Големина на текста:
39. Нормативно-правна уредба на превозите в отделните видове транспорт
РБ участва в редица многостранни и двустранни международни договори в
областта на транспорта. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното
законодателство, които им противоречат.
Многостр. трансп. конвенции нерядко се прилагат също така от държ., които
формално не са участн. в тях, но за които тези конвенции са приемливи.
Автомобилен транспорт
І. Международни правни регламенти – имат за цел:
- установяването на еднообразни правила за движение по пътищата;
- облекчаване на митническите процедури;
- предвиждане на гаранции при причиняване на вреди на трети лица от водачите на
автомобили.
1. Конвенция за движението по пътищата
2. Протокол относно пътните знаци и сигнали
3. Митническа конвенция за международен превоз на стоки под покритието на
карнет TIR
Позволява международен автомобилен превоз на товари от отправно до получаващо
митническо бюро през толкова страни, колкото е необходимо, без какъвто и да е
транзитен граничен контрол на превозвания товар. Съгласно тази конвенцията, за
покриване на митата и таксите по време на пътуването е създадена международна
гарантираща верига.
Издаването и разпространението на карнети ТИР се извършва от Международния съюз
за автомобилен транспорт /IRU. Създава се единен митнически гаранционен документ
(карнет TIR), който заменя националните митнически документи. Чрез него се
извършва митническо оформяне на стоките в страната на износа, в транзитните страни
и в страната на вноса. Наличието на валиден карнет TIR се обозначава с табели върху
превозните средства.
Стоките не се подлагат на митнически преглед при транзитно преминаване през дадена
страна.
Резултати от прилагането на конвенцията:
?Съкращаване на времето за митническо оформяне;
?Създаване на гаранции за спазване на митническите разпоредби;
?Облекчават се автомобилните превозвачи при осъществяването на превозите;
?Създават се възможности за извършването на комбинирани превози.
3. Конвенция АТА /Admission Temporaire
Целта на конвенцията е опростяване и унификация на митническите процедури,
свързани с временния внос, обратния износ и транзитно пренасяните стоки през
територията на договарящите страни. Основните видове стоки, за които се използва
най-често покритието на карнет АТА са професионални вещи /преносими компютри,
инструменти, тестери, експонати и търговски мостри/.
5. Европейска спогодба за задължителната застраховка на автотранспортни
средства срещу гражданска отговорност. Предоставя гаранции, че в случай на
причиняване на щети на трети лица ще бъде изплатено обезщетение.
На превозните средства се издават свидетелства, които потвърждават застраховката
срещу гражданска отговорност.
6. Разрешителни за превоз през териториите на отделните страни (СЕМТ
Европейска конференция на министрите на транспорта) основани на
двустранни спогодби.
ЕКМТ договарят ежегодно контингент от разрешителни за превози в рамките на
Европа, без ограничения и необходимост от преминаване през собствената територия.
Най-важният критерий за отпускане на разрешително е техническото състояние на
превозното средство. Разрешенията са валидни за 1 година.
7. Конвенция относно договора за международен автомобилен превоз на стоки
(CMR)
Установява еднакви условия, на които трябва да отговаря договорът за международен
автомобилен превоз на товари (CMR - товарителница), включително документите
използвани за такъв превоз и задълженията на превозвача.
Прилага се за всеки договор за автомобилен превоз на стоки с превозни средства срещу
заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за
доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави,
от които поне една е договаряща страна.
Тази конвенция не се прилага единствено по отношение на:
- превози, извършвани в обсега на международни пощенски конвенции;
- превози на тленни останки;
- превоза на вещи при промяна на местожителство.
Договорът за превоз се сключва чрез товарителница CMR в три екземпляра (за
изпращача, екземпляр, придружаващ превоза и за превозвача).
Изпълнение:
Натоварването се извършва от изпращача, стоките се подреждат под ръководството на
шофьора, а разтоварването се извършва от получателя.
- Задължения на превозвача – спазване на сроковете за превоз, опазване на товара от
липси и повреди, предаване на товара на получателя;
- Задължения на изпращача – предоставя необходимите сведения за извършване на
митническите, санитарните и др. формалности, носи отговорност за щети поради липса
на информация;
- Право на разпореждане със стоките – до момента на предаване на товарителницата на
получателя, принадлежи на изпращача– спиране на превоза, промяна на
местоназначението, предаване на стоката на др. лица.
- Доставяне – при предаване на получателя приключват задълженията на превозвача;
- Задължения на получателя – заплаща вземанията по товарителницата.
Отговорност за неизпълнение:
?За изпращача при неизправност в опаковката на стоката или при
неизпълнение на задълженията;
?За превозвача – при пълна или частична липса, при повреда на стоката или
закъснение в срока на доставката. За освобождаване от отговорност трябва да се
докаже основание – превоз в открити ПС, естество на стоките, недостатъци в
маркировката и др. Обезщетения до 8,33 СПТ на кг тегло при пълна липса +
връщане на превозната цена.
?Давностният срок за предявяване на рекламации е 1 г.
8. Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
( ADR ) Установява еднакви норми и изисквания, целящи повишение на
безопастността при международен превоз на опасни товари по шосе.
Определя и класифицира опасните вещества и предмети и определя еднакви
специфични предпазни мерки за различните класове от тези вещества, както и за
транспортното оборудване, използвано при техния превоз - включва 9 основни
категории товари;
Съдържа предписания за опаковките, знаците за безопасност, начина на превоз на
различните класове товари, изисквания към превозните средства и тяхното оборудване,
изисквания към екипажа на ПС, специални предписания за ТРО.
Всяка страна може да налага допълнителни ограничения или разрешения за превоз на
опасни товари през нейната територия.
9. Спогодба за превоз на лесно разваляеми хранителни продукти и
специализираните транспортни средства, които се използват при тези превози
( АТР )
?Установява еднакви предписания за запазване на качеството на
лесноразваляемите хранителни продукти по време на международен превоз.
?Определя еднакви норми и стандарти за специалните транспортни средства,
изискващи контрол на изолацията и въвеждане на еднакви отличителни знаци,
които да бъдат поставени на специалното оборудване.
?Конкретизирани са вида на ПС – изотермични, охладителни, хладилни и
отоплителни. При техния подбор се има предвид предписания температурен
режим за превоз на съответната стока.
?Доказателство за изпълнение на превоза е подпечатването в отправния и
получаващия пункт на термолентата.
10. Превози на особено тежки и извънгабаритни товари
Организират се съобразно състоянието на пътната мрежа и местното законодателство.
Подлежат на разрешителен режим, уточнява се маршрута, сигнализацията и
необходимостта от конвой.
11. ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА РАБОТА НА ЕКИПАЖИТЕ НА
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ИЗВЪРШВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ
(AETR), от 1970 г.
Установява еднакви условия на работа за водачите на търговски превозни средства,
изпълняващи международни автомобилни превози, съгласно принципите на
Международната организация на труда. Тя включва еднакви периоди за шофиране,
обслужване и почивка. Въвежда монтирането и използването в превозните средства на
контролен уред (дигиталния тахограф и карта за шофьора /смарт карта/.)
12. Европейска конвенция за социалното осигуряване на работниците от
международния транспорт.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правна уредба на транспорта

Позволява международен автомобилен превоз на товари от отправно до получаващо митническо бюро през толкова страни, колкото е необходимо, без какъвто и да е транзитен граничен контрол на превозвания товар...
Изпратен от:
kopeter
на 2010-10-12
Добавен в:
Теми
по Транспорт
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на качеството в логистиката

30 авг 2008
·
315
·
6
·
842
·
162

Рефератът съдържа: 1. Увод 2. Оценка на качеството 3. Стандарти за качество 4. Управление на качеството 5. Заключение 6. Използвана литература
 

Управляемост и устойчивост на автомобила

10 фев 2011
·
311
·
28
·
8,356
·
487

Криволинейно движение. Геометрия на завоя. Управляемост и устойчивост при странично увличане. Управляемост и устойчивост при странично плъзгане и преобръщане. Стабилизация на управляемите колела...
 

Придобиване на професионална компетентност за ръководители на транспорт

17 юни 2011
·
343
·
27
·
5,283
·
745
·
2

Конвенция CMR – регламентира условията за международен превоз на товари срещу заплащане. Прилага се и в случаите когато превозното средство се намира във ферибот или ЖП композиция. Когато е във ферибот превозното средство се...
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Правна уредба на транспорта

Материал № 555323, от 12 окт 2010
Свален: 88 пъти
Прегледан: 146 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,449
Брой символи: 15,894

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правна уредба на транспорта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала