Страница 3 от 9

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 май 2021 в 11:28 студент на 34 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Физическото възпитание в училище като възпитателен фактор
добавена от djudjinkaa8480 31.12.2014
0
68
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Теория на възпитанието и дидактиката


Процесът на обучение е едно от най- ефикасните средства за приобщаване на младото поколение към богатия и разностранен познавателен и производствен опит на човечеството. Без процеса на обучение отдавна...
 

Методи на възпитание


Наименованието "Теория на възпитанието" е актуален и много съществен проблем на съвременната социална и по-специално на педагогическата наука. Предметът и обектът на теорията на възпитанието обикновено се...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Конспект по теория на възпитанието

Материал № 557271, от 18 окт 2010
Свален: 134 пъти
Прегледан: 808 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Конспект
Брой страници: 9
Брой думи: 1,951
Брой символи: 14,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конспект по теория на възпитанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала