Големина на текста:
1. Екологичен мониторинг – същност и значение. Система за екологичен мониторинг:
Дейността по наблюдение, контрол и оценка в/у измененията на околната среда под
въздействието на човешката дейност, е една от главните функции на Министерството на околната
среда и неговите структури. Усъвършенствуването на тази дейност предполага концептуална
яснота и документално утвърждаване не само на принципите, а и на тяхната конкретизация.
Дейността по опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
трябва да се развива чрез изграждането на Национална система за екологичен мониторинг
/НАСЕМ/.
Необходимостта от актуализация на концепцията и проектните решения направени в
разработките: "Проект на Единната национална автоматизирана система за опазване на
природната среда - Общосистемна част" и "Мрежи за наблюдение и контрол състоянието на
компонентите на природната среда", приети и утвърдени от МОСВ- през 1990 г. се налага по
следните съображения:
- нови изисквания, функции и задачи на МОСВ и НЦОСУР;
- нови възможности на икономиката на настоящия етап;
- помощ по линия на програма ФАР за доставка на апаратура и прибори за измерване на
състоянието на природната среда и обработка на информацията.
НАСЕМ трябва да обхване дейностите на всички нива на управление и да съдейства за
усъвършенстването му в следните насоки:
- осигуряване на достоверна, навременна и актуална информация за състоянието на природната
среда, обективни оценки, анализи и прогнози за обосноваване на управленческите решения;
- осигуряване на достоверна информация и контрол на изпусканите в околната среда замърсяващи
вещества;
- контрола върху трансграничния пренос на замърсяване;
- автоматизация на процесите по събирането, предаването и съхраняването на информацията за
състоянието на компонентите на околната среда;
- бързо осигуряване на правата и обратна връзка при осъществяване на контролната и
управленческа дейности в МОСВ;
- обособяване на дейността за ефективно опазване и използване на природните ресурси;
- развитие на възможностите за икономизация на екологичното управление;
- взаимодействие с регионалните и международните системи и програми в/у качествено нова
основа.
Настоящата концепция на НАСЕМ обхваща следните проблеми: цел и основни задачи, обхват,
функционална структура, информационно, техническо, нормативно-правно, организационно,
кадрово, финансово осигуряване, икономическа целесъобразност и етапността на изграждане на
системата. Важно условие за функциониране на НАСЕМ освен получаването на достоверна и
навременна информация за състоянието на природната среда и изпусканите вредни вещества в
нея от различните човешки дейности е наличието на обективно природозащитно законодателство
и икономически механизъм за санкциониране и стимулиране. Развитието на дистанционните
методи за изследване на земната повърхност и предоставянето на данни с разделителна
способност 1 м в широк спектрален диапазон е основна предпоставка за развитие на спътникови
информационни системи за екологични нужди. Приетата декларация "Използване на спътникови
данни за целите на екологията в Европа" (Брюксел 1994 г.) визира основните проблели, начина за
тяхното решаване и набелязва първите стъпки към изграждането на Европейска информационна
система от спътникови данни за целите на екологията. Участието на България в международната
програма СОRINE по същество представлява включването ни в космическата информационна
система от глобален мащаб, съдържаща стратегически данни. Целесъобразността от това участие
не подлежи на съмнение. Разходите за такива системи имат сравнително добра възвращаемост.
Разработени са и успешно се прилагат методи и модели за обработка на изображения от
аерокосмически носители за целите на картографията, метеорологията, екологията, геологията,
селското стопанство, бойните ресурси, медицината и др. С развитие на възможностите за
използване на космическата информация за състоянието на околната среда, паралелно с
развитието на импактния и фоновия физико-химически и биологически мониторинг, НАСЕМ
осигурява:
- максимална достоверност, пълнота и пространствена характеристика на информацията за
състоянието на ОС;
- максимална оперативност на системата за контрол;
- комплексна информация за състоянието на ОС;
- определяне на трансграничния пренос на замърсяването;
- ускоряване на внедряването на ГИС;
- определяне на антропогенното влияние в/у състоянието на ОС;
- бърза и обективна оценка на резултатите от осъществяваните мероприятия за подобряване
състоянието на ОС.
2. Цели и задачи на екологичния мониторинг, видове екологичен мониторинг:
Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), е средство за наблюдение, оценка,
контрол, прогнозиране и управление на състоянието на околната среда. НАСЕМ трябва да
осъществява наблюдение не само върху антропогенните изменения на околната среда - импактен
мониторинг, но и върху фоновите изменения на природата и трансграничния пренос на
замърсяване. НАСЕМ трябва да създаде информационен комфорт на Централното управление, да
осигурява комплексни оценки на състоянието на околната среда, визуализация на резултатите,
обоснованост на управленческите решения и бърза права и обратна връзка в цялата система.
Определянето на причините за влошаване на качественото състояние на околната среда и
идентифициране на източниците, които го предизвикват, създава възможност за обвързване на
резултатите от мониторинга с националната екорегулационна способност на системата за бързо
възстановяване на качественото състояние на околната среда.
Цел: НАСЕМ трябва да осигурява своевременна, достоверна и актуална информация за
състоянието на компонентите на околната среда, въз основа на която да се правят анализи,
оценки, краткосрочни и дългосрочни прогнози за обосноваване и оптимизиране на всички
дейности за управление на природозащитата и екологосъобразното природоползване.
Основни задачи:
- провежда системни режимни наблюдения за състоянието и изменението на компонентите на
природната среда;
- осигурява достоверна и своевременна информация за оперативен контрол върху източниците на
замърсяване - откриване на нарушения, направа на предписания, налагане на санкции и вземане на
управленчески решения;
- обработва и анализира получаваните данни и поддържа бази данни;
- осигурява автоматизация на процесите по събиране, предаване, съхраняване и обработка на
информацията;
- установява и прогнозира състоянието на природната среда за нуждите на контролната дейност,
статистическата отчетност, планирането и обосноваването на управленската дейност;
- дава възможност за обосноваване на мероприятията, възстановяващи естествените качества на
природните елементи, саморегулирането и възпроизводството на природните ресурси;
- дава възможност да се прави оценка за ефективността от планираните или проведени
природозащитни мероприятия;
- дава възможност за обосноваване на екологосъобразното използване на природните ресурси;
- дава възможност за обосноваване на мероприятията, подобряващи ландшафта и за създаване на
максимално съответствие на жизнената среда с жизнените потребности на човека;
- осигурява обобщена информация за ръководните държави и обществени органи и информира
обществеността за състоянието на природната среда;
- осъществява обмен на данни с други информационни системи в страната и с други
международни системи и програми.
Обект на наблюдение и информация са определени качествени и количествени показатели,
характеризиращи състоянието на компонентите на природната среда – в-х, вода, почва, ландшафт,
флора, фауна. НАСЕМ се изгражда като дискретна йерархична система с автоматизирано събиране
и обработване на информацията и ползва разпределена изчислителна система и информационна
база. В зависимост от степента на участие на човека и комплекса от технически средства за
събиране, предаване и обработка на данните в реализацията на информационните процеси и
управлението, НАСЕМ сега се изгражда като информационно-съответстваща система, която
постепенно се превъръща в информационно-управляваща.
3. НАСЕМ – обхват и национална структура:
НАСЕМ се състои от взаимно свързани подсистеми, чрез които се реализира основната цел на
системата. Обект на наблюдение, контрол и управление на НАСЕМ са основните компоненти на
природната среда и отраслите, които влияят в/у тяхното състояние.
- Въздух: той е средата, в която се извършва пренос и трансформация на замърсяващи в-ва.
Наблюдението и контролът обхваща имисиите на характерни пунктове и по-големи източници,
емитиращи в атмосферата газови, аерозолни и биологични замърсяващи в-ва и източници на
електромагнитни вълни, шум и радиоактивност. Замърсители на в-ха най-често са предприятията
на химическата промишленост, металургията, енергийната промишленост, строителството и
производството на строителни материали, автотранспорта, селищните системи, трансграничния
пренос на замърсени въздушни маси и др.
- Води: като обект на контрол, наблюдение и управление те трябва да се разглеждат от два
взаимно свързани аспекта: икономически и екологически. Икономическият аспект обхваща
комплексното и рационално използване на водните ресурси от потребителите: питейно-битовото
и промишлено водоснабдяване, селското стопанство, енергетиката, рибното стопанство, нуждите
за спорт и рекреация и др. В екологичен аспект водите са среда, в която се извършва пренос и
трансформация на изхвърляните замърсяващи в-ва чрез отпадните води, зауствани във
водоприемниците, които причиняват физическо, химическо, биологическо и радиоактивно
замърсяване. Замърсители на водите най-често са предприятията на химическата промишленост,
металургията, енергийната промишленост, строителството и производството на строителни
материали, селското стопанство, селищните с-ми и др. Наблюдението и контролът обхващат
имисиите на характерни пунктове и по-големите обекти-замърсители, изпускащи отпадни води.
- Земя: като обект на контрол, наблюдение и управление тя включва почвите, флората, фауната,
ландшафта и земните недра. Основни замърсители на земите са селското стопанство,
автотранспорта, промишлеността и др. Отделяните от промишлените производства отпадъци и
вредни в-ва нарушават естествения кръговрат на в-вата и състоянието на компонентите на
природната среда.
Поделенията на МОС и НАСЕМ осъществяват емисионния и имисионния контрол и съобразно
екологичното законодателство правят обосновани предписания за подобряване на
производствената дейност, изграждане на пречиствателни съоръжения или подобряване на
работата им и внедряване на съвременни ефективни, екологически чисти, малкоотпадъчни или
безотпадъчни технологии. Националната система за екологичен мониторинг е йерархична
система, която се декомпозира на три нива:
- I ниво - централно управление (национално ниво) – Министерство на околната среда и водите,
Национален център за околната среда и устойчиво развитие (НЦОСУР) с Централен диспечерски
пункт (ЦДП);
- II ниво - районно управление - Районни инспекции за околната среда и водите (РИОСВ) -16 на
брой с Районен диспечерски пункт;
- III ниво - мрежи за наблюдение и контрол.
Целите, функциите и задачите, които се решават по йерархични нива се определят в проектите
по подсистеми по компоненти на природната среда - съобразно новите задачи и функции на
НЦОСУР и МОСВ. Обект на наблюдение и контрол на НАСЕМ са основните компоненти на
природната среда и отраслите, които влияят върху тяхното състояние. Основните управленчески
дейности и функции на управление са съобразени със специфичните особености на проблемите,
свързани с природоползването и природозащитата. Дефинирани са следните управленчески
дейности:
- финансиране;
- научно-изследователска и развойна дейност;
- проектно-проучвателна дейност;
- строително-монтажни работи;
- експлоатация - контролна дейност и функции на управление:
- нормиране;
- наблюдение, контрол, анализ и оценка;
- прогнозиране;
- планиране;
- оперативно управление;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологичен мониторинг

Екологичен мониторинг – същност и значение. Система за екологичен мониторинг.Цели и задачи на екологичния мониторинг, видове екологичен мониторинг. Видове подсистеми по компоненти на околната среда. ОВОС – същност и значение...
Изпратен от:

на 2007-12-09
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
1,551 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
универсален екологичен модел на протичане на енергията в биологичните екосистеми
добавена от TaN4EtYyYy 12.12.2012
0
43
мисли глобално действай локално есе
добавена от dauteva_1984 07.03.2013
1
34
Подобряване на енергийната ефективност при работа на периодични, химични производства
добавена от D_N_19 11.01.2012
1
12
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
197
·
2
·
593
·
867

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Замърсяване на околната среда

23 ное 2011
·
247
·
23
·
730
·
802

Презентация по темата "Замърсяване на околната среда"...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
60
·
10
·
278
·
197

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,418
·
9
·
736
·
660
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
598
·
2
·
6
·
576
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
5 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологичен мониторинг

Материал № 55473, от 09 дек 2007
Свален: 1,551 пъти
Прегледан: 1,512 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 12,328
Брой символи: 84,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологичен мониторинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения