Големина на текста:
ЛЕКЦИИ
по
МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО
Проф. д-р Александър Драгиев
Съкращения:
МП-международно право;
ПН-правна норма;
ВФР-Великата Френска революция
МД – международен договор
ИЛИШТМ -изходни линии за
измерване ширината на
териториалното море
13 – 15.09.2010 г.
25 – 26.09.2010 г.
ВЪПРОС № 1
ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО
Това е една правна система, която е равно поставена с така нареченото вътрешно право.
Международното право това е системата от правни норми, която регулира отношенията
между неговите субекти, а именно отношенията между държави, между държави и
международни организации и само между международни организации. Това са
субектите на МП. МП има някои специфики които вътрешното право ги няма. За МП
няма значение, коя е държавата. МП има следната особеност при него създателите на
правните норми /ПН/ са и адресати на същите ПН. Който създава ПН той ги изпълнява,
Затова ПН се създават, тогава когато те са готови да ги изпълнят. Държави сключвайки
договор помежду си те ги сключват и изпълняват. Държавите са суверенни и държавите
решават всички въпроси. Сключвайки договори те създават ПН, но заедно с това те ги
изпълняват, защото няма кой друг да ги изпълни. Държавите създават такива ПН, които
са готови да спазват доброволно, защото тези ПН отговарят на техните интереси. Няма
държава, която да сключи договор, който да противоречи на интересите й. държавите
създават ПН, по въпроси от които имат взаимен интерес, като с тези норми решават
тези въпроси пак във взаимен интерес, както им е изгодно. Няма власт над държавите и
самите ПН регулират тези въпроси и ги решават в зависимост от техния интерес. Това е
ПРИНЦИП, защото няма власт над държавите, защото те ако не направят нещо няма
кой да ги накара. Това е понятието и същността на международното право
ВЪПРОС № 2
ВЪЗНИКВАНЕ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ПУБЛИЧНО ПРАВО
МП е толкова старо колкото са стари държавите. С възникването на първите
държави възниква и международното право. Още първите държави възниквайки трябва
да си съюзничат, ама може и да воюват. Влизат в някакви отношения. Тези отношения
трябва някой да ги регулира. Още с възникването на държавите възникват норми, които
трябва да се регулират и те са създадени от тези държави. В древността МП се е
характеризирало с религионализъм, т.е. във всеки регион са били създавани
самостоятелни правни норми. Държавите по региони сътрудничейки са създавали ПН.
1
Възниква така наречено посолско право. Разменяйки си пратеници или някакви
посланици. Трябвало е да бъде уредено за тези посланици за да се разбере кой е
посланици на този цар. Поради необходимостта да се разменят пратеници е възникнало
посолско право. Още в древността възниква международни договори. В древността
възниква отрасълът морско право. Всички древни държави са възникнали или на
морски бряг или на реки. Морското право възниква от необходимост – охрана, риболов,
дори и пиратството. За тях също трябва да има правно регулиране. МП от самото
общуване между държавите и МП по обективен път е създало своите норми. По.-късно
през средновековието МП започва да играе все по-голяма роля, защото има много на
брой големи феодали. Всеки феодал стои над друг феодал и под него друг. Всеки
феодал има някаква равно поставеност. Всеки феодал имайки самостоятелност има
право да сключва договори. Затова през Средновековието договора намира голямо
разпространение и договора се превръща в акт с който разрешават спорове помежду си.
Появява се дипломатическо право. То се появява като замества това посолско право и
дипломат става професия да представляват своя монарх пред другия монарх. Появява
се консулско право. То се появява заради търговията. През средновековието все повече
търговци се заселват в друга държавата и искат защита от своята държава. Специални
лица чиято задача изпратени вот една държава в друга да защитават в другата.
Търговците са първите, които се заселват. Развива се международната търговия и
заради тази защита започва изпращането на такива лица, за да ги защитават. Основната
задача на консула е да защитава своите граждани в чужбина. През средновековието
изкл. голяма родя придобива арбитраж. Арбитража е начин за решаване на спорове.
Арбитражът е начин на решаване на спорове между равно поставени. През
Средновековието имаме голям брой феодали и затова е придобил голямо
разпространение. Изключително голяма роля за развиитието на МП започва да играят
идеите на един холандски юрист Хуго Гроций. Този холандски юрист неговата заслуга
е това, ч първо той започва да разглежда войната и да дели войните на законни и
незаконни. По това време войната е била изключително нормален начин за решаване на
спорове. Имало е войни и мирни начини напр. арбитража. Гроций за първи път излага
идеята, че нее всяка война е законна. Той дели войните на законни и незаконни. Ако е
нападателна е незаконна, сега го наричаме агресия и е забранена. Ако войната е
отбранителна е законна. Днес се нарича самоотбрана. Има войни, които не трябва да се
водят. Другата заслуга на Гроций е, че той обявява свобода на откритото море.
Холандия е била малка държава, но с голям форд. Когато Холандия се създава като
държава са били създадени Англия и Франция. Гроций се опитал да помогне на
холандските търговци. Голяма роля за МП изиграва Великата френска революция. Тя
избухва през 1789 г. тя разрушава феодализма във Франция. ВФР въвежда думата
гражданство. Гражданин акцентира на задълженията на държавата към човека. Един от
първите документи на ВФР е декларация за правата на човека и гражданина. ВФР слага
началото и т.нар. права на човека и те са доста съвременен проблем, че в света има
създадени международни съдилища, които да защитават правата на човека. В този съд
сега е пълно с жалби от български граждани срещу държавата. Всеки човек има права и
те трябва да се спазват. В тази декларация за правата на човека и гражданина се говори
че всеки се ражда свободен и равен, че хората се раждат свободни пред закона и тези
идеи са възприети от другите държави и утвърдени. През ХІХ век придобиват голямо
значение т.нар. конгреси или сега конференции. След войната конгресите уреждат
отношенията между държавите. Първия конгрес е въведен през 1815 г. след
наполеоновите войни. Държавите победителки се събират във Виена и провеждат
конгрес. Всяка война приключва с конгрес. По-късно е Кримската война Англия,
Франция и Турция водят срещу Русия и приключва с Парижкия конгрес където се
2
сключва мирен договор. По същия начин след Руско-Турската война, която ни е
освободила се провежда Берлински конгрес и се сключва Берлинския договор и е за
целия Балкански полуостров. Традицията е била такава всяка война да завърши с
конгрес. През ХІХ век освен тези конгреси, с които са завършвали войните са изиграли
роля за границите на държавите. През ХІХ век възникват първите международни
организации. През 1874 г. се създава световен пощенски съюз. Тази организация
съществува и в наше време. Тогавашните организации /съюзи/ са носили един начален
етап на създаване. През 1919 г. се създава за пръв път и една универсална организация
обхваща държавите от целия свят и може да се занимава със всякакви задачи. Тази
организация се казва ОБЩЕСТВО НА НАРОДИТНЕ. Тази организация е създадена
след Първата световна война и в резултат на Първата световна война. Целта й е била да
предотврати нови войни. Идеята за тази органиизация е на американския президент и
той е първия президент, който идва в Европа. В България има Ньойски договор, тъй
като България като съюзник на Германия е била победена държава. По повод на
Парижката мирна конференция пристига американския президент. Смятало се е за
унизително той да идва в Европа и е имало много критики по отношение на този
президент. Той е създателят на тази идея. Затова уставът на тази организация общество
на народите е включен във всеки договор и ще го намерите и в Ньойския договор. САЩ
е останала вън от тази организация, защото президента бил от една партия, а
мнозинството в Конгреса от друга партия и затова Конгреса е отказал да ратифицира
мирните договори. Те са ратифицирали и този устав и са останали извън Обществото на
народите. След 1946 г.”Обществото на народите” е закрито, защото е доказало своята
неефективност. На негово място е създадена нова универсална организация под името
Организация на обединените нации – ООН.
ВЪПРОС № 3
ИЗТОЧНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО.
Става въпрос за международно правните норми /МПН/. В МП има два вида норми –
договорни и обичайни. МП в историята си тръгва от обичайните норми в наше време
договорните норми са повече и по-важни. Разликата между договорните и обичайните е
в това, че договорните норми са писани, а обичайните – неписани. Това показва, че по-
полезни за държавите са писаните норми, лесни са за тълкуване, лесни са за
изпълнение, докато обичайните норми са неписани и се извеждат от практиката.
Независимо, че договорните норми са по-лесни, обичайните и договорните норми са
абсолютно равно поставени. С договорна норма може да отмениш обичайна и с
обичайна норма може да отмениш договорна. Така, че нормите на МП два вида –
договорни и обичайни са с еднаква юридическа сила. Нормите на МП могат да се
разделят на различни видове:
- Универсални /действат за всички държави без значение тяхното местонахождение/ и
регионални / действат в даден географски район
- Императивни и диспозитивни. Императивните норми са норми, които се възприемат
като задължителни от мнозинството държави, защото в МП няма как всички държави
да правят едно и също. Няма власт, която да кара държавите да правят едно и също
нещо. Зависи какво правят мнозинството държави.
Договорните норми в наше време доминират, защото договорът е писан текст и се
уреждат отношенията по-стабилно.
Поставя се въпроса за обичайната правна норма. Тя е неписана. Неписана е в нашия
живот и в МП. По какво да познаем, че има обичайна норма. Процесът на създаване на
обичайната норма минава през два етапа. Първият етап е етапа на изработване на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 яну 2023 в 07:44 потребител
 
Домашни по темата на материала
История на международноправната закрила на авторското право
добавена от yoana125 25.04.2012
1
12
Подобни материали
 

Международно частно право

03 яну 2008
·
1,271
·
100
·
31,126
·
633

Отношения, известни под наименованието международни. В зависимост от естеството си тези отношения се подразделят на публичноправни и частноправни международни отношения...
 

Международно публично право

10 май 2008
·
70
·
12
·
2,740
·
1

Системата за международни отношения – представляват политически, икономически, правни, дипломатически, военни и идеологически връзки и отношения между основни социални икономически и политически страни и организации действащи на световната сцена...
 

Международно право, глобална международна система и междудържавни отношения

16 фев 2010
·
73
·
14
·
7,471

Понятие, същност и характерни особености на Международното публично право...
 

Организация на обединените нации

28 фев 2010
·
73
·
5
·
1,764
·
1

Организацията на обединените нации(ООН) заема особено важно място сред съществуващите междудържавни организации. Нейните цели и принципи най-пълно отразяват общопризнатите демократични начала и норми на съвременното международно право...
 

Международни организации - същност и видове

08 апр 2010
·
201
·
2
·
500
·
341

Встъпителна лекция за международните организации. Пояснена е тяхната същност, като са изброени и техните елементи...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
7 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Лекции по Международно публично право

Материал № 552043, от 04 окт 2010
Свален: 549 пъти
Прегледан: 670 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 40
Брой думи: 18,216
Брой символи: 108,397

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Международно публично право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала