Големина на текста:
Регионалната политика е основна и постоянна цел на ЕС. Основният инструмент за
провеждането на тази политика са структурните фондове. Сближаването на страните членки на ЕС
е основна цел на тази политика, тяхното икономическо и социално сътрудничество – известно още
като кохезионна политика или кохезия. В изпълнението на тази политика ЕС се стреми да
преразпределя средства от по богатите към по бедните страни, а именно чрез структурните
фондове. Финансовата солидарност между страните членки е част от регионалната политика на
съюза. Регионалната политика на съюза се явява мощен стимул за развитие на икономическата
интеграция на страните. Договорът на Европейската общност и по точно Глава ХVІІ от него, е
правното основание за провеждането на Регионалната политика. Тя е озаглавена „ Икономическа и
социална кохезия”. За своя икономически приоритет и социално развитие страната ни може да
разчита на структурните фондове на ЕС – вследствие на успешното присъединяване към съюза.
Въпреки всичко казано до тук страната ни трябва да спазва строги правила и процедури и
да ги изпълнява, за да може да разчита на своевременното получаване на средствата от
структурните фондове. Въпросите свързани с използването на средствата от тези фондове бяха
разгледани и приети в рамките на глава ХХІ „ Регионална политика и координация на
структурните инструменти ”. Министерството на финансите беше гарант в преговорите по тази
глава между България и ЕС, като на него му се възлага управлението на средствата в бъдеще.
І. Резюме на Националната стратегическа референтна рамка ( НСРР ) отразяваща
коментарите на ЕК от 11 юли 2008г.
1.Въведение
На основание чл.27% 28 от регламента на Съвета 1083/2006г. се изготвя НСРР. Стратегията за
развитие на България през периода 2007/2013г. се определя и насочва именно от тази рамка. Като
основна цел на тази рамка е ефективното използване на структурния и кохезионен фонд за
осъществяване на регионалната политика на съюза.
Тази рамка има няколко основни части: анализ в несъответствието в развитие, слабости и
потенциали, стратегия за интервенция и националните приоритети, допълняемост в различните
финансови подходи, представяна от ЕС, както и няколко приложения;
2.Анализ в несъответствието в развитие, слабости и потенциали
?Стабилност и растеж:
Постигането на стабилен икономически растеж беше предшествано неминуемо след въвеждането
на Валутен борд през 1997г. високите темпове на растеж вследствие на вътрешното,
инвестиционно търсене доведе до нарастване на вноса, което и превиши износа.
Получи се увеличение на търговския дефицит, което бе подпомогнато и от завишените цели на
суровините и енергийните ресурси на международните пазари.
БВП регистрира високи темпове на растеж, но принос БВП на човек от населението е едва 32,1 %
от средноевропейските равнища. Това положение трябва да изясним модела на икономически
растеж от растежа движещ се от вътрешното търсене към растеж движещ се от износа. За
постигането на устойчив процес на реална конвергенция, то икономическата политика трябва да
се фокусира върху съществено подобряване на физическата инфраструктура, инвестиции в
човешки капитал и повишаването на стандартите в образованието и здравеопазването за
повишаване качеството на работна сила, премахване на административната неефективност,
поощряване на предприемачество и инвестициите, подкрепа за балансирано териториално
развитие:
? Физическа инфраструктура
?Транспорт – Приоритетни транспортни оси нямат своята пресечна точка на територията
на Република България. Подобряването на транспортните връзки със останалите членки на ЕС е
приоритет на страната ни. Това може да бъде постигнато чрез добра координация между
различните видове транспорт. Веднага трябва да посочим обаче, че моментното състояние на
транспортната инфраструктура е такава, че това трудно би се осъществило, затова трябва да се
налеят значителни инвестиции. Всичко това трябва да става бързо, защото всяко забавяне води до
пренасочване на транспорта чрез други съседни страни.
Международните изисквания са далеч не благосклонни към моментното състояние на
нашата инфраструктура. Външната търговия е затруднена от гледна точка на това, че големите
първокласни пътища са разположени малки ГКПП. Ние нямаме достатъчно първокласни пътища.
1
Транспортните връзки между по малките селища също са затруднени вследствие на лошите
пътища между тях, което пречи за тяхното икономическо развитие. Изграждането на
околовръстните пътища като основна част на Националната пътна мрежа е основна цел. Тя цели
разтоварването на трафика в големите градове. Основната причина за нейният капацитет, са на
ЖП транспорта са ниските оперативни и технически параметри. Скоростта е неделима част от
ефективността на ЖП транспорта, а тя в момента не надвишава 100 км/h срещу 160 км/h за
Европа. Връзките с останалите страни е слабо развитие, като има 8 ГКПП, което намаляват близки
отношенията ни чувствително.Превозите са изключително необходимо нещо с цел повишаване на
ефективността на ЖП транспорта.
?Околна среда
Недостатъчно развитата екологична инфраструктура нарежда България на едно от
последните места по този показател в Европейската и световната общност. Националната
компания за водоснабдяване и канализация е с голяма амортизация и не добре изградена
канализационна система за отпадъчните води – това са едни от основните проблеми. Загубите са
повече от 50% от питейната вода, което води до намаляване на налягането и режим на
водоснабдяването на населението.
Сектор „Околна среда” е заложил като основен приоритет изграждането и управлението на
системи и съоръжения за отпадъците. Въвеждането на разделен тип за събиране на отпадъците е
нещо, което е много трудно изпълнимо.
?Информационна и комуникационна технология
Слабо развита електронна търговия, достъп до интернет, използването на компютри и
интернет от бизнеса и домакинството са под средните европейски нива, като се оценяват като
недостатъчни и се отчита като слабост в развитието на информационните и комуникационните
технологии.
?Развитие на човешките ресурси
- Демографска характеристика
В периода на преход от тоталитаризъм към демокрация през 1990-2005 година населението
непрекъснато намалява. Увеличава се детската смъртност, намалява се раждаемостта, наблюдава
се застаряване на населението и не на последно място емиграцията на младите хора, са основните
фактори който водят до демографския спад на страната ни. Застаряването на населението води до
намаляване на предлагането на пазара на труда и поражда необходимостта икономическа
активност, която е под средното Европейско равнище и повишаването на качеството на човешкия
капитал, чрез подобряването на образованието, квалификацията и здравеопазването.
- Пазара на труда
Въпреки старанието на изпълнителната власт и бизнеса за намаляване на безработицата, все
още безработицата е на високо ниво спрямо безработицата в Европа. Това е показател за
разминаването между знанията и квалификацията, които предлага образователната система и
търсенето на пазара на труда. Основното предизвикателство пред властите е гъвкавостта на пазара
на труда измерен чрез относителния дяле на наетите на непълно работно време, което е едва 2,54%
спрямо 15,5% за ЕС. Ниската икономическа активност е едно много слабо звено в областта на
пазара на труда.
- Образование
Разходите за образование като процент от БВП се доближава до средното Европейско
равнище. Проблем пред образователната система в България са свръх капацитета от активи и
заетост, отчетени като съотношение между учители – ученици, и не на последно място качеството
на образованието. Три основни предизвикателства пред основното и средно образование са
приоритет пред общото развитие на образователната система, а именно високо качество на
знанието в една модерна пазарна икономика, отлива на ученици и оптимизиране на ресурсите.
Училищата отстъпват от средното европейско равнище и по използването на информационните
технологии. Участието в различни форми на извънкласно обучение има още какво да се желае.
- Здравеопазването
Качественото управление и ефективно разпределение на разходите са основно
предизвикателство пред Здравната система. Услугите в сферата на лечението са изключително
завишени, което същевременно води до подценяване на останалите компоненти на модерното
2
здравеопазване, а именно насърчаване за здравословен начин на живот, превенция и
рехабилитация. Въвеждането на съвременни, медицински и информационни системи значително
се забавят вследствие на изключително застаряла здравна инфраструктура. Трудовите злополуки
са проблем, който трябва да бъде разрешен бързо и да достигнем и надминем европейската
общност по тяхното намаляване.
- Социално включване
Хората с различна степен на инвалидност са изключително висок процент пред
работоспособното население, близо 400 000 души. Не адаптираната околна среда, количеството,
качеството и достъпа до образование са основните проблеми пред хората с намалена
работоспособност. Хората с увреждания в България с лишени напълно или отчасти от своите
права и системи за тяхното спазване.
Друг важен проблем за решаване пред общността в България са малцинствените групи.
Световната банка в своя оценка показва, че средното равнище на бедност е 5,6 %, а сред
малцинството е 61,8%. Социализацията на малцинствените групи среща огромна пречка, за което
основна роля играят бедността, безработицата, образованието и други. Ниската продължителност
на живота, високата смъртност се дължат на изключително лошите условия на живот сред тези
групи хора.
?Насърчаване на предприемачество и добро управление
- Бизнес среда
За поддържани на устойчив икономически растеж и развитие на предприемачеството е
необходима добра бизнес среда. Правителството постоянно налага условия в областта на
опресняването на институционалната среда, в която предприятията функционират. Различни
изследвания показват все още наличие на значително регулативно бреме в сравнение с добрите
продукти на БС. Необходими са мерки за оптимизиране на регулативните режими в областта на
лицензирането, опресняването на процедурите по регистрация на фирмите и намаляване на
изисквания за минимален капитал за започване на бизнес. Процедурите по несъстоятелност и
принудително изпълнение на заповеди също трябва да претърпят промени. Прозрачност в
работата на администрацията, основен фактор за добра работа.
- Развитие на МСП
Основен фактор в развитие на българската икономика заема и МСП. Положителните
тенденции в развитието на МСП все още не дава своите резултати и отстъпва по показателя
производителност на труда на ЕС. Остарелите технологии са спъващ фактор в повишаването на
производителността на труда, водещи до високия дял разходи за енергия в производствения
продукт. Ниската степен на информационни и комуникационни технологии, а така също слабата
иновационна активност на предприятията също оказват отрицателно влияние върху
производителността на труда. В резултат на липсата на не банково финансиране се затруднява
стартирането на МСП. Консултантите и информационните услуги също не са адаптирани изцяло
за МСП.
- Иновации
Ниската производителност на труда в българските предприятия се дължи на слабата
иновационна политика. За нейното развитие трябва да се има предвид следното – да се развива
взаимовръзката в иновационни проекти, да се завишава проективната инфраструктура,
финансовите инструменти и на последно място подкрепата за иновационна политика.
?Териториално развитие
- Между регионални различия
Икономическата активност и качествата на инфраструктурата в Северозападния район
значително изостава в сравнение с останалите райони. Ако премахнем влиянието на София
Югозападния район би бил на същото ниво.(различията в регионите е значително по малко в
сравнение с вътре регионалните, междуградски и селски райони.
- Градски и селски територии
Нормалното функциониране на градските райони изключително силно зависят от
качеството на комуналните услуги и вътрешната инфраструктура. Големите различия в условията
на живот, доход и заетост в различните социални групи допълнително намаляват
привлекателността на градовете и за предприемачество. Много трудно могат да се възстановят
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 окт 2021 в 19:11 студент на 44 години от София - Бизнес колеж "Евростандарт", факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Кооперации

12 яну 2017
·
2
·
19
·
976

Презентация за управление на кооперациите.Кооперативни схеми за формиране и разпределение на доходите...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Регионалната политика

Материал № 541297, от 04 авг 2010
Свален: 76 пъти
Прегледан: 138 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 3,735
Брой символи: 25,607

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионалната политика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала