Големина на текста:
Тема 1
Предмет и задачи на социалната психология. Предпоставки за възникването й.
Модели на изследване на социално-психичните явления – бихевиористичен,
психоаналитичен, когнитивен.
Социалната психология заема междинно място между психологията и социологията.
Причините за възникването й са в това, че съществуват явления, които могат да бъдат
проучени само чрез двете науки. Основни проблеми, вълнуващи социалната психология
са:
Проблемът за личността – изучават се черти, особености, типове личности, които се
пораждат в резултат на междуличностните отношения, проявяващи се в семейната,
учебната и др. среда.
Проучват се специфичните особености на малките групи. Изследва се тяхната
структура, видове и особености, развиващи се в тях. Явления като конфронтизъм,
внушаемост, подчинение.
Изследва формите на ръководство на малките и големи социални обединения.
Проучва въпроси, свързани с вземане на решения, с лидерството, ръководството.
Изследва и масовите социално-психологически явления катопаника, обществено
настроение и др.
Предпоставки за възникване на социалната психология. Тя е съществувала още в
древни времена, когато шамани, жреци и др. водачи са я използвали за влияние върху
поведението на хората: участие в различни обреди, танци, ритуали, за създаване на
чувство за единство и усвояване на определени модели и норми на поведение., внушаване
на чувство за власт чрез архитектурни и художествени произведения (дворците внушавали
усещане за величие, религиозните изображения внушавали почит, страх от наказание и
др.)
Теоретични предпоставки за развитието на социалната психология. Теоретичното
осмисляне на проявяващите се в групата и обществото социално-психологически явления
започват още от времето на Сократ, Платон, Аристотел, както и сред мислителите Хегел,
Михайловски. През 1908г. американският психолог Макдауъл издава книгата „Въведение
в социалната психология”. Тази година се смята за отделянето на социалната психология
като самостоятелна наука.
Модели на изследване на социално-психичните явления:
Бихевиористичен – социалните реакции на човека се усвояват в резултат на
научаване. Научаването е особено резултатно, тъй като успешно извършените
действия се подкрепят чрез похвала, положителна оценка.
Психоаналитичен (психологичен) – усвояването на социалните норми и ценности
става в резултат на идентификацията на децата с родителя, на възрастния, на
лидера и др. Особено значение за регулиране на поведението има раздялата с
едиповия комплекс, което означава раздяла с родителския контрол и заместването
му със социалния контрол.
Когнитивен – решаваща роля за поведението на човека имат знанията, отразени в
идеи, убеждения вярвания и др. Те представляват познавателното поле на човека,
което много силно влияе върху установяването на междуличностни връзки.
Тема 2
Методи на социалната психология
Най-разпрострените методи са:
Социално – психологичното наблюдение:
-включени наблюдения – изследователят сам става член
-невключени наблюдения – изследваните знаят, че са обект на
наблюдение
-скрито наблюдение – хората не подозират, че са обект на наблюдение
Експеримент:
- естествен експеримент – провежда се на мястото на учене, на
работа
- лабораторен експеримент – създава се изкуствена обстановка,
която имитира естествените условия
- анкета писмена информация за процесите в групата, за
механизмите на взаимодействие в рамките на групата
- беседа – устен сбор на информация по предварително зададена
тема
- тестове – особено ценна информация носят проективните
тестове.
Тема 3
Проблемът за личността в социалната психология. Преход от индивид към личност.
Теория на У.Джеймс за личността. Модел за личността в съответствие с
хуманистичната психология. Социално сравнение, самооценяване, самочувствие.
Начини за поддържане на самочувствието.
Индивид и личност. Индивидът го определяме като представител на човешкия род, които
идва на този свят с вродени биологични възможности за развитие и взаимодействие с
обкръжаващия го свят. Той е способен да се приспособява, очовечава към дадени от
природата потребности, за да развива своите умения и способности.
Човекът става личност постепенно, когато започва да се отнася към себе си съзнателно и
преобразуващо, т.е. когато развива себе си като активно, мислещо, приспособяващо се
същество, когато отдели себе си от другите. Тогава е способен да види уникалното в себе
си, неповторимостта на своето интелектуално, нравствено „Аз” . Тогава той е способен да
възприема себе си като своеобразна личност и да постъпва в съответствие с знанията,
мнението и оценката за себе си и отчитайки особеностите на ситуацията. Личността
формира постепенно знания за собственото „Аз”. Тези знания постъпват от три основни
източника:
чрез сравняване на себе си с другите;
чрез възприемане мнението на другите за себе си;
чрез сравняване на самия себе си, но през различни отрязъци от биологичното
си време.
Теория на У.Джеймс за личността. Според тази теория личността е сложно образование,
което включва в себе си следните компоненти:
физическа личност – тялото, материални собствености, семейство. Физическото
„Аз” е водещо за някои хора. Посегателството върху него е удар върху
самочувствието на личността.
Социална личност – изразява се в представата на другите за човека. Поведението на
човека в обществото се определя твърде много от подобно представи. Чрез
поведението си човек се стреми да формира подходящ представи за себе си.
Духовно личност – изразява се в онези особености, които човек е развил в областта
на изкуството, музиката.
Това са три обективни страни на личността. Съществува и руга, субективна страна, т.е. как
човек възприема себе си. Тук се има предвид оценката, самочувствието, което човек
притежава. Тъкмо самочувствието са оказва един от най-мощните подбудители на
човешкото поведение. Ниското самочувствие обрича човек на пасивност, болезненост,
неувереност, ниски цели. Високото самочувствие означава доверие в себе си, проява на
енергичност.
Джеймс представа следната формула за определяне на самочувствието:
Самочувствие = Успех : Претенции
Ако претенциите са малки, то и малкият успех ще поражда голямо самочувствие.
Модел за личността в съответствие с хуманистичната психология. В основата на този
модел стои Карл Роджърс. Той приема, че най-значимото образование в личността е „Аз”-
концепцията, изразяваща позицията, оценката, мнението на човека за страна от своето
„Аз”. Мнението за себе си се формира от два сегмента:
Наличие на изразена представа за своята физическа, нравствена и интелектуална
страна. Това са знания за самия себе си.
Наличие на изразена самооценка за страна от своето „Аз”. Тя изразява
емоционално-ценностното отношение към частта от себе си. Самооценката се
изразява не чрез цифри, а чрез съждения, които разкриват положителното или
отрицателното отношение към съответната страна.
Пример: Аз съм висок, но хилав. Аз – образът и самооценката винаги съществуват
заедно. По такъв начин ясно и точно се формира схващането за себе си, работната
концепция за себе си, което от своя страна влияе на готовността за поведение в
определено направление. Всеки човек е носител на много Аз-концепции, т.е. на
много записи за себе си. Именно те внушават на човек по невидим начин каква
поведенческа реакция да извърши спрямо себе си и по отношение на другите хора.
Социално сравнение, самооценяване, самочувствие. Начини за поддържане на
самочувствието.
Хората много често съпоставят себе си с другите. Подобно сравнение се проявява, когато
човек се чувства несигурен, когато попадне в неблагоприятна ситуация и т.н. Това
всъщност представлява процес на социално сравнение. Тогава човек поставя оценка на
себе си с цел възможно най-точно да формира знания за правилността на своите мисли,
чувства и поведение. Най-често изборът на човека за сравнение със себе си не става по
случаен път. Обикновено се избира човек, за който се смята, че по нещо прилича на нас –
пор, възраст, социална принадлежност и др. Сравнението с другите хора създава
възможност за анализ на собствените реакции, а при положителен резултат от сравнението
човек може да изпита намаляване на страха, увеличаване на социалния комфорт и
самочувствието. Поддържането на добро самочувствие създава условия не само за
емоционален комфорт, но и за проява на по-голяма енергичност при решаване на
трудности. Ето защо се поражда въпросът за разкриване на начините, чрез които човек
може да поддържа своето самочувствие:
Като се сравнява с лица, които изпълняват дадена задача по-лошо от него.
Като се сравнява с лица по-несполучили от него в живота и професията.
Като се сравнява с лица, които не са толкова известни в обществото и света, които
не се открояват ярко над другите със своята красота, богатство и т.н.
Чрез промяна важността на дадена задача, която човек не може да изпълни добре.
Чрез вмъкване в отражението на славата на другите, чрез откриване на връзка с
човек или група, която е постигнала висок успех.
Тема 4
Личност и взаимодействие в групата: социално-психологически условия. Показатели
за психически зряла личност.
Всеки човек е едновременно член на няколко групи. Членувайки във всяка една от тях, той
неизбежно поддържа връзки с другите членове на групата. Честотата, съдържанието,
удовлетворението от контактите с другите се определят от няколко основни фактора:
Развиване на социалните очаквания в групата. Всяка група си създава свои норми –
нравствени, трудови, хигиенни и др. Тези норми се приемат като ценности и се
очаква от всеки член да изпълнява. Членът на групата знае за тези очаквания,
поради това той не си позволява да ги нарушава и колкото тези очаквания са по-
силни, толкова и съдържанието на взаимодействията ще се основава тъкмо на тази
норма.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална психология

Синтезиран лекционен курс по социална психология.....
Изпратен от:
Мария Илиева
на 2010-10-13
Добавен в:
Лекции
по Социална психология
Статистика:
781 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Социална психология - СПЕШНО!
добавена от poli_kupona 24.02.2019
3
7
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Социална психология и нейното приложение в туризма. Необходимост и мотивация за покупка на туризъм


Социалната психология е нова, интересна, важна приложна наука. Целта й е да направи видими хилядите нишки, свързващи хората и да разбере връзките между тях, отговаряйки на основните въпроси: В каква степен социалната действителност е факт на човешкото...
 

Социално-психологически аспекти на адаптацията

06 фев 2010
·
109
·
24
·
7,370
·
124
·
1

Проблемът за адаптацията ( от латинското adaptatio – приспособяване, нагаждане) е актуален за психологията на личността. Той намира място в редица обособени клонове на съвременната психологическа наука: психологията на труда, социалната психология...
 

Потребителското поведение като комуникация

25 фев 2010
·
63
·
8
·
35,284
·
90

Общуването е сложен процес на взаимодействие между хората, заключаващ се в обмяна на информация, а също така и във възприемане и взаимно разбиране на партньорите един друг....
 

Групата като проблем на социалната психология

28 мар 2010
·
103
·
11
·
4,168
·
94
·
1

Реферат по социална психология, проверил проф Данчев...
 

Социална психология

25 яну 2010
·
966
·
33
·
8,358
·
887
·
3

Материалът включва ликционния курс по дисциплината социална психология, обхваща основните моменти от теоретичните основи на предмета....
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
119
1
1 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социална психология

Материал № 555929, от 13 окт 2010
Свален: 781 пъти
Прегледан: 930 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 12,518
Брой символи: 76,998

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения