Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
1. Тематични карти. Способи за изобразяване на специално
съдържание на картите. Легенди.
В зависимост от съдържанието геоарафските карти се делят на две групи:
общогеографски и тематични (специални).
Тематични са тези карти, на които са изобразени с голяма подробност и пълнота
някакъв елемент от съдържанието на общоге-ографската карта или аеографското
разпространение на дадено явление, било то физикогеоерафско или социално-
икономическо, което не е намерило място при изобразяване на общогеографската
карта. Всички останали елементи от съдържанието на бсяка тематична карта имат
подчинен характер и се изобразяват като правило с по-мапка подробност.
Тематичните карти се отличават със своето многообразие, което от своя страна е
свързано изключително с разнообразието на тяхната тематика. В зависимост от
степента на развтие на научните знания в дадена област, тематичните карти стават все
по-разнообразни както по тематика, така и по конкретно съдържание.
Важна особеност на всяка тематична карта е тя да притежава единство на
съдържанието и вътрешна съгласуваност на всички нейни елементи, а не да бъде едно
механично наслагване на конкретна информация върху общогеографска основа.
Следователно тематичната карта изисква пълна съгласуваност на всички елементи от
нейното съдържание, което трябба да бъде единно й целенасочено; да бъде органично
свързано единно цяло.
Класификации
Тематичните карти най-често се делят на физикогеографски и социално-
икономически.
Класификация на физикогеографските тематични карти е направена от редица учени,
но за най – логична и пълна се счита тази на Салищев. Според нея физикогеографските
тематични карти са:
1. Карти на природните явления
А) Общи физикогеографските
а - геоложки, стратиграфски;тектонски; литоложки;на кватернерните отложения;
хидрогеоложки; геохимични;на полезните изкопаеми;сеизмични: геофизични и др.
б - релеф на земната повърхност(хипсометрични, морфометрични, морфографски,
геоморфоложки); метеорологични; климатични; хидроложки;почвени; геоботанически
и др.
Карти на природата
1.Хипсометрични карти
на които релефът е изобразен с помощта на изолинии, минаващи през коти с
еднакви височини.
2.Геоморфоложки карти
Изобразяват релефа както на земната повърхнина, така и на океанското и
морско дъно.
При тях релефът може да се характеризира по различни количествени и
морфометрични показатели.
3.Геоложки карти
Дават всестранна характеристика на геоложкия строеж на дадена територия по
възраст, състав, условия на залягане на скалите, структура, движение на земната
кора, а така също и на полезните изкопаеми.
Изясняват закономерностите в разпространението на полезните изкопаеми.
4.Климатични Карти
Разкриват особеностите на климата на дадена територия.
По броя на изобразените върху тях показатели тези карти представляват най-голяма
та група физикогеографски карти
Като правило се съставят на базата на дългогодишно събиране на данни за
климатичните елементи - температура, наляга не, влажност, валежи, ветрове и др.,
които се явяват и обект на климатичното картографиране
Делят се на фонови (в дребни мащаби) и реални (по-едри мащаби)
5.Синоптични
Отразяват резултатите от метереологичната мрежа в даден момент
6.Хидроложки
Характеризират разпределението, динамиката и свойствата на повърхностните
води
Съставяни на базата на количествени дани от многогодишни наблюдения
* Хидрогеоложки – закономерностите при подпочвените води
7. Почвени карти
8. Геоботанически
Пространственото разпределение на естествената растителност
Варианти – на съвремената и преобразувана растителност; на възстановената
растителност и смесен
9. Ландшафтни
Представят природните тереториални комплекси
2. Социално-икономическите тематични карти са детайлно класифицирани от
Вахрамеева (1981), която класификация изглежда както следва:
а - население (брой и гъстота на населението, състав на населението по пол и възраст,
движение на населението, социален състав, заетост и др.).
б - икономически (природни ресурси, промишленост, селско стопанство, горско
стопанство. транспорт, финанси, общоикономически и др.)
в - обслужване (образование, наука, култура, здравеопазване, туризъм, спорт,
комунално-битово обслужване и др.).
г – политикоадминистративни
Социално-икономически карти
1.Демографски
Класификации
1.Според обхвата – световни, по държави, областни и т.н.
2.Според съдържанието си – брой и гъстота на населението; дефиренциация по
пол, възраст и т.н.
2.Етнографски
Характеризират териториите по отношение на отделни народи, нации, племена
Със способа качествен фон
3. Икономически
Състоянието и особеностите на стопанството
Класификации: по предназначение, съдържание (общоикономически и отраслови),
мащаб, способи на изобразяване (аналитични, синтетични, комплексни)
4. Политико-административни
Държавни граници, териториално деление в държавите, столици, пътища
Класификация на тематичните карти по предназначение все още не е
разработена напълно, но все пак могат да се отделят следните видове
1. Карти с учебно предпазначение
задължително е да имат опростено сдържание, което да съответства на определена
учебна програма
да има точна географска локализация на обектите и явленията, за да се избегнат
двусмислени и неверни представи.
2. Демонстрационни тематични карти
предназначени за широк кръг читатели и обикновено те ги запознават не с
детайлното съдържание, а с общото
да бъдат нагледни, изразителни и опростени по съдържание.
3. Карти със справочно предназначение
най-често се съставят в по-дребни мащаби. Това ги прави противоположни по пълнота
на съдържанието на учебните карти.
Много справочни карти имат и много стеснено потребителско предназначение, поради
което не се издават. Такива карти съдържат ценна информация за научно
-изследователска работа.
Класификацията на тематичните карти по мащаб
Съответства на общогеографската.
Мащабът влияе силно върху съдържанието на картата, на способите на изобра-
зяване на обектите и явленията и на самото оформяне.
Тематичните карти могат да се делят още по териториален обхват, по способи на
изобразяване на специалното съдържание, по вида на картоерафската проекция и т.н.
При съставянето на тематичните карти се използват такива способи на
изобразяване на специалното съдържание, които не се прилагат при съставяне на общо-
географските карти, а други се използват, но при тематичното картографиране
получават по-нататъшно развитие.
Способи за изобразяване на специалното съдържание
Поради голямото разнообразие на тематиката и конкретното съдържание на
специалните карти в практиката се използват разнообразни картографски способи за
изобразяване на различните обекти и явления. Днес е прието тези картографски
способи да бъдат отделени в няколко самостоятелни групи, чрез които се изобразяват
различните явления на специалните карти:
1.Способ със знаци , чрез който се извършва локализиране на отделните обекти ;
2.Спрсоб с линии на движение- разкрива движението и направлението на
катртографираните явления
3.Способ с ареали – ограничава разпростарнението на обектите и явленията
4.Способ с качествен фон – дава качествена характеристика на явлението по един
или няколко признака
5.Способ с изолинии – характеризира явлението. в количествено отношение по
относителна или абсолютна величина
6.Точков способ- разкрива пространсвено явлението както количествено, така и
качествено
7.Картодиаграма – при която показателите оа привързани към определена
териториална единица;
8.Картограма - разкрива географското различие в степента на относително развитие
на явлението чрез различна интензивност.
Както сочат Преображенский, Робинсън, Салищев, всички тези способи с
изключение на диаграмата и картодиаграмата могат да се прилагат в един от двата
варианта: кар-тографски точно и схематично.
Много често за изобразяване на съдържанието на тематичните карти се
използват съчетания от изброените по-горе групи картографски способи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Тематични карти

В зависимост от съдържанието геоарафските карти се делят на две групи: общогеографски и тематични (специални). Тематични са тези карти, на които са изобразени с голяма подробност и пълнота...
Изпратен от:
mira
на 2010-08-14
Добавен в:
Анализи
по География
Статистика:
101 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Анализ на общо географска карта
добавена от eli.hristova_5530 12.03.2016
1
4
 
Онлайн тестове по География
Африка
изпитен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците при изучаването на дяла за континента Африка. На всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
12
43
1
1 мин
22.04.2019
География на България
изпитен тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за ученици от 10-ти и 12-ти клас, както и при подготовка за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
8 мин
04.06.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Тематични карти

Материал № 542045, от 14 авг 2010
Свален: 101 пъти
Прегледан: 254 пъти
Предмет: География
Тип: Анализ
Брой страници: 7
Брой думи: 2,071
Брой символи: 13,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тематични карти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
183

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
189

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения