Големина на текста:
1
ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
(конспект 2007г.) редакция 2009г.
1. 1.Конститу ционал изм ът - въ зникване и същ ност. С равнително правен прегл ед на Конститу циите от
18 79г, 1947 г. и 1971 г. О с но в н и н ач ал а на К он сти ту ц и ята н а Р еп у бли ка Б ъ л га р и я о т 1 991 г.
2.Учение за конститу цията. Учредителна власт. Конститу циятакато юридически акт.
3.Конститу ционни основи на политическата систем а. Д ържава, гражданско общ ество, личност.
Конститу ционноправен стату с на политическите партии.
4.Ф орма на държавно у правление и държавно у стройство.
5.П ринципите на народния су веренитет и разд ел ението навластите.
6.Държавна власт. Ф орм и за осъщ ествяване на държавнатавласт.
7.Конститу ционни основи на иконом ическата систем а. Принципи и ф орм и на собственост.
З.Конститу ционенстату с на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съврем енната му
у редба.
9.О сновни права на човека и граж данина. М еханизъ м за правна защ ита на основните права на човека
игражданина.
10.Основни политически права на гражданите. Условия и ред зареализация. Гаранции.
11.Избирателна систем а и избирател но право. Организация и провеж д ане на изборите в Репу блика
България.
12. Парлам ентаризъм - въ зникване, същност и принципи. Българският парлам ентаризъм.
Н ародн отосъ бран ие според Консти туц ия та от 1991 г.
13.Конститу иране, въ треш на организация и ред на д ейност на Народното събрание. П остояннии
врем енни ком исии.
14. Законодател на дейност и законод ателен процес. Актове наНародното събрание.
15.Парлам ентарен контрол - същ ност, ф орм и и процеду ри.
16.Президент. Избор и отговорност.
17.Правом ощ ия и актове на президента.
18.Конститу ционна у редба на Министерския съ вет. О бразу ване, състав, ком петентност, актове.
Отговорност на правителството. Видове -индивиду ална, колективна. Слу жебно правителство.
19. Съдебна власт. Конститу ционни принципи на организация идейност.
20. Органи и систем а на съдебната власт.
21. Контрол за конститу ционност - въ зникване, развитие ивидове.
22. Конститу ционен съд - образу ване, правом ощ ия, процеду ри пактове.
23. П ринципи на централизацията и децентрализацията. Съ щ ностна м естното сам оу правление. II.
24. П онятие за изпълнителна дейност.
25. О ргани на изпъл нителната власт - понятие, видове. Централни органи на изпъл нителната власт.
26. А дм инистративно-териториално деление. Т ериториални органи на изпълнителната власт.
27. Дъ ржавна слу жба. Стату т на дъ рж авния слу жител.
28. А дм инистративен акт - понятие, видове.
29. Усл овия за законосъобразност на адм инистративните актове.
30. Недействителност на адм инистративните актове.
31. Изпъ лнение на адм инистративноправни задъ лж ения.
32. А дм инистративен контрол - понятие, видове.
33. П равораздавателен и проку рорски надзор върху адм инистративната дейност.
34. А дм инистративна прину да - понятие, видове. П рину дителниадм инистративни м ерки.
35. А дм инистративнонаказателна отговорност - общ а характеристика. Адм инистративно нару ш ение.
А дминистративнонаказание.
36. П ринципи на адм инистративния процес. Участници, су бекти истрани.
37. П роизводство по изд аване на адм инистративни актове.
38. О спорване на адм инистративните актове по адм инистративенред.
39. О спорване на адм инистративните актове предадм инистративен съд.
40. Оспорване наадм инистративните актове пред Въ рховния адм инистративен съд.
41. Касационнопроизводство.
42. Въ зобновяване наадм инистративното производство. Отм янана влезли в сила съдебни решения
по
адм инистративни дела.
43. О тговорност на държ авата за вреди, причинени от незаконосъ образни актове и действияна
адм инистрацията. Искове за обезщ етения.
44. Производство поналагане на адм инистративни наказания.
45. Оспорване на наказателнитепостановления пред съ д а. Касационно производство.
1
1
46. Въ зобновяване наадм инистративнонаказателните производства. Изпъ лнение на адм ини
стративните наказания . ______________________________________________
Държавен изпит по Публичноправни науки - 09/2009г. за справо - тел. 0887 687 527
III. 47. Ф инансови актове. Общ а
характеристика. Видове ф инансови актове. Съ отношение м еж ду адм инистративни и ф инансови актове.
48. Ф инансови взем ания и .ф инансови задъ л жения. Дъ ржавни ф инансови взем ания. Систем и и
производства за определянена разм ера на държавните взем ания.
49. Изпъ лнение на държавните ф инансови взем ания. Видове изпъ лнение. Прину дително изпъ лнение
на дъ рж авните взем ания.
50. Способи за погасяване на държ авните ф инансови взем ания. Финансова ам нистия. П рихващ ане,
давностни и преклу зивнисрокове.
51. П равен реж им на иму щ ествената отчетническа отговорност. Разграничаване от отговорността по
ЗЗД. Су бекти наотговорността. Видове отговорност.
52. Предпоставки за възникване на им у щ ествената отчетническа отговорност. Основания за
освобождаване от отговорност.
53. Бю дж етно право. П равна характеристика на бю джета. Бю джетен процес. Стату т и правом ощ ия на
См етната палата.
54. Поява, съ щ ност и фу нкции на данъ ците. В идове данъ ци. П равна характеристика на данъ ците.
55. Стату т и правом ощ ия на данъ чната адм инистрация.
56. Правен реж им на данъка върху общ ия доход и данъка въ рху печалбата.
57. Правен реж им на данъка върху добавената стойност иакцизите.
58. Д анъ чно производство. И здаване, обжалване и изпъ лнение на данъ чните облагателни актове.
С анкции за извъ рш ени нару ш ения и престъ пления.
59. М еж ду народно данъ чно облагане. Способи за избягване над войното данъ чно облагане.
Правенреж им на свободните безм итни зони.
60. П равен реж и м на м и тните сборов е.
61. Правна характеристика на банките. О сновни понятия набанковото право.
62. Правен режим на БН Б. Мястото на БНБ в банковата систем а. Устройство и у правление на БН Б.
63. Банков надзор. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правом ощ ия на БНБ.
Въ трешнобанков контрол. Банков контрол върху голем ите и въ треш ните кредити. Кредитни ограничения.
64. П равен реж им на тъ рговските банки. Учредяване и у правление на търговските банки.
Собственкапитал, резерви.
65. В алу тнозаконодателство. В алу тен реж им. В алу тни ценн ости. М естни и чу ждестранни лица. П равен
реж им на сд елките с валу тни ценности. В алу тен контр ол.
2
1
Държавен изпит по Публичноправни науки - 09/2009г. за сп.Право - тел. 0887 687 527
Въпрос # 01
Конститу ционализъм - възникване и същ ност. Сравнително правен преглед на Конституциите
от 1879г., 1947г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на РБ от 1991 г.
Въ зникване на К-те. Конститу ционализъм
Конститу ционализм а /Кзм а/ означава организация и у правление на о бщ еството върху
основата на конститу ционните разпоредби. Ф у ндам енталните въ проси: за ф орм ата на дъ рж авното
у правление, ф орм ата на дъ рж авно у стройство, способите за осъщ ествяв ане на Д власт и др. са
у редени и гарантирани от конститу цията /К/. Кзм ът се появява с прием ането на пъ рвите
конститу ции. Сам ият терм ин "консти ту ция" им а латински произход: со пзйМ ю - у стройвам,
у реждам. Пъ рвата К е на СА Щ, а
пъ рвата европей ска К е ф р ен ската 1791 г. пъ рвата социалистическа
К е тази от 1918г. на РС Ф С Р.
За Б ъ лгария пъ рвата К е Т ърновската 16 април 1879 в си ла д о 4 декем ври 1947г. , която е
дем окр атич на за врем ето си, което се проявява в пр авата и свобод ите на под аниците в
политическата и иконом ическата сф ера. Установен е принципа за разделение на вл астите. Т ова е
дем окр атич на за врем ето си К, тя е К. на п рехода от азиатския ф еодал изъм къ м капитализм а. Т ази К.
въ зпр ием а м онархическата ф о рм а на у правление. Законодателната власт е пр едоставена на
парлам ента(НС), който се нам ира под силното в лияние на княза (то й го свиква и разпу скадой
у твърж дава зако ните). И зпъ л нителната власт прин адлежи на княза.
В Н С пре з 194 7 пр и е м а в тора та б ъ лгарс ка К, ко ято се оп р ед е л я като К на прех о д а от
капи тализъм към со циализъм и пром еня ф орм ата на Д управление от м онархическо в
репу бликанско. Н алице е приниципа на единство то на Д в ласт, което я отличава от Т ъ р новската К.
С вобо дният м андат е зам енен с им перативен м андат, т. е. м андат, сп оред който д епу татите са
отговорни пред сво ите изб иратели.
П р ез 19 71 г. чрез р еф ерен ду м се прием а третата бъ л гар ска К, в която е пр о въ згл асена
ръ ков о дн ата ро л я на ком у нистич еската партия. Т я е(сп ор ед пар ти йн ите о цен ки)К. н а пр еход а къ м
развито соц. общество след по бед ата н а соци ал изма. В нея беше пр ов ъ згл асена р ъ ков о д ната ро ля
на
ком. партия. П резидиу м ъ т на НС беш е зам енен от Д ъ р ж авен съ вет.ко йто съ средото чи огром на
власт, вклю чително зако нодателна ,и се превъ рна в инстру м ент за то талитар но у правление.
С ега дей с тв а щ ата К е пр и ета пре з 1991 и е прех о д къ м гр аж да н ско о б щ е ство и пра во в а
дъ рж ава. В идо ве К: 1. Според характера на общ ествено-ико ном ическия строй биват - бу рж оазни и
социалисти чески; 2. Според ф орм ата на държ авно управлени е биват - репу бликански и
м онархически; 3. С поред ф орм ата на дъ рж авно устройство - у нитарни, федерати вни и
конфедеративни; 4. В зав исим о ст о т характера на полити ческия реж им - дем ократични и ли
реакционни; 5. С ъ образно степента на со циално-иконом ическо и политическо разви тие - разв ити
дем окр атич ни дъ рж ави и на разв иващ и се д ъ рж ав и; 6. В зависим о ст от това д али същ еству ва като
ю ридически акт - ю ридическа ил и ф актическа.
К като върховен и основен закон, преамбю л
К се характеризира с някои основни хар актер истики, ко ито са: 1. К е основен закон на Д и
общ еството - у режда основни общ ествени отн ош ения, основа е за ц ялата правна систем а, определя
систем ата на Д ор гани; 2. К е въ р ховен закон - им а най-висш а ю ридическа сила, дру гите закони не
м огат да й про ти воречат, им а непосредствено действие; 3. К р еглам ентира основните общ ествени
отношения въ зникващ и при организацията и ф у нкциониран ето на обществото и дъ рж ав ата; 4. К е
база за правотворчеството и зако нод ателната д ейност; 5. К се характеризира с особен ред на
прием ане, изм енение и допъ лнение на К, ко йто е определен в сам ата нея.
П реам бю лъ т е встъ п ителна част на К, в която се записват осн овните принципи въ рху които
се изгражд а цяла ко нститу ционна реглам ен тация. С ъществу ват различни становища по въ про са
дали то ва е неотм еним а част като текст от К-та. П р инципите на К са основ ни начал а, които
определят съ щността и характера на основния закон. М огат д а се обо со бят в две гру пи: 1. О сновни
принципи; 2. П ри нципи, които са база на разл ичните пр авни отрасли или дъ рж авни дейност.
О сновни начал а на К са: равноправие на граж даните, наро ден су веренитет, политически
плу рализъ м, р азделение на
властите, законност, ху м анизъм, дем ократизъм, свободна стопанска
инициатива.
П рие м а н ето на К ста в а с р еф ер е нд ум ил и о т В Н С, кое то е про яв а на при нц ипа на нар одн и я
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Публичноправни науки

Конституционализма /Кзма/ означава организация и управление на обществото върху основата на конституционните разпоредби. Фундаменталните въпроси: за формата на държавното управление, формата на държавно устройство, способите за осъществяване...
Изпратен от:
farage
на 2010-09-25
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
161 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
74

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра

25 мар 2008
·
898
·
121
·
21,758
·
855
·
5
·
4

Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
208

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)


Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по електронно-административни услуги в публичната администрация за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 30 въпроса, които касаят електронно-административните услуги в публичната администрация - е-документ, е-подпис, е-управление и т.н. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
20
1
6 мин
27.03.2014
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
534
2
14.08.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Публичноправни науки

Материал № 548974, от 25 сеп 2010
Свален: 161 пъти
Прегледан: 340 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 120
Брой думи: 64,377
Брой символи: 402,273

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публичноправни науки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала