Големина на текста:
8. Концепция на стойността на парите във времето-стойността на парите във
времето не е постоянна величина поради:
наличието на инфлация, която обезценява парите
несигурността на бъдещите събития
възможността за инвестиране на парите днес така, че да носят доходи в бъдеще
При разглеждането на стойността на парите във времето обикновено се използват две
основни понятия- бъдеща и настояща ст-ст.
Бъдеща ст-ст – представлява ст-ст-та на която ще възлезе дадена сума след
определен период от време при дадена норма на нарастване на капитала.Процесът ,
чрез който определяме бъдещата ст-ст се нарича олихвяване.
Нарастване на капитала при олихвяване с проста лихва FV=K
o
(1+n.r) FV-бъдеща
ст-ст K
o
–вложените днес средства r-лихвата n-броя на периодите/год/
Нарастване на капитала при олихвяване със сложна лихва-олихвява се не само
първоначално инвестираната сума, но и допълнително нарасналия капитал за всеки
период FV= K
o
(1+r)
n
r
ef
=((1+r/m)
m
-1).100 ефективна годишна лихва
Настояща ст-ст – свързана е с концепцията за настоящата ст-ст и
дисконтирането
Същност на дисконтирането.Настоящата ст-ст е ст-ст на бъдещ паричен поток към
настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща ст-
ст ще е: PV=CF
n
/(1+r)
n
CF-бъдещ паричен поток r-норма на дисконтиране
Анюитетни изчисления-при финансовите изчисления често се налага
определянето на бъдеща или настояща ст-ст на поредица от еднакви по размер парични
потоци, възникващи в рамките на определен брой периоди. поредица от еднакви по
размер парични потоци се нарича анюитет
Бъдеща ст-ст на анюитети В случай, че вноските се правят в края на всеки от
периодите FV=A(((1+r)
n
-1)/r) В случай, че вноските се правят в началото на всеки от
периодите, то за последния период също ще се начисли лихва – FV=A(((1+r)
n
-1)/r).(1+r)
Настояща ст-ст на анюитети –ако паричните потоци възникват в края на всеки от
периодите FV=A(( 1/r)-r(1+r)
n
)
ако паричните потоци възникват в края на всеки от периодите-първия поток не
следва да се дисконтира FV=A(( 1/r)-r(1+r)
n
).(1+r)
Погасителните вноски които се правят, при ползването на дългосрочни кредити
от банки се изчисляват A=D(1/(1/r)-(1/(r.(1+r)
n
))
13. Дивиденти и дивидентна политика. Дивидента- това е доходът за инвеститора от
неговата инвестиция в обикновени или привилегировани акции. Дивидентна печалба е
резултата от взаимодействието м/у дивидентното плащане и цената на акцията. Видове
дивиденти:
Парични – изплащането им е нетна печалба.Ако плащането на Д се извърши не
от нетната печалба или резерви се употребява термина ликвидационен Д. Плащането на
Д може да се извърши един път в год. Може да се вземе реш. за плащане на
допълнителен паричен Д в края на год.
Непаричен извършва се под формата на дивидент в допълнителни
акции/фирмата замразява или задържа инвестиционни средства/ или чрез раздробяване
на акции/наподобява първия вариант но с повече акции/
При изплащането чрез акции общата ст-ст на капитала на фирмата остава
непроменен.Промяната е в намаляване на номиналната ст-ст на акциите и увеличаване
на броя на неплатените акции..Тези счетоводни промени не променят статута на
акционерите във фирмата.За акционерите положението не се променя но те търпят
загуби от спада на цените на акциите.Чрез раздробяването на акции се дава възможност
за по-широко предлагане на акции.
19. Капиталово бюджетиране – основни етапи и калкулиране на паричните
потоци.
Капиталовото бюджетиране е процес, включващ анализ, оценка и избор на дългосрочен
инвестиционен проект. Мотивите за инвестиране могат да бъдат разширяване на
дейността, замяната на оборудването или обновление.
В капиталовото бюджетиране при анализа на инвестиционните проекти се оценяват
очакваните годишни парични потоци в резултат на инвестицията. Именно паричните
потоци, а не годишната печалба, са в основата на вземането на инвестиционни
решения.
Определянето на годишния оперативен паричен поток става чрез:
Приходи
- Разходи (с изкл. на амортизацията)
- Амортизационни изчисления
----------------------------------------------------------
= Печалба преди данъчно облагане
- Данъци
----------------------------------------------------------
= Нетна печалба
+ Амортизационни изчисления
----------------------------------------------------------
= ОПЕРАТИВЕН ГОДИШЕН ПОТОК
20. Статични методи за капиталово бюджетиране – срок на изплащане и средна
норма на дохода.
Срокът на изплащане на дадена инвестиция е периодът от време, необходим за пълното
възвръщане на първоначалните разходи от входящите оперативни парични потоци. При
проекти с равни годишни парични потоци (анюитети) срокът на изплащане се намира
като отношение на първоначалните разходи и анюитетния паричен поток. При проекти
с неравномерни годишни парични потоци те се сумират последователно до покриване
на първоначалната инвестиция. Това е метод, който е привлекателен с това, че се
отчитат паричните потоци вместо счетоводната печалба. Освен това не съществуват
трудности в изчислението и прилагането му. Не може обаче да се разглежда като
универсален метод – не отчита промяната на стойността на парите във времето, не се
отчита тяхната настояща стойност. Това е един сериозен недостатък. Срокът на
изплащане е метод, който фирмите използват само в допълнение с други, по-надеждни
методи и техники на капиталовото бюджетиране.
Средногодишни нетни доходи
Средната норма на дохода = ------------------------------------------------------
1/2 от първоначалната стойност на инвест.
Нетните доходи от инвестицията се намират като разлика между приходите и разходите
по проекта, в т.ч. и начислените данъци и амортизационни отчисления за всяка отделна
година. Средногодишните доходи от проекта се получават, като получения нетен доход
от инвестицията се раздели на броя на годините.
Методът е удобен за използване, благодарение на не особено трудните изчисления, но
неговите недостатъци го правят трудноприложим в условията на развита и динамична
пазарна среда. Основните слабости са пълно игнориране на промяната в стойността на
парите във времето. Не се отчита последователността на постъпленията, използва се
счетоводната печалба вместо паричния поток, не се отчитат алтернативната цена на
капитала, както и амортизационните отчисления като източник на финансиране.
21. Динамични методи за капиталово бюджетиране – нетна настояща стойност,
индекс на рентабилността и вътрешна норма на дохода.
Изчисляването на нетната настояща стойност на инвестиционните проекти се счита за
една от най-удачните универсални техники. Определянето й минава през следните
етапи:
1)определяне на сметната стойност (разходите) на проекта
2)определяне величината на очакваните годишни нетни парични потоци от
проекта
3)оценка на риска
4)определяне нормата на дисконтиране
5)изчисляване на настоящата стойност на очакваните парични потоци
(дисконтиране на паричните потоци)
6)сравняване на настоящата стойност на бъдещи парични потоци с
първоначалните разходи по проекта
Нетната настояща стойност (NPV) на проекти с равни годишни (анюитетни) парични
потоци се изчислява чрез:
NPV = (CF
t
x PVIFAn) – I
Където CF е анюитетния паричен поток (CF
t
= CF
1
= CF
2
= … = CFn)
PVIFAn – дисконтов анюитетен фактор за n-та година
I – стойност на първоначалната инвестиция.
За проекти с различни по величини годишни парични потоци (CFt), нетната и
настоящата стойност се определя по формулата:
Където r е нормата на дисконтиране, n – броя на годините.
Критерия избор на инвестиционен проект при прилагане на подхода “приемане –
отхвърляне” е следният: при NPV>0 проектът се приема, при NPV<0 се отхвърля.
Когато се избира между няколко алтернативни проекта с положителни NPV, най-
високо се оценява този, при който е най-висока нетната настояща стойност.
1
1
)1(
–=
?
=
+
n
t
r
CFt
t
NPV

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 фев 2020 в 10:33 в момента не учи на 31 години
14 ное 2019 в 22:15 учител на 41 години от Тетевен - НУ "Хаджи Генчо", випуск 2019
20 сеп 2019 в 09:13 в момента не учи на 41 години
14 мар 2019 в 22:41 студент на 37 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2021
06 дек 2018 в 00:28 в момента не учи на 31 години от София
18 ное 2018 в 16:52 потребител на 42 години
 
Подобни материали
 

Финансов мениджмънт

29 юни 2008
·
268
·
7
·
790
·
106

Курсова работа по Основи на информационните системи......
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
645
·
20
·
3,378
·
614
·
3

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
180
·
33
·
1,960
·
317

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,614
·
1
·
1,184
·
368
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Публични финанси

01 юни 2009
·
207
·
6
·
1,434
·
200

Теми за публични финанси, същност на публичните финанси, структура, основни понятия и елементи на публичните финанси...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
16 мин
09.10.2019
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
8
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Нетна стойност на паричен поток

Материал № 55316, от 09 дек 2007
Свален: 501 пъти
Прегледан: 304 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,059
Брой символи: 6,496

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нетна стойност на паричен поток"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения