Големина на текста:
Пазарът поле за маркетинга
1. Същност на пазара – пазарът е неразделна част от пласментни основи, той е едино цял от
продавачи и купувачи, пазарът е място на което продавачите предлагат свои стоки, а продавачите ги
копуват. Пазарът има следните основни елементи: стоки, посредници, купувачи, продавачи.
Инфрастуктура (сгради, площи, пътища, транспорт, информационна система, съоражения и
администрация). Елементите на пазара са специфични в зависимост от неговия вид.
2. Видове пазари – В зависимост от това какви критерии за разграничаване имат пазарите които
могатд а бъдат най-различни видове. В зависимост от вида на стоката пазарите биват: за стоки, за
капитали и за работна сила. В зависимост от средствата за производство и предметите за
потребление пазарите биват средство за производство. В зависимост от това в отрасъла се
произвеждат стоките и пазарите биват: за индустриална стока, за земеделски стоки, за строителни
стоки, за транспортни услуги, за туристически услуги. В зависимост къде се продават стоки
пазарите биват вътрешни и външни. В зависимост от мащаба на продажбата пазарите биват – пазар
на едро и пазар на дребно. Всеки запар може да има следните отклонения в нормално състояние.
1) Монопол – на пазара има тогава когато: един продавач и много копувачи или един копувач и
много продавачи.
2) Олигопол – при него няколко продавачи или няколко копувачи има пазар за свой интерес.
3. Поведение на потребителите – поведението на потребителите е процес който влияе силно в/у
процесите протичащи на пазара то се влияе от много разнообразни факти.
Финансови факти – покупката на дадена стока зависи от дохода на копувача затова преди да се
започне стоката е необходима нейната цена да бъде определена и от доходноста на копувачите, а
вида на стоката от конкретните потъребности на копувачите.
Социални факти – тук се включва вида на семейството, социалната среда, едническата среда,
професионална среда и място на личноста в обществото.
Културни факти – тук влиза традиции, бита, културата, народноста и език.
Психологични факти – тук влизат обежденията, прерасъдъци, дълбоки желания и разбирания на
желанията в живота.
Следователни факти – че към копувача трябва да се отнасяме към някого, който следва и е длъжен
да отчита желанието на продавачи тъкмо обратното ние да приграждаме производството и
търговията към потребностите и желанията на копувача. Продавача има възможност да влияе чрез
елемента на маркетинговия микс (стока, цена, пласмент и реклама).
4. Жизнен цикъл на продукта – теорията на жизнения цикъл е публикувана от Теодор Левит през
1965 г. Подобие на човешки живот всяка стока преминава следователно презняколко стадии на
развитие. Тази концепция е изградена за разбиране че продуктите имат граница на свой продукт.
Периодът от началото до края на този процес се нарича жизнен цикъл. Жизнения цикъл на продукта
в зависимост от неговия вид има различна продължителност и проявление. Има няколко вида
жизнени цикли:
1) Традиционен – при него отделните фази са ясно разграничени.
2) Временен – при него е проявата на стока и не се преминава през всичките фази или преминава
бързо.
3) Цикъл с удължена фаза на реализация – той е характерен за традиционни стоки.
4) Цикъл на носталгия – стоката затихва постепено на пазара, но потребителското търсене
възнообновява неговата продажба.
5) Жизнен цикъл на неуспех – при него стоаката още с появата на пазара исчезва, тъй като не се
търси жизнения цикъл на стоките на пазара има няколко стадия:
1) Нулев стадий – при него стоките се експерементират и проучват.
2) Въвеждане в производството и балансиране на пазара.
3) Нарастване и развитие – той е характерен че дадената стока масово се продава на което успешно
се произвежда и се развива.
4) Зрялост (пасища на пазара) – при него е характерно че е най-продължителен и качеството на
стоката е постигнал свой апогей.
5) Спад (понижение) – характерно за него е че продажбите на дадена стока започват постепено да
намалява.
6) Загиване – това в изчезване на продукта в пазара.
5. Познаване на пазара – опознаване на пазара означава неговото сегментиране (разчленяване) и
проучване на неговата поглъщаемост. Сегментирането на пазара означава обособяването на отделни
групи потребители от населението които имат еднородни потребности от дадена стока. Крайната
цел на сегментирането е да помогне на производителя да насочи своите усилия и финансови
средства към производството на стоки за определяне на група от населението. Има различни
критерии за сегментиране на пазара
1) Демогравски – при него се използва следните показатели характеризиращи населението:
- По мъже и жени
- По расата
- По възрастни
- По националност
- По религия
- По броя на децата
- Жизнен цикъл на семеството
2) Социално икономически критерии – този критерии се прилага с използването на следните
показатели:
- Размер на дохода
- Вид на образувание
- Професия
- Просвой към която принадлежи отделната личност
3) Психологически фактор –различното на населението по различен начин възприема
балансираните нови стоки в зависимост от своя психологически наглава.
6. Методи за проучване на потребителският пазар – те имат за задача да проучат поведението на
потребителите към дадена стока, търсят причините които дадена група копувачи се насочват към
дадени вид стока. Проучванията биват два основни вида първично и вторично проучване.
Първичното проучване се прави по данни на своята фирма на нейното производство за нейните
цени чрез съответни методи. Вторичното проучване има за цел да обхване извън фирмените
условия, условията на външната среда – социална, икономическа, полетика. Успешмо настаняване
на пазара изисква и първично и вторично настаняване. В зависимост от това по какъв начин се
прави проучването, то може да бъде екоскопично и декоскопично. Екоскопичното проучване
изисква онези ситуации които не са свързани пряко с действието на потребителя. Екоскопичното
проучване включва също установяване на пазарния дял, то налага използването на следния
показател. Декоскопично проучване изучава хората които са субекти на пазара (консуматори).
Декоскопичното проучване се осъществяват с следните методи: Допитване, наблюдение,
експеримент. Допитването в анкетиране той е най-често използвания метод насочено е към
проучване на поведение на производителите, търговците и потребителите, анкетирането е
Построена чрез задаване на въпроси и търсенето на съптветни органи, Анкетирането може да бъде
два вида:
- Репрезатативно – то е частично наблюдение от опредлени гнезда.
- Цялостно проучване – при него анкетирането обхваща цялостното население от населеното място
или целия район.
Допитването се осъществява с помоща на специално подготвени анкети, могат да бъдат писмени
или устни. Интервюто може да бъде индивидуално и групово. Въпросите в анкетите може да бъдат
директни. Данните от анкетите се обобщават прави се оценки и препоръчват маркетингови подходи.
Наблюдава се и се осъществяват без личен контакт с потребителите. Осъществява се чрез езиково
средство (наблюдение м/у потребителите, м/у продавачите и м/у търговците). Експериментът е вид
демоскопично наблюдение на който на пазара се експерементира. Поведението на копувача чрез
предоставянето на закупуване на определен вид стока с определено качество. Експеримента има два
вида: полеви и лабороторен.
7. Избор на целеви пазар – възниква въпроса че производството може ли да се настани на този пазар
отговорът не е лесен тъй като трябва да се настани на пазара за да му осигури печалба и там да
насочи свои услуги. Целевия пазар има следните характеристики:
- Посетителите на този пазар има неудволетворени потребности които предлагат масови покупки.
- Този пазар има голяма поглъщаемост.
- Този пазар не е обект на конкуренти.
- Целевия пазар може при определени условия да осигури доходи и печалба на производителя.
В маркетингът имапонятието пазарен прозорец това е сегмент от пазара който е пренебрегнат от
други участници и на който може да се настани производителя за добра реализация на своя стока.
Понятието пазарна ниша означава сегмент от пазара на който даден продукт подхожда най-добре.
Изборът на целеви пазар става последователно чрез следните процедури:
1) Да се събере сведения за сегментите и техните характеристики, които ще осигурят успешни
продажби.
2) Тази информация да се анализира и в последствие да се избере най-подходящия сегмент.
3) Да се отговори на въпроса кой от избрания сегмент е подходящ и там да се насочи усилия.
8. Позоциониране продукта на пазара – това е процес от управлението с който завършва целевия
пазар то означава настаняването на производителя на определено място където ще извършва своите
продажби. При позоционирането на пазара се използва най-различни подходи:
1) База на предимства да притежава стока,
2) На база на специфични потребности които стоката удволетворява.
3) На база на предимства на стоката в сравнение с други стоки.
Изложение на пазара се използва тогава когато производителят решил сам да излезе на пазара, но
този подход изисква голям опит наличност на средства за реклама (достатъчно количество паричен
капитал). Ако тези условия не са налице тогава се използва други подходи:
1) Закопуване на акции от други фирми които имат райно постаняване на пазара.
2) Чрез здружаване с други фирми.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2013 в 11:37 студентка на 29 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2009
30 мар 2013 в 09:13 в момента не учи на 46 години от Септември
22 окт 2012 в 12:28 студентка на 48 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагоически, специалност - Начална педагогика, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Процес на вземане на управленско решение

13 дек 2007
·
1,014
·
1
·
235
·
93
·
1

Същност на управленското решение – решението е волеви акт на човека свързано с предварително поставена цел. Решението съществува, когато човека е изправен пред избор на няколко варианта на действие. Решението е акт на избор докато решаването на задачи
 

Модел на вземане на решения

23 яну 2008
·
200
·
2
·
448
·
101

Процесът на вземане на решения може да бъде описан като преминаващ през няколко етапа(Саймън, 1965). Тези етапи осигуряват рамка, в която може да се разглежда всяко решение...
 

Маркетингов анализ на фирма “Аквамат 2000”

22 апр 2008
·
678
·
3
·
506
·
404

Фирма “Аквамат 2000” е с национален маркетинг, тъй като нейните производители са общини, частни лица и селскостопански производител, намиращи се в България...
 

Каква е моята фирма мечта?

28 фев 2006
·
1,463
·
4
·
686
·
185

Какво е “фирма - мечта”? Оказва се, че е това е трудно определима категория или поне трудно реализируема в България. Дори и да съществува, винаги стои въпросът “дали другите субекти на пазара я възприемат така?” и дали оценяват успеха й...
 

SWOT Анализ на фирма Ви Тур БГ

16 ное 2008
·
352
·
4
·
769
·
235

Дейността е насочена главно към създаването на така наречените панорамни снимки и виртуални турове...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
132
1
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Пазарът поле за маркетинга

Материал № 546376, от 14 сеп 2010
Свален: 34 пъти
Прегледан: 35 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,219
Брой символи: 7,580

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пазарът поле за маркетинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения