Големина на текста:
ТЕМА № 1
ДИПЛОМАЦИЯ. ПОНЯТИЕ, ФОРМИ И МЕТОДИ.
Понятие за дипломацията.
Думата „дипломация" произлиза от гръцката дума „диплома" (???????). В древна Гърция
дипломата е била държавен документ, който се дава на определено лице като препоръка и
уверение за неговите официални правомощия да представлява държавата в други страни.
В международноправната доктрина съществуват различни определения за понятието
дипломация. Така например английският автор Харолд Никълсън, който приема определението
за понятието дипломация от оксфордския речник на английския език счита, че: „Дипломацията
— това е воденето на международните отношения чрез преговори; метод, с помощта на който
тези отношения се регулират и водят от посланиците и пълномощните министри; изкуството на
дипломата." Друг международноправник Ернст Сатоу в своя труд „Ръководство по
дипломатическа практика" приема, че: „Дипломацията е прилагане на ума и такта при воденето
на официални отношения между правителствата на независимите държави, а понякога и при
отношенията им с васалните държави или още по-кратко, водене на работите между държавите
с помощта на мирни средства." Във връзка с изясняване на разглежданото понятие е интересно
мнението на Мартене, който разглежда понятието дипломация в широк и тесен смисъл на
думата, т.е. счита, че това е наука за външните отношения или работи на държавата, а в по-
тесен смисъл е наука или изкуство за преговори. Подобно е и определението на Гарден:
„Дипломацията в широкия смисъл на този термин е науката за външни отношения или външни
работи на държавата, в по-точен смисъл — това е наука или изкуство за преговори.
При анализ на посочените дотук определения за понятието дипломация, независимо от
съществуващите нюанси (дори различия) могат да се посочат някои общи черти:
?първо — дипломацията намира приложение в областта на международните външни
отношения;
?второ — основен метод за провеждане на дипломатическата дейност са
преговорите;
?трето — дипломатическата работа се извършва от официални длъжностни лица.
Могат да се посочат и други представители на международноправната доктрина, които също
дават определение на понятието дипломация. И при тях съществуват известни различия. Така
например, В. А. Зорин в своя труд „Основы дипломатической службы" дава следното
определение: „...дипломацията — това е официална дейност на органите за външни отношения
и на ръководителите на държавата за представителство на държавата във. външните
отношения, за осъществяване по пътя на преговори и с други мирни средства целите и задачите
на нейната външна политика...".
В своя курс „Лекции по дипломатическо и консулско право и дипломатически протокол" М.
Геновски приема, че: „Дипломацията е правомерно изпълнение на държавна функция,
насочена към осъществяване представителство на държавата в нейните международни
отношения и към защита чрез мирни средства на нейните права в международната
сфера... и са в съгласие с изискванията на универсалното международно право за
поддържане на мира, сигурността и международното сътрудничество."
В заключение по въпроса за определение на понятието „дипломация", подобно на някои
други автори, може да се приеме като най-кратко и точно определението, а именно, че
дипломацията е: „официална дейност на държавния глава, правителството и специалните
органи за външни отношения по осъществяване на целите и задачите на външната
~ 1 ~
политика на държавата, а така също по защита правата и интересите на държавата в
чужбина."
Като става въпрос за дипломацията, твърде често се спори дали това е наука или изкуство.
Всъщност, дипломацията е дейност, която трябва да е съобразена с постиженията на науката в
една или друга област. При нейното осъществяване обаче безусловно е необходимо да се
проявява творчество — т.е. изкуство — къде, кога и как да се предприеме едно или друго
дипломатическо действие.
Форми на дипломацията.
Дипломатическите форми — това са тези държавноправни и международноправни
институти, с помощта на които се организира дейността на дипломацията, с други думи,
това са организационните рамки, в които се извършва тази дейност, тези външни канали,
по които тя протича. Характерно за дипломатическите форми е използването на различните
официални институти и възможности. Според професор Геновски „формите на дипломацията
са явленията на организационното външно изявление на дипломатическите актове, т.е.
обективирането на дипломатическите функции." Същият автор разграничава дипломатическите
форми в две основни групи — организационно-функционални и така наречените „форми на
изява".
Теорията и практиката показват, че дипломатическата дейност се извършва главно чрез
използването на следните шест форми:
а) Посредством многостранни или двустранни срещи, организирани между
заинтересованите страни. Такива могат да бъдат конгреси, конференции, съвещания и други
многостранни дипломатически форми (провеждани периодически или еднократно) за
обсъждането и решаването на определени въпроси. Същото се отнася и до двустранните срещи,
които се провеждат между официални представители на съответните страни (държавни глави,
ръководители на правителства, министри на външните работи или официално упълномощени
за целта лица);
б) Подготовка и сключване на различни международни договори;
в) Постоянни дипломатически представителства, в чийто функции по смисъла на чл. 3, т. 1,
б. „с" от Виенската конвенция за дипломатическите отношения се включва и „водене на
преговори с правителството на приемащата държава". В случая става въпрос за официални
преговори;
г) Дейност на представители на държавата в международни организации (универсални,
регионални, специализирани и др. като ООН, НАТО, МОТ, ЮНЕСКО и др.);
д) Официално информиране на обществеността за мнението на държавата по един или
друг важен въпрос чрез средствата за масова информация като печат, радио, телевизия и
др. В подобни случаи това може да се извърши чрез официални съобщения, декларации,
обръщения, прочитане на документи и пр.
е) Посредством дипломатическата преписка (ноти, меморандуми, паметни бележки и пр.).
Посочените дотук основни форми на дипломатическата дейност не са единствени. Броят на
формите за дипломатическа дейност не е толкова съществен. Те могат да бъдат изброени по-
общо или по-детайлизирано. Нещо повече, развитието на съвременните международни
отношения може да доведе до изменение на някои съществуващи форми или пък да бъдат
използвани нови, които дотогава не са се срещали в дипломатическата практика.
Методи на дипломацията.
~ 2 ~
По своята същност методът (гр. ???????) означава начин, подход за практическо прилагане
на нещо или за теоретично изследване. В този смисъл, когато става въпрос за методите на
дипломацията, всъщност трябва да се разбира как, по какъв начин се използват различните
дипломатически форми в практическата дипломатическа дейност. Според Д. Левин методите
на дипломацията са: „...способите за въздействие на правителствата, дипломатическите
представители и влиятелните политически кръгове на чуждестранните държави, които те
прилагат за постигане на определени външнополитически цели”. Същият автор счита, че
съвкупността от дипломатически методи е така нареченото дипломатическо изкуство.
Изброяването и класифицирането на дипломатически методи е невъзможно не само поради
тяхната многобройност, но и поради това, че тяхното прилагане зависи от историческата епоха,
специфичността на разглежданите въпроси и т.н.
Независимо от казаното по-горе могат да бъдат посочени някои от най-типичните
дипломатически методи. Та например, според известния английски автор Никълсън,
дипломацията съществуват четири основни метода: гръцки италиански, френски и
американски. Определящото в тази класификация е историческата епоха, а оттам и нейни
външнополитически цели и съответстващата й дипломация.
Методите на дипломацията могат да се разглеждат като позволени и противоправни.
Не може необосновани, лъжливи твърдения, дезинформация, шантаж и пр. да се приема като
вид „дипломатическо изкуство".
Когато става въпрос за методите на дипломацията, преди всичко трябва да се посочи
нейната публичност, т.е. воденето на открити преговори, които да се довеждат чрез печата,
телевизията, радиото и пр. до знанието на неограничени кръгове от обществеността. Разбира се,
в процеса на самите преговори може да има закрити заседания или преписки. Но впоследствие
на тях трябва да бъде дадена съответната гласност.
~ 3 ~

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 окт 2019 в 21:28 ученик на 23 години от Карлово - СОУ "Васил Левски", випуск 2015
07 окт 2019 в 22:49 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
06 окт 2019 в 12:09 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендариски", випуск 2019
03 окт 2019 в 13:18 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2022
01 окт 2019 в 20:44 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Социология, випуск 2019
06 авг 2019 в 00:46 студент на 28 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, специалност - Международни отношения, випуск 2019
14 юни 2019 в 12:07 потребител
24 май 2019 в 17:16 ученичка на 25 години от София - 34 ОУ " Стою Шишков", випуск 2016
16 май 2019 в 18:24 студент на 23 години от София - НБУ, факулетет - магистърски факлутет, специалност - Право, випуск 2023
01 апр 2019 в 11:03 ученик на 21 години от Пловдив - ФЕГ "Екзюпери", випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Видни български дипломати
добавена от mariyan.georgiev_6493 04.12.2013
0
13
10. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство
добавена от veny08 19.12.2012
1
17
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Дипломатическо и консулско право

Материал № 545391, от 09 сеп 2010
Свален: 313 пъти
Прегледан: 303 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 90
Брой думи: 33,984
Брой символи: 222,068

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дипломатическо и консулско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения