Големина на текста:
1. Екологичен мониторинг – същност и значение. Система за екологичен мониторинг:
Дейността по наблюдение, контрол и оценка в/у измененията на околната среда под
въздействието на човешката дейност, е една от главните функции на Министерството на околната
среда и неговите структури. Усъвършенствуването на тази дейност предполага концептуална
яснота и документално утвърждаване не само на принципите, а и на тяхната конкретизация.
Дейността по опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
трябва да се развива чрез изграждането на Национална система за екологичен мониторинг
/НАСЕМ/.
Необходимостта от актуализация на концепцията и проектните решения направени в
разработките: "Проект на Единната национална автоматизирана система за опазване на
природната среда - Общосистемна част" и "Мрежи за наблюдение и контрол състоянието на
компонентите на природната среда", приети и утвърдени от МОСВ- през 1990 г. се налага по
следните съображения:
- нови изисквания, функции и задачи на МОСВ и НЦОСУР;
- нови възможности на икономиката на настоящия етап;
- помощ по линия на програма ФАР за доставка на апаратура и прибори за измерване на
състоянието на природната среда и обработка на информацията.
НАСЕМ трябва да обхване дейностите на всички нива на управление и да съдейства за
усъвършенстването му в следните насоки:
- осигуряване на достоверна, навременна и актуална информация за състоянието на природната
среда, обективни оценки, анализи и прогнози за обосноваване на управленческите решения;
- осигуряване на достоверна информация и контрол на изпусканите в околната среда замърсяващи
вещества;
- контрола върху трансграничния пренос на замърсяване;
- автоматизация на процесите по събирането, предаването и съхраняването на информацията за
състоянието на компонентите на околната среда;
- бързо осигуряване на правата и обратна връзка при осъществяване на контролната и
управленческа дейности в МОСВ;
- обособяване на дейността за ефективно опазване и използване на природните ресурси;
- развитие на възможностите за икономизация на екологичното управление;
- взаимодействие с регионалните и международните системи и програми в/у качествено нова
основа.
Настоящата концепция на НАСЕМ обхваща следните проблеми: цел и основни задачи, обхват,
функционална структура, информационно, техническо, нормативно-правно, организационно,
кадрово, финансово осигуряване, икономическа целесъобразност и етапността на изграждане на
системата. Важно условие за функциониране на НАСЕМ освен получаването на достоверна и
навременна информация за състоянието на природната среда и изпусканите вредни вещества в
нея от различните човешки дейности е наличието на обективно природозащитно законодателство
и икономически механизъм за санкциониране и стимулиране. Развитието на дистанционните
методи за изследване на земната повърхност и предоставянето на данни с разделителна
способност 1 м в широк спектрален диапазон е основна предпоставка за развитие на спътникови
информационни системи за екологични нужди. Приетата декларация "Използване на спътникови
данни за целите на екологията в Европа" (Брюксел 1994 г.) визира основните проблели, начина за
тяхното решаване и набелязва първите стъпки към изграждането на Европейска информационна
система от спътникови данни за целите на екологията. Участието на България в международната
програма СОRINE по същество представлява включването ни в космическата информационна
система от глобален мащаб, съдържаща стратегически данни. Целесъобразността от това участие
не подлежи на съмнение. Разходите за такива системи имат сравнително добра възвращаемост.
Разработени са и успешно се прилагат методи и модели за обработка на изображения от
аерокосмически носители за целите на картографията, метеорологията, екологията, геологията,
селското стопанство, бойните ресурси, медицината и др. С развитие на възможностите за
използване на космическата информация за състоянието на околната среда, паралелно с
развитието на импактния и фоновия физико-химически и биологически мониторинг, НАСЕМ
осигурява:
- максимална достоверност, пълнота и пространствена характеристика на информацията за
състоянието на ОС;
- максимална оперативност на системата за контрол;
- комплексна информация за състоянието на ОС;
- определяне на трансграничния пренос на замърсяването;
- ускоряване на внедряването на ГИС;
- определяне на антропогенното влияние в/у състоянието на ОС;
- бърза и обективна оценка на резултатите от осъществяваните мероприятия за подобряване
състоянието на ОС.
2. Цели и задачи на екологичния мониторинг, видове екологичен мониторинг:
Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), е средство за наблюдение, оценка,
контрол, прогнозиране и управление на състоянието на околната среда. НАСЕМ трябва да
осъществява наблюдение не само върху антропогенните изменения на околната среда - импактен
мониторинг, но и върху фоновите изменения на природата и трансграничния пренос на
замърсяване. НАСЕМ трябва да създаде информационен комфорт на Централното управление, да
осигурява комплексни оценки на състоянието на околната среда, визуализация на резултатите,
обоснованост на управленческите решения и бърза права и обратна връзка в цялата система.
Определянето на причините за влошаване на качественото състояние на околната среда и
идентифициране на източниците, които го предизвикват, създава възможност за обвързване на
резултатите от мониторинга с националната екорегулационна способност на системата за бързо
възстановяване на качественото състояние на околната среда.
Цел: НАСЕМ трябва да осигурява своевременна, достоверна и актуална информация за
състоянието на компонентите на околната среда, въз основа на която да се правят анализи,
оценки, краткосрочни и дългосрочни прогнози за обосноваване и оптимизиране на всички
дейности за управление на природозащитата и екологосъобразното природоползване.
Основни задачи:
- провежда системни режимни наблюдения за състоянието и изменението на компонентите на
природната среда;
- осигурява достоверна и своевременна информация за оперативен контрол върху източниците на
замърсяване - откриване на нарушения, направа на предписания, налагане на санкции и вземане на
управленчески решения;
- обработва и анализира получаваните данни и поддържа бази данни;
- осигурява автоматизация на процесите по събиране, предаване, съхраняване и обработка на
информацията;
- установява и прогнозира състоянието на природната среда за нуждите на контролната дейност,
статистическата отчетност, планирането и обосноваването на управленската дейност;
- дава възможност за обосноваване на мероприятията, възстановяващи естествените качества на
природните елементи, саморегулирането и възпроизводството на природните ресурси;
- дава възможност да се прави оценка за ефективността от планираните или проведени
природозащитни мероприятия;
- дава възможност за обосноваване на екологосъобразното използване на природните ресурси;
- дава възможност за обосноваване на мероприятията, подобряващи ландшафта и за създаване на
максимално съответствие на жизнената среда с жизнените потребности на човека;
- осигурява обобщена информация за ръководните държави и обществени органи и информира
обществеността за състоянието на природната среда;
- осъществява обмен на данни с други информационни системи в страната и с други
международни системи и програми.
Обект на наблюдение и информация са определени качествени и количествени показатели,
характеризиращи състоянието на компонентите на природната среда – в-х, вода, почва, ландшафт,
флора, фауна. НАСЕМ се изгражда като дискретна йерархична система с автоматизирано събиране
и обработване на информацията и ползва разпределена изчислителна система и информационна
база. В зависимост от степента на участие на човека и комплекса от технически средства за
събиране, предаване и обработка на данните в реализацията на информационните процеси и
управлението, НАСЕМ сега се изгражда като информационно-съответстваща система, която
постепенно се превъръща в информационно-управляваща.
3. НАСЕМ – обхват и национална структура:
НАСЕМ се състои от взаимно свързани подсистеми, чрез които се реализира основната цел на
системата. Обект на наблюдение, контрол и управление на НАСЕМ са основните компоненти на
природната среда и отраслите, които влияят в/у тяхното състояние.
- Въздух: той е средата, в която се извършва пренос и трансформация на замърсяващи в-ва.
Наблюдението и контролът обхваща имисиите на характерни пунктове и по-големи източници,
емитиращи в атмосферата газови, аерозолни и биологични замърсяващи в-ва и източници на
електромагнитни вълни, шум и радиоактивност. Замърсители на в-ха най-често са предприятията
на химическата промишленост, металургията, енергийната промишленост, строителството и
производството на строителни материали, автотранспорта, селищните системи, трансграничния
пренос на замърсени въздушни маси и др.
- Води: като обект на контрол, наблюдение и управление те трябва да се разглеждат от два
взаимно свързани аспекта: икономически и екологически. Икономическият аспект обхваща
комплексното и рационално използване на водните ресурси от потребителите: питейно-битовото
и промишлено водоснабдяване, селското стопанство, енергетиката, рибното стопанство, нуждите
за спорт и рекреация и др. В екологичен аспект водите са среда, в която се извършва пренос и
трансформация на изхвърляните замърсяващи в-ва чрез отпадните води, зауствани във
водоприемниците, които причиняват физическо, химическо, биологическо и радиоактивно
замърсяване. Замърсители на водите най-често са предприятията на химическата промишленост,
металургията, енергийната промишленост, строителството и производството на строителни
материали, селското стопанство, селищните с-ми и др. Наблюдението и контролът обхващат
имисиите на характерни пунктове и по-големите обекти-замърсители, изпускащи отпадни води.
- Земя: като обект на контрол, наблюдение и управление тя включва почвите, флората, фауната,
ландшафта и земните недра. Основни замърсители на земите са селското стопанство,
автотранспорта, промишлеността и др. Отделяните от промишлените производства отпадъци и
вредни в-ва нарушават естествения кръговрат на в-вата и състоянието на компонентите на
природната среда.
Поделенията на МОС и НАСЕМ осъществяват емисионния и имисионния контрол и съобразно
екологичното законодателство правят обосновани предписания за подобряване на
производствената дейност, изграждане на пречиствателни съоръжения или подобряване на
работата им и внедряване на съвременни ефективни, екологически чисти, малкоотпадъчни или
безотпадъчни технологии. Националната система за екологичен мониторинг е йерархична
система, която се декомпозира на три нива:
- I ниво - централно управление (национално ниво) – Министерство на околната среда и водите,
Национален център за околната среда и устойчиво развитие (НЦОСУР) с Централен диспечерски
пункт (ЦДП);
- II ниво - районно управление - Районни инспекции за околната среда и водите (РИОСВ) -16 на
брой с Районен диспечерски пункт;
- III ниво - мрежи за наблюдение и контрол.
Целите, функциите и задачите, които се решават по йерархични нива се определят в проектите
по подсистеми по компоненти на природната среда - съобразно новите задачи и функции на
НЦОСУР и МОСВ. Обект на наблюдение и контрол на НАСЕМ са основните компоненти на
природната среда и отраслите, които влияят върху тяхното състояние. Основните управленчески
дейности и функции на управление са съобразени със специфичните особености на проблемите,
свързани с природоползването и природозащитата. Дефинирани са следните управленчески
дейности:
- финансиране;
- научно-изследователска и развойна дейност;
- проектно-проучвателна дейност;
- строително-монтажни работи;
- експлоатация - контролна дейност и функции на управление:
- нормиране;
- наблюдение, контрол, анализ и оценка;
- прогнозиране;
- планиране;
- оперативно управление;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 5)
prettydeviil написа на 16 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
kristian4o9090 написа на 04 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 17 години от Велико Търново , Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
apostolov_galin написа на 14 дек 2009 ОТГОВОРИ
родител на 41 години
Добър фондамент-стари данни. Гражданска отбрана от 1992г се казва "Гражданска защита" от 1999г. е извадена от структурата на БА към момента е в МВР. Всичко ми е ясно само как се осъществява 24 ч. мо...Виж още
viannos19 написа на 30 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 22 години от София , СУ "Св. Климент Охридски"
terter написа на 15 юни 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 22 години от Кубрат , СОУ "Христо Ботев"
 
Домашни по темата на материала
универсален екологичен модел на протичане на енергията в биологичните екосистеми
добавена от TaN4EtYyYy 12.12.2012
0
45
мисли глобално действай локално есе
добавена от dauteva_1984 07.03.2013
1
70
Подобряване на енергийната ефективност при работа на периодични, химични производства
добавена от D_N_19 11.01.2012
1
12
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
215
·
2
·
593
·
1,039
·
5

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
72
·
10
·
278
·
276
·
6

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,429
·
9
·
736
·
676
·
1
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
606
·
2
·
6
·
616
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Възобновяеми енергийни източници

13 фев 2008
·
267
·
3
·
505
·
152
·
1

Възобновяемите източници на енергия се използват за да се намалят: -намаляване на емисиите на парникови газове -намаляване на отделянето на киселини -подобряване на качеството на въздуха...
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологичен мониторинг

Материал № 55473, от 09 дек 2007
Свален: 1,579 пъти
Прегледан: 1,555 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 12,328
Брой символи: 84,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологичен мониторинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения