Големина на текста:
56 въпрос: Местни такси. Същност. Видове местни такси. Характеристика.
Особености на местните такси
Таксите са данъкоподобни държавни приходи, те имат някои характеристики на
данъците, но си имат и своя специфика. Разликата с данъците е в това, че имат
доброволен характер(с някои изключения), епизодичност и получаване в замяна на
конкретна услуга.
Таксите са възмездена форма за потребление на някои публични услуги.
Въвеждането им се обосновава с необходимостта някои делими публични услуги,
които се ползват неравномерно от населението, да бъдат частично или напълно
заплатени от техните ползватели.
Местните такси се привеждат в полза на местните общински бюджети, когато
звеното предоставящо услугата е на тяхна издръжка. Техният размер се определя от
Общинският съвет въз основа на следните принципи:
- възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
- създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
- постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните
такси.
Местните такси са регламентирани в Закона за местните данъци и такси и са
следните видове:
- такса за битови отпадъци
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
- за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални
грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;
- за добив на кариерни материали;
- за технически услуги;
- за административни услуги;
- за откупуване на гробни места;
- туристическа такса;
- за притежаване на куче;
- други местни такси, определени със закон.
Местните такси са прости и пропорционални (напр. таксата за добив на кариерни
материали се определя на 1 куб. м. от добива умножен по количеството на добитите
материали).Заплащат се безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и
по реда закона.
Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически
и административни разходи по предоставяне на услугата. Размерът на таксата може и
да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена
услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения
интерес. В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на
1
разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на
таксата е за сметка на общинските приходи.
Такса за битови отпадъци:
Тази такса се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или
съоръжения за битови отпадъци , както и за поддържането на чистотата на териториите
за обществено ползване в населените места. Таксата се заплаща заеднос данъка от
данъчно задължените лица за притежаване на недвижими имоти.
Размерът на таксата се определя:
- за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
предприятия в левове според количеството на битовите отпадъци.
Когато това количество не може да се определи, таксата се определя на лице или
пропорционално на основа, утвърдена от общинския съвет. На предплатилите в първия
срок за цялата година се прави 5% отстъпка. В течение на текущата година размерът и
начина на изчисляване на таксате не мже да се променя. План – сметката на общината
отнсно разходите за осъществяване на дейността подлежи на проверка от Сметната
палата.
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,
панаири и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
Таксата се заплаща от физически и юридически лица за ползване на тротоари,
площади и др. общински площи, върху които са организирани пазари. Размерът й
зависи от зоната, в която се намират ползваните терени и се определя по утвърдени
тарифи на 1 кв. м. пропорционално на площта на ден или на месец според конкретната
дейност, за която се използва площта(търговия със селскостоп. продукция, с
промишлени стоки, за панаири, за складиране на строителни материали и др.). Таксата
се заплаща при наличие на разрешение за ползване, издадено в надлежния ред в
момента на неговото получаване.
Такси за детски ясли, градини, домове, лагери, домове за социални грижи и
други форми за социално обслужване
Таксите за детски заведения се събират от родителите в размер , определен от
общинския съвет. Не се плащат такси за деца, чийто родители са инвалиди І и ІІ група,
деца на неизвестни родители, деца на родители, загинали при изпълнение на служебен
дълг или при производствени аварии, деца с тежки хронични заболявания, посочени в
списък, утвърден от министъра на здравеопазването, за третото и следващото дете на
многодетни родители. Не се събират такси за деца под 16г., настанени в заведения за
социални грижи.
Лица ползващи общински социални услуги, заплащат такси съобразно реалната
издръжка на едно лице, която включва компоненти, специално упоменати в Закона за
местните данъци и такси.
Туристическа такса
Заплаща се от лицата, настанени в средствата за подслон и туристически хижи
съобразно Закона за туризма. Внася се в полза на общините. Размерът и се определя от
общ. съвет.
Таксата се заплаща едновременно със заплащане на услугата. Събира се от
физическите или юридическите лица, които предлагат услугата нощувка и се внася по
2
бюджетната сметка на общините до 15-то число на месеца, следващ месеца през, който
е събрана. Средствата събрани чрез нея се използват за развитие на туристическата
инфраструктура.
Такси за добив на кариерни материали
Заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни
материали.
Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното
находище, не дължат такси за осъществяването на добива. Таксите се определят по
нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху
брутния добив, посочен по регистрите за производство на съответната кариера или по
количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
Такси за технически услуги
Таксите се заплащат от ползвателите на тези услуги при предявяване на искането
за тях. Имат се предвид услуги, включващи дейности във връзка с териториалното и
селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в
селищните и извънселищните територии.
Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи,
организациите на бюджетна издръжка и БЧК.
Не се заплащат устните справки за кадастралното, регулационното и
градоустройственото положение на недвижими имоти.
Срокът за извършване на тези услуги се определя от общ. съвет, но не може да
надвишава един месец. При неспазване на срока таксата се намалява с 1% на ден от
датата на забавянето, но не повече от 30% от пълния й размер.
Такси за административни услуги
Тук се отнасят таксите за:
- услуги по гражданско състояние(удостоверение за наследници, за семейно
положение, за българско гражданство и т.н.)
- услуги по производства за настаняване под наем в общински имоти
- разрешения и лицензи (за търговия с тютюневи изделия, за съхраняване,
складиране и търговия със спиртни напитки)
Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, като за търговските
лицензи с акцизни стоки се дължи и ежегодна такса.
Не подлежат на таксуване следните услуги:
- съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;
- съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за
сключен граждански брак;
- съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него;
- отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
- учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
- поддържане на регистъра на населението;
- отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на
населението;
- издаване на удостоверение за наследствена пенсия.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по публична администрация

Местни такси. Същност. Видове местни такси. Характеристика. Особености на местните такси. Дефиниране и принципи на социалната полиика. Социална полиика в областта на доходите. Формиране доходите на домакинствата. Издръжка на живота на домакинствата...
Изпратен от:
venitof
на 2010-09-24
Добавен в:
Теми
по Публична администрация
Статистика:
168 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
53
5
1 мин
16.05.2013
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Теми за държавен изпит по публична администрация

Материал № 548723, от 24 сеп 2010
Свален: 168 пъти
Прегледан: 333 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 17
Брой думи: 5,507
Брой символи: 35,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по публична администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения