Големина на текста:
КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ ПО РЕКА ДУНАВ
Изготвил: Милена Дянкова, МИО, 49гр., Ф.N 2283
Корабоплаването по река Дунав се регулира в съответствие с
Конвенцията за режима на корабоплаването по река Дунав. Тя е подписана
на 18.08.1948г. в Белград от България, Молдова, Румъния, Съветския съюз,
Украйна, Унгария, Чехословакия и Югославия и е в сила от 11.05. 1949г.
Конвенцията се прилага върху плавателната част на река Дунав от
Келхайм до Черно море по ръкава на Сулина с излаз на морето през
Сулинския канал. Тя изисква корабоплаването по Дунава да бъде свободно
и открито за гражданите, търговските кораби и стоките на всички държави
въз основа на равенството по отношение на пристанищните и
корабоплавателни такси, както и на условията на търговското
корабоплаване.
Учредената в съответствие с раздел I, глава II на Белградската
конвенция междуправителствената Дунавска комисия (ДК) е създадена с
цел прилагането на практика на Белградската конвенция от 1948г. и
изпълнението на различни други задачи, насочени към създаване на
адекватни условия за корабоплаване по река Дунав. Дунавската комисия
води своето начало от Парижкия конгрес през 1856г. и конференцията през
1921г., на които за първи път е установен международен режим, който да
гарантира свободното корабоплаване по Дунав. Седалището на Комисията
се намира от 1954г. в Будапеща. В момента членове на Комисията са 11
страни Австрия, България, Германия, Молдова, Румъния, Русия,
Словакия, Украйна, Унгария, Хърватска и Югославия, а статут на
наблюдател имат Франция, Турция, Холандия и Чехия. Официални езици
на Дунавската комисия са немски, руски и френски. Тя има свой печат и
знаме, което тя има право да издига над служебните помещения и корабите
си.
Всички въпроси, засягащи статуса на Дунавската комисия, се
регулират от Конвенцията. Веднъж годишно Комисията провежда редовни
сесии, а при необходимост могат да се свикват и извънредни сесии.
Комисията редовно организира тематични съвещания на експерти от
своите страни членки за обсъждане на технически, юридически и
финансови въпроси, които се определят с Плана за работа на Дунавската
комисия. Постановленията на Дунавската комисия имат характер на
препоръки, които трябва да намерят място в националното
законодателство.
Към първостепенните задачи, влизащи в компетенцията на
Дунавската комисия, се отнасят:
? Контрол върху изпълнението на постановленията на
настоящата Конвенция;
?Съставяне на общ план на основните дейности в интерес на
корабоплаването въз основа на предложения и проекти на
крайдунавските държави и специалните речни
Администрации
1[1]
, а също така съставяне на общ разчет на
разходите, отнасящи се към тези дейности;
?Консултация и препоръки към крайдунавските държави,
отнасящи се до изпълнение на посочените по-горе дейности,
като при това се отчитат техническите и икономически
интереси, плановете и възможностите на тези държави;
? Консултация и препоръки към специалните речни
Администрации и обмен на информация с тях;
? Установяване на единна система на навигационната пътна
обстановка по целия плавателен път на Дунав, а също така с
оглед на специфичните условия на отделните участъци, и на
основните положения за плаването по река Дунав,
включително основните положения на лоцманската служба;
? Унификация на правилата за речен надзор, митнически и
санитарен контрол;
? Хармонизация на предписанията за корабоплаването с
предписанията на Европейския съюз и Централната комисия за
корабоплаване по Рейн;
? Координация на хидрометеорологичната служба по Дунав,
публикуване на краткосрочни и дългосрочни хидрологични
прогнози за Дунав;
? Събиране и публикуване на статистически данни за различни
аспекти на корабоплаването по Дунав, влизащи в
компетенциите на Комисията;
?Публикуване на справочници, навигационни карти и атласи за
нуждите на корабоплаването – досега Дунавската комисия е
подготвила и публикувала над 250 издания по различни теми,
свързани с корабоплаването по река Дунав.
Комисията избира от своя състав за три години ръководство, което се
състои от председател, заместник-председател и секретар. От април 1999г.
до шестдесетата сесия на Дунавската комисия (15 – 23 април 2002г.) тези
длъжности се заемаха съответно от посланик д-р Хелмут Штрасер
1[1]
Според Белградската конвенция за корабоплаването по река Дунав се създават специални
речни администрации, съответно в долния Дунав (от устието на Сулинския канал до Браила
включително) и в участъка на Железните врата (от Винце до Костол на десния бряг и от
Молдова Веке до Турну-Северин на левия бряг на Дунава) за извършване на хидротехнически
работи и регулиране на корабоплаването в съответния участък. Администрациите са съставени
от представители на крайбрежните прилежащи държави.
(Австрия), посланик Орест Климпуш (Украйна) и посланик Вилфрид
Грубер (Германия). След края на шестдесетата сесия новоизбраното
ръководство на Дунавската комисия се състои от: председател – посланик
д-р Станко Нико (Хърватска), заместник-председател – посланик д-р
Келин Фабиано (Румъния), секретар – посланик Михаил Лаура (Молдова).
Комисията притежава секретариат, чиято дейност в съответствие с
чл.9 на Белградската конвенция е призвана да съдейства за изпълнението
на задачите, свързани с режима на корабоплаване по река Дунав, в
съответсвие с плана за работа на Комисията. Персоналът на Секретариата
се подбира измежду гражданите на дунавските държави. Генерален
директор, назначен за шестмесечен период, в момента е капитан Данаил
Недялков (България). Той отговаря за секретариата на Дунавската
комисия, в който работят 11 международни чиновника и 19 служещи.
Комисията изготвя своя бюджет и го одобрява с мнозинство от
гласовете на всички договарящи страни. В бюджета са предвидени
необходимите разходи за издръжка на комисията и нейните служби; тези
разходи се покриват с годишни вноски на договарящите страни в размер
еднакъв за всяка една от тези страни. За посрещане разходите по
извършване специалните работи, предназначени да обезпечат или
подобрят условията на корабоплаването, Комисията може да установява
специални такси.
Друг документ, който регулира дейността на Дунавската комисия е
Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Дунавската комисия,
съставена в Будапеща на 15 май 1963г. и в сила от 28.01.1964г.
Според тази Конвенция Дунавската комисия е юридическо лице и
има правоспособност да сключва договори, да придобива, наема и се
разпорежда с имущество, да завежда съдебни дела.
Служебните помещения, архивите и всякакъв вид документи на
комисията са неприкосновени. Имуществото, фондовете, вземанията и
активите на комисията, независимо от това къде се намират, се ползват с
имунитет от каквато и да е форма на административна и съдебна намеса,
освен когато комисията сама се отказва от имунитет за който и да е
отделен случай.
Дунавската комисия се освобождава както от всякакви преки
държавни или местни данъци и такси, с изключение на заплащането на
обществени и други подобни услуги, така и от митнически сборове и
ограничения при внасянето или изнасянето на предмети, предназначени за
служебно ползване.
Комисията се ползва на територията на всяка държава - членка на
Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава, от не по-малко
благоприятни условия, отколкото са условията, предоставени от тази
държава на дипломатическите представителства по отношение на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Комбинирани превози по река Дунав

Корабоплаването по река Дунав се регулира в съответствие с Конвенцията за режима на корабоплаването по река Дунав. Тя е подписана на 18.08.1948г. в Белград от България, Молдова, Румъния, Съветския съюз, ....
Изпратен от:
Bulder Original
на 2010-09-18
Добавен в:
Общи материали
по Транспорт
Статистика:
63 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Транспорт и спедиторска дейност

17 яну 2009
·
343
·
28
·
4,435
·
324

Карго и Каско застраховане. Същност и оговорности.Различия в отговорностите на различните участници в транспортните процеси.Гражданска отговорност...
 

Транспорт и спедиторска дейност

05 дек 2007
·
614
·
8
·
1,171
·
1

Функционирането на транспортната система се основава преди всичко на това, че всеки вид транпорт има специфични особености, които определят сферата на целесъобразното му използване. При установяване на областите на прилагане на различните видове транспорт
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Комбинирани превози по река Дунав

Материал № 547123, от 18 сеп 2010
Свален: 63 пъти
Прегледан: 87 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Общ материал
Брой страници: 10
Брой думи: 2,794
Брой символи: 17,870

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Комбинирани превози по река Дунав"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала