Големина на текста:
Задача № 1
1. Въз основа на данни от Баланса и Отчета за приходите и разходите на фирма:
ЗПК – „СПАСЕНИЕ”, да изчислят показателите:
за анализ на капиталовата структура – дял и структура на собствения и
привлечен капитал;
нетен оборотен капитал /НОК/ и обращаемост на НОК;
коефициент за покритие на ДА със собствен и постоянен капитан;
ефективност на капитала.
2. Да се направи анализ и оценка на показателите.
Решение:
КАПИТАЛТЕКУЩА ГОДИНАПРЕДХОДНА ГОДИНА
собствен капитал306000301000
в.т.ч. основен капитал 243000230000
преоценъчен резерв 9000 7000
законови резерви 52000 50000
привлечен /чужд/ капитал 35000 31000
Показателите за структурата на капитала характеризират основно дяла на видовете
капитали – видовете капитал – пасиви – приходи и разходи
- Дял на СК = СК ____ = 243000 = 0,664
? Пасива 366000
- Дял на преоц. резерв = пр. резерв = 9000 = 0,029
СК 306000
- Дял на чуждия капитал = Ч. капитал = 35000 = 0,144
Осн. капитал 243000
- Дял на законовите резерви = Зак. резерви = 52000 = 0,170
СК 306000
Изводът е, че най – голям дял в структурата на капитала заема собствения капитал.
Капиталовата структура това е съвкупност от източници за дългосрочно
финансиране, взети с техните относителни тегла.
Видове капитал:
в зависимост от собствеността- Собствен и Привлечен;
в зависимост от източника на финансиране – Външен и Вътрешен;
в зависимост от инвестирането /в какво е вложен/ - Постоянен и Оборотен.
Капитала придобива стойностен израз чрез притежаваните от предприятието активи.
СОБСТВЕНИЯ капитал намира израз в стойността на активите придобити от
предприятието без срещу тях да е възникнало задължение към трети лица.
1
ПРИВЛЕЧЕНИЯ /ЧУЖД/ намира израз в притежаваните от предприятието активи
придобити срещу възникнало задължение към трети лица
Сравняваме величините на актива и пасива за текущата година спрямо предходната и
се отразяват темповете на нарастване или намаляване.
Активи тек. год. = Активи пред. год. = 366000 = 301000
Пасиви тек. год. Пасиви пред. год. 366000 301000
Имаме нарастване на капитала.
Това показва, че икономическата политика на фирмата е добра.
Най – голям дял в структурата на капитала заема собствения капитал.
Динамиката на капитала Активи/пасиви за текущата година в сравнение с
предходната година, се вижда че имаме нарастване на капитала.
Оборотен капитал е сумата, която предприятието използва, за да извършва
оперативната си дейност. Чрез него се закупуват стоки и продукция, изплащат се суми
към доставчици и др.
Оборотния капитал е свързан с ликвидността и платежоспособността на
предприятието. За погасяване на текущи задължения могат да се използват различни
видове активи, които се различават помежду си по своята обращаемост, т.е. времето,
което е необходимо, за да се обърнат в пари. Ето защо в зависимост от вида на
дълготрайните активи, които се вземат под внимание, ликвидността може да се оцени с
помощта на няколко относителни показателя.
Същността на подобна оценка се заключава в съпоставянето на текущите
задължения с активите, използвани за тяхното погасяване.
Един от абсолютните показатели, чрез които се изчислява способността на
предприятието да извършва оперативна дейност с нетния оборотен капитал /работещ,
функциониращ/ - НОК. Той характеризира краткосрочната финансова способност на
предприятието. От наименованието му личи, че нетния оборотен капитал е постоянно
променлива величина.
Той се изчислява по следния начин:
Нетен оборотен капитал /НОК/ = Краткотрайни активи /КА/ - Текущи задължения /ТЗ/.
За изчисляването на този показател данни за краткотрайните активи се вземат от актива на
счетоводния баланс. За да разполага предприятието с достатъчно осигурен НОК, е
необходимо той да бъде положително число. Ако е отрицателно число, това означава, че
натрупаните краткосрочни средства са били използвани за инвестиране в дълготрайни
активи. Това обаче крие определен риск, тъй като след изтичане на сроковете за
погасяване на текущите задължения предприятието може да няма свободни средства.
От друга страна големият излишък на НОК, може да се приеме, че този капитал не
се използва достатъчно ефективно.
От своя страна НОК може да бъде собствен и чужд.
Собствения оборотен капитал /СОК/ се изчислява по следния начин:
СОК = СК – ДА
Част от НОК е собствен, когато величината на собствения капитал е по – голяма от
размера на дълготрайните активи, или когато сумата на краткотрайните активи е по –
голяма от пасивите.
2
Чужд оборотен капитал /ЧОК/ се изчислява по следния начин:
ЧОК = НОК – СОК
Промените които настъпват в различните варианти на оборотния капитал на едно
предприятие в сравнение с предходния период отразяват неговото финансово състояние.
Причините, които могат да водят до недостиг на оборотен капитал са:
погрешно избрана стратегия за разпределяне на дивиденти;
извършени разходи по придобиване на ДМА в размер, по – голям от свободните
парични средства;
преждевременно погасяване на дългосрочни банкови и облигационни заеми;
Важен момент за съответствието и постоянството, при управлението на НОК е той
да се отнесе към приходите от продажби.
При този показател НОК се изчислява по следния начин:
НОК = МЗ + КВ – КЗ
т.е. не се вземат под внимание паричните средства и краткосрочните финансови активи.
Ако в този случай НОК е отрицателно число, това означава, че предприятието има повече
задължения отколкото вземания и материални запаси.
Като общо правило можем да кажем, че колкото е по – нисък този показател,
толкова е по – добре за дейността на предприятието.
Чрез управлението на оборотния капитал, предприятието има възможност да
покрива текущите си задължения, да се разплаща с работници и осигурители, с
доставчици, а също така ако оборотния капитал се движи в определени граници, то той е
показател за добра ликвидност на предприятието.
Задача № 2
Фирма „САНЯ” създава, в течение на 5 години, специален фонд за инвестиции, в
който внася 50000 лв. всяка година, върху която се начислява лихва 11 % годишно.
Да се намери каква сума възлиза фонда към момента на последната вноска при
вноски както следва:
един път в края на годината;
в края на всеки месец;
в края на всяко тримесечие;
Да се представи таблично нарасналата сума по години за първия вариант.
Решение:
Към момента на последната вноска, тоест тя още не е направена. Първата вноска
направена в края на първия период, се олихвява /n - 1/ периоди и нараства на bg.
n-1
.
Втората вноска се прави в края на втория лихвен период и нараства на bg.
n-2
и т. н.
Предпоследният влог, направен в края на последния период се олихвява само един
период.
Последната вноска се внася в края на последния период и не се олихвява, защото тя
е направена в същия момент в който се получава последната сума:
S
1
S
2
S
3
S
4
S
5
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Курсова задача по Фирмено счетоводство и финанси

Няколко задачи по Фирмено счетоводство и финанси, за инженерните специалност(с решения).
Изпратен от:
vpi_sl
на 2007-12-09
Добавен в:
Упражнения
по Финанси
Статистика:
358 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,614
·
1
·
1,184
·
368
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
312
·
7
·
1,202
·
328
·
1
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
180
·
33
·
1,960
·
317

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Социално осигуряване

11 яну 2012
·
107
·
5
·
1,326
·
283

пищови за държавен изпит по специалността финанси - социално осигуряване...
 

Преглед на постановките, изложени в съвременните трудове по финансов мениджмънт

27 окт 2008
·
98
·
5
·
707

Финансовият мениджмънт е едно сравнително ново понятие за нашата теория и практика, поради това често неоснователно се отъждествява със счетоводната отчетност.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Курсова задача по Фирмено счетоводство и финанси

Материал № 54884, от 09 дек 2007
Свален: 358 пъти
Прегледан: 87 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 626
Брой символи: 5,486

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова задача по Фирмено счетоводство и финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения