Големина на текста:
ЛИЧНОСТТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ
Индивидуални психологически характеристики
За правилното протичане на дейността в една организация голямо значение има
личността, която я ръководи. Личността на ръководителя съчетава у себе си
разнообразие от индивидуални характеристики, от които зависи успеха на фирмата.
Ръководителят трябва да успее да овладее цялата дейност във фирмата, за да може да
види конкретните проблеми и да набележи подходящата стратегия за тяхното
решаване.
Мениджърът е личността, която ръководи фирмата. По своята същност ръководството е
управленска дейност, изразяваща се в планиране, организиране, насочване, регулиране,
контролиране дейността на хората, стоящи на по-ниско управленско ниво, с цел
оптималното функциониране и развитие на организацията.
Ръководството се изразява в управление на хората, за да се постигнат предварително
поставените цели на организацията. Това ги обединява за реализация на няколко
основни дейности свързани с тези цели. Мениджърът, като ръководител на
организацията изпълнява някои основни функции ( избор на цели и целеполагане,
организиране на дейността, мотивиране и стимулиране на хората, контрол и оценка)
които изискват той да притежава определени личностни качества.
Ефектът от ръководната дейност на ръководителя се свързва с умението му да вижда и
решава проблемите, да набелязва целите на фирмената дейност и съответно пътищата,
начините и средствата, чрез които тези цели ще се постигнат. Това изисква от
ръководителя компетентност при очертаване на стратегията и тактиката на фирмата,
съчетани с творческо въображение и интуиция. Творческият характер в ръководната
дейност на мениджъра предполага способност за търсене на нови оригинални решения
във всяка ситуация, обосноваване на тези решения, способност да убедиш другите в
тяхната ефективност. Това означава ръководителят, съчетавайки в себе си
въображението и интуицията, т.е. съзнателното и подсъзнателното, да има ясна
представа как ще изглежда крайният продукт или крайният резултат от дейността.
В книгата си „Свидетел на историята” А.Хамър пише, че „За да можеш добре да
ръководиш един бизнес са необходими три неща:
1. Да можеш трезво и реално да преценяваш фактите, като ги съчетаваш с
въображение и предпазливост.
2. Да съчетаеш консервативното си чувство за сигурност с риска, поет в резултат
на въображението.
3. Да съумееш да предпазиш от сляпата вяра на необмисления риск.
Като организатор на дейността в определена организация от ръководителя се изисква
да осигурява постоянната жизнеспособност на тази организация и постигане на
поставените цели. Това означава, че той трябва да взема решения, свързани с
подобряване на дейността в организацията и взаимодействието между нейните
структурни звена.
Дейността на ръководителя е свързана и с изпълнението на различни социални роли.
Основната му социална роля е да ръководи формалната структура на организацията,
което означава точно съчетаване на длъжностните роли в йерархична стълбица.
Същевременно, управлявайки дейността на фирмата, той изпълнява и редица
неформални роли, свързани с взаимоотношенията с хората, с които работи на
различните нива на йерархия. Изпълнението на различните социални роли изисква
поредица от качества свързани с отношенията между ръководителя и подчинените му.
1
Анализирайки дейността на ръководителя в една организация неизбежно стигаме до
проблема за неговите индивидуални личностни характеристики и за необходимостта
от самопознание. Първото условие обуславящо ефективността в работата на
ръководителя е възможността да опознае добре себе си и да оцени своите възможности.
Всеки човек в по-голяма или по-малка степен си задава въпроса „Кой съм аз”. За
ръководителя това насочване на вниманието и опознаване на себе си е задължително.
За да може добре да управлява поведението на другите хора, да подбира най-
подходящите стратегии и подходи за въздействие, да може да ръководи дейността в
организацията към постигане на поставените цели, той трябва да осъзнае своите
умения, качества, особеностите на своите психични процеси, състояния и свойства.
Индивидуалните особености на личността се отнасят до усещанията, възприятията,
мисленето, паметта, речта, емоциите, чувствата, волята, темперамента, способностите.
Вътрешният свят на личността и самоосъзнаването на своето „Аз” оказва влияние
върху поведението на мениджъра, свързва се с представата за собствените
възможности, самооценката, равнището на претенции, увереността и аспирациите в
професионалната дейност.
В съвременната психология се очертава голямо разнообразие относно дефинирането на
личността и аспектите, в които тя се разглежда. З.Фройд я разглежда като формирана
от три личностни инстанции – То, Аз, Свръх аз. „То” това са биологичните импулси и
подбуди, които се явяват като източник на енергия и образуват движещите сили на
личността, изразяващи се в желанията и влеченията. „То” е ирационален,
инстинктивен, подчинен на принципа на удоволствието. „Аз” е израз на разумното
поведение, на съзнанието и е подчинен на принципа на реалността. „Свръх-аз” включва
морални ценности и норми, съдържа изискванията на обществото към индивида и
заставя „Аз” да се подчини на тези външни изисквания.
Според теорията на Курт Левин, известна като „теория на полето”, ядрото на личността
са най-устойчивите подбуди. Той смята, че може да се говори за вътрешно психическо
поле на личността и външно физическо поле. В психическото поле действат сили на
привличане и отблъскване в зависимост от ситуацията и от субекта.
А.Леонтиев смята, че личността трябва да се разглежда в нейната цялост и
неповторимо единство и, че тя управлява психичните процеси като висша интегрираща
инстанция. Според К.Платонов личността има „координационни свойства”, определени
като „регулативни, стимулиращи, стабилизиращи”, които обобщават всички нейни
свойства, независимо от мястото им в йерархията.
От всички тези определения може да се направи обобщението, че личността е сложно,
комплексно, интегрално, психично образование, което управлява, коригира и
контролира поведението. Функциите на интегратор на цялата психична дейност може
да бъдат изпълнени, ако личността се разглежда в нейната цялост.
По отношение структурата на личността също има различни виждания. Един от най-
наложените в психологическата литература са становищата на К.Платонов, К.Юнг,
Х.Айзенк и др.
К.Платонов разработва модел за динамична функционална структура на личността
съставена от четири подструктури:
Подструктура на насочеността на личността. Тя включва желанията, интересите,
идеалите, насочеността, убежденията на човека. Формира се по пътя на
възпитанието.
Психическа подструктура – тук се включват всички психически процеси,
станали свойства на личността – усещания, памет, въображение, мислене,
емоции, чувства, воля.
2
Биологично обусловена подструктура – обхваща темперамента, половите и
възрастови особености, типологичните особености на висшата нервна дейност,
които определят някои свойства на личността. Те не са свързани със социални
явления, а са израз предимно на физиологични особености на организма.
През 20-те години на нашия век Карл Юнг предлага нова класификация на типовете
хора. Той разработва типологията на когнитивните стилове и разглежда поведението на
хората в зависимост от начина, по който възприемат и оценяват информацията.
Друга класификация на К.Юнг е интровертно-екстравертната скала. В зависимост от
насочеността на психическата енергия той дели хората на екстраверти и интроверти.
Интровертите се характеризират с насоченост на психическия живот към себе си, към
собствените си усещания, чувства, преживявания, мисли, свързани с инертност на
нервните процеси.
Екстравертите се характеризират с насоченост на личността навън, към
заобикалящите я хора, събития, свързани със сила и подвижност на нервните процеси.
Действията, поведението на екстраверта се определят не толкова от образа и предмета в
паметта и въображението, колкото от външни впечатления.
По-късно психиатърът Ханс Айзенк доразвива идеите на К.Юнг. Той използва
названията на четирите класически типа темперамент, за да типизира съвременната
личност в други две измерения – стабилен и нестабилен. Според терминологията на
Айзенк сангвиникът е стабилен екстраверт, флегматикът – стабилен интроверт,
холерикът – нестабилен екстраверт, меланхолика – нестабилен интроверт.
Модел на Айзенк
ФЛЕГМАТИК интровертен МЕЛАНХОЛИК
стабилен нестабилен
САНГВИНИК екстравертен ХОЛЕРИК
Интелектуален потенциал на управляващия
Мислене. Мисленето се определя като когнитивен процес насочен към решаването на
проблемите, т.е. свързан със задача процес, на обработка на информация. В резултат от
мисловния процес и чрез аналитико-синтетични мисловни операции, разкриващи
съществените взаимоотношения между обектите в дадена ситуация, възниква нов
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Личността на ръководителя. Индивидуални психологически характеристики

За правилното протичане на дейността в една организация голямо значение има личността, която я ръководи. Личността на ръководителя съчетава у себе си разнообразие от индивидуални характеристики, от които зависи успеха на фирмата...
Изпратен от:
petia_sim
на 2010-09-05
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
384 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Личността като социално-психологическа категория
добавена от ani_toli 17.11.2013
0
20
реферат по психология на търговията спешно!!
добавена от svetlozarazlatanova98 12.10.2017
1
24
дейностна ситуация (цифров квадрат)
добавена от Valvlad 08.03.2013
1
85
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Личността на ръководителя. Индивидуални психологически характеристики

Материал № 544567, от 05 сеп 2010
Свален: 384 пъти
Прегледан: 459 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 25
Брой думи: 9,588
Брой символи: 62,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Личността на ръководителя. Индивидуални психоло ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Генова
преподава по Психология
в град Пловдив
с опит от  15 години
9 3,624 481

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения