Боби Савчев
преподава по Логистика
в град София
Големина на текста:
Роля на склада в логистиката
Движението на материалните потоци в логистичните канали е невъзможно без да се
формират и поддържат определени запаси. Тяхното съхранение традиционно се
извършва в склад. Движението чрез склада е свързано с разход на жив и овеществен
труд, който увеличава стойността на стоките. В тази връзка проблемите, свързани с
функционирането на склада, оказват значително влияние на рационалното движение на
материалните потоци в логистичните канали, използуването на транспортните средства
и т. н.
Склада е сложно техническо съоръжение, което се състои от многобройни
взаимосвързани елементи, има определена структура и изпълнява редица функции по
преобразуването на материалните потоци, по натрупването, преработването и
разпределението на товарите между потребителите. Склада е сложна система, която се
определя от многообразието на параметрите, технологичните и обемните решения,
конструкцията на оборудването и характеристиката на разнообразните товари,
преработвани в него. В същото време склада е елемент на система от по-високо
равнище - логистичната система. Тя именно формулира основните изисквания към
склада, установява целите и критериите за оптималното му функциониране, диктува
условията, свързани с преработването на товарите. Всичко това изисква склада да се
разглежда не изолирано, а като интегрирана съставна част на логистичната система.
Такъв подход позволява да се осигури успешно изпълнение на основните функции на
склада.
Складовата логистика има за задача да разработи система за всички видове
складиране, комисиониране, както и превозване на товарите от приемането им през
всички степени на производство, респективно складиране до тяхното предаване.
Складовата логистика съдейства за намаляване времето на задържане на стоките на
склад, освен това тя осигурява максимално използуване функциите на склада.
Складовата логистика разглежда следните проблеми:
- разработване на складови стратегии;
-изясняване на складовите функции;
-изясняване на видовете складове
-логистичния процес на склада;
-складовите разходи;
-управлението на склада;
- складовите системи.
Складови стратегии
Складовите стратегии се простират върху следните по-важни комплексни въпроси:
-степен на централизация на склада;
-собствен склад-чужд склад;
-степен на автоматизация на склада;
-подреждане на стоките в склада;
-компютърни системи в склада.
1. Степен па централизация на склада
Под централизация се разбира концентрацията на наличностите на едно място,
които се ръководят от една инстанция. Най-ниска степен на централизация има
1
децентрализиран склад, а най-висока централизиран. Между двете крайни форми има и
смесени форми на централизация.
Предимствата на централизираните складове са:
-малка потребност от земя и сгради;
-пълноценно използуване на площта;
- икономическо изгодно складиране, вследствие на големите количества;
-пълноценно използване на складовите съоръжения;
-редуцирани разходи на персонал в следствие на концентрирано
прилагане на ЕИТ.
Недостатъци на централизираните складове са:
-по-дълъг път на транспортиране;
-високи разходи при лошо натоварване на капацитетите;
- лоши контакти с потребителите;
- тромавост при често променящи се условия.
2. Собствен склад - чужд склад.
Този въпрос третира владението на склада. Съществуват две основни алтернативи:
собствен склад или чужд склад. Възможна е и трета алтернатива - лизинг. Тази
алтернатива е близка до първата. Въпросът собствен или чужд склад се поставя както
при снабдяването, така и при дистрибуцията, т. е. както при логистика на
снабдяването, така и при логистика на дистрибуцията. Решаването на въпроса включва
избор на една от алтернативите или комбинация между тях. Комбинирането
представлява интерес и е икономически оправдано, когато фирмата, предприятието
реализира стоките си в много различни райони, а така също и при сезонно търсене на
стоките. Комбинирането на двете алтернативи има предимства и недостатъци.
Вземането на решения в тази област се подчинява на критериите:
- разходи за инвестиции;
- текущи разходи ;
-необходим персонал и специалисти по ноу-хау;
-върхови натоварвания и колебания на капацитетите.
Основен фактор оказващ влияние при избора на алтернативите е
стабилността на оборота. Използуването на собствен склад е изгодно при постоянно
търсене на съответните стоки и при наситена плътност на пазара на обслужваните
територии. . Когато се използува собствен склад по-добре се поддържат условията за
съхранение на стоките и се осъществява по-добър контрол върху тях. При такива
условия по лесно се коригира стратегията на пласмента както и по-лесно се увеличава
списъка на предлаганите на клиентите услуги.
Обратно, чужди складове е по изгодно да се използуват при малки обороти на
фирмите, или при сезонно съхраняване на товарите. Освен това тази алтернатива е
изгодна при влизане на фирмите на нови пазари, където стабилността на продажбите е
неизвестна или непостоянна.
3. Степен на автоматизация на склада.
Има складове с ръчно обслужване, с механично обслужване и автоматизирани
складове. За автоматизирани складове се говори, когато многостъпкови работни
процеси се извършват от машини е дистанционно управление, които само се насочват и
контролират от човешка ръка.
Складовете са изцяло автоматизирани, когато приемането и изваждането на
стоките от склада става посредством електронноизчислителна техника. По-висока
степен на автоматизация имат по принцип складовете с високи стелажи.
Информационния поток и потокът от стоки са взаимно свързани.
2
Прилагането на електронно-изчислителна техника става индиректно или директно.
Индиректното прилагане означава, че складовото управление се извършва с помощта
на ЕИТ. Степента на автоматизация на склада оказва въздействие върху:
- складовите разходи;
-необходимостта от персонал;
- скоростта на работата;
-надеждността на работата;
-необходимостта от инвестиции;
-цялата организация на фирмата.
4. Подреждане на стоките в склада..
Подреждането на стоките в склада може да се извършва на основата на два
принципа: магазинен и локализационен.
Магазинния принцип предполага, че складираните стоки имат точно определено
място. При локализационния принцип мястото за складиране на стоката може свободно
да се избира, и при всяко ново приемане на стоката да се избира ново място. При този
вид подреждане "системата" определя мястото в склада. Основна предпоставка за
прилагане на принципа е управлението в склада да се извършва компютъризирано.
5.Компютърни системи в склада.
Чрез компютърните системи в склада се извършва:
-изчисляване на наличностите;
-изчисляване на разходите;
-оценяване на новите постъпления, наличностите и изписваните стоки, и
други.
Изборът на система се отразява върху:
-състоянието па информацията на складовото управление;
-необходимостта от персонал;
-необходимостта от изчислителни помощни средства.
Функции на склада
Основни функции на склада са: балансираща функция, осигурителна функция,
производствена функция, спекулативна функция.
Балансиращата функция осигурява постигане на баланс между предлагането и
търсенето на съответните стоки в общ план и конкретно между доставките и
потреблението на стоките. Освен това тази функция се използува за изравняване на
ритъма на различните фази на производството. Така се елиминират възможностите за
прекъсване при осъществяване производствената дейност на фирмата.
Осигурителната функция е свързана с недостатъчната надеждност на
информацията за:
- необходимите количества за бъдещи периоди;
-доставните количества;
-момента на появяване на потребностите;
- складовите загуби и други.
Тази неопределеност, както и необходимостта да се осигури търсенето изискват да
се формират и поддържат постоянни запаси в складовете.
Производствената функция на склада е свързана с обстоятелството, че
производствения процес на някои стоки продължава и в сферата на обръщението им.
Обикновено това става в складовете, разбира се, при специално създадени за това
условия.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Складова логистика

Роля на склада в логистиката, складови стратегии, функции на склада, разположение на склада, логистичен процес на склада и складови системи...
Изпратен от:
B_A_L_K_A_N
на 2010-07-27
Добавен в:
Учебници
по Логистика
Статистика:
624 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
логистични указания за проектиране на: - нов склад за бойлери.
добавена от koko_bratilov 26.03.2012
0
32
курсова работа по логистичен менидцмънт
добавена от ivanikolova84 27.03.2018
1
14
Подобни материали
 

Същност и значение на стопанската логистика

16 май 2011
·
355
·
44
·
25,336

Първата е осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите, което е ясно посочено в дефиницията на логистиката, дадена от сул на Сащ. В контекста на логистиката, това означава осигуряване на условия на доставка по отношение...
 

Съвременният склад pro

05 дек 2019
·
1
·
12
·
2,319
·
22
·
6.00 лв.

Основните задачи на складовата логистика. Стратегия, тактика и планиране на логистичния склад...
 

Анализ на логистичните дейности на фирма "Биомет”

25 яну 2017
·
14
·
5
·
343
·
17

Логистиката е най-бързо развиващият се дял на икономическата теория и практика на модерното капиталистическо стопанство и представлява наука за управление на материало-вещественото, физическо...
 

Лекции по Логистика

06 ное 2016
·
7
·
26
·
4,281
·
10

Обект на логистиката – Това са 2 вида потоци – основни и съпътстващи. - Основни са материалните потоци . но в редица случаи към тях се отнасят потоците от услуги...
 

Разработване на изисквания за логистичен склад и технологичен процес (битови бойлери)

10 фев 2013
·
88
·
19
·
432
·
104

Основната цел на дипломната работа е проектиране на склад и дистрибуционен център за готова продукция (битови бойлери)....
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Логистика
Тест по Логистика в строителството за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за изпит или контролни работи в специалност Логистика в строителството, студенти от 4-ри курс. Състои се от 18 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
9
1
7 мин
10.10.2016
Тест по стопанска логистика за 3-ти курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Тестът е от 3-ти курс в ПУ при гл.ас. Катранджиев. Съдържа 21 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
21
44
1
4 мин
17.09.2014
» виж всички онлайн тестове по логистика

Складова логистика

Материал № 540763, от 27 юли 2010
Свален: 624 пъти
Прегледан: 771 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Учебник
Брой страници: 34
Брой думи: 9,613
Брой символи: 63,599

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Складова логистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боби Савчев
преподава по Логистика
в град София
с опит от  19 години
59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала