Големина на текста:
Педагогическиказус
14 Момче на години обикаля около едно училище и всякасутрин обискира малките
. 2-3 , децаи им взимапаритеТовапродължаваоколомесеца учениците знаятза
, . 13тованоучителитеилидиректоранеЕдинденсеопитвадаограбиедно
, . годишно момчено сесбиватималкото прибоямучупи еднизъбСъбират сехора
. , 13 . и се стига до директора Обаче изниква че г момче вече е бил един път в Детска
( ), .Педагогическа СтаяДПСа рекитъора нямарегистрирани никакви прояви
14. Родителите на гмувадят медицинско и изискват от другите родители да
, .заплатят цялото лечение което е необходимо на детето им
:Решениенаказуса
, 13 Намираме сев ситуациякогатоненаказателно отговорно годишнолице е
, извършелопротивообществена проява катоепричинило телесна повредастепента
. , накоято нееквалифициранаИмамемедицинскосвидетелство коетосъдържа
. обективни данниза счупензъбДо известна степен малолетниясе еявил в
състояниенаотбранаи противодействиенаупражняванотомунасилие сцел
.грабеж
- , Пострадалиятнепълнолетно лице системен извършител на противообществени
, , проявинеизвестен домомента научилищното ръководствокактои надруги
,органи , .каквито са органите на МВР в частност Инспектор от ДПС
, Първотодлъжностно лице коетополучава информацияза инцидентаеДиректора
. научилищетоИзвършителяти пострадалиятне саотишли вкабинета на
. Директорадоброволно Теса билипринудени дасторят товаблагодарение на
.намесата на граждани и деца попаднали на местопроизшествието
, При разрешаванетонаказусаеот изключителнозначителнослужебнатапозицияв
. коятосе намирамеТовадоголяма степенпредопределястъпкитена решаванена
. , () казусаИзбирам чеаз съмИнспекторвДетскапедагогическастаяДПС в районно
, , полицейскоуправлениенатериториятанакоятосенамираучилището вблизост
. , до коятое станалинцидентаИнспектор в ДПС служител на МВРобичайно член
. , на МКБППМНИнституцията ДПСесъздаденаи функционирасъгласноЗакона за
борба срещупротивообщественитепрояви на малолетнитеи непълнолетнитекъм
. , МВРВстъпвам в решаване на казуса от момента в който Директора на училището
.е изпратил информация за станалото сбиване и последствията от него
, .Приемаме чеизвършителяипотърпевшиясаученициотедноисъщоучилище
Съгласноизискваниятанаинформационнатасистемазасигналитеидругиданни
, свързани спротивообществените престъпленияот учениции срещутях което
1
представлява съвместендокумент на Община Пловдивза Законаза борбас
( ) противообщественитепрояви на малолетнии непълнолетнилицаЗБППМНи
, инспектората пообразованиетодиректора следва да възложизавеждане за
, сигналаследкоетовъзлаганакомпетентнолицедаизясниситуациятаоколо
. , инцидентаТо включвапричиниза инцидентасъстояниетоидържанието на
( , , ученицитевучилищетодругипрояви успеваемост родителскаилиприятелска
). - - средаНайподходящо компетентнилица втози смисълса членовете на
,училищнатакомисиятазапревенцияна противообщественипроявинаучениците
.насокитезадейността навътрешната комисия евътрешен ведомствендокумент
Училищнатакомисиятрябва дапреценидали епосилите йдавземе окончателно
.решение на случая Предишните прояви нанепълнолетнияи наличиетонателесна
, , повреда споредмен е достатъчнооснование събранитематериали дабъдат
.изпратени на Инспектор вДПС Това трябва да станеснадлежно оформен
, официалендокумент който трябвадабъде подписанотДиректорананасочендо
.Началника насъответното териториално МВР Това е основаниетона Инспектора в
. ДПС да започне работапо случая Инспектораизяснява случая и е желателно това
. дастаневприсъствиетонародителиилинастойници Основниятметодпокойто
ще се работи са разговор и беседа групови и индивидуални Тук се изследва
, .проблема като цялост във всичките му аспекти
. , От тозимоментнататък ИДПСотивав училищетоСреща сесдиректоракласните
, , ръководители научастниците всбиването педагогическия съветниксъучениците
, . надецатаприятелии самите деца Целта е вразговори да сепровери и изясни
, какво е поведениетона децата в училищетехните отношения с учители и
, , ,съученици участиетоим въвформални и неформалнигрупи училищнипроблеми
, , училищнауспеваемостиматлинаказанияилипоощрения вучилище участието
, , имвучилищнияживот кактоина технитеродителиучителите познаватли
, родителитена децатаикаквознаят засемействатаим откогасе случва
рекетирането и какви мерки са взели училищните власти разговаряно ли е с
, , децатаобсъжданолиенапедагогическисъвет вучилищнатакомисияза
, ,превенция на асоциалнотоповедениена учениците в часнакласния ръководител
сезиранилисадруги институцииидалиизобщотози проблемеизвестенна
.училищнототяло СледваИДПС дасесрещне сродителите надецатаза дадобие
, представазатяхнотоотношениекъмпроблема далиродителите разбират
, / /, /същносттаму какво е тяхнотообяснение наслучилото серекети бойособено
, , вниманиетрябвада сеотделина родителитеподалиоплакванетотъй катое
- , очевидно четеиматнай грешна представазаслучилотосеможе биврезултатна
не , , информираностили пъкналоша оценкасчупениятзъб есамарезултатважно е
/, да сеосъзнаят иоценят причинитеиповодадалиса критичникъм поведениетона
, , децатасикакви мерки савзели или бихавзели поотношение надецата проявяват
, , лизаинтересованостпознаватли приятелите на децатасиитехните семейства и
, иматли родителски капацитет за справяне с проблемадетето насилвано ли е в
, дома възможна причина за агресия с колко пари разполагалипсата на средства е
, , възможнапричиназа рекетааколипък нето може да сеговориза лош
2
/ / , , ,поведенческимоделизвънсемействотонакойтосеподражавафилмиигри
;приятели
, 13. Ако в процеса на проверката се установичег е склонно къмагресивни прояви и
, това не е било инцидентен случайтрябва да бъде регистрирано и заведено на отчет
. . вДПС ТезизадължениянаИнспекторапротичатот правилниканаДПСобн ДВ
. 92 07.08.1998. .7.брот г чл
13. -Съгласноказусаследва да проследим процедурата от отношение нагмомче
. причинителнателеснатаповреда Счупениятзъбможедасеопределикатолека
, . . телеснаповреда акоебилздравт енееработенотзъболекариакосчупването
.създаватрудности при дъвченеи говор Малолетното лицедали щебъде заведено
, , наотчет или не зависи от преценката на Инспекторакоято ще се основава на
, фактите за обстоятелствана което еизвършено деяниетонасъстоянието на
, родителите състояниетона детето в училищеи основно далисе налага провеждане
на превъзпитателна работа с това лице . 24 .по чл от ЗБППМН
Акобъдезаведено наотчетсепопълватстандартнизаслужбитенаМВР
- . документикарта залиценаотчетвДПСили профилактичноделоКаторазликата
, , между тезидве форми ече при отчета сазастрашените лицаа при другата форма
. 13. са проявениилиутвърдени нарушителиСпоредменнашият готговаряна
. условията за завеждане на отчет картаЗа завеждането на лицето на отчет съм
, . длъжна да уведомя него родителите му илинастойниците муИзвършеното деяние
, е заведено в съответния регистър на МВРсъбраните документи не могат да бъдат
, спренипри Инспектораслед пълнотоизясняванена случаятой едлъженда
подготви докладназаписка досвоя началники да приложикъм неявсички събрани
. доказателстваНачалника нарайонното управлениеслед катосе запознае с
. , - материалите имдаваходСчитамче найверния ходвслучаяепреписката да бъде
.изпратена към районна прокуратура Районният прокурор се запознава с
материалите ив нашияслучайзадължително съставя актзаоткъс отобразуване на
до , съдебно производствопорадинамалолетие на дееца и неговата не наказателна
. ( ) отговорностСъщо така има възможност на основата на наказателнияНКи не
( ) :наказателнияННК да избере някое от следните решения
1- да го върне за доизясняване
2- да го прекрати по маловажностa
3- ( ) даго изпратина МеснатаКомисия МКБППМН с указание заналагане на
.13 . .66 2004възпитателни мерки по чл от ЗБППМН обн ДВ бр отг.
. 13.Чл ( . - , . 53 1975 ., . - , . 66 2004 .) (1) Изм ДВ бротг измДВ бротгСпрямо
, , малолетни и непълнолетни извършили противообществени прояви и
, , непълнолетни извършили престъпления освободени от наказателна
. 61 , отговорност по чл от Наказателния кодекс се налагат следните
: възпитателни мерки
1. ;предупреждение
2. ;задължаване да се извини на пострадалия
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогически казус

Педагогически казус, свързан с разрешаването на проблем в училище. Кои институции могат да помогнат и как...
Изпратен от:
darko84
на 2010-09-26
Добавен в:
Казуси
по Педагогическа психология
Статистика:
416 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
казус на проблем свързан с училище
добавена от tonito96 10.01.2016
2
21
Подобни материали
 

Агресивността и детето

03 ное 2006
·
3,687
·
6
·
1,133
·
336
·
5

Агресивността е поведение, насочено към причиняване на определена вреда на друга личност. Това поведение предполага негативно отношение, болка, унижение, обида... (съзнателно намерение за причиняване на зло)...
 

Децката агресия


Това ми е дипломнара работа в четвърти курс . Тематично изследване на общественото мнение по проблема с детската агресия в България...
 

Внимание и развитието му в процеса на обучението и възпитанието

21 окт 2006
·
1,859
·
20
·
3,004
·
1
·
1

В учебния процес се цели не само да се осъществи пълноценно възприемането, но същевременно да се развива наблюдателността като качество на личността.
 

Агресия

23 окт 2006
·
4,098
·
20
·
2,635
·
357
·
3

Същност на агресията, видове агресии.
 

Детска психология


Урока обхваща материали свързани с детската психология и по специално дефектологията.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Педагогически казус

Материал № 549398, от 26 сеп 2010
Свален: 416 пъти
Прегледан: 913 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Казус
Брой страници: 6
Брой думи: 1,823
Брой символи: 10,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогически казус"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала