Големина на текста:
№1 Социалната медицина
като наука-възникване и предмет
Родина на СМ е Германия-Йохан Петер Франк”Система на мед.полиция”Рудолф Фирхов, Герен-СМ включва
соц.патология,соц.етиология и соц.терапия.Гротян-превантивна медицина и обществено здравеопазване.Още са допринесли
Семашко, Фишер, Нидермаер, Занд, Лисицин и Мак Кюън.Соц.мед. в Б-я има кратка история.
Първата катедра е 1950г. нар.Организация на Здравеопазването
с Р-л А.Панев.1966г-соц.хигиена,1984г- соц. Медицина, 1991г.-соц.медицина и общаствено здраве.1999- соц. Медицина и
здравен мениджмънт.Предмет на СМ:
-влиянието на соц.ф-ри върху здравето на населението:
-влияние на соц.фактори върху здравето
-влияние на здравето върху соц. Фактори
-соц. Обект на соц. Дейности
- соц.субект на здравеопазните дейности
СМ изучава човешкото здраве на над индивидуално, на популационнно, общестевнно ниво.Определение:СМ е нетрадиционна
интегративна наука,чийто предмет на изучаване е общественото здраве като цялостна система подчиняваща се на специфични
закономерности.СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес във всички
страни осезателно нарастват.
№ 2 Структура на СМ
Разграничават се следните раздели и направления:
обща СМ/обща теория на СМ/
гранични социомедицински дисциплини:Мед-демография, мед.социология,икономика на здравеопазването,
мед.статистика,мед. етика и мед. право
профилни / частни социомедицински дисц:соц.епид.,соц.педиатрия,соц.геринтология,соц.онкология, соц. Кардиология,
наука за общественото здавеопазване /практикоприложни дисциплини:здравен мениджмънт, здравна политика, здравно
законодателство, здравна информатика и промоция на здравето.
СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес във всички страни
осезателно нарастват.
№ 3 Функции и взаимовръзки на СМ
Три основни ф-ии на СМ:
*интергративна методологична функция-СМ осигурява широко соц.медицински подход, стил на мислене и действие
*Социално етична функция-дава обективни критерии и познания за етична оценак на всяка национална здравевопазна система и
на протичащите в нея промени.
*Здравеопазно-управленска функция- най-важната практическа функция е научната обосновка на политическите и
управленчески решения в областта на здравеопазването.СМ е необходимия фундамент върху който трябва да стъпят здравния
политик, здравния законодател и здравния мнеиджър
*Акцепторни връзки-СМ възприема знания и методи постоянно обогатявайки своите теории и методология.
*Донорни връзки – СМ влияе на другите науки предоставяйки им своята методология и социално медицински стил за анализ на
здравните явления и процеси.
СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес във всички страни
осезателно нарастват.
№4 Социалната медицина и професионалната реализация на професионалистите по здравни грижи
Обхвата на дейноста на тези специалисти се простира в три взаимнозастъпващи се социални сфери:
*Персонална с-ма- личността/пациента/ като съвкупност от социлни характеристика/култура, ценности , потребности, мотивация/
*Интерперсонална с-ма-соц.група като хомогенна или хетерогенна съвкупност от личности обидинени по някакъв признак
*Социална с-ма-обществото с неговите динамични здравни потребности и здравни приоритети.
Когато се действа в едното от тези нива неизбежно е влиянието на останалите две нива и това налага формирането на социално-
медицински кръгозор като неотменимо професионално качество.Социално медицинския стил на мислене и поведение е
съществено и неотменимо условие за съвременна професионална компетентност за специалистите по здравни грижи.За да работи
ефективно спец.по ЗГ трябва да овладее знания и умения от социално естество.Необходими са преди всичко поведенческите,
комуникационните, организационните знания и умения, поради следните обстоятелства:
*поемане отговорността за здравните грижи на цялостния пациент
*приоритет на първичната медицинска помощ с фокус към семейното здраве/здравно възпитание,промоция на здравето, семейна
профилактиа и семейна рехабилитация
*професионално партньорство и работа в екип
*нарастваща роля на организационните и управленски функции в здравеопазването /за тази цел е нужно необходимо ниво на
квалификация по здравна политика и мениджмънт/
СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес във всички страни
осезателно нарастват.
№5 Методи на социалната медицина
Най-широко използваните методи за целите на СМ изследвания са :
*исторически метод/ позволява да се анализират развитието и тенденциите на общественото здраве и да се оцени настоящето и
бъдещето в здравеопазването като цялостна социална система
*статистически метод ни позволява да изучим масово проявяващи се явления, които са обект на социалната
медицина/заболеваемост, смъртност, здравни потребности, здравни дейност/.Използват се два типа статистически изследвания/
- изчерпателни или цялостни
-репрезентативни изследвания/ те се предпочитат по две причини:по-ефективни и предоставят по точна първична информация.За
анализ на резултатите от изследванията се използват различни статистически методи:алтернативен,вариационен
корелационен,непараметричен,регресионен,анализ на динамични промени.
*икономически метод-позволява да се оцени:
-приноса на здравеопазването за националния доход
-механизма и факторите за изразходване на здравните ресурси
Особенно важно е да се анализира съотношението между изразходваните ресурси /вход /и резултатите от здравеопазната
дейност/изход/
* Социологически метод – позволява да се изучат социалните отношения свързани със здравето и неговото опазване.Функции-
управленска,критично-аналитична, познавателна, общокултурна
Източници и методи за събиране на тази информация са следните:
-словесна информация/анкета и интервю/
-реално поведение на изследваните лица
-документи
Въпросите, които съдържа един въпросник биват:открити/със свободни отговори/,закрити/с готови отговори/,
полуоткрити/комбинация от свободни и готови отговори/.
*Математическо моделиране-това става възможно благодарение на съвременната електронно изчислителна техника
*Информатика- методите включват различни по сложност процедури за събиране съхранение ,кодиране, обработка анализ и
оценка на здравната информация
*Епидемиологичен метод-ч/з него се решават следните задачи:
-установяване и разпространението на дадени заболявания сред населението
-установяване на факторите на вътрешна и външна среда
-обосноваване приоритетите и насоките на превантивните дейности
-оценка ефективността на профилактичните програми сред различни групи от населението.
Различаваме 4 типа епидем.:дискрептивна;аналитична;епидимиологичен експеримент,математикомоделираща епидемиология.
Чрез аналитичната епидимиология могат да се изчислят три вида риска/Р/:
Относителен риск/ОР/-отношение между заболеваемостта на група, подложена /експонирана/на влиянието на даден рисков
фактор и заболеваемостта на група неподложена /неекспонирана/ на това влияние.
Абсолютен риск/АР/-разликата между показателите на зоболеваемостта у експонираните и неекспонираните лица
Популационен риска/ПР/- произведение на АР с броя на лицата подложени на някакъв Р фактор, т.е. ПР=АРхР
Екпереманталната епидемиология е ново модерно направление, което цели по-висока степен на точност в изследванията.Ето
защо експеременталния подход в епидемиологията се реализира като контролирано намаляване на експозицията, отстраняване на
рискови фактори и оценяване на получения здравен ефект.
Математикоепидимиологичното моделиране се основава на теорията на вероятностите.
СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес във всички страни
осезателно нарастват.
№6 Типове социални фактори на здравето
Социалните фактори /СФ/на здравето се разпределят в пет главни групи:
1.Ф-ри свързани с материалното производство
2.Ф-ри свързани с възпроизводството на човека като социално общество/вид, семейство, образование, възпитание,
здравеопазване/.
3.Ф-ри свързани с духовното производство/ наука, религия, морал, право/
4.Ф-ри свързани с комуникациите/ транспорт, телевизия, радио/
5.Ф-ри свързани с управлението-многообразните институции и дейности по управление на социалния живот.
Важно е да се помни, че тези фактори не са изолирани а с взаимно свързани. За практически цели СФ на здравето могат да се
класифицират в три групи:
- социална макросреда/политически, икономически, културни, религиозни, етнически и др. са сравнително по –трудни за
изследване в ежедневието на здравния професионалист.
- социална микросреда се формира от непосредственото обкръжение на индивида, от ежедневните социални контакти ч/з,които
той съществува.Тази среда е представена от семейство, приятелство, професионално –трудова среда.Най-важния елемент е
семейството.
-личностни фактори
Механизми на влияние на социалните фактори:съществуват два главни механизми на влияние на социалните фактори на
здравето/ Армнстронг/индиректно влияние- все още не е достатъчно изучено и директно влияние-демонстрира се особено
нагледно при психоемоционалния стрес и дистрес.
СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес във всички страни
осезателно нарастват.
№7 Семейство и здраве
Семейство са две или повече лица свързани помежду си с определена степен на родство по кръвна връзка и в резултат на брак
или осиновяване,когато живеят съвместно и имат общ бюджет.Три са основните разновидности на семейството:
1.Пълно нуклеарно семейство-състои се от родители и неженените им деца.
2.Непълно нуклеарно семейство, когато брачните партньори нямат деца или с неженените деца е останал един родител или член
от предходното поколение/ баба, дядо/.
3.Сложно семейство-освен родители и децата им включва и други поколения/баба , дядо, прабаба, прадядо/ или други
роднини/леля, вуйчо и чичо/.
Основни функции на семейството са:
- възпроизводство, възпитание и подготовка на човека за социален живот
- производство на средства за живот и организация на тяхното потребление
- задоволяване на емоционални и сексуални потребности
- подкрепа на членовете на семейството
Дефиниция за здраве: според СЗО това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само
отсъствие на болест или недъг.При семейното здраве могат да се разглеждат три аспекта:
- биологичен-явленията наследственост, изменчивост и адаптивност обуславят психическото и физическото здраве от членовете
на семейството
- психологичната страна на семейното здраве е тясно свързана на взаимотношенията в семейството т.нар. психоклимат
- социалните последици от нарушеното здраве на членове от семейството характеризират социалната страна на семейното
здраве.Съществува зависимост между здраве и семейство.Семейството директно и индиректно влияе върху здравето на своите
членове.
Пряка зависимост има при наследствените заболявания, болести предавани по полов път, при въздушнокапковите инфекции, при
болести в етиологията,които играе роля битовия контакт и лошите хигиенни навици
Непряка зависимост”Семейство-Здраве” се наблюдава при всички заболявания, които възникват с:
-начин на живот
-ниска здравна култура
-нездравословен психоклимат
Здравето от своя страна може да повлияе позитивно или негативно върху отделни функции на семейството и дори да доведе до
пълното му разпадане.СМ е сравнително нов клон на единната наука за човешкото здраве.Нейното значение и роля днес
във всички страни осезателно нарастват.
№8 Стилът на живот като социален фактор
„Стил на живот” е понятие,което характеризира най-общо воденето на живот,чиято основа представляват взаимодействията
между условията на живот и индивидуалния модел на поведение, който се обуславя от социо-културните фактори и характерните
черти на личността. „Стилът на живот” е свързан главно с модел на поведение на индивида и дори ,когато двама души
принадлежат към една и съща общност или дори са членове на едно семейство,стилът им на живот се отличава от начина на
живот на социалната група колкото и малка да е тя.Начинът на живот е тясно свързан с материално-битовите условия,изповядана
религия, традиции, трудова и обществена дейност, социални контакти.”Стилът на живот” на човека се състои от стандартни
реакции и поведенчески модели, придобити чрез процесите на социализиране.
Рискови форми на поведение са :
-нерационално хранене
-тютюнопушене
-употреба на алкохол и наркотични вещества
-злоупотреба с лекарствени средства
-агресия
-намалена физическа активност
Стилът на живот може да бъде много сериозен рисков фактор за здравето.С най-голяма сила това важи за социално-значимите
заболявания.
-сърдечно-съдови заболявания /ХИБС,Хипертонична болест,МСБ/
-злокачествени новообразувания
-захарен диабет
-язвена болест
-затлъстяване
-травматизъм
-алкохолизъм и токсикомания
За формирането на здравословен стил на живот от съществено значение са:
*здравната информираност- пълна или частична, правилна или погрешна
*мястото на здравето в ценностната система- значимо или незначимо
*степента на осъзнаване на потребностите от здраве
*отношението на личността към собственото си здраве и здравето на другите- активно, пасивно, неутрално
*семейна, училищна, обществена среда, която стимулира към здравословен начин на живот
Голямо е значенето на мотивацията при възприемането на здравословен стил на живот.Според Трендафилов следните мотиви
играят най-важна роля: от здравно –рационално естество;от естетическо естество;от морално естество;от социално-психическо
естество;от икономическо естество;
Основните критерии за наличие на здравословен стил на живот са:
-здравна активност/усвояване на здравни знания и умения/системен контрол на собственото здравно състояние.
-антирисково поведение/отсъствие на вредни навици/
-самопомощ и взаимопомощ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 окт 2022 в 11:28 студент на 26 години от София - Медицински университет ФОЗ, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2026
 
Домашни по темата на материала
мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се
добавена от yls 23.04.2012
1
225
Подобни материали
 

Стратегия за управление и развитие на специалистите по здравни грижи

11 яну 2011
·
402
·
15
·
3,217
·
793
·
6

Считаме,че медицинските сестри и акушерките играят важна и все по-нарастваща роля в решението на съществуващите проблеми в общественото здравеопазване...
 

Здравно осигуряване в България

27 фев 2006
·
2,304
·
16
·
2,439
·
437
·
3

За здравното осигуряване в България се заговори в първите дни на политическите промени, с възстановяването на Българския лекарски съюз и идеите за реформа на съществуващата система на здравеопазване.
 

Мениджърът и неговите подчинени

18 мар 2006
·
1,492
·
4
·
650
·
55
·
1

Съвсем малко са случаите да загине бизнесът заради това, че не е бил управляван.Най-добро е управлението, което позволява максимална самостоятелност
 

Системи на заплащане в здравеопазването


Според зависимостта на финансирането от обема на обслужването системите биват....Според момента на определяне на размера на финансирането се различават..Основните системи за заплащане на здравни заведения и структури, ...
 

Управление и организация на здравните грижи в МБАЛ "Свети Иван Рилски", София

18 апр 2006
·
2,978
·
21
·
2,534
·
1,642
·
1
·
2

Анализ на ситуацията...Цел на проекта...План за действие..Финансово обезпечаване
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт за 2-ри курс
любознателен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тест по здравен мениджмънт за студенти 2-ри курс. Съдържа 14 въпроса като всеки от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
14
18
1
1 мин
05.07.2013
Тест по маркетинг на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тест по Маркетинг на здравеопазването - Стопанска академия гр. Свищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
31
1
2 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Социална медицина

Материал № 544585, от 05 сеп 2010
Свален: 356 пъти
Прегледан: 742 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 11
Брой думи: 6,515
Брой символи: 44,738

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална медицина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала