Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
ОЦЕНКА НА РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
1. Обща характеристика на радиационна обстановка.
Същност на радиационната обстановка. Зони на радиоактивно заразяване.
Радиационните аварии в АЕЦ може да се дължат на неизправности в технологичното
оборудване и техническите системи или на недостатъци в проектните разработки на защитните
системи. Във военно време разрушенията на АЕЦ стават доста реални в резултат на диверсии, а
също и в хода на бойните действия.
Характерът и мащабите на радиоактивното заразяване зависят от типа на реактора,
степента на разрушаване на реактора и другото оборудване на АЕЦ, от метеорологичните
условия и релефа на местността.
Под радиационна обстановка се подразбират възникващите в резултат на авария в АЕЦ
условия, които се определят от типа на реактора, степента на разрушаване на реактора и
другото оборудване на АЕЦ, от метеорологичните условия и релефа на местността и може да
окажат влияние върху жизнената дейност на населението и работата на промишлените
предприятия.
Радиоактивните продукти, определящи радиационната обстановка в района на
разположението на АЕЦ и в зоните на радиоактивното заразяване, оказват определено влияние
върху действията на войските както в мирно, така и във военно време, върху режимите на
живот на населението и на провеждането на аварийно-спасителните работи.
Изясняването на радиационната обстановка предвижда да се определят чрез прогнозиране
или по данни на радиационното разузнаване мащабите или степените на радиоактивното
заразяване на местността и атмосферата. Оценката се извършва с цел да се определи влиянието
на радиоактивното заразяване на местността (атмосферата) върху действията на войските или
да се обосноват оптималните режими на тяхната дейност.
Изясняването и оценката на радиационната обстановка се извършват чрез решаването на
формализовани задачи.
При провеждането на военнонаучните изследвания, на моделирането на действията на
войските в условията на радиоактивното заразяване в районите на разположението на АЕЦ и
обосновката на характеристиките на въоръжението, военната техника и средствата за защита се
решават инженерни задачи, а за оперативното осигуряване на действията на войските –
войскови задачи, които дават възможност да се изчислят дозите на облъчване и възможните
последици от облъчването на личния състав на войските при всички видове действия (преки
задачи), да се оптимизират режимите на действията на войските в радиоактивно заразената
местност (обратни задачи).
В зависимост от характера и обема на изходната информация войсковите задачи може да
се решават или чрез изчисление (прогнозиране на радиационната обстановка), или въз основа
на резултатите от фактическите измервания на заразената местност (по данни на
радиационното разузнаване). В подразделенията, частите и съединенията се решават
обикновено задачи по данни от радиационното разузнаване. В обединенията изясняването и
оценката на радиационната обстановка се осъществяват както по данни на радиационното
разузнаване, така и по метода на прогнозирането. В изследването се използват предимно
прогностичните оценки.
За нагледност и оперативност на използването на данните за радиационната обстановка
при решаването на типовите задачи в по-голямата част от случаите се предвижда изобразяване
върху карти (схеми) на фактическите или прогнозираните зони на радиоактивно заразяване на
местността.
Външната зона на следата се нарича зона на радиационна опасност (зона “М”) и
представлява участък от заразената местност, в границите на който дозата на облъчване на
открита местност е 5 до 50 cGy за година. В мирно време в границите на зона “М” е
целесъобразно да се ограничава пребиваването на личния състав на войските, който не се
привлича непосредствено за работите по ликвидирането на последствията от радиационната
авария.
При ликвидирането на последствията от аварията в зона “М” и във всички останали зони
трябва да се изпълняват основните мероприятия: радиационен и дозиметричен контрол; защита
на дихателните органи, профилактично вземане на йодосъдържащи препарати, санитарна
обработка на личния състав; дезактивация на облеклото и военната техника. В бойна
обстановка зона “М” не се изобразява на картите (схемите).
Зоната на умерено радиоактивно заразяване (зона”А”) представлява участък от
заразената местност, в границите на който дозата на облъчване може да има стойности от 50 до
500 cGy за година. Във военно време, като се изхожда от условията на обстановката, е
необходимо да се намали максимално времето за престояване на личния състав на открита
местност. В мирно време е целесъобразно действията на войските в зона “А” да се извършват в
бронирана военна техника, а за личния състав да е предвидена специална защита на
дихателните органи.
В зоната на силно радиоактивно заразяване (зона “Б”) дозата на облъчване на
местността е от 500 до 1500 cGy за година. При водене на военни действия в зона “Б” личният
състав на войските е длъжен да действа в бронирани обекти на военната техника и да се
разполага в защитни съоръжения.
Зоната на опасно радиоактивно заразяване (зона “В”) се характеризира с доза на
облъчване от 1500 до 5000 cGy за година. Военните действия в тази зона са възможни само в
силно защитени обекти на военната техника, а времето на престояването на личния състав в
зонат трябва да се ограничи до няколко часа. Аварийно-спасителните работи се провеждат с
привличане на радиационно устойчива специална техника.
В зоната на извънредно опасно радиоактивно заразяване (зона “Г”) дозата на
облъчване е повече от 5000 cGy за година. Не бива да се допуска дори и кратковременно
пребиваване на личния състав в зона “Г”.
Изясняването и оценката на радиационната обстановка е задължителен елемент от
работата на командирите и щабовете при действията на войските в условията на радиоактивно
заразяване или заплаха от него. Изводите от оценката на радиационната обстановка трябва да
се вземат предвид при вземането на решения за действията на войските и за осигуряване на
тяхната защита.
ИЗХОДНИ ДАННИ:
Изходните данни за параметрите на радиоактивното заразяване на атмосферата и
местността при аварии на реакторите на АЕЦ тип РБМК – 1000 и ВВЕР – 1000 са получени в
резултат на разчети от ЕИМ с използване на математически модел, в основата на който стоят
закономерностите на разпространението на безтегловния примес в граничния слой на
атмосферата от точков източник, разположен на максималната височина на изхвърляне на
радиоактивните продукти от активната зона на разрушения реактор, и дадените параметри на
изхвърлянето.
При това параметрите на изхвърлянето се характеризират със следното:
– мигновено изхвърляне на част от радиоактивните продукти в момента на разрушаване
на корпуса на реактора и по-нататъшно изтичане на радиоактивните продукти в продължение
на 10 денонощия;
– частта на радиоактивните продукти, постъпили в атмосферата при мигновено
изхвърляне и по-нататъшно изтичане, съответно 25 и 75 % за РБМК –1000 и 75 и 25 % за ВВЕР
– 1000 (процент от общата активност на радиоактивните продукти, изхвърлени от реактора);
– височината на центъра на мигновеното изхвърляне и разпространение на радиоактивния
облак – 1 km, а на радиоактивната струя, формираща се при изтичане на продуктите от
реактора – 200 m.
Разчетите са направени за следните варианти на метеорологичните условия:
– състояние на устойчивостта на атмосферата (по Пасквил) – A, D, F;
– скорост на средния вятър в диапазона от повърхността на земята до височината на
разпространение на радиоактивните продукти – 2, 5 и 10 m/s.
Сместа от радионуклеиди, изхвърлени в атмосферата, се приема за нефракционирана, т. е.
съвпадаща с изотопния състав на радиоактивните продукти в реактора. Скоростта на тяхното
сухо наслояване върху повърхността на земята се приема за равна на 1 cm/s. Освен това при
определяне на вертикалната дифузия на безтегловния примес в атмосферата ефективната
височина на неравността на земната повърхност е приета за 10 cm.
2. Аварии в АЕЦ.
Обща характеристика на авариите в АЕЦ. Поразяващи фактори при аварии в АЕЦ.
1. Определения за аварии в атомна електроцентрала.
Авария – повреда на машина, съоръжение или транспортно средство.
Радиационна авария – нарушаване на границите на безопасна експлоатация, при което
радиоактивни продукти или йонизиращи лъчения излизат извън предвидените в нормите
количества и се налага прекратяване на нормалната работа на устройствата и оборудването,
съдържащи източници на йонизиращи лъчения.
Ядрена авария – повреждането на топлоотделящите елементи на ядрен реактор и
аварийно облъчване на персонала, предизвикани от: нарушаване на контрола и управлението на
верижната ядрена реакция в активната зона на реактора; образуване на критична маса при
презареждането, пренасянето и съхраняването на топлоотделящи елементи, съдържащи ядрено
гориво; нарушаване на топлоотвеждането от топлоотделящите елементи.
Проектна авария – настъпването и се предвижда от действащата нормативна и
техническа документация на конкретното устройство. Техническият проект трябва да
осигурява радиационната безопасност на персонала и населението.
Хипотетична (надпроектна) авария – при настъпването и проектът не предвижда
технически мерки, осигуряващи радиационната безопасност на персонала и населението.
Защитата на персонала и населението при хипотетична авария се извършва по план, разработен
от дирекцията на предприятието и съгласуван по установения ред преди въвеждането на
устройството в експлоатация.
2. Причини за възникване на аварии в атомна електроцентрала.
При възникване на авария в атомна електроцентрала е възможно да се създаде тежка и
сложна обстановка, която да обхване обширни територии. Причините за възникване на авария
най-общо могат да бъдат обективни и субективни.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 авг 2019 в 07:56 студент на 23 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Защита на населението от аварии, бедствия и катастрофи (гражданска специалност), випуск 2019
16 фев 2019 в 18:41 в момента не учи от София
01 окт 2018 в 18:40 в момента не учи на 53 години
13 мар 2018 в 21:38 студент на 28 години от София - Академия на МВР, факулетет - Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), специалност - Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), випуск 2015
01 ное 2017 в 18:47 потребител на 32 години
19 юни 2017 в 17:25 студентка на 37 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
23 ное 2016 в 23:20 в момента не учи
19 окт 2016 в 13:17 родител
09 апр 2016 в 13:25 студентка на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - юридически, випуск 2010
06 май 2015 в 16:34 в момента не учи на 56 години
 
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
70
1
5 мин
17.09.2012
» виж всички онлайн тестове по екология

Oценка на радиационната обстановка

Материал № 552586, от 06 окт 2010
Свален: 110 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 12
Брой думи: 3,607
Брой символи: 23,716

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Oценка на радиационната обстановка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
148 33

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
15 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения