Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
ПО
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер
София, 2010
Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията.
Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира,
като приспособява действията на групата към решаване на задачите и постигане на целите.
Всеки лидер трябва да има ясно определена цел през цялото време, както и посока на
предприетите действия. Това трябва да бъде съпроводено от ясно чувство за възможното.
Лидерът трябва да е убеден, че целта е значима и правилна и да й бъде напълно отдаден.
Той трябва да определи на кого какво му е нужно и да се съобразява с това. Въпросът е да
разбере, че в един екип всеки е индивидуалност и всеки има да върши различна работа.
Лидерът трябва да бъде гъвкав, да разбира хората си и различните ситуации, в които
попадат при работа и след това да приспособи стила си на ръководство към тези условия.
Лидерството е свързано със способността за поемане на рискове, за вдъхновяване и
убеждаване и най-вече с отговорността към тях. То е насочено пряко към хората. Лидерът се
откроява като такъв в непосредствените отношения с колегите си в отдела, които обикновено
съставляват относително хомогенна група. Лидерът е обединител на вътрешно груповите
интереси и на него се разчита да ги защитава пред по-висшите инстанции. Той организира и
насочва действията на индивиди и групи с цел решаването на определени трудови задачи.
Както всеки мениджър знае, лидерството не винаги е лесно. В много отношения е по-лесно да
си мениджър, отколкото лидер: мениджмънтът до голяма степен касае задачите и правилата,
докато лидерството има отношение не само към това какво правите, но и кой сте вие и как го
проявявате.
Наистина има хора, на които лидерството се отдава повече от мениджмънта и обратно.
Но това не означава, че едните не могат да се научат на правилата и принципите на добрия
мениджмънт, а другите- на лидерството, колкото и то да е „дар Божи”. Още повече, че това в
живота винаги се налага. Това е така, защото тези две страни на ръководителя са неотделими
една от друга. А това, кое от двете ще бъде по-видимо е ще изглежда по значимо, зависи от
структурата на личността, характера на организацията и естеството на ситуацията.
Лидерите вършат работа заради това, което са в дълбоката си същност- заради
качествата, които ги изграждат като хора. За да се насочи към постигане на най-
високото ниво на водачеството, човек трябва първо да изгради необходимите за
това черти дълбоко в себе си.
Лидерът е активен, общителен и подчертано заинтересован от осъществяването на
груповите цели и интереси. Предлага идеи, но никога не пренебрегва тези на колегите си и
умее да ги изслушва. Но качеството, с което лидерът особено силно владее колегите си и
което му носи високо признание е, че той избягва да показва каквато и да било неувереност,
съмнение или страх пред проблемите. Лидерът никога не допуска мисълта за неуспех и
оптимизмът ясно личи в поведението му. Лидерът трябва да е човек с истински характер,
който въплъщава честност, откритост и истинско обвързване. Тези неща са важни защото са
основата върху която се гради всичко останало в живота. Той трябва да е готов и да служи .
Желанието и способността да служи на другите, както и същността и качеството на услугите
му ще бъдат ключа към успеха на неговата организация.
В зависимост от стила на управление лидерите се класифицират като авторитарни,
демократични и либерални.
Авторитарният стил на управление се посочва като отрицателен, като неефективен и се
използва от ръководители, които имат егоистичен характер. Те не търсят и не търпят друго
освен своето мнение и го налагат със силата на собствената си власт, изискват стриктно
спазване на заповедите, упражняват строго личен контрол, който в много случаи се реализира
като опекунство.
Демократичният стил е най-подходящия. Ръководителите, използващи този стил са
общителни, признават и използват друго, освен своето мнение, ползват колективни форми за
управление, имат доверие на подчинените си. Управляването им се оценява като ефективно.
Либералният стил се използва по-скоро от меланхолици. Те предпочитат
колективните форми на управление, лесно се доверяват, а в определени случаи се
предоверяват на подчинените си, дават голяма „свобода на действие”- позволяват на
подчинените им сами да определят поведението си, в много случаи контролът е самоконтрол,
управляващият предимно координира и съгласува действията на управляваните. Този стил не
се оценява еднозначно- някои го приемат като положителен, а други като отрицателен.
Всичко в лидерството се издига и пада. Самото водачество наистина се изгражда отвътре.
Ако искате да сте водачи, вие сте длъжни да бъдете такива отвътре. Можете да станете
лидери, само ако вътрешно го желаете. Тогава хората ще желаят да ви следват. И когато това
стане, вие ще сте в състояние да се захванете с всичко на този свят.
Лидерството е едновременно и теория, и практика, и наука, и изкуство.
Лидерството съдържа както рационални, така и емоционални елементи.
Лидерството е процес на въздействие и стимулиране чрез формална и/или неформална власт.
Лидерството е своеобразна технология за постигане целите на организацията.
Лидерството до голяма степен е изкуство. То е поведение и дейност, която отчита
ценностната система на хората, техните интереси, като същевременно ги мотивира да
изпълняват задачите, които са им възложени, по най-добрия начин, както и да развива тяхното
творчество и потенциал в полза на предприятието.
Лидерството е неизменна част от ефективното управление. В своето определение известният
теоритик на мениджмънта Питър Дракър казва, че “Лидерство е способността да се изведе
ефективността на човешката дейност на равнището на по-високи стандарти, а също и
способността да се формира личност, излизайки зад обикновените ограничаващи рамки”.
Лидерството се проявява в междуличностните отношения. То се свързва с постигането на
цели така, че последователите да ги възприемат като свои собствени. Ефективното
управление е невъзможно без лидерство.
При лидерството е силно изразена активната позиция за достигане на дадена цел. Лидерът
използва различни методи, техники и средства, за да постигне определена цел. В този смисъл
лидерството означава действие докато властта е по-скоро състояние.
Лидер е този ръководител, който съумее да обедини сътрудниците си, да ги вдъхновява в
съвместната дейност, да ги „обрича" на идеи, които надхвърлят непосредствените им
интереси.
Три са силните страни на влияния на лидера като мениджър;
- неговият статус;
- знанията и авторитетът му;
- доверието на подчинените.
Въпреки многобройните изследвания в теорията няма единно мнение за личностовите
качества на лидера. Съществуват обаче -много емпирични доказателства в полза на тезата, че
за различни управленски ситуации са необходими различни способности, знания и практически
опит. Няма единство от гледна точка на разглеждането на лидерството поради сложността на
феномена.
Обобщено казано, чрез теорията за лидерството са разкрити и се изследват разнообразни
емпирични характеристики на лидера:
- Сила на въздействие - способността да се упражнява влияние; т.е. способността за
промяна на мненията или поведението на групата.
- Влияние- всяка дейност или конкретно поведение, които водят до промяна в мнението или
поведението на отделната личност или група.
- Спечелено доверие - вяра, убеденост и съгласие в лидерските действия; способност за
спечелване на последователи чрез правотата на своето поведение.
Лидерството е сложен и едновременно труден за изследване проблем. Съвременната теория
предлага три подхода за неговото изучаване: поведенски, ситуационен, подход от позициите
на личните качества.
Лидерът е винаги въодушевен, проявява творчество и динамизъм, има „вкус” към риска и
промяната, докато за мениджъра са характерни по-скоро ефективността, планирането,
контролът, формалните процедури и др.
Не малко психолози са убедени, че лидерите и мениджърите са различен тип личности, т.е.
има лидери по природа (ген) и мениджъри по природа. Всеки човек може да се развива и като
мениджър, и като лидер, на всеки едното се отдава по-лесно от другото, а заемането на което
и да е йерархично равнище в мениджмънта след най-ниското в една организация
(израстването в кариерата) изисква от всеки и двете умения.
Мениджърите най-често са високообразовани личности с голям опит във вземането на
решения и разработването на планове. Те използват най-новите постижения на науката,
стремят се към усъвършенстване на управлението. Постоянно повишават своето

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер

Лидерът е активен човек. Не е задължително той да бъде водач или първи в йерархията. Лидерът осъзнава предизвикателствата, които ситуацията му предоставя и успява да реагира, като приспособява действията на групата към решаване на задачите...
Изпратен от:
silvana
на 2010-07-01
Добавен в:
Курсови работи
по Социална психология
Статистика:
1,244 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
умения за овладяване на агресията
добавена от milena.kyulyumova 19.03.2016
1
33
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Лидерство и ръководство в малките групи

15 яну 2019
·
8
·
9
·
1,212
·
23
·
1

Демократичното обновление е историческо, сложно, многообразно и динамично свързано с коренното преустройство на всички сфери на общественото развитие. Всичко това изменя не само битието, но и самия човек – неговото съзнание, мислене...
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
1
1 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като лидер

Материал № 537532, от 01 юли 2010
Свален: 1,244 пъти
Прегледан: 1,446 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 31
Брой думи: 15,827
Брой символи: 101,462

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лидерство и лидерски стилове. Мениджърът като л ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала