Големина на текста:
Тема 1
Предмет и задачи на социалната психология. Предпоставки за възникването й.
Модели на изследване на социално-психичните явления – бихевиористичен,
психоаналитичен, когнитивен.
Социалната психология заема междинно място между психологията и социологията.
Причините за възникването й са в това, че съществуват явления, които могат да бъдат
проучени само чрез двете науки. Основни проблеми, вълнуващи социалната психология
са:
Проблемът за личността – изучават се черти, особености, типове личности, които се
пораждат в резултат на междуличностните отношения, проявяващи се в семейната,
учебната и др. среда.
Проучват се специфичните особености на малките групи. Изследва се тяхната
структура, видове и особености, развиващи се в тях. Явления като конфронтизъм,
внушаемост, подчинение.
Изследва формите на ръководство на малките и големи социални обединения.
Проучва въпроси, свързани с вземане на решения, с лидерството, ръководството.
Изследва и масовите социално-психологически явления катопаника, обществено
настроение и др.
Предпоставки за възникване на социалната психология. Тя е съществувала още в
древни времена, когато шамани, жреци и др. водачи са я използвали за влияние върху
поведението на хората: участие в различни обреди, танци, ритуали, за създаване на
чувство за единство и усвояване на определени модели и норми на поведение., внушаване
на чувство за власт чрез архитектурни и художествени произведения (дворците внушавали
усещане за величие, религиозните изображения внушавали почит, страх от наказание и
др.)
Теоретични предпоставки за развитието на социалната психология. Теоретичното
осмисляне на проявяващите се в групата и обществото социално-психологически явления
започват още от времето на Сократ, Платон, Аристотел, както и сред мислителите Хегел,
Михайловски. През 1908г. американският психолог Макдауъл издава книгата „Въведение
в социалната психология”. Тази година се смята за отделянето на социалната психология
като самостоятелна наука.
Модели на изследване на социално-психичните явления:
Бихевиористичен – социалните реакции на човека се усвояват в резултат на
научаване. Научаването е особено резултатно, тъй като успешно извършените
действия се подкрепят чрез похвала, положителна оценка.
Психоаналитичен (психологичен) – усвояването на социалните норми и ценности
става в резултат на идентификацията на децата с родителя, на възрастния, на
лидера и др. Особено значение за регулиране на поведението има раздялата с
едиповия комплекс, което означава раздяла с родителския контрол и заместването
му със социалния контрол.
Когнитивен – решаваща роля за поведението на човека имат знанията, отразени в
идеи, убеждения вярвания и др. Те представляват познавателното поле на човека,
което много силно влияе върху установяването на междуличностни връзки.
Тема 2
Методи на социалната психология
Най-разпрострените методи са:
Социално – психологичното наблюдение:
-включени наблюдения – изследователят сам става член
-невключени наблюдения – изследваните знаят, че са обект на
наблюдение
-скрито наблюдение – хората не подозират, че са обект на наблюдение
Експеримент:
- естествен експеримент – провежда се на мястото на учене, на
работа
- лабораторен експеримент – създава се изкуствена обстановка,
която имитира естествените условия
- анкета писмена информация за процесите в групата, за
механизмите на взаимодействие в рамките на групата
- беседа – устен сбор на информация по предварително зададена
тема
- тестове – особено ценна информация носят проективните
тестове.
Тема 3
Проблемът за личността в социалната психология. Преход от индивид към личност.
Теория на У.Джеймс за личността. Модел за личността в съответствие с
хуманистичната психология. Социално сравнение, самооценяване, самочувствие.
Начини за поддържане на самочувствието.
Индивид и личност. Индивидът го определяме като представител на човешкия род, които
идва на този свят с вродени биологични възможности за развитие и взаимодействие с
обкръжаващия го свят. Той е способен да се приспособява, очовечава към дадени от
природата потребности, за да развива своите умения и способности.
Човекът става личност постепенно, когато започва да се отнася към себе си съзнателно и
преобразуващо, т.е. когато развива себе си като активно, мислещо, приспособяващо се
същество, когато отдели себе си от другите. Тогава е способен да види уникалното в себе
си, неповторимостта на своето интелектуално, нравствено „Аз” . Тогава той е способен да
възприема себе си като своеобразна личност и да постъпва в съответствие с знанията,
мнението и оценката за себе си и отчитайки особеностите на ситуацията. Личността
формира постепенно знания за собственото „Аз”. Тези знания постъпват от три основни
източника:
чрез сравняване на себе си с другите;
чрез възприемане мнението на другите за себе си;
чрез сравняване на самия себе си, но през различни отрязъци от биологичното
си време.
Теория на У.Джеймс за личността. Според тази теория личността е сложно образование,
което включва в себе си следните компоненти:
физическа личност – тялото, материални собствености, семейство. Физическото
„Аз” е водещо за някои хора. Посегателството върху него е удар върху
самочувствието на личността.
Социална личност – изразява се в представата на другите за човека. Поведението на
човека в обществото се определя твърде много от подобно представи. Чрез
поведението си човек се стреми да формира подходящ представи за себе си.
Духовно личност – изразява се в онези особености, които човек е развил в областта
на изкуството, музиката.
Това са три обективни страни на личността. Съществува и руга, субективна страна, т.е. как
човек възприема себе си. Тук се има предвид оценката, самочувствието, което човек
притежава. Тъкмо самочувствието са оказва един от най-мощните подбудители на
човешкото поведение. Ниското самочувствие обрича човек на пасивност, болезненост,
неувереност, ниски цели. Високото самочувствие означава доверие в себе си, проява на
енергичност.
Джеймс представа следната формула за определяне на самочувствието:
Самочувствие = Успех : Претенции
Ако претенциите са малки, то и малкият успех ще поражда голямо самочувствие.
Модел за личността в съответствие с хуманистичната психология. В основата на този
модел стои Карл Роджърс. Той приема, че най-значимото образование в личността е „Аз”-
концепцията, изразяваща позицията, оценката, мнението на човека за страна от своето
„Аз”. Мнението за себе си се формира от два сегмента:
Наличие на изразена представа за своята физическа, нравствена и интелектуална
страна. Това са знания за самия себе си.
Наличие на изразена самооценка за страна от своето „Аз”. Тя изразява
емоционално-ценностното отношение към частта от себе си. Самооценката се
изразява не чрез цифри, а чрез съждения, които разкриват положителното или
отрицателното отношение към съответната страна.
Пример: Аз съм висок, но хилав. Аз – образът и самооценката винаги съществуват
заедно. По такъв начин ясно и точно се формира схващането за себе си, работната
концепция за себе си, което от своя страна влияе на готовността за поведение в
определено направление. Всеки човек е носител на много Аз-концепции, т.е. на
много записи за себе си. Именно те внушават на човек по невидим начин каква
поведенческа реакция да извърши спрямо себе си и по отношение на другите хора.
Социално сравнение, самооценяване, самочувствие. Начини за поддържане на
самочувствието.
Хората много често съпоставят себе си с другите. Подобно сравнение се проявява, когато
човек се чувства несигурен, когато попадне в неблагоприятна ситуация и т.н. Това
всъщност представлява процес на социално сравнение. Тогава човек поставя оценка на
себе си с цел възможно най-точно да формира знания за правилността на своите мисли,
чувства и поведение. Най-често изборът на човека за сравнение със себе си не става по
случаен път. Обикновено се избира човек, за който се смята, че по нещо прилича на нас –
пор, възраст, социална принадлежност и др. Сравнението с другите хора създава
възможност за анализ на собствените реакции, а при положителен резултат от сравнението
човек може да изпита намаляване на страха, увеличаване на социалния комфорт и
самочувствието. Поддържането на добро самочувствие създава условия не само за
емоционален комфорт, но и за проява на по-голяма енергичност при решаване на
трудности. Ето защо се поражда въпросът за разкриване на начините, чрез които човек
може да поддържа своето самочувствие:
Като се сравнява с лица, които изпълняват дадена задача по-лошо от него.
Като се сравнява с лица по-несполучили от него в живота и професията.
Като се сравнява с лица, които не са толкова известни в обществото и света, които
не се открояват ярко над другите със своята красота, богатство и т.н.
Чрез промяна важността на дадена задача, която човек не може да изпълни добре.
Чрез вмъкване в отражението на славата на другите, чрез откриване на връзка с
човек или група, която е постигнала висок успех.
Тема 4
Личност и взаимодействие в групата: социално-психологически условия. Показатели
за психически зряла личност.
Всеки човек е едновременно член на няколко групи. Членувайки във всяка една от тях, той
неизбежно поддържа връзки с другите членове на групата. Честотата, съдържанието,
удовлетворението от контактите с другите се определят от няколко основни фактора:
Развиване на социалните очаквания в групата. Всяка група си създава свои норми –
нравствени, трудови, хигиенни и др. Тези норми се приемат като ценности и се
очаква от всеки член да изпълнява. Членът на групата знае за тези очаквания,
поради това той не си позволява да ги нарушава и колкото тези очаквания са по-
силни, толкова и съдържанието на взаимодействията ще се основава тъкмо на тази
норма.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална психология

Синтезиран лекционен курс по социална психология.....
Изпратен от:
Мария Илиева
на 2010-10-13
Добавен в:
Лекции
по Социална психология
Статистика:
897 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Социална психология - СПЕШНО!
добавена от poli_kupona 24.02.2019
3
20
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Социална психология и нейното приложение в туризма. Необходимост и мотивация за покупка на туризъм


Социалната психология е нова, интересна, важна приложна наука. Целта й е да направи видими хилядите нишки, свързващи хората и да разбере връзките между тях, отговаряйки на основните въпроси: В каква степен социалната действителност е факт на човешкото...
 

Социално-психологически аспекти на адаптацията

06 фев 2010
·
118
·
24
·
7,370

Проблемът за адаптацията ( от латинското adaptatio – приспособяване, нагаждане) е актуален за психологията на личността. Той намира място в редица обособени клонове на съвременната психологическа наука: психологията на труда, социалната психология...
 

Потребителското поведение като комуникация

25 фев 2010
·
65
·
8
·
35,284
·
97

Общуването е сложен процес на взаимодействие между хората, заключаващ се в обмяна на информация, а също така и във възприемане и взаимно разбиране на партньорите един друг....
 

Групата като проблем на социалната психология

28 мар 2010
·
116
·
11
·
4,168
·
1

Реферат по социална психология, проверил проф Данчев...
 

Социална психология

25 яну 2010
·
1,056
·
33
·
8,358
·
1,016
·
1

Материалът включва ликционния курс по дисциплината социална психология, обхваща основните моменти от теоретичните основи на предмета....
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социална психология

Материал № 555929, от 13 окт 2010
Свален: 897 пъти
Прегледан: 1,094 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 12,518
Брой символи: 76,998

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала