Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
2.1Класификации основани на един
признак за
типологизиране:Клацификации които
са изведени на базата на един ключов за
характера на фирмената култура
признак за разграничаване.Целта е да се
очертаят базовите различия в отделните
типове,продиктувани от влиянието на
средата,бързината на реакция спрямо
промените в нея,възприетия стил на
управление и др външни или вътрешни
за фирмата фактори.1)В зависимост от
споделеността на ценностите от
персонала или степента в която
изпълняват техните функции:силни или
слаби култури.Силната има дълбоко
влияние в/у организационното
поведение,в резултат на което е по-
съпротивителна на промяна и подсилва
общото разбиране за фирмените
приоритети.При Слабата липсва
съгласие около приоритетите във
фирмената ценностна с-ма.Ежедневните
фирмени ритуали са неорганизирани
и/или работят за противоречиви
цели.2)По същия признак проста или
комплексна.Простата е формално
общуване м/у
сътрудниците.Материално стимулиране
и е ориентирана към краткосрочни
резултати.Хората се обучават на
работните им места.Комплексната с
неформално общуване и патернализъм в
отношенията.Мениджърите акцентират
на материланите и нематериланите
стимули,за да постигнат дългосрочни
резултати.3)В зависимост от
дълбочината на проникване на
основните ценности:твърди и
меки.При твърдата ценностите и
нормите на поведение на отделните
субкултури са еднопосочни с тези на
установената базова култура.Когато има
определни различия те подкрепят
основната култура по отношение на
ключовите ценности.При меката
ценностите споделяни в отделните
субкултури са в противоречие с
ценностите на основната
култура.4)Според степента в която те се
открояват или
визуализират:Експлицитна(ясно
откроена,видима и отчетлива
посредством използване на множество
фирмени символи и наличие на
организирани ритуали в работата) и
Имплицитна(мъглява,неясна и
трудноопределима поради липсата или
противоречивото използване на
символни средства,сравнително рядко
провеждане на ритуали,церемонии).5
зависимост от гъвкавостта на културата
спрямо измененията в
средата:Адаптивна(бързо
приспособяване на компанията при
възникване на резки промени във
външната среда и има висока степен на
гъвкавост) и Неадаптивна(има
вътрешно присъща статичност и
възпрепятства необходимите промени в
организацията поради различни
причини-голям размер,значителен брой
на персонала,бавно променяща се
външна среда).6)В зависимост от
степента на устойчивост на културата
във времето:Постоянство(ценностите
са възприети от сътрудниците като
истини неподлежащи на обсъждане,в
резултат на което тя е устойчива във
времето и силно съпротивителна на
промяна) и Неустойчивост(липсва
установено ценностно ядро или хората
са скллонни да преосмислят
приоритетите в дейността,поради което
тя е податлива на промени при
възникване на необходимост)7)Според
степента на различие на фирмената
култура с по-висша културна с-
ма(национална,регионална или
отраслова):Съвпадаща и
Несъвпадаща.8)Според възприетия
стил на ръководството на
мениджърите:2 класификации-Първата
са авторитарна(лидерът определя
необходимите ценности и установява
желаните модели на поведение) и
демократичен(мениджърите
позволяват определена свобода при
изграждане на индивидуалното
поведение на всеки сътрудник). Вторите
са Отворена(вяра в
подчинените,откритост на
комуникациите,толерантно
ръководство) и Затворена(по-
консервативна и разчита повече на
контрола и йерархията)9)Според
преобладааващата форма на контрол над
индивидуалните действия.Използавт се
три основни
измерения:индивидуализъм,отдалеченос
т от властта и културна
съгласуваност.Култура тип
пазари(контрола се осъществява чрез
ценовия механизъм),култура тип
йерархии(контрола чрез отношенията
във властта) и кулрута тип
групи(контрола е използването на общи
споделени ценности).10)На базата на
необходимостта от различен модел на
поведение на организациите съобрано
фазатa от жизнения
цикъл:Кланова(въвеждане,забавяне и
спад на ръста.способства з бързо
вътрешно развитие ,обновление на
тхнологията)и Пазарна(във фази разтеж
и зрялост.Външно развитите,агресивна
политика,нови пазари)
2.2Класификация на базата на
емпирични изследвания:1)Harrison i
Handy-Културата е определена на базата
на възприетата форма на контрол в
организацията и степента на динамика в
заобикалящата я външна
среда:Културата на властта-фирми
функциониращи в стабилна външна
среда в които властта се упражнява от
центъра.Контролът е централизиразн с
ключови личности,малко правила и
процедури.Разчита се на силни
личности.Културата на ролите-по-
големи и бюрократизирани структури в
стабилна външна среда.Контролира се
от правила и процедури.Висока степен
на формализация и
стандартиризация.Разчита се на
личности с ориентация към
специализация.Културата на задачите-
малки фирми на динамични пазари или
в областта на вискоките
технологии.Ориентирана към работата
или към проекта.Предлага висока
степен на автономност,оценки чрез
резултатите и ясни работни отношения
в групата.Културата на индивидите-
високотехнологични и инженерингови
фирми с малък размер,функциониращи
в много динамична и неопределена
среда.Членовете преследват
собствените си цели.Контролни
механизми и управленска йерархии е
невъзможно,освен по взаимно
съгласие.2)Deal I Kennedy-В за
висимост от степента на риск и
скоростта,с която фирмите и заетите
получават обратна информация за
това,доколко решенията им са
правилни.Мъжка култура-висока
степен на риск и бърза обратна
информация за успехите и
неуспехите.Основни ценности са
индивидуаализъм,скорост,острота и
твърдост.Подходяща за високорисков и
капиталоемък бизнес.Силни личности
стремщяи се към бързо израстване в
кариерата.Работи упорито/забавлявай
се здраво- Ниска степен на риск и бърза
обратна информация.Задоволяване на
нуждите на потребителя,упорита работа
и постоянство.Преобладават
краткосрочни решения.Подходяща за
нискорисков бизнес с ниска степен на
капиталоемкост.Работохолици.Залагане
на кампанията-висока степен на риск и
бавна обратна информация.Основните
ценности-
строгост,йерархичност,аналитичност,це
ленасоченост и доверие.Решенията са
дългосрочни касаещи проекти с
огромни вложения на
средства.Твърди,целенасочени,уравнове
сени и опитни личности.Процесна
култура-ниска степен на риск и бавна
обратна информация.Ценности-
предпазливост,йерархичност и
ориентация.За бюрократичните
държавни и обществени
институции.Предпочита се от
предпазливи и внимателни хора,които
са добри изпълнители.3)Хрисов-в
зависимост от възприетата
стратегическа ориентация на
компанията и нейните
ценности.Култура насърчаваща
творчеството(основава се на
социалната интеграция и колективните
постижения.Концентрира се в/у
предприемчивостта и
иновациите)Култура стимулираща
качеството(базира се на техническата
диференциация и индивидуалните
постижения.Решаване на проблемите и
търсене на ефективност)Културата
импулсираща
производството(основава се на
техническата диференциация и
прецизната работа.Концентрира се в/у
ефективността и постоянството,като
устоява на промените)Културата
поощряваща
сътрудничеството(базира се на
социалната интеграция и акуратната
работа.Фокусът в нея е в/у колективната
дейност и кооперирането на
усилията.)4)Акмаева-според
атмосферата и поведението на хората в
организацията.Реагиращата(атмосфера
на неувереност и импровизация,основна
грижа да се съхрани съществуващото
положение,а хората се намират в
постоянен страх за оцеляване на
конпанията)Отзивчива(персоналът е
настроен за съвместна
работа,съществува взаимно разбиране с
мениджърите,има позитивна обратна
връзка,но няма реална дългосрочна
преспектива)Активна(внимание и
разбиране от ръководителя,взаимна
лоялност и
уважение)Високоефективна(насочване
на енергията на персонала,което
стимулира работниците)5)Хеерт
Хофстеде:а)Според
индивидуализъм/колективизъм-
индивидуална култура(индивидулни
права и свободи,отделя се внимание на
персоналното израстване и
възнаграждение) и колективистична
култура(фокус в/у групата цени се
хармонията м/у членовете й) б)според
дименсията „отдалеченост от
властта”-Култура с висока
отдалеченост(голяма дистанция м/у и
подчинени,изразяваща се в различия в
статуса и заплащане,лиспа на участия за
вземане на решения от работниците) и
Култура с ниска отдалеченост(малка
дистанция м/у ръководител и
подчинени,всички сътрудници учстват
във вземането на решения,няма
равнища в организационната
йерархия,малка разлика в заплатите)
в)според измерението „избягване на
неопределеността”:Високо избягване
на несигурността(има
правила,процедури и инструкции,строго
регламентирани структури.ниска степен
на иновативност) и Ниско(хората са
склонни да поемат риск в
работата,иноватино поведение на
компанията) г)според мъжественот и
женственост:Мъжествената(висока
агресивност на индивидуалното
поведение,конкуренция м/у
сътрудниците,самоизтъкване) и
Женствената(ценят се социалните
умения на личността,има равенство м/у
жени и мъже,професии и длъжности)
6)Здравослвона култура от Kotter i
Heskett:-ясно индентифицирани
общосподелени ценности,които с
времето остават неизменими-ценност да
се промени всичко останали ако се
наложи-организацията следи
състоянието и изменението в
потребностите и интересите на всички
пряко заинтересовани от дейностт й-
последователно и целенасочено
отчитане на ключовите ценности във
всички решения и дейности на
компанията-възпроизводство на
мениджъри които вярват в
организацията.
3.1 Влияние на фирмената култура
в/у мениджърските решения:Силата
на влияние на културата в/у персонала
може да се определени от 2
предпоставки:1-Общосподелените
ценности формират фирмена
идентичност,проявяваща се в определни
поведенчески норми.Те имат функцията
на законови постановки за членовете на
дадена социална общност.2-
(Неспазването на тези норми от страна
на определени сътрудници би довело до
тяхното изолиране от останалите
членове на организацията.Този процес
се съпътства от чувства на
разочорование,страх,излиране на
сътрудника и напускане.) Мениджърите
със дългогодишен стаж в организацията
споделят почти несъсзнателно нейните
луктурни ценности.А новопостъпилите
спазват установените норми по
необходимост.При тях конфликтът на
ценностите може да се реши по 3
начина:чрез съобразяване със
съществуващата култура,чрез опит за
промяна на ценностната оринтация или
чрез напускане на
организацията.Влиянието на фирмената
култура в/у мениджмънта намира израз
във степента на участие на
сътрудниците в процеса на вземане на
решения.4 типа мениджърски подходи-
подход на началника стртатег,подход на
делегиране(мениджърат делегира
вземането на решения на определеното
за това структурно звено),подход на
сътрудничество,подход на
шампиона(мениджъра само оценява
решенията).От това се засилвт
съществуваяите разбирания и
убеждения във фирмата.Което път е
двуфазен цикличен процес:първата фаза
мениджърите понасят въздействието на
съществуващите културни ценности в
организацията.При втората фаза се
пренасят възприетите ценности и норми
във вземанаите мениджърски
решения(планиране,организиране,ръков
одство и контрол).Фирменият
мениджмънт задоволява приоритетно
социалните потребности на
персонала(3-то ниво на потребности).В
по-малка степен културата задоволява
потребностите от признание(4-то ниво)
и потребностите от сигурност(2-ро
ниво).Чрез задоволяване на трите групи
фирмената култура оказва влияние в/у
организацията.То се изразява във
въздействитето на 5 основни процеса
„лежащи в сърцето” на всяка
организация-коопериране м/у
сътрудниците,вземане на
решения,контрол,комуникации и
ангажираност.Силата на културата се
определя от следните фактори:1
Лидерство(силните лидери чрез своето
поведение формират силна култура) 2
характер на с-мата за поощрения и
възнаграждения(когато хората се
възнаграждават нараста тяхната
привързаност към ценностите нараства)
3С-ма за подбор на персонала 4Степен
на развитите на символните и
поведенческите проявления на
културата.Силната култура е
1)Благорпиятна за фирмата,единствено
ако функционира в условията на
стабилна вътрешна среда,в коята няма
рески промени,а пазарните участници
се познават добре 2)Неблагоприятна за
фирмата-при бързи промени на
пазарната конюнктура,навлизаане на
нови пазарни участници,а
потребителите предявяват високи
изисквания към предлаганите стоки и
услуги.Влиянието на съществуващата
фирмена култура в/у процеса на
управление има следните положителни
аспекти:1)Акцентира се в/у
организационните практики,които са
имали вече успех 2)Тези практики се
приемат от повечето членове и няна
проблеми при тяхното внедряване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по фирмена култура

Лекции по фирмена култура използване в икономически университет Варна...
Изпратен от:
KM
на 2010-09-13
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
100 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Фирмена култура

24 ное 2009
·
330
·
17
·
1,657
·
292

Фирмената култура е необходим елемент за постигане на бизнес целите на компанията. Под фирмена култура разбираме „специфичен начин на развитие на взаимоотношенията и взаимодействията в една организация...
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
858
·
11
·
1,922
·
1,169
·
2
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Фирмена култура. Психология и етика на бизнеса.

01 фев 2009
·
365
·
7
·
1,124

Понятието фирмена култура се появява 80-те години в развитите индустриални страни и се разглежда като основна предпоставка за ефективно управление на фирмата. Фирмената култура излиза на преден план...
 

Несъвършена конкуренция

04 юни 2007
·
588
·
15
·
5,009
·
331
·
2

Тя е тази конкуренция, при която трайно се нарушават правилата на съвършената конкуренция, в резултат на което определени икономически агенти получават трайни предимства на пазара. В този случай тези икономически агенти се превръщат в монополисти...
 

Фирмена култура

18 мар 2009
·
371
·
4
·
410
·
233
·
1

Понятието фирмена култура е нов феномен, изучаван интензивно от различни науки през последните години. За пръв път се появява в американските издания...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
14
1
12 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Лекции по фирмена култура

Материал № 546174, от 13 сеп 2010
Свален: 100 пъти
Прегледан: 156 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 1,488
Брой символи: 10,599

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по фирмена култура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
46

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 306 71

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения