Големина на текста:
4 въпрос
Основни категории деца със СОП и тяхната класификация. Същност, значение и
основни критерии на класификацията на ДСОП.
Днес се приема , че основната разлика между норма и нарушение не се състои
толкова във формалните критерии и показатели , колкото в специфичните и
индивидуалните потребности на личността .
При идентифицирането на децата със СОП се използват два основни модела-
медицински (категориален ) и образователен ( Вл.Радулов , 2000г)
Медицински – категоричен модел
Определено може да се каже , че той принадлежи на миналото . Според него децата с
увреждания , по медицински критерии , се разделят на различни категории – слепи ,
глухи , с умствена недостатъчност и т.н .
Този модел вкарва детето в строго определени рамки и повлича след себе си старата
терминология , която въз основа на уврежданията , прикачва на тези деца такива
общи наименования като дефектни , аномални , недъгави, бавноразвиващи се и т.н.
Подобни етикети пречат на обществото не само да възприеме тези деца като всички
останали , но и не съдействат за изграждане на положителното отношение към тях.
Тоталното влияние на този модел у нас в продължение на много години
поддържаше специални училища и другите затворени институции като единствената
алтернатива за тези деца.
Образователен (социален) модел
През 1968 г . специалистите за първи път отхвърлят поставените етикети на
децата с увреждания и се обявяват против медицинския категориален модел. Сега е
необходимо не само да се разделим с старата терминология , но и коренно да
променим подхода към идентифицирането на децата с различни увреждания . Според
този модел обикновеното масово училище трябва да бъде отворено за всички деца ,
независимо дали имат или нямат увреждане . Тук се използва само една обща категория
– деца с трудности в обучението . Някои български автори използват понятието
обучителни трудности (Матанова , 1994) , което е едно и също . Чейсти и Фрайл (1993)
дават следното определение на тази категория : ,, Едно дете има трудности в
обучението (обучителни трудности) , когато неговите проблеми в училище са
различни от проблемите на връстниците му ‘’ .
Идентифицирането на децата със специални педагогически потребности чрез
образователния модел , преодолява тяхното строго категоризиране .
От друга страна отделните клонове на специалната педагогика , макар и условно, се
съобразяват с различните групи деца, страдащи от едно и също увреждане .
Със специални образователни потребности са децата, които не се справят с
приетия в масовото училище образователен минимум и причина за това е едно от
следните увреждания :
Интелектуална недостатъчност;
Физическо увреждане;
Сензорно увреждане;
Езиково – говорно нарушение;
Множество увреждания .
Класифициране на ДСОП според Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета, Наредба №6 от 2002 год. За обучение на ДСОП и/или хронични заболявания
и Международната класификация на болестите(МКБ 10):
1
1. Сензорни нарушения- включва две основни групи нервно-сензорни нарушения,
породени от лезия на слуховия и зрителния нерв:
A. Увреден слух- Деца с увреждания на слуха- Известно е , че около 6-8 %
от информацията , която човек усвоява , постъпва чрез слуховия
анализатор . Ето защо различните слухови нарушения затрудняват
социалното вграждане на индивида .
Отклоненията във формирането на слуховата функция се обуславят от поражения
на някои от структурите на слуховия анализатор . В зависимост от причините за
възникване могат да се обобщят две основни групи отклонения-вродени и придобити .
В зависимост от тежестта на дефектите се формират следните състояния на
увреждането
Глухота – трайно и дълбоко нарушение на слуха като следствие от поражение
на различните отдели на слуховия анализатор .
Когато глухотата възниква преди формирането на речевата функция , вторично се
развива глухонемота . Тоталната , пълна глухота се среща практически при около 20 %
от нарушенията на слуха .
Късно оглушаване – при него речта е вече развита , страдат само отделни
нейни страни . Такива деца си служат с езика на знаците , четат по устните
или изразяват в писмена форма това , което искат да кажат .
Тежко чуване – в този случай способностите на децата да чуват са притъпени
като увреждането може да варира от лека до остра глухота .
Процесът на усвояване на езика от дете , което има проблем със слуха , зависи много
от степента на загуба на слуха . Много деца , които имат проблеми със слуха и
посещават специализирани училища , постепенно могат да бъдат включени в
системата на общообразователните училища .
Глухи деца с множество увреждания – при тях освен глухота има и друго
увреждане . То може да бъде физическо , умствено или зрително.
* Речева глухота –отнася се за деца , които принадлежат към друга
култура. Това ги превръща в отделна група в ,,света на глухите’’.
Б.Деца с нарушено зрение
Причините за настъпване на слепота могат да бъдат най-различни : вроден дефект , в
следствие на нараняване , при отравяне , СПИН и т.н . Социална слепота имаме в
случаите , когато силата на зрението е 1/30 от нормалното или видимостта е под 10 % .
Такъв вид слепота настъпва например в случаите на отлепяне на ретината . Социалната
слепота е на лице , когато детето не може повече да изпълнява по – голямата част от
дейностите , които е вършило до момента . В по-леките случаи се касае за слабо зрение
което позволява на детето да води нормален социален живот с някои малки
ограничения
Видове зрителни увреждания :
Частична слепота . Има деца ,които не виждат достатъчно добре , за да водят
нормален социален живот , но остатъчното зрение им позволява да се справят по
някакъв начин .
Вродена слепота . Децата , които се раждат слепи нямат никаква представа
как реално изглежда света около тях. Светът за тях е изграден на основата на
звуци и усещания . Опитите ни да им опишем с думи предмети или картини ,
често са напразни , защото тя няма с какво да ги асоциират.
Придобита слепота . Децата , които са изгубили зрението си в последствие ,
имат визуална представа за света.Обикновено те са изгубили зрението след
2
прекарана болест или някакъв инцидент. Често това е свързано с
продължителен и труден процес на възприемане на тяхното ново положение .
2. Физически увреждания
Двигателните увреждания могат да бъдат с наследствен , вроден и придобит
характер . Отличителните характеристики на физическите увреждания са тяхната
трайност , необратимост и прогресивност .
Видове двигателни нарушения :
Заболявания на опорно-двигателния апарат.
Вродени аномалии и хромозомни аберации-вродена микроцефалия, сандром
на Даун,чуплива Х-хромозома.
Физически увреждания при ДЦП.
Характерно за децата с физически увреждания е , че в повечето случаи те
притежават същия интелектуален коефициент като връстниците си без увреждания и
затова психолого-педагогическото въздействие върху тях е насочено главно към
недопускане на вторични психологически промени в детската личност.
3.Множество увреждания
Истинско нещастие е , че съществуват деца с множество увреждания , но тяхната
група се усложнява и от факта , че в нея фигурират всевъзможни, комбинации по
отношение на броя , видовете и тежестта на увреждани ята, но винаги едно от тях е
водещо .
Според Вл. Радулов , могат да се обобщят някои общи закономерности на децата с
множество увреждания :
Подстандартност в развитието – то чувствително се различава от нормата.
Ниско езиково равнище и сериозни трудности във вербалното общуване
Чести прояви на стериотипно поведение.
Трудно изпълняват инструкциите на учителя .
Трудно постигат самостоятелност.
Трудна интеграция – разбира се и тези деца имат правото и необходимостта
да бъдат пълноценно интегрирани в обществото , но за тях този процес е
изключително труден .
Слаби способности за професионален труд – могат да развият елементарни ,
но полезни за тях трудови умения .
Децата с множество увреждания често страдат от допълнителни болестни
процеси , като например епилепсия .
Въз основа на изложеното по горе може да се направи обобщението , че децата с
множество увреждания много повече от останалите се нуждаят от интензивно и
индивидуално обучение .
4.Умствена изостаналост- Децата с умствена изостаналост са деца с ограничени
умствени възможности . Те може да срещат проблеми при учене, да имат проблеми при
запаметяването, да не могат самостоятелно да организират дейността си в
ежедневието си . Причините за появата на умствени увреждания - хромозомни
отклонения; органично – мозъчни нарушения ; нарушения следствие на социокултурни
факори;
В десетата ревизия на МКБ се конкретизира, че УИ е състояние на задържано или
непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с нарушения на уменията,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 сеп 2021 в 14:36 потребител
 
Подобни материали
 

Ефективна интеграция на деца с алалиен синдром в училище

22 фев 2011
·
90
·
23
·
735
·
118
·
1

Алалията е органично недоразвитие на речта от централен характер. При нея се проявяват (в различна степен) нарушения на висшите психични функции и процеси...
 

Диагностика на деца с комуникативни нарушения

14 юни 2011
·
808
·
13
·
2,986
·
1,187
·
1

Методи за диагностика на деца с езикови трудности и нарушение в развитието...
 

Сравнителен анализ на алалия и дизартрия

17 мар 2010
·
338
·
10
·
1,443
·
394
·
2

Алалия и дизартрия - определение, етиология, класификация...
 

Развитие на речта

28 апр 2010
·
550
·
25
·
6,986
·
743
·
1

Речта е една от сложните психически функции на човека. Тя е една от най-съвършената форма на общуване и е присъща само на човешкия индивид...
 

Звук "Т"

16 фев 2011
·
335
·
5
·
299
·
590
·
3

План-конспект на занятие по развитие на речта за деца от първа група на детската градина...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
2
2 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Основни категории деца със СОП и тяхната клацификация

Материал № 547700, от 20 сеп 2010
Свален: 376 пъти
Прегледан: 558 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 2,060
Брой символи: 12,660

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни категории деца със СОП и тяхната клациф ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
31

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
159

виж още преподаватели...
Последно видяха материала