Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Катедра “Бизнес и мениджмънт”
ДОКЛАД
по дисциплината Процесът на публична политика
на специалността Мениджмънт на регионалното развитие, ОКС Магистър
на тема
Третиране на твърди отпадъци
Третиране на твърди отпадъци
Русе, февруари, 2007г.
I. Основни понятия и постановки
Основни понятия свързани с управлението на битовите отпадъци, формулирани в
българското законодателство са следните:
Битови отпадъци са отпадъци, които се получават в резултата на жизнената дейност
на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се
приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски
дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в
същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им
съвместно с битовите.
Третиране на отпадъците е събирането, съхранението, оползотворяването или
обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им
използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от
отпадъци.
Рециклиране на отпадъци е дейност за възстановяване или възобновяване на
суровинните им свойства.
Преработване на отпадъците е дейност, която променя свойствата или състава на
отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в
крайни продукти.
Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране
на отпадъците и представлява складиране на отпадъците за срок, по-дълъг от три години –
за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година за отпадъци
предназначени за обезвреждане, по начин който не представлява опасност за човешкото
здраве.
Управление на отпадъците са операциите по събиране, транспортиране,
обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществявания контрол над
тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху
които са разположени съоръженията за третиране на отпадъци.
Главните цели, които всяка страна членка на Европейската общност трябва да постигне
по отношение на управлението на ТБО са дефинирани в EC-директива за отпадъците от
опаковки и в EC-директивата за депа за отпадъци. Съгласно тази директива всяка страна
членка се задължава да набележи мерки, чрез които до 2001 г. 25-45% от опаковъчния
материал в отпадъците да бъде рециклиран, като на рециклиране подлежи минимум 15% за
всеки вид опаковъчен материал, а 50-65% от опаковъчните отпадъци трябва да бъдат
преработени.
В предприсъединителния процес България е получила отсрочка за прилагане на
директивата за събиране и рециклиране на опаковките до 2011 г. В ЕС-директивата за
депониране на отпадъци са набелязани три ключови години, свързани със сериозна редукция
на количествата ТБО, депонирани на общинските сметища.
До 2010 - Депонирането на биологично разградими отпадъци в общински сметища
трябва да не надхвърля 75% от количествата, депонирани през 1995.
До 2013 - Депонирането на биологично разградими отпадъци в общински сметища
трябва да не надхвърля 50% от количествата, депонирани през 1995.
2
Третиране на твърди отпадъци
До 2020 - Депонирането на биологично разградими отпадъци в общински сметища
трябва да не надхвърля 35% от количествата, депонирани през 1995.
Прилагането на тази директива в рамките на ЕО има забележителен напредък. Например
ФРГ има стратегии, според които експлоатацията на депа за битови отпадъци трябва да бъде
сведена до минимум до края на 2006 г. При това всички стари депа за отпадъци са
подложени на сериозни мерки за реконструкция, модернизация или саниране, за да
удовлетворят строгите изисквания за опазване на околната среда и минимизиране на риска за
здравето на човека.
II. Проблемът с твърдите отпадъци в Русе
Всичките 22 общини, които са разположени на контролираната от РИОСВ – Русе
територия, имат утвърдени програми по “Управление на дейностите с отпадъци” – “УДО”.
През 2005 година бяха актуализирани общинските програми по ООС, в това число и
програмите по “УДО”, на общините Бяла, Иваново, Разград, Исперих, Лозница, Завет, Цар
Калоян, Две могили, Дулово, Главиница, Ветово, Кубрат, Тутракан, Русе и Ситово.
Изготвени са общински наредби от общините, регламентиращи управлението на
битовите и строителните отпадъци на техните територии, в които се отразяват изискванията
на нормативната база по отпадъците. Всички общини на територията, контролирана от
РИОСВ – Русе изготвиха общински програми за управление на дейностите по отпадъците,
които са приети от съответните общински съвети и са ръководен документ при
реализиране на комплекса от мероприятия по управление на отпадъците на общинско ниво.
През 2002 г. представители на испанската фирма “Колсур” се срещнаха с областния
управител и кмета на Русе с интерес за инвестиции в изграждането на завод за преработка на
отпадъци. Испанците съобщиха тогава, че са готови да вложат в проекта 3 млн. евро. Преди
това Русе беше посетен и от германската “Шеле”, която също поиска да преработва
отпадъците. И двата проекта, обаче останаха без развитие.
“UNIT PIPE” Ltd, която представлява интересите на френската фирма “Oxalor”,
появиха заинтересованост за решаването на проблема с боклука в Русе. Фирмата била готова
да инвестира в Русе около 40 млн. евро
1
за изграждане на инсталация за преработка на
битовата смет по технологията Oxalor. Технологията е безотпадъчна и не се нуждае от
сметища. Способна е да селектира съставните части на твърди биологични отпадъци – метал,
стъкло, пластмаса и др., неорганични и органични и след това от органичната маса и
хартията се получава като краен продукт почвен подобрител, годен за употреба в селското
стопанство. Преработката е на основата на химическа реакция за органичната смет.
Благодарение на „ноу-хау”-то процесът протича само за около 2,5 часа.
(Тази година Общинската администрация поиска ново покачване на таксите за
сметосъбиране и почистване на битови отпадъци с 20%. Преди 4 години Русе изхвърлял 360
000 м3 битови отпадъци, като с всяка година те намаляват, но цените не се променят, а се
увеличават. Според ДСБ решаването на проблема с битовите отпадъци в Русе може да се
реши не чрез увеличаване на таксата за битовите отпадъци, а чрез повишаване контрола и
прозрачността на дейностите за сметосъбиране и поддържане на чистотата в Русе.)
Битови отпадъци
За периода 2001 – 2005 г. населението, обхванато от системата за организирано
сметосъбиране, достигна до около 80 %.
Фирмите, извършващи дейности по сметосъбиране и сметоизвозване са получили
съответните регистрационни документи от РИОСВ – Русе за извършване на дейностите си.
1
Данните са от Федерация Активно Гражданско Общество /ФАГО/
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 апр 2020 в 00:07 учител на 45 години от София
02 юни 2019 в 17:30 в момента не учи на 40 години
25 яну 2019 в 22:46 студент на 43 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
04 дек 2018 в 12:16 студент на 46 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2015
13 ное 2018 в 19:03 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на търговията, випуск 2014
28 ное 2017 в 18:06 в момента не учи на 34 години от Бургас
22 юли 2017 в 19:36 студент на 48 години от Варна - 4ernorizec hrabar, факулетет - arhitekturen, специалност - Архитектура, випуск 2015
22 юли 2017 в 18:45 студентка на 25 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - природо-математически науки, специалност - Екология и ООС, випуск 2018
25 май 2017 в 20:33 потребител от София
26 апр 2017 в 18:04 в момента не учи на 28 години
 
Домашни по темата на материала
Дипломна работа за МГУ
добавена от bobby_mg 11.09.2012
1
117
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
706
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
585
·
14
·
296
·
1,251
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
598
·
2
·
6
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Екология

12 май 2008
·
273
·
4
·
573
·
199

Думата "екология" се образува от гръцките думи "Ойкос"-дом, жилище и "Логос"-наука. Най-често се определя като наука за отношенията на един организъм или група организми, към околната среда или като наука за взаимоотношенията на човека с неговата...
 

Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените разливи и нефтопреработването

01 окт 2009
·
300
·
4
·
931
·
434
·
4

Замърсяване на водите при добиването и транспортирането на нефт [2и]....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
152
1
1 мин
28.02.2013
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
177
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Третиране на твърдите отпадъци

Материал № 55661, от 10 дек 2007
Свален: 515 пъти
Прегледан: 235 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 3,031
Брой символи: 26,655

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Третиране на твърдите отпадъци"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения