Големина на текста:
1. Екологичен мониторинг – същност и значение. Система за екологичен мониторинг:
Дейността по наблюдение, контрол и оценка в/у измененията на околната среда под
въздействието на човешката дейност, е една от главните функции на Министерството на околната
среда и неговите структури. Усъвършенствуването на тази дейност предполага концептуална
яснота и документално утвърждаване не само на принципите, а и на тяхната конкретизация.
Дейността по опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
трябва да се развива чрез изграждането на Национална система за екологичен мониторинг
/НАСЕМ/.
Необходимостта от актуализация на концепцията и проектните решения направени в
разработките: "Проект на Единната национална автоматизирана система за опазване на
природната среда - Общосистемна част" и "Мрежи за наблюдение и контрол състоянието на
компонентите на природната среда", приети и утвърдени от МОСВ- през 1990 г. се налага по
следните съображения:
- нови изисквания, функции и задачи на МОСВ и НЦОСУР;
- нови възможности на икономиката на настоящия етап;
- помощ по линия на програма ФАР за доставка на апаратура и прибори за измерване на
състоянието на природната среда и обработка на информацията.
НАСЕМ трябва да обхване дейностите на всички нива на управление и да съдейства за
усъвършенстването му в следните насоки:
- осигуряване на достоверна, навременна и актуална информация за състоянието на природната
среда, обективни оценки, анализи и прогнози за обосноваване на управленческите решения;
- осигуряване на достоверна информация и контрол на изпусканите в околната среда замърсяващи
вещества;
- контрола върху трансграничния пренос на замърсяване;
- автоматизация на процесите по събирането, предаването и съхраняването на информацията за
състоянието на компонентите на околната среда;
- бързо осигуряване на правата и обратна връзка при осъществяване на контролната и
управленческа дейности в МОСВ;
- обособяване на дейността за ефективно опазване и използване на природните ресурси;
- развитие на възможностите за икономизация на екологичното управление;
- взаимодействие с регионалните и международните системи и програми в/у качествено нова
основа.
Настоящата концепция на НАСЕМ обхваща следните проблеми: цел и основни задачи, обхват,
функционална структура, информационно, техническо, нормативно-правно, организационно,
кадрово, финансово осигуряване, икономическа целесъобразност и етапността на изграждане на
системата. Важно условие за функциониране на НАСЕМ освен получаването на достоверна и
навременна информация за състоянието на природната среда и изпусканите вредни вещества в
нея от различните човешки дейности е наличието на обективно природозащитно законодателство
и икономически механизъм за санкциониране и стимулиране. Развитието на дистанционните
методи за изследване на земната повърхност и предоставянето на данни с разделителна
способност 1 м в широк спектрален диапазон е основна предпоставка за развитие на спътникови
информационни системи за екологични нужди. Приетата декларация "Използване на спътникови
данни за целите на екологията в Европа" (Брюксел 1994 г.) визира основните проблели, начина за
тяхното решаване и набелязва първите стъпки към изграждането на Европейска информационна
система от спътникови данни за целите на екологията. Участието на България в международната
програма СОRINE по същество представлява включването ни в космическата информационна
система от глобален мащаб, съдържаща стратегически данни. Целесъобразността от това участие
не подлежи на съмнение. Разходите за такива системи имат сравнително добра възвращаемост.
Разработени са и успешно се прилагат методи и модели за обработка на изображения от
аерокосмически носители за целите на картографията, метеорологията, екологията, геологията,
селското стопанство, бойните ресурси, медицината и др. С развитие на възможностите за
използване на космическата информация за състоянието на околната среда, паралелно с
развитието на импактния и фоновия физико-химически и биологически мониторинг, НАСЕМ
осигурява:
- максимална достоверност, пълнота и пространствена характеристика на информацията за
състоянието на ОС;
- максимална оперативност на системата за контрол;
- комплексна информация за състоянието на ОС;
- определяне на трансграничния пренос на замърсяването;
- ускоряване на внедряването на ГИС;
- определяне на антропогенното влияние в/у състоянието на ОС;
- бърза и обективна оценка на резултатите от осъществяваните мероприятия за подобряване
състоянието на ОС.
2. Цели и задачи на екологичния мониторинг, видове екологичен мониторинг:
Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), е средство за наблюдение, оценка,
контрол, прогнозиране и управление на състоянието на околната среда. НАСЕМ трябва да
осъществява наблюдение не само върху антропогенните изменения на околната среда - импактен
мониторинг, но и върху фоновите изменения на природата и трансграничния пренос на
замърсяване. НАСЕМ трябва да създаде информационен комфорт на Централното управление, да
осигурява комплексни оценки на състоянието на околната среда, визуализация на резултатите,
обоснованост на управленческите решения и бърза права и обратна връзка в цялата система.
Определянето на причините за влошаване на качественото състояние на околната среда и
идентифициране на източниците, които го предизвикват, създава възможност за обвързване на
резултатите от мониторинга с националната екорегулационна способност на системата за бързо
възстановяване на качественото състояние на околната среда.
Цел: НАСЕМ трябва да осигурява своевременна, достоверна и актуална информация за
състоянието на компонентите на околната среда, въз основа на която да се правят анализи,
оценки, краткосрочни и дългосрочни прогнози за обосноваване и оптимизиране на всички
дейности за управление на природозащитата и екологосъобразното природоползване.
Основни задачи:
- провежда системни режимни наблюдения за състоянието и изменението на компонентите на
природната среда;
- осигурява достоверна и своевременна информация за оперативен контрол върху източниците на
замърсяване - откриване на нарушения, направа на предписания, налагане на санкции и вземане на
управленчески решения;
- обработва и анализира получаваните данни и поддържа бази данни;
- осигурява автоматизация на процесите по събиране, предаване, съхраняване и обработка на
информацията;
- установява и прогнозира състоянието на природната среда за нуждите на контролната дейност,
статистическата отчетност, планирането и обосноваването на управленската дейност;
- дава възможност за обосноваване на мероприятията, възстановяващи естествените качества на
природните елементи, саморегулирането и възпроизводството на природните ресурси;
- дава възможност да се прави оценка за ефективността от планираните или проведени
природозащитни мероприятия;
- дава възможност за обосноваване на екологосъобразното използване на природните ресурси;
- дава възможност за обосноваване на мероприятията, подобряващи ландшафта и за създаване на
максимално съответствие на жизнената среда с жизнените потребности на човека;
- осигурява обобщена информация за ръководните държави и обществени органи и информира
обществеността за състоянието на природната среда;
- осъществява обмен на данни с други информационни системи в страната и с други
международни системи и програми.
Обект на наблюдение и информация са определени качествени и количествени показатели,
характеризиращи състоянието на компонентите на природната среда – в-х, вода, почва, ландшафт,
флора, фауна. НАСЕМ се изгражда като дискретна йерархична система с автоматизирано събиране
и обработване на информацията и ползва разпределена изчислителна система и информационна
база. В зависимост от степента на участие на човека и комплекса от технически средства за
събиране, предаване и обработка на данните в реализацията на информационните процеси и
управлението, НАСЕМ сега се изгражда като информационно-съответстваща система, която
постепенно се превъръща в информационно-управляваща.
3. НАСЕМ – обхват и национална структура:
НАСЕМ се състои от взаимно свързани подсистеми, чрез които се реализира основната цел на
системата. Обект на наблюдение, контрол и управление на НАСЕМ са основните компоненти на
природната среда и отраслите, които влияят в/у тяхното състояние.
- Въздух: той е средата, в която се извършва пренос и трансформация на замърсяващи в-ва.
Наблюдението и контролът обхваща имисиите на характерни пунктове и по-големи източници,
емитиращи в атмосферата газови, аерозолни и биологични замърсяващи в-ва и източници на
електромагнитни вълни, шум и радиоактивност. Замърсители на в-ха най-често са предприятията
на химическата промишленост, металургията, енергийната промишленост, строителството и
производството на строителни материали, автотранспорта, селищните системи, трансграничния
пренос на замърсени въздушни маси и др.
- Води: като обект на контрол, наблюдение и управление те трябва да се разглеждат от два
взаимно свързани аспекта: икономически и екологически. Икономическият аспект обхваща
комплексното и рационално използване на водните ресурси от потребителите: питейно-битовото
и промишлено водоснабдяване, селското стопанство, енергетиката, рибното стопанство, нуждите
за спорт и рекреация и др. В екологичен аспект водите са среда, в която се извършва пренос и
трансформация на изхвърляните замърсяващи в-ва чрез отпадните води, зауствани във
водоприемниците, които причиняват физическо, химическо, биологическо и радиоактивно
замърсяване. Замърсители на водите най-често са предприятията на химическата промишленост,
металургията, енергийната промишленост, строителството и производството на строителни
материали, селското стопанство, селищните с-ми и др. Наблюдението и контролът обхващат
имисиите на характерни пунктове и по-големите обекти-замърсители, изпускащи отпадни води.
- Земя: като обект на контрол, наблюдение и управление тя включва почвите, флората, фауната,
ландшафта и земните недра. Основни замърсители на земите са селското стопанство,
автотранспорта, промишлеността и др. Отделяните от промишлените производства отпадъци и
вредни в-ва нарушават естествения кръговрат на в-вата и състоянието на компонентите на
природната среда.
Поделенията на МОС и НАСЕМ осъществяват емисионния и имисионния контрол и съобразно
екологичното законодателство правят обосновани предписания за подобряване на
производствената дейност, изграждане на пречиствателни съоръжения или подобряване на
работата им и внедряване на съвременни ефективни, екологически чисти, малкоотпадъчни или
безотпадъчни технологии. Националната система за екологичен мониторинг е йерархична
система, която се декомпозира на три нива:
- I ниво - централно управление (национално ниво) – Министерство на околната среда и водите,
Национален център за околната среда и устойчиво развитие (НЦОСУР) с Централен диспечерски
пункт (ЦДП);
- II ниво - районно управление - Районни инспекции за околната среда и водите (РИОСВ) -16 на
брой с Районен диспечерски пункт;
- III ниво - мрежи за наблюдение и контрол.
Целите, функциите и задачите, които се решават по йерархични нива се определят в проектите
по подсистеми по компоненти на природната среда - съобразно новите задачи и функции на
НЦОСУР и МОСВ. Обект на наблюдение и контрол на НАСЕМ са основните компоненти на
природната среда и отраслите, които влияят върху тяхното състояние. Основните управленчески
дейности и функции на управление са съобразени със специфичните особености на проблемите,
свързани с природоползването и природозащитата. Дефинирани са следните управленчески
дейности:
- финансиране;
- научно-изследователска и развойна дейност;
- проектно-проучвателна дейност;
- строително-монтажни работи;
- експлоатация - контролна дейност и функции на управление:
- нормиране;
- наблюдение, контрол, анализ и оценка;
- прогнозиране;
- планиране;
- оперативно управление;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 фев 2019 в 20:43 потребител на 20 години
01 фев 2019 в 10:48 ученичка на 26 години от Правец - ГПЧЕ "Алеко Константинов", випуск 2012
03 яну 2019 в 22:31 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
20 дек 2018 в 16:10 студентка на 53 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Техника и технология за опазване на морето и околната среда, випуск 2009
12 ное 2018 в 17:17 студентка на 22 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Защита на населението от аварии, бедствия и катастрофи (гражданска специалност), випуск 2020
16 окт 2018 в 07:35 студент на 41 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Екология и ООС, випуск 2019
04 окт 2018 в 21:03 в момента не учи на 37 години
30 авг 2018 в 12:20 студентка на 32 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2014
30 юли 2018 в 00:05 учител на 32 години
27 юли 2018 в 22:03 студентка на 36 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
универсален екологичен модел на протичане на енергията в биологичните екосистеми
добавена от TaN4EtYyYy 12.12.2012
0
42
мисли глобално действай локално есе
добавена от dauteva_1984 07.03.2013
1
33
Подобряване на енергийната ефективност при работа на периодични, химични производства
добавена от D_N_19 11.01.2012
1
12
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
159
·
2
·
593
·
720
·
40

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
44
·
10
·
278
·
136
·
14

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
595
·
2
·
6
·
539
·
39
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Проблеми на околната среда

31 мар 2008
·
385
·
2
·
591
·
221
·
42

Проблемите на околната среда са едни от най-сериозните пред които се изправя човечеството днес. Много страни по света търсят начини да съхранят околната среда. И много методи се изпробват за това. Но всички те са в състояние да се докоснат само до това...
 

Управление на отпадъците

08 мар 2012
·
273
·
8
·
1,124
·
423
·
137

Управление на отпадъците се урежда със Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Той представлява съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
167
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологичен мониторинг

Материал № 55473, от 09 дек 2007
Свален: 1,535 пъти
Прегледан: 1,480 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 12,328
Брой символи: 84,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологичен мониторинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
10

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения