Големина на текста:
Вземането на решение е интегрална част от задължението на мениджъра.
Едно решение е обикновено избор между множество алтернативи. Колкото по-високо
се изкачва човек в йерархията, толкова по-равностойни стават плюсовете и минусите
между алтернативите. Трудно се взема решение ако съществува значителна изгода за
фирмата. Тогава е необходимо да се съберат колкото се може повече мнения и върху
тази основа да се стигне до решение. При вземане на важни решения, ръководителят
трябва да се основава не само на фактите, но и главно на мненията, защото в много
случаи един или друг факт може да заблуждава, ако не е взет в правилния общ смисъл
(в контекста) или да липсват основни, съществени факти. Ефективният мениджър
приветства различните мнения и решението което взема се основава върху
собствената му преценка на тези различни мнения.Оперативният ръководител не
трябва да взема прекалено много решения, защото това означава да поема риска сред
тях да има много погрешни решения. Необходимо е да има стремеж към обобщени
или стратегически решения. Правилният подход към вземането на решения е да се
намери основополагащата причина за всяко отделно явление или събитие. Ако се
върви по този път, може да се вземе предвид действието на някой постоянни фактори
и така да се достигне до обобщени по род решения (стратегически), които се отнасят
до тези явления и събития. МР е централна категория в управлението и представлява
въздействие на управляващия субект, при избор на една от най-малко две или повече
алтернативи при предварително избран критерий. Решението е главен целеви,
направляващ и волеви момент във функционирането на управлението. То определя
силите и средствата, способностите, които ще се използват, задачите и
отговорностите на отделните личности или групи от хора за постигане на
предварително определени цели.Решенията могат да се класифицират по различни
признаци:
o в зависимост от характера на проблемите и нивото на което се вземат -
стратегически ,тактически и оперативни;
o според продължителността на действието им - еднократни и перманентни;
o според своята природа - сферата на приложение - икономически, технологически,
организационни, административни, социални;
o в зависимост от мащабите на действие - глобални и локални;
o според необходимото време за осъществяването им - дългосрочни, средносрочни,
краткосрочни;
o в зависимост от степента на неопределеност в която се вземат - силно
структурирани (детерминирани), слабо структурирани (вероятностни);
o по носителя на въздействието - устно разпоредителни, документално- фиксирани;
o по направлението на въздействие - вътрешни и външни;
o по начина на вземането им - индивидуални и групови
o според това дали решенията са ясни или неопределени – програмирани и
непрограмирани:
програмирани - недвусмислени, ясни решения, добре изяснени проблеми, които
обикновено са ежедневни и често повтарящи се. Такива решения могат да се вземат като
се използва системна процедура, правила или навици. (Пр. Наемане на нов работник)
непрограмирани - неопределени и не във вид на директно изпълнение. Те са уникални по
природа и към тях не може да се подходи по стандартен начин. (Пр.Сливане на две
предприятия; избиране на президент на фирмата)
Класифицирането на решенията позволява да се изявят типови решения характеризиращи
се с определен набор от признаци и да се изработи типология на ситуациите и на тяхното
решаване (когато е възможно) и особено при организиране на изпълнението им и контрола
върху тях.
Основни изисквания към управленските решения са: строга научна обоснованост, бързина
и оперативност, обективност и коректност строга съгласуваност и непротиворечивост.
4.2.ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ.
Вземането на решение можем да определим като процес, включващ информиране, избор
между възможни действия, осъществяването им и оценяването им според постигнатите
конкретни цели.
Процесът на вземане на решение може да се раздели на етапи, което ще спомогне за по-
пълното му описване и няма да позволи допускането на пропуски.
1/Разпознаване и определяне на проблема;
2/Проучване и преценяване на възможностите за решение - творчески етап;
3/Избор от възможните алтернативни варианти - според това как искаме да решим
проблемна най-добре или най-евтино;
4/Подготовка и изпълнение на взетото решение;
5/Оценка на резултатите.
1/ Разпознаване и определяне на проблема; Този първи етап е трудоемък фактор в
процеса на ВР.
Важни на този етап са въпросите: какво е определено като проблем и кои са източниците
за определянето му. Проблемите в една фирма възникват от целите, които се поставят пред
нея и несъответствието между желаната степен на осъществяване на целите и постигането
им на практика.
Процесът за определяне на проблема, понякога наричан „откриване” на проблема е
свързан със съответните ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, които мениджърът ползва. Те
могат да бъдат:
ВЪТРЕШНИ - данните от плана и изпълнението му, сравняване на различни
показатели за дейността
на фирмата от предходната и настоящата година и др.
ВЪНШНИ - клиенти, доставчици, действия на конкуренти, правителствени и държавни
органи и др.
2
Има случаи, когато разпознаването и определянето на проблема е съвсем ясно изразено.
При други случаи обаче липсва информация за определяне на съществуващ проблем, но
мениджърът предчувства, че нещо не е или няма да бъде наред. Това не бива да се
отминава като чиста случайност, защото много пъти подобни предчувствия се дължат на
богат управленски опит.
2/ Проучване и преценяване на възможностите за решение - След като проблема е
определен,
започва търсенето на пътя за неговото решаване. Този етап се извършва в няколко степени:
- ПРОУЧВАНЕ НА НАБОР ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ - на тази степен ръководителят се
занимава със събиране на различни идеи, мисли и подходи за разрешаването на проблема.
НАПР. Фирмата UNIROYAL има проблем с високата стойност на работната сила и
неефикасното оборудване в завода. Сред възможните пътища за разрешаване на проблема
са:
/а/ да се преустрои заводът;
/б/ да се закрие заводът и да се построи нов на подходящо място;
/в/ да не се предприема нищо.
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ - Това трябва да става по отношение на
тяхната реалистичност и изпълнимост. Това е процес на елиминиране на
възможностите, които не са практични или струват твърде скъпо. Извършва се
предварителна аранжировка на вариантите. НАПР. UNIROYAL би изключил
възможността да преустрои завода, тъй като това би означавало да се сблъска с
проблема за скъпата работна сила.
3/ Избор от възможните алтернативни варианти - според това как искаме да решим
проблема -най-добре или най-евтино. Крайният избор от множество възможности зависи
от това, доколко те са съвместими с целите на организацията.ИЗБОРЪТ е акт на преценка,
която се извършва въз основа на това, доколко резултатите или последствията от
прилагане на дадена възможност се приближават до желаните цели или това, коя
възможност предлага най-благоприятната комбинация от вероятни резултати. Някой от
тези преценки са оправдани и обективни а други са субективни и зависят от личностните
качества на мениджъра. Изборът се влияе силно и от качеството на информацията. Има
силна зависимост „качество на информацията - ефективен избор”.
4/ Подготовка и изпълнение на взетото решение. Този етап е свързан със запознаване на
всички служители с взетото решение, определяне на задълженията и отговорностите по
изпълнението му и организиране на система за обратна информация, която е свързана с
последния етап:
5/ Оценка на резултатите. Мениджърът трябва да си зададе поне три въпроса:
До каква степен са били постигнати целите?
До каква степен са ангажирани служителите в осъществяването u1085 на решението? Това
е важно, защото едно решение се счита за успешно при определени обстоятелства и за
неудачно след време.
Какъв е изводът след изпълнение на решението? (нямаше ли да постигнем повече, ако
бяхме възприели друго решение?) Ф.Макдоналдс - някой считаха, че независимо от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 яну 2018 в 14:48 в момента не учи на 46 години от Варна
19 мар 2017 в 22:02 ученик на 24 години от Враца - СОУ "Христо Ботев", випуск 2015
24 фев 2016 в 13:08 студентка на 40 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - С, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Управление на риска в застрахователния бизнес

30 окт 2009
·
419
·
20
·
6,210
·
468
·
3

Управление на риска в застрахователния бизнес.Застрахователен бизнес-същност,особености.Особености на управлението на риска в застраховането.Въздействието на риска в/у работата на застрахователя.Механизми на управление на риска....
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
241
·
3
·
592
·
177

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Управление на знанието

04 май 2009
·
214
·
23
·
6,422
·
250

Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от задачата за оптимално изследван...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
439
·
38
·
7,289
·
410

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
473
·
13
·
2,577
·
580

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Международен мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът се състои от въпроси по предмета "Международен мениджмънт". Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(За отличници)
15
03.08.2020
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
40
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Основи на Управлението

Материал № 53619, от 08 дек 2007
Свален: 679 пъти
Прегледан: 234 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,126
Брой символи: 18,309

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на Управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения