Големина на текста:
Тема 3
Система от икономически
показатели за оценка - има
пирамидален характер на
върха на пирамидата има най-
малък брой показатели. Там
са обобщаващите папки. По-
ниско са конкретни
показатели - фактори, с които
се обяснява състоянието на
обобщаващите показатели.
Финанс. правило
установено от практиката на
фирмите не е записано в
нормативни документи. Знае
се, че този, който не
съблюдава финанс. правила
ще стигне до фалит. Оценката
може да се прави и по други
критерии, освен по финансови
правила. Обобщав.
показатели за оценка на
фирм.
А ) рентабилн. на капитала
отношение на печалбата към
инвестиран капитал * 100
рентабилност% = печалба*100
инв. к-л
(1000 * 100 = 20%)
5000
Този капитал може да се
изчисли и като коефициент.
Показват, че от всеки 100лв.
Инвестиран капитал ф-мата
получава 20лв. печалба.
- пряк метод, по който
установяваме рентабилността
-факторен метод
Р к-ла = рентабилност на
продажбите * оборот
на капитала
Р к-ла = Р пр. * О к-ла
Б) рентабилн. на продажб.
Р пр. = печалба *100
продажби
От всеки 100лв. продажби ф-
мата получава 10лв. печалба.
в) Оборот на капитала
Ок-ла = продажби
Инв. к-л
изчислява се като коефициент
Значението на факторния
метод е, че фирмата може да
увеличи печалб. по 2 начина:
-като увеличава продажбите
-като ускорява оборота на кап.
Що е печалба, каква печалба
трябва да вземем, коя печалба
да включим във формулата?
Ако тръгнем от т. нар. нетни
приходи от продажби.
(изчисляване на приходите по
т. нар. цена на производителя
– разходи за себестойност +
печалба). В тях няма ДДС,
акцизи, данъци и др. Ако от
нетни приходи от продажба
извадим основните производ.
разходи (себестойност),
остава т. нар. брутна печалба
– най-голямата печалба във
фирмата. Ако от брутната
печалба извадим брутните
разходи – разходи за
организация управление и
разходи за продажба на
продукцията получаваме
печалба преди лихви и
данъци. Ако извадим
финансовите разходи и
прибавим финанс. приходи
стигаме до следваща печалба,
наречена печалба преди
данъци. Ако извадим данъц.
накрая остава най-малката
печалба, т. нар. чиста или
нетна печалба. Това е
финансов разход, когато е
положително число.
Финансистите дават тежест на
чистата печалба. Ние ще
работим с по – общите форми
на печалбата – брутна печалба
и печалба преди лихви и
данъци. По-масово се
използва печалбата преди
лихви и данъци, защото
определя себестойността, като
основни производствени
разходи, а административните
разходи се отчитат отделно.
Защото, когато включим
административните разходи
получаваме пълна
себестойност. Инвестираният
капитал е равен на сумата на
актива минус краткосрочните
задължения на фирмата (към
доставчици и към
краткосрочни банкови заеми)
г)Рентабилност на
собствения капитал
изчислява се по отношение на
собствения капитал
Рк-ла= печа. пр. лихви и данъци*100
Лихви
Лихвите зависят от:
-структурата на капитала –
собствен и привлечен
лихвения процент по кредита
икономическия феномен – т.
нар. финансов ливърийдж или
ефект на лоста – възниква
като разлика между лихвения
процент и общата рентабилн.
на капитала. Вземат се две
ситуации: -лихвения процент
да е по-висок – 25%
-лихвения процент да е по-
нисък – 15%
Когато лихвата е по-висока от
общата рентабилност, тя пада.
Ако имаме по-нисък лихвен
процент, то общата
рентабилност се увеличава.
Има два вида ефект на лоста:
отрицателен ефект чужд
капитал с по-висока лихва
положителен ефект – чужд
капитал с по-ниска лихва от
общата рентабилност на
капитала.
2.Показатели–задлъжнялост
и платежоспособност
а)Коефициент на задлъжнял
Кз = Дългосрочни задължения
инвестиран капитал
Дълг – дългосрочно привлеч.
капитал – за срок повече от 1
година. Инвестиран капитал –
собствен и дългосрочно
привлечен капитал.
Правила: - дългът на трябва
да надвиш. 50% (0.5 коефиц.)
- обща задлъжнялост
б) обща задлъжнялост
изчислява се като от сумата
на пасивите на баланса
изваждаме собствения
капитал. Разликата е
привлечен капитал. Това се
разделя на общите пасиви.
Обща задлъжнял.=пасив–собств. кап.
пасиви
в)Коефициент на покриване
на краткосрочни задължения.
Показатели за платежоспос.
– оценка на възможностите на
фирмата да си плаща лихвите
по кредитите или т. нар.
фиксирани плащания, които
фирмата не може да избегне.
а) доходно-гиринг съотношение
-изчислява се, като печалбата
преди лихви и данъци се
съотнесе към годишния
размер на лихвите през
годината по кредит.
ДГС = печ. преди лихви и данъци
лихвите по кредита
числителя трябва да е поне 2
пъти по-голям от знаменател.
0.5 отива за данъчните
плащания. Колкото е повече
от 2.5 е по-добре за фирмата.
Колкото числителя е по-голям
от знаменателя, толкова
печалбата е по-голяма.
б) покритие на фиксираните
плащания
ПФП = печалб. преди лихви и данъци
погашение на дълг. заеми + лихви
по кредита + лизингови вноски +
дивиденти по привилегирован акции
Трябва да се види дали
числителя покрива знаменат.
Покритие има, когато той е
равен на 1, но фирмата не
може да си плати данъците и
няма да остане никаква
печалба за развитие. За да се
избегнат тези проблеми се
прави модификация
знаменателя на формулата да
се раздели на разликата
между 1 и размера на
данъчните плащания( преките
данъци 1-0.235 = 0.765 ). Ако
след модификацията се
получава 1, значи се покриват
данъчните плащания, но
отново не остава печалба за
развитие на фирмата. Трябва
да е по-голямо от 1, за да има
печалба.
3. Краткосрочна платежосп.
Това са може би най-важните
показатели на организацията,
тъй като нейното оцеляване
зависи от способността й да
плаща сметките си когато те
станат дължими.
А) Коефициент на обща
ликвидност ( К
ол
) дава
връзка между текущи активи
и текущи пасиви на фирмата.
К
ол
= Краткотрайни активи
краткосрочни задължения
Б) Коефициент на бърза
ликвидност( К
бл
) - много по
точно оценява текущата
платежоспособност, тъй като
отразява състоянието на
касовата наличност.
К
бл
=фин. средства + вземания
краткосрочни задължения
Състоянието на касовата
наличност е задоволително
при К
бл
> 1.
В) Коефициент на незабавна
ликвидност (К
нл
)
К
нл
= . фин. средства .
краткосрочни задължения
Тук обхватът на ликвидните
средства се ограничава, като
се изключват вземанията.
Тема 4
1.Ефективн. на производств.
А) Принос – Разликата между
продажната цена и
променливите разходи на
даден продукт или между
продажбите и променливите
разходи за цялото
производство. Приносът за
различните продук е различен
Б) Дял на разходите в
продажбите (% Р) – определя
равнището на всички разходи
или на отделни техни
елементи или статии чрез
съотношението разходи/прод.
% Р = разходи * 100
продажби
Б)Структура на разходи ( S
p
)
- определя дела в проценти на
всеки разход в общия обем на
разходите.
S
p
= вид разходи = 100
разходи общо
В) Фондоемкост ( f )
характеризира съотношението
между основни фондове и
продажби като показател за
използването на този ресурс.
f = Матери. Дълготри Активи
продажби
Г) Използване на
производствените мощности
К
u
= Фактическо произв. на час
възможно производство на час
К
е
=Факт. отработ. работн време, часа
макс. възмож работно време, часа
К
инт
= К
u *
К
е
Д) Производителн. на труда
ПТ= Произведена продукция в натура
отработени човекочасове
2. Използване на оборотния
капитал – за определяне на
обращаемостта на оборотния
капитал се използват два
метода – първо изчисляване
на коефициент на
обращаемост който показва
броя на оборотите най-често в
рамките на годината.
- второ изчисляване на
продължителността на един
оборот в дни. При него
реципрочното съотношение се
умножав по дните на периода
А) Продължителност на
един оборот на брутния
оборотен капита в дни
бок
)
Т
бок
=краткотрайн активи*360
продажби
Б) Продължителност на
един оборот на
материалните запаси в дни
показател за характеризиране
на скоростта на обращаемост
на материалните запаси.
Отнася се общо за материали
незавършено производство и
готова продукция.
Т
мз
= материални запаси * 360
продажби
В) Продължителност на
един оборот на материалите
в дни – като основен елемент
на материалните запаси.
Т
м
= материали * 360
продажби
В) Продължителност на
престоя на готова
продукция в склада – от този
показател зависи скоростта с
която стоките с е реализират.
Средната складова наличност
и продажбите се оценяват по
производствени разходи.
Т
с
=средна скл. наличност*360
продажби
Г) Среден срок за събиране
на вземанията – дебиторска
задлъжнялост
м
)
Д
з
= дебитори средно * 360
продажби на кредит
Тема 5
Средно-срочни и годишни
(текущи) планове.
Средно-срочен- за три години,
като за първата година планът
е текущ(годишен).
Комплексен фирмен план:
Функционални раздели:
Първият функционален
раздел е маркетинг; втори
раздел Иновации–обновяване
–продукти, -технологии,
-информационни структури
трети раздел – производство
– заема централно значение в
комплексния фирмен план.
Има два раздела –
производствена програма и
производствени мощности
(капацитет на фирмата), които
си взаимодействат. Произв.
мощности изискват пари и
време. За да се постигне
съгласуване между маркетинг
и производство е необходим
друг раздел баланс на
производството и продажбите
Сумарно балансираните
продажби и производството
трябва да са еднакви
величини.Елементи на
производствения процес:
Средства на труда – машини,
сгради Предмети на труда –
суровини, материали – върху
тях се въздейства със
средствата на труда, за да
станат продукт. Живия труд
Четвърти функционален
раздел на производствена
програма капитално
строителство; материално
стопанство; персонал На
базата на тези раздели, които
определят разходите се
образува финансов план,
който отразява всички
разходи, финансовия план е
последен, заключителен
раздел. Изчисляват се показат.
и се сравняват с финансовите
правила, съпоставят се с
целите на фирмата. Ако не
постигнем целите или има
голяма задлъжнялост, липсва
ликвидност, тогава се
връщаме отново към
изходното положение. Или
трябва да подменим продукти
или пазари т. е. Тръгваме от
маркетинга– главна функция
на управлението осигуряваща
комплексен подход към
организацията на цялата
дейност на фирмата на
основата на изучаване на
пазарите и потребителското
търсене. Това е известно, като
итерация. Можем да направим
итерации много, докато не
направим план, отговарящ на
целите.Новото разбиране за
маркетинга е философия на
бизнеса. От маркетинга
(проучване на пазарите) ще
зависи цялата дейност на
фирмата.
Трите задачи в маркетинга
имат отношение при
разработв на маркетинг. план;
А) систематизиране на
прогнозите за цените на краен
потребител и потребителско
търсене
Б) разработване на ценова
решетка или пътя от цена на
краен потребител до цена на
производител.
В) определяне на оптимален
размер на производството и
стратегия на развитието на
продукта.
Тема 6
Прогнозите се систематизир
в следния вид:
- експертно се задават
прогнозите
- вариантно разработване
експертна оценка – търговия
на едро и дребно, магазинна
мрежа, фирмени магазини
Обикновено прогнозите се
правят по цена на краен
потребител.
Тема 7
Цената на потребител трябва
да се зачисли от ДДС,
дистрибуторски процент,
мита, такси, търговски
отстъпки за да се стигне до
цена на производител.
Как ще стигнем по обратен
път в цената на производител
– по маркетинговия подход
ДДС не можем да го
премахнем от цената на
производителя, защото се
начислява върху цената на
производителя. Има
методика, наречена проценти
над 100. ДДС се изчислява
като се тръгва от цената на
краен потребител –
търговската отстъпка по 20%
След систематизирането на
прогнозите на цените на
краен потребител и
потребителското търсене за
всеки канал за разпределение
на вътрешния пазар и за всеки
външен пазар се съпоставя
ценова решетка за
проследяване на целия цикъл
на модифициране на цената
на дадена стока – от цена на
краен потребител до цена на
производител. Значението на
ценовата решетка като
съставна част от
маркетинговите изследвания
не се ограничава само до
създаването на необходимите
предпоставки за анализа и
планирането на цялостната
дейност на фирмата. Тя може
да се използва и
самостоятелно като основа за
сключване на договори.
Тема 8
Първи подход - извършва се
изчисления за определяне на
оптимален размер на
производството и стратегия
на развитие на отделните
продукти, с които приключват
и маркетинговите проучвания.
Използва се метода за
анализа на контролната
точка. Търси се цената при
която организацията реално
започва да получава печалба
т. е. постига се изравняване на
приходи и разходи – втори
подход – също се прилага по
два начина графично и
аналитично. Трети подход
при този подход известни
величини са цените и
търсенето а е необходимо да
определим оптималния
размер на производството.
Равнището с максимален обем
определя иа оптимален размер
на производството.
Стратегия на развитие
необходимата производствена
мощност може да се осигури
по различен начин – 1. анализ
на условията при които е
определена наличната
производствена мощност и на
възможностите за провеждане
на организационно – технич.
мероприятия. 2. анализ и
оценка на възможностите за
постигане прираста на
мощностите чрез тяхното
технологично обновление 3.
анализ и оценка на
възможностите за изграждане
на нови обекти.
Тема 12
Методите се разграничават в
две групи: Статични методи
и динамични методи.
Статични методи
разглеждат нещата в статика,
в моментно състояние.
Обикновено момент е
годината. Например: строим
предприятие срок на
експлоатация 5год. При
статичните методи вземаме
само една година. Стат.
методи са по-лесно приложим
Основен недостатък –
оценката по тези методи има
приблизителен характер,
методите могат да се
използват на най-ранните
етапи от плана – маркетинга.
Стат. методи – разглеждат се
като първоначална оценка,
подлежи на дооценяване от
динамичните методи
(рентабилността на прод.,
рентабилността на капитала –
стат. метод). Показатели,
чрез които се реализира стат.
метод: А) коефициент на
икономическа ефективност
Е = печалба
капитал. вложения
Когато капитала се въведе в
действие,капиталовложенията
прерастват в капитал. От
всеки лев капиталовложения
колко печалба се получава?
Тъй като в числителя е обща
печалба, а в знаменателя
инвестиции, то 1/5 част от
капиталовложенията се
връщат в печалбата за срок от
1год. Б) срок за откупуване
реципрочен на Е.
Първата година обикновено
обекта не работи с пълен
капацитет – т. нар. период на
усвояване. ако пълния
капацитет се измерва с 1 или
100%, то през І год. – 60-70%
от капацитета. Последните
години се характеризират с
това, че машините до голяма
степен са изхабени и е
необходимо по-голямо време
за ремонт и поддръжка.
Например капацитет 0.9
(90%)Останалите години –
втора, трета, четвърта са
известни, като години на
нормална експлоатация.
Характеризира се с пълното
използване на капацитета 1
или 100%. Всички технико-
икономически качества се
постигат по проект. Като
методика – взема се първата
година от нормалната
експлоатация т.е. втората
година от въвеждането на
обекта.
Тема 13
Динамични методи -
динамиката означава, че след,
като имаме срок на
експлоатация 5 год. Трябва да
съберем информация за
всичките 5 год. – проекти,
експертни оценки. Срока на
експлоатация се определя от
срока на живот на
оборудването. Използването
на динамичните методи е
свързан с т. нар. дисконтиране
–отразяване на “фактора
време” Ако от обекта
получаваме 1000 единици
печалба от всяка една година
имаме:Приемаме, че печалбат
от всяка една година се
реинвестира. Примерно
нормата на доходите е 20%.
За третата година норма на
доходност 20%. Номинално се
получават 1000 единици всяка
година, но реално те не са
еднакви за фирмата – колкото
по-рано се получават е по-
изгодно, а колкото по-късно –
по-неизгодно. Причината е
невъзможността за реинвести
на получената печалба. Влияе
“факторът време” – какви са
възможностите за реинвестир
печалби и какъв ще бъде
получения доход. Реалните
печалби по години не са
еднакви. Трябва да се направи
преизчисление на печалбата с
т. нар. дисконтов фактор –
изчислява се като сложна
лихва. Дисконтовия фактор се
бележи с аt.
At = (1 + р)
t
р – дисконтова норма – норма
на доходност, която бихме
очаквали от бъдещите
инвестиции в примера 20%.
Във формулата тя се прилага,
като 20:100 = 0.2
а
1
= (1+0.2)
1
= 1.2
а
2
= (1+0.2)
2
=1.44
Нулева година в периода на
експлоатация началния
момент на привеждане на
актива(строителство). Всички
се привеждат кум нулевата
година. Привеждаме към
сегашния момент всички
приходи, разходи(нулева
година)Видове методи:
1.нетна сегашна стойност
Силата на дисконтиране
зависи от: броя на годините –
отдалечеността от първата
година дисконтовата норма
колкото е по-голяма
нормата, толкова по-бързо
намалява печалбата. Един
обект е изгоден, когато
рентабилността не е 0 или или
положително число, защото
сумирания дисконтиран поток
възвръща първоначалните
инвестиции. Не е изгоден,
когато се получава
отрицателно число, защото
сумирания дисконтиран поток
не връща първоначалните
инвестиции. Недостатък на
НСС е, че се получава число
например 10 000 следователн
е изгоден, но не може да се
изчисли степента на изгоднос
2.метод за оценка крайната
стойност при него
постъпленията и плащанията
от дадена инвестиция се
олихвяват към крайния момен
3.метод на вътрешно
олихвяване – този метод е
друга постановка на нетната
сегашна стойност. Вътрешна
норма на възвращаемост
предварително се задава
дисконтовата норма
субективно, но по предварите
зададени обективни условия.
Търсим такава норма, при
която НСС ще стане равна на
нула. За целта даваме
хипотези за нарастване на
дисконтовата норма и
изчисляваме НСС = 0
вътрешната норма на олихвяв
Инвестиционна калкулация –
оценка на НСС на обекта.
Предимство на вътрешната
норма е, че тя характеризира
ефективността на обекта в %
4. анюитичен метод – този
метод също е разновидност на
нетната сегашна стойност.
Под анюитет се разбира
еднакв по размер год. вноски.
5. метод на остатъчната
стойност – парична сума
която може да бъде получена
от реализирането на
дълготраен актив, преди да е
изтекъл експлоатационния му
срок на годност.
6. Период на възвръщане на
инвестициите – измерва се с
времето, необходимо за
изравняване на натрупващата
се по години алгебрична сума
на осъвременените нетни
парични потоци с
осъвременена величина на
капиталовложенията.
7. Коефициент на ефективнос
определя броя на
откупуванията за цел
икономически живот на
проекта. Колкото по голям е
броят на откупуванията
толкова по добър е проекта.
8. минимални издръжки
определя се осъвременената
величина на всички разходи
за целия икономически живот
на проекта.
Тема 14
Нетни парични потоци
условно печалбата, която ще
получаваме от обекта. На
практика понятието е по-
широко по съдържание от
понятието печалба. В
понятието НПП се включват
4 елемента: чиста печалба,
която се получава от обекта за
всяка една от годините
лихвите по кредитите
друга форма на печалбата –
разход от привлеченият
капитал амортизациите –
елемент на експлоатационнит
разходи нетно натрупване е
само чистата печалба +
амортизациите = брутно
натрупване остатъчна стойнос
на МДА – в последната год.
Калкулативен лихвен
процент – дисконтова норма .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2020 в 08:49 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктуратаИ, специалност - Икономика на търговията, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Предимства и ограничения от използването на продуктовия бенчмаркинг от производителите на бельо
добавена от mimit092 01.02.2013
0
30
Подобни материали
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
375
·
56
·
12,898
·
793
·
1

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
558
·
6
·
5,419
·
1,014
·
1

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Планиране и прогнозиране в системата на управлението


Лeкция по планиране и прогнозиране във ВТУ "Св.Св Кирил и методий"...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
209
·
48
·
11,066
·
478

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
35
5
23.05.2015
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
39
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Пищови по планиране и прогнозиране

Материал № 53286, от 08 дек 2007
Свален: 497 пъти
Прегледан: 118 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 2,718
Брой символи: 24,142

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения