Големина на текста:
КОНСПЕКТ ПО СИНТАКСИС НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ
КНИЖОВЕН ЕЗИК
1. Синтаксисът като наука. Дефиниции и теории на изречението. - не
2. Основни признаци на изречението – предикатност, модалност, интонация, граматическа
оформеност. - да
3. Словосъчетание. Видове словосъчетания. - да
4. Просто изречение. Видове изречения по цел на изказването. - да
5. Едносъставни прости изречения. - да
Двусъставни изречения (само за информация)
6. Главни части на изречението. Подлог. Членуване на подлога. - да
7. Главни части на изречението. Сказуемо. - да
8.Второстепенни части на изречението. Определение. Съгласувани и несъгласувани
определения. - да
9. Второстепенни части на изречението. Допълнение. Пряко и непряко допълнение. - да
10. Второстепенни части на изречението. Обстоятелствено пояснение. Видове. - да
11.Еднородни, обособени и вметнати части на изречението.
Сложно изречение. Видове сложни изречения. (само за информация)
12. Сложно съчинено изречение. Видове. - да
13. Сложно съставно с подчинено определително изречение. - да
14. Сложно съставно с подчинено подложно изречение. - да
15. Сложно съставно с подчинено сказуемноопределено изречение. - да
16. Сложно съставно с подчинено допълнително изречение. - да
17. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение. - да
18. Сложни съставни изречения с повече подчинени.
19. Сложни смесени изречения.
20. Безсъюзни сложни изречения.(отпада)
Тема 1: Синтаксисът като наука на езика. Дефиниции и теории на изречението.
Синтаксисът е дял от граматиката, който изучава правилата за свързване на думите,
словосъчетания и изречения. Основните задачи на синтактичното изследване и описание са:
1. Да се разкрият смисловите и формално граматичните закономерности, по които се
изграждат синтактичните единства, а именно – словосъчетанията, изреченията и текста като цяло.
2. Да се опишат и систематизират семантичните и структурните особености и разновиднасти
на словосъчетанията и изреченията, а именно – видовете словосъчетания и видовете изречения;
3. Да се разкрие същността на основните синтактични явления и понятия, а именно – част на
изречението, синтактичната функция, синтактична връзка;
4. Да се опишат и систематизират функциите на думите в изречението(теория за частите на
изречението);
5. Да се анализират словоредните и интонационните особености на словосъчетанията и
изреченията, както и пунктуационното оформяне на писменната реч.
От историческа гледна точка в структурата на българските иизречения не са настъпили
значителни изменения. В развоя си синтактичната традиция постепенно се е избистрила и е
определяла основните категории и понятия, стремила се е да ги разграничи и да систематизира
сходни явления и отношения.
Синтактичната проблематика заема по-съществено място в разработките на езиковедите едва през 20
век, а чак през втората половина на 20 век в българския език са приложени описателни и
обяснителни методологии, съчетаващи традиционния и модерния подход. Основни синтактични
понятиу са такива като: синтагма, изречение, части на изречението, изказване, видове синтактични
връзки.
Словосъчетанието или синтагмата е основен синтактичен компонент. Тя е относително
завършена синтактична конструкция, която представлява структурна единица от по-сложни
синтактични единства, а именно – изречения, текст. Словосъчетанието е преходна структура между
думата и изречението. Състои се поне от 2 пълнозначни думи, свързани смислово и граматично.
Иван отговори. Десет стола. Букет цветя. Майка ми. и т.н.
Изречението е основно синтактично понятие, то е градивна единица на текста, независимо
дали е писмен или устен. Изречението стои на границата между езиковата система и речта като
процес. То представлява както езиково явление с определени признаци и структура, така и реален
речев факт с комуникативно значение. Именно изречението е основната и самостоятелна , и
завършена единица на речта. Езикознанието не е изработило до сега общоприета дефиниция,
разкриваща същността на изречението. Поради това неговата сложна природа се представя чрез
система от лингвистични признаци, а именно: предикативност, модалност, словоредна интонационна
(особеност) оформеност.
В структурно отношение изречението може да бъде представено от една дума, от
словосъчетание или да има сложно разгърната система. Помощ. Излизам. Напусни веднага.
Частите на изречението са основни синтактични категории. В българската граматика се
говори за главни и второстепенни части. Главни части са подлог и сказуемо, а второстепенни части
са определение, сказуемно определение, приложение, допълнение и обстоятелствено пояснение.
Всяка от второстепенните части е подчинителна връзка спрямо една от двете главни части и затова
говорим за група на подлога и група на сказуемото.
Изказването е понятие, съотносително с изречението. То се свързва не с езиковата система и
синтактичните модели, а с реалния речев факт. В този смисъл е възможно да интерпретираме
изказването като реализирано изречение. Моделът просто кратко изречение предполага наличие на
главна и второстепенна част. Този модел може да получи много реализации в речта под формата на
отделни изказвания. Влакът тръгна. Учителят влезе.
Синтактичната връзка е връзката между частите на словосъчетанието и частите на
изречението. Тя бива два основни вида: съчинителна и подчинителна. Съчинителната се нарича още
паратаксис, а подчинителната хипотаксис. Съчинителната връзка се характеризира с
неравнопоставеност между частите, пример – хора и улици, вървя и говоря, ту влиза, ту излиза и т.н.
Тя може да бъде съюзна и безсъюзна. Подчинителната връзка се характеризира с
неравнопоставеност между частите. В нея винаги има една главна и една зависима част.
Разновидностите на подчинителната връзка са много. Най- честите са прилагане, управление,
съгласуване, предложно свързване, съюзно свързване.
Прилагането е безсъюзно и безпредложно свързване на две думи или синтагми. Пример: чаша
вино, кутия бонбони, чичо Иван, тук на масата.
Съгласуването е много разпространено в нашия език. При него имената в синтагмата се
членуват по род и число – хубави градове, зелена трева, млад човек и т.н.
Управлението не е типично за българския език, а е характерно за езиците с падежна система.
При предложното свързване предлозите са основното средство за осъществяване на
синтактична връзка и за изразяване на синтактично отношение – книгата на ученика, пиша с молив,
плат за пола, пътувам за Варна и т.н.
Съюзното свързване е подчинителна връзка в състава на сложното изречение – ще дойда ако
имам време, кажи, че така искаш.
Съществуват различни теории за изречението и все още няма точна дефиниция. Все пак като
работна може да ни послужи тази, че изречението е граматически оформено по законите на
езиковите единици, отличаваща се с комуникативна насоченост и със смислово единство. Една от
най-старите теории за изречението е така наречената логическа теория, която разглежда изречението
като езиков еквивалент на логическата категория съждение. Съгласно тази теория изречението
представлява мисъл, с която се твърди или отрича определен факт. Слабост на този аспект е че той
не отчита такива свойства на изречението като модалност и езикова структура, защото освен като
твърдение изреченията могат да изразяват чувства и емоции.
Психологическата теория свързва изречението със субекта на изказването. В контекста на
този подход изречението е представа, свързана със субективно отражение на действителността.
Психологическата теория въвежда като белези на изречението важни фактори от типа на интонация,
логическо ударение и т.н.
Една от най-разпространените теории е формално-граматическата. При нея на преден план е
глаголът (сказуемото) като задължителен елемент на изречението, но съществуват и безглаголни
изречения, следователно сказуемото не бива да се абсолютизира.
Функционалната теория извежда на преден план като признак комуникативността на
изречението и фактът че чрез комуникативността се предявява съобщение.
Не всички елементи обаче в изречението са обаче с еднаква комуникативност на значимост и
това поражда теорията за актуалното членение на изречението, която представя изреченската
структура като изградена от две части – тема и рема. Темата е свързана със старата информация, а
ремата – с нова актуална информация.
От гледна точка на семиотиката изречението представлява сложен знак, който има план на
изразяване и план на съдържание. Най-добре е обаче да се даде определение на изречението като се
има впредвид неговите основни признаци, а именно предикативност, модалност, интонация и
граматическа оформеност.
Тема 2: Основни признаци на изречението предикатност, модалност, интонация,
граматическа оформеност.
Основни признаци на изречението са предикативност, модалност, интонация, граматична
оформеност и словоред.
Предикативността е основен семантичен признак на изречението. Тя е логическа категория и
представлява мисловен акт, с който се приписва активен признак на неговия носител. Връзката е
двустранна и подчинителна, тоест, субектът-носител на признака е главен елемент, а предикатът –
признак е подчинителен елемент. На повърхнинно равнище актът на предикация се изразява от така
наречената предикативна синтагма. Тя включва подлога и сказуемото, определяни като главни части
на изречението. Подлога представя субекта, а сказуемото – признака. Връзката между тях
представлява смислово и структурно ядро на изречението. Въпреки че подлога и сказуемото се
определят като главни части, те не са равноправни в логическо и граматическо отношение. Подлогът
е главна част на предикативната синтагма, а сказуемото е подчинена част. Това подчинително
отношение е свързано с логическият факт, че признакът е зависим и е подчинен на своя носител.
Предикативността е двукомпонетно отношение, но във формален план не винаги са вербализирани и
двата компонента. Съществуват изречения, в които една от двете части отсъства(или подлог или

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
hakera700 написа на 09 яну 2013 ОТГОВОРИ
ученичка на 12 години от София , kkk?
Много хубав и полезен материал точно сега ми трябва в 6 клас поздравявам човека който го е качил. Полезен е най-вече за 6 клас!
Последно сваляне: на 09 яну 2013
 
Домашни по темата на материала
Морфологичен разбор на този текст
добавена от snejina.chekelova 02.12.2012
0
48
йордан радичков малки жабешки истории
добавена от miroslava_ivanova80 18.04.2012
0
23
cъществително име в контекста на изречението
добавена от smail.yusein.3 26.07.2015
4
11
Помощ по български език
добавена от didialek_abv_bg 22.03.2014
1
14
Подобни материали
 

Сложно съставно изречение

22 авг 2011
·
116
·
12
·
3,656
·
493

Лекция на тема "Сложно съставно изречение", предназначена за студенти...
 

Сложно изречение

22 окт 2008
·
859
·
16
·
3,090
·
1,124
·
2

Синтаксис на сложно изречение. Сложно съчинено изречение и сложно съставно с едно подчинено изречение.
 

Сложно съставно изречение.Видове

17 ное 2009
·
525
·
7
·
1,232
·
1,254

Празните места на подлог, допълнението и обстоятелственото пояснение могат да бъдат заемани от изречения, които изпълняват същата роля...
 

Синтаксис - сложно съставно с подчинено определително изречение

25 май 2010
·
215
·
8
·
1,787
·
911

Сложно съставно изречение, чието подчинено изречение пояснява непосредствено част на главното изречение, изразена чрез съществително име – субстантивирана част на речта или местоимение, се нарича сложно съставно с подчинено определително изречение ...
 

Залог. Причастие. Деепричастие

28 фев 2008
·
886
·
10
·
649
·
800
·
11

Залог. Причастие. Деепричастие - кога се ипорзват и как се образуват.
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 8-ми клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 11 въпросa от изучаваното учебно съдържание в 8 клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20 минути
11
181
1
06.09.2018
Тест по Български език за подготовка за НВО
кандидат-гимназиален тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа задачи по български език и литература и е подходящ за подготовка за НВО, както и за изходен тест в 7-ми клас...
(Труден)
20
27
1
7 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по български език

Синтаксис на съвременния български език

Материал № 537928, от 03 юли 2010
Свален: 957 пъти
Прегледан: 1,570 пъти
Предмет: Български език
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 7,416
Брой символи: 46,045

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Синтаксис на съвременния български език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Генова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  15 години
9 3,665 488

Кремена Колева
преподава по Български език
в град Варна
с опит от  19 години
8 321 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения