Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
Предмет на икономическата психология
05.03.2002 год.
1) Икономическата психология не е само самостоятелна наука, тя е сравнително
нова и води началото си от индустриалната психология, която в началото на 20
век се занимава с процесите на повишаването на производството. В тези
начални етапи процесите на труда се разглеждат като процеси на т.н.
икономическа физика, определени от количеството и цената. Човекът се
разглежда като изолирана същност, търсят се решения за повишаване на
производителността, но се осъзнава, че могат да бъдат решени само в
контекстта на целостната организация на трудовата дейност и това става
предмет на икономическата психология.
Постепенно започват да се актуализират и процеси свързани с пазара.
2) Кои са процесите, които могат да се управляват? Появяват се изследвания в
рамките на икономическата наука, но те не дават отговор на всички въпроси.
Изследователи от различни области обединяват усилията си за изучаване на
пазара. Пазарната психология отчита само промените на пазара.
Икономическата психология насочва вниманието си към значението на
икономиката с включване на чувствата, икономическите процеси; то отразява
икономическата действителност и едновременно с това оказва обратно
въздействие върху тази дейност.
Можем да говорим за личността като обективна тогава, когато се въздейства
върху потребителите и като субективна, когато отделните личности са осъзнали
процесите и се опитват да ги управляват.
Един от първите изследователи е Робърт Хайлбронер – в своето развитие човек
е търсил отговор на три въпроса:
Какво да произвежда?
Къде да го произвежда?
На кого да го продава?
Съществуват три принципи на организация на обществото: традиция (слаба
мобилност), администриране, пазарът. Търгва от психологията на личността, че
1) човек е егоистично същество, а икономическия субект се стреми към
максимализация на печалбата; 2) човек е пресметливо същество – принуден е
обаче да се съобразява със същите претенции на другите; 3) на пазара се
сблъскват много производители и много потребители (производството се
усовършенства, а потребителят трябва да избира).
Потребителско поведение
12.03.2002 год.
1) Икономически предопоставки за изучаване на потребителското
поведение
Появата на конкуренцията и пазарните отношения поставят в центъра на
вниманието потребителското поведение.
С какви средства производителят може да спечели потребителят?
-с по-ниска цена – но това не е безкраен процес;
-стоките имат своя себестойност и цените не могат да опадат;
-нужни са други резерви;
За да се открият други резерви трябва да се познава потребителското поведение
и факторите, които го обуславят.
Стоки с еднаква цена и задоволяващи една и съща потребност предизвикват
различна потребителска активност. Факторите не са само икономически.
Производителите и търговците започват да възлагат все по-големи надежди на
процеса на комуникация (рекламата) на пазара. Рекламата трябва така да
информира, че 1) да направи дадена стока предпочитана и 2) трябва да създаде
потребители – това е и главната задача.
Втората задача означава, че с развитието на производството започват да се
създават продукти, които са крачка напред пред потребителя. Производството
започва да изпреварва потребителя.
50-80 години са златни години на рекламата. Просто вниманието се насочва към
нея и се стимулира развитието и. Потребителите установяват, че обръщането на
вниманието към опаковката на продукта може да реши проблемите, защото не
познавайки стоковите алтернативи, потребителят се ориентира по опаковката.
Пр. изследователите откриват, че мерителната чашка при праха е много
практична.
Започват да се правят изследвания, които имат пазарна психологическа
ориентация със собствени цели и задачи, насочени към разкриване на
мотивацията на потребителя. Но с това възникват и други въпроси: да се
изследват потребителските нагласи, начина на преработка на пазарната
информация, когнитивни нагласи... Към краят на 20 век става актуално
изследването на емоционалният компонент на потребителското поведение.
Психологическото пазарно изследване става неделима част от маркетинговото
изследване за всеки, който търси ефективна стратегия за управление на
потребителското поведение.
Разкрива се връзката между икономическото поведение и други
неикономически поведения на личността. Образът на потребителя, определящ
като homo iconomicus – разумно действащ икономически субект, който се
стреми да извлече максимална полза за себе си е по-скоро теоретична
абстракция. В разките на тази теоретична абстракция, потребителят се проявява
като личност, която има не само икономически интереси, които обаче формират
една система и за да могат да бъдат изследвани трябва да се познава цялата
система. Голям принос има ролавата теория на Дарен Дорф, в чиято основа
лежи тезата, че в своето социално битие личността играе различни роли и една
от тези роли е ролята на потребител. Различни роли трябва да формират
система, което не винаги е безконфликтно и безпроблемно. И в отделните роли
съществуват конфликти, но те не са ясно изразени. Ролята на потребител не е
конфликтна в своята основа, но тя непременно трябва да се променя, както се
променят и задачите и възможностите за потребление.
Ние се формираме като потребител още от най-ранна възраст, но на това не се
придава голямо значение. В резултат на това, личността стигайки до социална
подготовка (зрялост), се оказва с недостатъчно развито икономическо познание,
за да участва пълноценно в икономическите отношения. Започва се с
осъзнаването, че някои от средствата за удовлетворяване на потребителя са
извън дома. Това подтиква към размяна – срещу пари можеш да получиш нещо.
Най-раната форма на пазарни отношения е размяната. Осъзнаването на този
факт е много важно. В началото се формират умения за разпределяне на
средствата. Детето трябва да разбере, че парите не са неограничени – то се учи
да ги разпределя. След това на детето се възлагат задачи включително директен
контакт с продавача. Ролята на потребител се развива – консуматорът
постепенно влиза и в ролята на купувач. Човекът осъществява контакт с
продавача и постепенно се научава да разбира потребителските интереси. По-
късно личността разполага и с джобни пари и избира. Навлиза в по-отговорна
потребителска функция – отговорност за закупеното.
Потребителското съзнание е съзнание за разполагане с парите. Потребителят
може да бъде характеризиран и с наличие на липса на инициатива. Жените
гледат на потреблението като на удоволствие. За мнозина (мъжете),
изпълняването на потребителската роля е по-скоро неприятно задължение. Това
налага да се направи разлика между потребител и купувач. Този, който
употребява не означава, че и купува. Пр. много коли са карани от жени, но това
не означава, че са купувани от жени. Не винаги потребителят е купувач, което
налага диференцирано изследване на поведението на употреба и на закупуване.
Потребителят създава свой потребителски свят, заобикаляйки се с вещи. Тези
вещи доста добре разкриват личността на потребителя. Ето защо,
потребителското поведение е толкова различно.
Потребителското поведение е част от личността, потребителя. Общото, което
обединява потребителите са техните потребности и всички имаме ограничен
брой на потребности. Съществуват алтернативи за задаване на потребностите и
те не са много. Пазарът естествено въвлича в психологическото изследване на
потребителското поведение.
2) Теоретични предпоставки за изучаване на потребителското поведение
Икономическата психология е повлияна от много научни направления:
2.1. Психология на елементите (индивидуално-психологическо ориентирано
изследване на потреблението – Вунт/Бюлер).
През 19 век постиганията на физиката са особенно ценени и повлияват
психологията. Тя търси най-малките градивни неделими елементи на
психичните процеси. Според едни автори това са усещанията, а според други –
чувствата. Тази психология на елементите се иазползва като методологична
основа за изучаване на пазара, който също се разглежда като съставен от
отделни единици, елементи (потребители). Вниманието е към отделния
потребител и психичните процеси, които опосредстват неговото поведение
крачка встрани от икономическите предпоставки, разчиствайки пътят към
психологическото изследване. Това обаче не е достатъчно за създаване на
цялостна картина.
2.2. Психология на цялостта
Възниква в края на 19 век и началото на 20 век. Съществено значение в
изучаването на пазара има въвеждането на понятието “маса”. Доказва се, че
отделните индивиди, образуващи масата, демонстрират поведение, което е
различно от това, което проявяват самостоятелно, извън масата. Лесната
повлияемост, ограниченият съзнателен контрол над поведението и изразяването
са характеристики на потребителското поведение. Включването на
социологията показва, че понятието “маса” може да има различни тълкувания –
пазарната комуникация може да се разглежда като масова комуникация. Масата
се определя като множество индивиди, чието съзнание е ангажирано с един и
същ източник на информация, което предполага известна общност на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2019 в 12:53 ученик на 23 години от Добрич - СОУ "П. Р. Славейков", випуск 2015
13 мар 2019 в 00:25 потребител
 
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
243
1
1 мин
29.11.2013
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Предмет на икономическата психология

Материал № 556193, от 14 окт 2010
Свален: 120 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 5,988
Брой символи: 38,810

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет на икономическата психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения