Големина на текста:
ТЕМА № 1
СОЦИАЛНАТА РАБОТА КАТО ОБЩЕСТВЕНО ЯВЛЕНИЕ И
ОБЛАСТ НА НАУЧНОТО ЗНАНИЕ
1.1. Обща характеристика на социалната работа
Социалната работа е продукт на все по-усложняващия се свят
на човека, в който на хората става все по-трудно да посрещнат
ефективно своите нужди сами или посредством обичайното
взаимодействие със семейството, приятелите, съседите и различните
социални институции. Нейното утвърждаване в обществото като
дейност, професия, университетска специалност и научно поле
започва в края на ХІХ и началото на ХХ век, разгръща се постепенно
и противоречиво, което обуславя и все още недостатъчно ясното й
определение и концептуализация.
Възникването и развитието на социалната работа не е резултат
от обмислено, предварително взето решение, а е непосредствена
реакция на потребностите на най-уязвимите и нуждаещи се хора в
обществото, проявила се по различни начини сред различни
социални групи и впоследствие намерила окончателен израз в една
обща, различна от другите дейност, а впоследствие и професия.
Общопризнато и безспорно е обстоятелството, че корените на
социалната работа са в доброволната благотворителна дейност,
ръководена от вътрешно призвание да се оказва помощ на хора в
нужда. Когато проблемите, с които се сблъскват такива контингенти
хора придобият осезаема обществена значимост и се признае
необходимостта от по-съществено обществено съдействие за
тяхното разрешаване, то тази доброволна благотворителна дейност
постепенно се институционализира чрез създаването на множество
организации (структури) правителствени и неправителствени,
доброволчески и частни, оказващи повече или по-малко
професионална помощ на нуждаещите се от нея. По този начин
благотворителната дейност се превръща в основно занятие за
практикуващите я, което се упражнява в рамките на заемана щатна
платена длъжност, за която впоследствие се изисква и съответната
професионална квалификация, т.е. осъществява се трансформация
на благотворителната дейност в социална работа, което само по
себе си не отменя възможността за и необходимостта от проява на
благотворителност.
Според А. Моралес и Б. Шийфър хората, като правило,
разчитат преди всичко на себе си за разрешаване на възникналите
проблеми чрез мобилизиране и усъвършенстване на собствения
потенциал, без помощ от страна на другите. Ако това не им се удаде,
те прибягват до помощта на семейството, близките и приятелите – т.
нар. естествени подпомагащи фактори. Едва след това, при
евентуален неуспех, те се обръщат за помощ към различните
1
съществуващи институции, които чрез своите структури могат да
окажат съдействие за удовлетворяване на наличните значими (както
в персонален, така и в социален план) потребности.
Когато поради различни причини достатъчно голяма група
хора не е в състояние трайно да удовлетворява една или повече от
тези потребности в рамките на обичайния си живот, обществото в
лицето на своите институции се изправя пред необходимостта да
вземе решение дали да съдейства за тяхното удовлетворяване. При
наличие на позитивно решение, обществото определя кога, до каква
степен и при какви условия ще се опита да осигури ресурси за
подпомагане на тези хора да удовлетворят потребностите си.
Колкото по-основни са потребностите, толкова по-голяма е
вероятността обществото да съдейства за тяхното удовлетворяване
чрез делегиране на съответните правомощия на вече съществуващи
институции или чрез създаване на нови институции и нормативно
уреждане на тяхната дейност.
Тези най-общи за институционализацията на социалната
работа характеристики постепенно се проявяват в по-малка или по-
голяма степен във всички страни по света от началото на миналия
век досега. Погледнато в исторически план, всяка поява и по-
съществена проява на нова специфична потребност или
потребности, осъзнати и признати като обществено значими, води до
обособяване на съответни институции, които чрез дейността си
помагат в една или друга степен за тяхното удовлетворяване.
Тази закономерност се наблюдава и в наши дни в български
условия, а като пример за това би могло да бъде посочено
обособяването и функционирането на институции като Агенцията за
социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Държавната агенция
за закрила на детето, Агенцията за хора с увреждания и др., както и
на техните подразделения. Резултат от проявата на споменатата
закономерност, също така, е появата, дейността и все по-
нарастващата значимост на множество неправителствени
организации, оказващи активна и резултатна помощ на различни
контингенти нуждаещи се.
1.2. Определение на социалната работа
Още с появата и обособяването на социалната работа като
специфична дейност възникват съществени противоречия по
въпроса какво представлява тя и какъв е нейният статут.
„Още в началото – отбелязва Е.Тодорова – социалната работа
се сблъсква с проблема за своята дефиниция – какво все пак
представлява тя: институция, която ограничава или разширява
човешките свободи, и доколко средствата, с които разполага, са
релевантни или нерелевантни на проблемите, с които се
2
конфронтира. Основният въпрос на социалната работа става
определяне на нейния характер.” Въпросът за определяне на
характера на социалната работа е от съществено значение, но мисля,
че неговото разрешаване преминава през разрешаването на проблема
за дефиниране на нейната същност. Той възниква още с
обособяването на самата социална работа и не е намерил своето
задоволително разрешение и до днес.
В последните 10-15 години се появиха и доста трудове от
български автори, представящи различни становища по проблема,
което е показател за нарасналия интерес към него и за очевидната
необходимост от неговото разрешаване. Отделните автори
подхождат към анализа и разрешаването на този проблем от
различни гледни точки и на пръв поглед това би могло да се приеме
като естествен израз на присъщия за развитието на всяка област от
науката и социалната практика плурализъм в експертните
схващания. Това, обаче, не е познатото и прието различие в
мненията и интерпретационните подходи, характерно за
представителите на една и съща научна или професионална
общност. Така създадената ситуация е следствие от обстоятелството,
че по обективни причини у нас липсваха в известна степен все
още липсват) експерти със специална подготовка и квалификация в
областта на социалната работа и поради това към изследването и
представянето на нейната проблематика се насочиха представители
на различни обществени и хуманитарни науки. С малки изключения
всеки от тях пристъпи към това от позицията на науката, чийто
представител е. Такъв подход е разбираем, защото всеки се чувства
най-сигурен, плувайки в свои собствени води. Но въпреки добрите
намерения, с които се прилага, подобен подход се оказа неадекватен
поради неизбежното в процеса на прилагането му сравнително
опростено и едностранчиво интерпретиране на комплексното по
своя характер явление и изключително богатото като съдържание
понятие “социална работа”.
Прегледът дори на неголяма част от съществуващите
множество източници от различни автори, представящи
многообразната проблематика на социалната работа показва, че тя се
проучва и анализира най-малко в следните четири взаимно свързани
и взаимно обуславящи се аспекта:
?като обществено явление,
?като област на научното знание,
?като професия,
?като университетска специалност.
Изясняването и дефинирането на същността на социалната
работа във всеки от посочените аспекти е от съществено значение за
нейното успешно и ефективно осигуряване, планиране и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социалната работа като обществено явление и област на научното знание

Лекция по емпирични изследвания. Обща характеристика на социалната работа. Определение на социалната работа. Социална работа, социални дейности и социална педагогика. Научното изследване в социалната работа...
Изпратен от:
ira_g
на 2010-10-01
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
540 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Същност и основни признаци на социалната държава
добавена от radina.ilcheva 03.11.2014
0
29
Основни икономически теории. Адам Смит – бащата на либерализма в икономиката.
добавена от svetla.dimitrova.dimitrova 27.05.2017
1
8
Права и защита на хората с увреждания
добавена от ivailo9202 22.11.2015
2
23
Подобни материали
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
678
·
6
·
949
·
495
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
159
·
2
·
1,223
·
342

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
443
·
6
·
627
·
503
·
1

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Социално осигуряване

22 мар 2008
·
1,354
·
51
·
4,942
·
742
·
2

Лекции по Социално осигуряване 1.Същност – процес, при който е на лице формиране на парични фондове и изразходване на тези фондове с цел покриване на тези рискове. Съществуват множество определения на различни автори, но във всички е налице ...
 

Поява и развитие на социалното подпомагане в България

18 апр 2008
·
333
·
15
·
2,497
·
218
·
1

Разработка върху държавен практически изпит Специалност “Социални дейности” - задочно обучение.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социалната работа като обществено явление и област на научното знание

Материал № 551014, от 01 окт 2010
Свален: 540 пъти
Прегледан: 729 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 149
Брой думи: 43,770
Брой символи: 277,383

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социалната работа като обществено явление и обл ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала