Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
СИТУАЦИИИПОВЕДЕНИЕНА ЧОВЕШКИЯФАКТОРВУПРАВЛЕНИЕТО
17: ВЪПРОСАНАЛИЗИРАЗСЪЖДЕНИЯВЪРХУПОВЕДЕНЧЕСКИТЕПРИЧИНИЗА
ВЪЗНИКВАНЕТОНАСИТУАЦИИ
АВътрешни причинивъзникнали от субективното поведение на човешкия фактор – 
съвременният   начин на живот се характеризира с нарастваща динамика и несигурност. Единственото 
сигурно нещо  в съвременния човек или организация е непрекъсната промяна като средство за 
приспособяване  към  изменящото се  обкръжение.  Групите  и  организациите  по  хода  на развитието  и 
съзряването си също търсят да се приспособят към протичащите към протичащите около и вътре в тях 
промени. Промяна означава преминаване от едно, съществуващо състояние на  разглежданата система в 
друго – желано или не състояние. Промяната в организацията винаги се осъществява под влиянието на 
натиска на силинамиращи се вътре или вън в разглежданата организация. Човешкият фактор и по ­ 
точно субективното поведение на човешкия фактор може да предизвика вътрешни причини за възникване 
на ситуации чрез:
­ вземане на управленско решение – управленският екип може да не вземе решение навремето да 
бъде неправилно,  неадекватно и неотговарящо на управленската ситуациякоето да доведе до 
допълнително възникване на непредвидими ситуации
­ комуникации – ако мениджърският екип не изложи достатъчно ясно и разбрано фирмената 
стратегия и цели по подходящ начин  и на подходящите изпълнители, възникването на неблагоприятна 
ситуация е почти сигурно.
­ междуличностни отношения – те определят социалната среда в организацията, независимо в 
каква посока са (ръководител  – ръководителръководител – подчиненподчинен   ­ подчинен
мениджърът   ако  не  умее   да   общува,   да   предизвиква   необходимия   респект   чрез 
държанието  си,  може  да предизвика  ситуация.  Честа  грешка на  мениджъра  е  прекалено личните 
отношения с някой от подчинените му. Естествената ситуация е недоволство на колектива, неадекватно 
изпълнение на служебните задължения.
Б   ВЪНШНИ ПРИЧИНИ,  ВЪЗНИКНАЛИ  О  Т  СУБЕКТИВНОТО  ПОВЕДЕНИЕ НА 
ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР – външната среда на организацията е съвкупност от много и различни по своята 
същност фактори. Те се разделят на четири основни  групи – икономическитехнологични, политико – 
правни и социалниСпрямо тяхното въздействие се делят на фактори с пряко и косвено значениеТук ни 
интересуват тези външни причинина които мениджърът и екипа му могат да повлияятза да се стигне до 
ситуация:
- Доставчиците – за да произвежда организацията, следва да доведе до минимум зависимостите от 
външната среда и  по конкретно от  доставчиците на  ресурсиНо така или иначе фирмата 
производител не може да функционира без доставчициСитуация може да се получи ако мениджър 
или неговия екип решат да сменят доставчик, защото са намерили другпредлагащ същата суровина 
по – изгодно.
- Материали  за да същестува организацията на нея й е необходим набор от материали  резервни 
части за машинитеканцеларски материалипрограмни продуктисъщото се отнася и до 
електричество, вода, газ телефони и дрпод. Всяка смяна на материал с другили на доставчик на 
такива с другможе да доведе до възникване на ситуация.
- Технологията – всяка промяна в предварителния план за производство и реализация на фирмените 
продуктиможе да доведе до ситуация.
В:  ВЪТРЕШНИ ПРИЧИНИВЪЗНИКНАЛИ ОТ  ОБЕКТИВНОТО   ПОВЕДЕНИЕ  НА   ЧОВЕШКИЯ 
ФАКТОР – такива могат да бъдат:
- Смяна на персонал в отделно фирмено звено(част от него)  решението е взето от мениджъра или 
неговия екип, но тежестта му е насочена най – вече към ръководителят на засегнатото звенокойто 
трябва да прави промени в организацията на работата в поверения му отделможе дори да е заставен 
със задачата да съобщи решението за уволнениеМакар и неучаствал във взимането на решението
той в една част от организационната структура дори и обективно става причина за възникването на 
ситуация.
- Взимане  на  управленско  решение  относно производство,  маркетинг,  т.е.  фирмената  стратегия  – 
решението се взима от ръководството на върха на йерархиятано всички ръководители от по – 
нишите нива чрез реакциите си могат да предизвикат ситуация.
- Отричане на различното поведение – и по точно пасивната му формат.еличността срещу която е 
насочено   отричането  си,   чрез   защита  на   решение,   поведение  макар   и  обективно   е   причина  са 
възникване на ситуация.
Г:  ВЪНШНИ ПРИЧИНИПРЕДИЗВИКАНИ ОТ  ОБЕКТИВНОТО   ПОВЕДЕНИЕ НА  ЧОВЕШКИЯ 
ФАКТОР­ ­ една от най – важните външни силиналагащи потребност от промяна е пазарът и свързаните 
с  него  фактори  като  ценареклама начин  на  обслужваненови  продукти.  Освен  ако фирмата  не е 
монополисття винаги е  пряко свързана с пазарното развитие и тенденции. Промените в 
заобикалящата ни среда също водят до възникване на ситуацияРъководителите трябва да познават 
пулса на съвременните движения с обществено значениеТе не могат да контролират тяхното формиране 
действие и развитиено до голяма степен съдбата на голяма част от фирмите зависи от тяхПовечето от 
тези  външни   сили  са   неконтролируеми  и  неуправляеми,   но  те  оказват   влияние  върху   планираните 
резултати на фирмата  и  организацията. Така мениджърите  само обективно  могат да  влияят  на тези 
факторичрез различното си поведение и реакции спрямо пазара и пазарните тенденции.
ВЪПРОС18: “ – - –АНАЛИЗНАВРЪЗКАТАМЕЖДУСИТУАЦИЯПРОБЛЕМСИТУАЦИЯ
ВЪЗМОЖНОСТ
АСитуация – проблем“ – “ситуация – възможност“, независеща пряко от човешкия фактор – в 
повечето случаи ситуациите не провокират активно поведение в управляващият субект. Когато обаче 
един мениджър подходи към ситуацията активнодори я търситой иска да извлече полза за себе си и за 
организациятаТус се появяват т.нарситуация – възможностСитуация – възможност може да възникне 
по различни причининезависещи от поведението на управленските субекти и това са:
- Действията на конкурентите
- Промени в пазарните ниши
- Природни бедствиясоциални конфликтиикономически трусове и другиДействията на 
управленския екип при този вид ситуации могат да бъдат:
1. Да прецени ползите от създалата се ситуация – ако е фалирал конкурент, пазара за фирмата се 
разширяваако е наводнен цех за производство на продукти, конкурентни на нашитение можем през 
това времев което конкурента възстанови щетите сида привлечем негови клиенти
2.Да прецени участието на всеки един от екипа в развитието на ситуацията  ненавременно събрана 
или предоставена информация за промените – в зависимост от информацията събрана от 
мениджърския екип се преценява дали той е успял да предвиди промяната
3.Да събере информация относно отношението на другите управляващи субекти към ситуациятаима 
ли такивакоито ще се противопоставят на промяната и ако има по какъв начин да се мотивират.
4.Да анализира развитието на ситуацията във времето, евентуалните дивиденти от нея  два месеца 
след опустошително бедствие конкурентна фирма все още не е успяла да възстанови производството 
си – успели ли сме през това време да заемем определен процент от техния пазарен дялуспели ли 
сме да привлечем нейни клиенти.
5.Да   прецени  създалата   се   ситуация  не   е  ли   част  от   стратегическа  измама   на   конкуренцията  – 
изявленияинформациядадена или „излязла„ от конкурента трябва да се провери щателно 
6.Да анализира връзката на ситуацията с другите ситуации – увеличаване на лихвения процент по 
кредита ни не е ли повторение на банковите фалити от 90 – те години на 20­ти век.
7. Да прецени може ли да очаква влияние на фаза на развитието на ситуацията и в какво се изразява то 
 в определен момент на пазара се появява нов конкурент – как ще повлияе неговото присъствие на 
пазарадали ще се наложи или ще се провали.
Б: “СИТУАЦИЯ  –  ПРОБЛЕМ“ –  “СИТУАЦИЯ  –  ВЪЗМОЖНОСТ  , ЗАВИСЕЩА  ПРЯКО ОТ 
ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР ­  в тези случаи от ситуацията управляващият субект очаква 
дивидентиучаства активно и търси промяната:
1. Определя очакваните резултати от създалата се ситуация  мениджърът е решил да създаде отдел 
Човешки ресурси във фирмата си, след направен анализ преченява, че е по  добре фирмата да 
разполага със собствен такъвот колкото да плаща на фирма посредник.
2.Определя участието и поведението на всеки член от екипа в развиитето на ситуацията  насочва 
събрание на мениджърите на съответните йерархични нива, за да уточни гледните им точки спрямо 
новия отдел
3.Преценява какви  ще бъдат отношенията на партньорите конкуренти и несвързаните с конкретни 
отношения субекти към ситуацията
4.Определя възможностите за контрол и въздействие в хода на развитие на ситуацията – създаването 
на   отдел  
Човешки ресурси“ е доста трудоемкаизискваща непосредствен контрол задачадокато мениджърът 
не се убеди във функционалността и ефективността му
5.Прави сценарии на поведение за евентуално излизане от ситуацията от контрол и последиците от 
това  екипа в новосформирания отдел желае по­голяма свобода, повече средства за обучение на 
персонала  –   мениджърът  трябва  да   е  подготвени  и    да  даде  ясни  и   категорични  отговори  на 
различните им искания.
19: ВЪПРОСАНАЛИЗВЪРХУНЕСТАНДАРТНОТОПОВЕДЕНИЕНАЛИЧНОСТТА

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Казуси по ситуации и поведение на човешкия фактор в управлението

Казусите са няколко, анализиращи моралните ценности и връзката им с поведението в организацията...
Изпратен от:
Петя Иванова
на 2010-07-14
Добавен в:
Казуси
по Психология
Статистика:
301 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,198
1
20.07.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
639
1
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Казуси по ситуации и поведение на човешкия фактор в управлението

Материал № 539486, от 14 юли 2010
Свален: 301 пъти
Прегледан: 407 пъти
Предмет: Психология
Тип: Казус
Брой страници: 10
Брой думи: 4,143
Брой символи: 26,121

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казуси по ситуации и поведение на човешкия факт ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
17

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
60

виж още преподаватели...
Последно видяха материала