Големина на текста:
1.Основни понятия. Обект за
управление. Видове сигнали,
свързани с обекта.
1.1Основни понятия:
А)Обект,технологичен процес.
Б)Автоматично управление
В)Автоматична система –
Система за автоматично
управление САУ.Система за
автоматично регулиране САР.
Г)Принципни схеми на САУ.
Д)Функционални блокови
схеми на САУ
1.2 Обект за управление:
А)Обект,технологичен процес
са части от автоматичната
система,чието поведение се
управлява и в общия случай се
наричат обект за управление
(ОУ)
1.3 Видове сигнали свързани с
обекта:
А)Входни променливи
-Управляващи променливи
-Смущаващи въздействия
Б)Изходни променливи
-Управлявани или регулирани
променливи
В)Модел на обекта за
упражление-Зависимост между
входни и изходни
променливи,между
управлявани и управляващи
променливи.
6. Връзка между времеви
характеристики и
предавателните функции.
-преходна функция-тегловна
функция
-преходна функция-
предавателна функция
-тегловна функция-
предавателна функция
-интеграл на свиването и
интеграл на Дюамел
11.Интегриращо и
диференциращи звена.
11.1 Интегриращи звена.
a) Идеално интегриращо
звено:
- математически модел: y(t)=k
dttu
t
??
?
?
?
;
- предавателна функция: W(p)=
p
k
I
;
- преходна функция: h(t)=L
tk
p
k
I
I
???
?
?
=
;
- тегловна функция: w(t)=L
??????
?
tk
p
k
I
I
=
;
- АФХ: W(j
??
?
II
k
j
j
k
–==
?
;
- РЧХ: Re(
?
)=0;
- ИЧХ: lm(
?
)=-
?
I
k
;
- AЧХ: А(
?
)=
?
I
k
;
- ФЧХ:
?
??
?
??
–=
;
2.Системи за управление.
Класификации. Принципи на
реализация?
2.1Системи за управление.
А)Автоматично управление-
управлението на обекта с помоща
на технически средства без
участието на човека.
Б)Съвкупноста на ОУ и средствата
за автоматично управление се
нарича автоматична система или
система за автоматично
регулиране (САУ).
2.2Касификации.
А)В зависимост от принципа и
закона на функциониране на
ЗУ,САУ биват:
-Стабилизиращи системи;
-Програмни;
-Следящи;
-Самонастройващи се системи-
оптимални,екстремални,адаптивни.
2.3Принципи на реализация.
А)Принцип на управление по
задание:
-принцип на отворено управление
-програмата за управление е
твърдо зададена в ЗУ
-управлението не отчита влиянието
на смущенията върху параметрите
на процеса
-не осигурява точност на системата
и не е самостоятелен принцип на
управление
-използва се при обекти с
постоянни характеристики и
незначителни смущения
-пример:управление на
часовници,магнитофони,тостер
Б)Принцип на управление по
смущение:
-използва се ако смущаващия
фактор изкривява изходната
величина до недопустими
стойности
-Предимство на принципа на
компенсация:бързината на
реакцията по смущение.Той е по
точен от принципа на отворено
управление.
-Недостатък:невъзмойност да
отчита по подобен начин всички
възможни смущения.
В)Принцип на обратната връзка:
-С най-голямо разпространение в
техниката
-Управляващото въздеиствие се
коригира в зависимост от
изходната величина y(t).
-Ако стойноста y(t) се отклонява от
зададената стойност,то се
извършва коригирне на сигнала u(t)
с цел намаляване на това
отклонение.
-Връзката на изхода на ОУ с
неговия вход се нарича главна
обратна връзка (ОВ).
Г)Комбиниран принцип-
едновременно регулиране по
управление и смущение.
12. Колебателно звено.Звено с
чисто закъснение.
12.1 Звено с чисто закъснение.
Математически модел:
?????
?
–=
tuty
Предавателна функция:
?
?
??
p
epW
=
;
Преходна функция:
??????
?
?
?
?
=
?
?
?
?
?
?
=
t
p
e
Lth
p
Тегловна функция:
{ }
?????
?
??
–==
––
teLtw
pt
АФХ:
??
?
j
ejW
=
??
;
AЧХ:
???
=
?
A
;
ФЧХ:
????
–=
??
;
13.Устойчивост на системите.
А)Определение:
-една система е устойчива,ако
4. Предавателни функции.
Свойства. Алгебра на
предавателните функции.
4.1 Предавателни функции:
-предавателната функция на
елемент или система представлява
отношението на операторните
изображения между изходната и
входната променлива при нулеви
начални условия:
W(p)=
??
??
pU
pY
4.2 Свойства.
А) Представлява дробно-
рационална функция за
комплексната променлива р, като
за физически реализуеми системи
е в сила n
m
>=
.
Б) Коефициентите
а0,а1,.....,аn;b0,b1,….,bm са реални
числа,тъй като са функции на
физическите параметри на
системата.
В) Ако W(p) няма нули и полюси с
положителна реална част
системата се нарича минимално-
фазова.В противен случай тя не е
минимално-фазова.
5.Типовe входни въздействия.
Времеви характеристики.
5.1 Типове входни въздействия.
А)Детерминирани
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
Б)Стохастични
????????????
??????????????
5.2 Времеви характеристики.
А)Преходна характеристика:
-именение на изходната
променлива във времето при
единично стъпаловидно входно
въздействие и нулеви начални
условия
-когато входното въздействие е от
вида А.1(t) се получава т.н.
преходна характеристика
-При линейните системи
преходната характеристика се
различава от преходната функция
само по големината на
ординатната ос,но не и по
характера и на изменение във
времето.
Б) Импулсно преходна
характеристика-импулсната
преходна функция описва
реакцията на система или елемент
на единично импулсно входно
въздействие и нулеви начални
условия.
10.Типове елементарни
звена.Безинерционно.Апериодич
8.Честотни характеристики.
8.Честотни характеристики.
А) Амплитудно-фазова
характеристика:
- комплексна форма на запис на
входния и изходния сигнал
- отношението на вхопдния и
изходния сигнал в комплексна форма
се нарича амплитудно-фазова
характеристика (АФХ)
- АФХ обединява АЧХ и ФЧХ и се
представя графично в комплексната
равнина при изменение на честотата
?
от 0 до
?
.
- АФХ може да се получи от
предавателната функция W(p) чрез
замяната на p с j
?
- АФХ е комплексна функция на
честотата
?
и може да се
престави в алгебричен вид чрез
реални и имагинерни части,които
също са функции на честотата
W(p)=Re(
?
)+j lm(
?
).
-Re(
?
) се нарича реално-
честотна характеристика (РЧХ),а lm(
?
)-имагинерно-честотна
характеристика(ИЧХ).
Б) Логаритмични честотни
характеристики:
- абсцисната ос на тези
характеристики е честота в
логаритмичен мащаб или lg
?
.
- логаритмично амплитудно-честотна
характеристика се построчва в
координатна система с мащаб по
оста на честотата L(
?
)=20lgA(
?
)
- мерната единца на L e децибел
[dB].
- ЛАЧХ опростява построяването на
характеристиките на сложни
системи,тъй като заменя
умножението на АЧХ със по простата
операция-сумиране,тъй като
lg(a.b)=lg a+lg b.
- Логаритмично фазова-честотна
характеристика (ЛФЧХ) е ФЧХ
построена в координатна система с
логаритмичен мащаб по оста на
честотата
- Логаритмичната амплитудно-
фазова характеристика (ЛАФХ)
предстявлява съвкупност от ЛАЧХ и
ЛФЧХ,построени една под друга и е
известна като диаграма на Боде

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни понятия. Обект за управление. Видове сигнали, свързани с обекта

1.1Основни понятия: А)Обект,технологичен процес. Б)Автоматично управление В)Автоматична система – Система за автоматично управление САУ.Система за автоматично регулиране САР. Г)Принципни схеми на САУ. Д)Функционални...
Изпратен от:
mariglena89
на 2010-06-23
Добавен в:
Пищови
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
81 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Основни понятия. Обект за управление. Видове сигнали, свързани с обекта

Материал № 534769, от 23 юни 2010
Свален: 81 пъти
Прегледан: 146 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,579
Брой символи: 10,244

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни понятия. Обект за управление. Видове си ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала