Големина на текста:
доц.Румен Янков
География на населението и селищата /ГНС/
ТЕМА 1
Източници на данни за населението.Преброяване на населението.Текуща
демографска статистика.
Преброяванията са основен източник на данни за населението.То е статистическо
наблюдение,при което се събира информация за населението,обработва се и резултатите се
публикуват най-често във вид на специализирани томове.Събирането на данни отнема от 2
седмици до 1 месец.В България,например,анкетните карти се попълват за около 2
седмици.Самото събиране на информацията става по 3 начина:
1.Чрез преброители (анкетьори),които обхождат домакинствата и в разговор с главата
на домакинството попълват анкетна карта,която съдържа десетки въпроси.Всеки
преброител отговаря за конкретен преброителен участък,така че трябва да обходи
обикновено няколко стотин домакинства.На всеки няколко потребителя се определя
контрольор,който проверява добросъвестно ли се събира информацията.Един
преброителен участък може да бъде малко село,малък квартал или само част от
някоя градска улица.За България,например,преброителите са почти 10 000.
2.Чрез организирането на преброителни пунктове,в които представители на
домакинствата трябва да се явят за около 1 месец срок и да дадат необходимата
информация от демографски или икономически характер.Участието в
преброяването обикновено е задължително,а неучастието се санкционира с
глоба.По този начин се правят преброяванията в Китай,Турция и много други
страни с многобройно население.
3.Чрез разпращане на анкетни карти по пощата.Този метод се прилага главно в
развитите страни със сигурни пощенски услуги.Така се събира информацията в
САЩ,Австралия,Швеция и др..Анкетните карти трябва да се попълнят и да се
върнат по пощата на адреса на съответното бюро по преброяване-БП или в НСИ
(Национален стратистически институт).Този метод на преброяване е много евтин и
ефективен.
Преброяването е сложна и скъпа дейност за това не е възможно да се провежда всяка
година.Най-често то е периодично през 5 или през 10 години,но за някои страни е
епизодично,тоест провежда се тогава,когато са налице условия.В съвременен
Китай,например,са направени само 4 преброявания,първото от които е през 1953г..
Всяко едно преброяване съдържа 3 компонента:
Събиране на информацията.
Обработка на информацията – тя се извършва от няколко месеца до няколко
години.За България преброяването отнема няколко месеца и сега тази дейност е
компютаризирана.
Публикуване на резултатите – от преброяването до публикуването минават няколко
години.За да се получат по-бързо данни обаче се прави няколко процентова извадка
от всички анкетни карти (в Б-я – 2%).Тези данни се обработват много по-бързо и
служат за публикуване на “предварителни резултати от преброяването”.Така
процесът се скъсява до няколко месеца.
Преброяването се ръководи най-често от самия Министерски съвет,но методиката и
съдържанието на анкетните карти се разработват в съответния НСИ.
Има исторически сведения за проведени преброявания на селищата още в Древността.За
историческо свидетелство,например,може да се приеме описаното преброяване на
еврейските племена в Библията,станало преди 2200г. пр. н.е..През Древността са правени
преброявания в Китай,Египет,Древен Рим и др..Тези преброявания обаче са
частични,защото е преброявано само мъжкото население,с цел да се определи броят на
данъкоплатците или евентуалният брой на войниците,които могат да бъдат събрани.
За първо истинско преброяване на населението се приема преброяаването в САЩ –
1790г..Това е първото съвременно преброяване на селищата.Разработено е по научна
методика и максимално точно отразява състоянието.По това време САЩ се простират от
бреговете на Атлантическия океан до Апалачите.Преброяването установява,че по това
време в САЩ живеят 4млн. бяло население,около 900 000 негри и роби и неустановен
брой индианци.Американската практика скоро е възприета в Европа и в началото на XIX в.
преброявания на населението правят още Великобритания,Франция,Швеция,Белгия и др..
Първото преброяаване в България е направено 2 години след Освобождението – 1870г.,а
първото и единствено преброяване на Римската империя е през 1897г..Следващото
преброяване е през 1926г. в Русия.След разпадането на колониалната система
преброявания се правят и в много страни в Африка и Азия.В света е натрупан много голям
опит,тъй като са проведени над 2000 преброявания.Само някои арабски страни
(Оман,Йемен) не са провеждали преброявания.
За годините,в които няма преброявания е трудно и скъпо,демографските данни се
получават чрез текуща демографска статистика.Нейните исторически корени са в
някогашните църковни книги,които са били водени по енории.В тях свещенниците са
записвали всички най-важни събития,като например – броя на
семействата,ражданията,умиранията,кръщенетата,сключването на брак и др..Такива книги
са водени много редовно в Западна Европа.В Швеция и във Франция,например,чрез тях
може да се проследи демографското развитие на определени райони столетия назад.По
времето на Наполеон във Франция са приети първите закони,които задължават
гражданските власти да отчитат демографските събития.Всяка община трябва да води
книга за населението (регистър),в който трябва да се описват всички най-важни
демографски събития.В България още през 1881г.,Народното събрание приема закон в тази
насока.Сега тези регистри са автоматизирани и в тях се отразява постоянния и настоящия
адрес на всички лица.В българската система ЕСГРАОН се съхраняват 10 млн. имена на
български граждани с техните най-основни данни – дата на раждане,родители,братя и
сестри,постоянен адрес и ЕГН.Това позволява много бързо да се правят изчисления за броя
на населението,раждаемостта,смъртността,миграциите и т.н..
Съществуват и други начини за получаване на демографска информация,като например
специализирани,статистически,социологически или икономически проучвания.
ТЕМА 2
Брой и динамика на населението .
Броят на населението е най-важният демографски показател на една страна или район и се
приема за най-важен резултат от преброяването.Броят на населението в глобален мащаб
зависи от раждаемостта и смъртността.Когато обаче изчисляваме населението на
континент,страна или район,влияние оказват и миграциите:
ДП = ЕП + МП
ДП – действителен прираст
ЕП – естествен прираст
МП – механичен прираст
ЕП на населението е водещият фактор и това е причината за бързия растеж на населението
в развиващите се страни.
В исторически план населението на света постоянно нараства.Сведенията за минали
исторически периоди се получават по косвен път,защото не е имало преброяване на
населението.
Съществува раздел на демографската география,който се нарича историческа
демография,който ползва писмени или археологически сведения.В началото на новата
ера,населението на света е било 230 – 250 млн. души.При най-голямото разширение на
Римската империя населението й вероятно достигало до 50 млн. души,от които само 7 или
8 млн. са живеели на територията на Италия.По времето на империята Рим е бил най-
големият град на света,с вероятно население – 1,5 – 2 млн.души.През следващите столетия
населението расте мн бавно заради преобладаващата смъртност.През този период не е
имало никакво съзнателно ограничаване на разждаемостта,но високата смъртност от
недохранване и масови болести са ограничавали растежа на населението.Смъртността е
била много висока и сред аристокрацията.Голямата суша в Европа (1348 – 1349г.) е отнела
живота на около 1/3 от европейското население.
Първият милиард души,населението достига вероятно около 1830г. – приблизително 1
млрд. души.
Вторият милиард е достигнат към 1930г..
През XIX в. населението расте вече много по-бързо,особено в Европа.Първата
индустриална революция променя начина на живот.Появява се мрежа от здравни
заведения,първите общодостъпни ваксини.Градовете се хигианизират и вече не са
източник на болести.Извършена е истинска революция в храненето,например, с
пастьоризиране на храните и с въвеждането на картофите.
Бързият растеж обаче става по-осезаем през втората половина на XX в. и точно този
период се определя като демографски взрив.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2019 в 12:50 студентка на 33 години от София - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски, специалност - География, випуск 2013
04 окт 2019 в 16:52 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски, специалност - География, випуск 2017
11 юни 2019 в 14:37 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - История и география, випуск 2019
03 май 2019 в 19:18 студентка на 30 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - История и география, випуск 2019
09 апр 2019 в 12:21 в момента не учи на 53 години
12 мар 2019 в 16:55 студент на 21 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - педагогика на обучението по география и история, випуск 2021
14 фев 2019 в 13:47 потребител
09 фев 2019 в 05:56 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - География, випуск 2019
28 яну 2019 в 22:52 потребител
 
Домашни по темата на материала
Лекции по география на населението и селищата (ГНС)
добавена от EazyEGT 22.01.2015
0
15
Териториално разположение - изводи
добавена от EazyEGT 08.12.2014
0
3
Подобни материали
 

Естествен прираст на населението


Естествено условие и предпоставка за формирането и развитието на човешките ресурси, на съвкупната работна сила и на трудовият пазар се явяват процесите и тенденциите на възпроизводство на населението...
 

Рaзгрaд


Разград е град, разположен в Североизточна България. Той е административен център на община Разград, област Разград. Според последното преоброяване на нси към 31.12.2015 година населението на град Разград е 31 739 жители...
 

Община Разград


Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина....
 

Североизточен регион


Площ – 18% от територията на страната. Население-16,5 % от общото за страната. Включва 6 административни области - Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра, Търговище...
 

Разград


Разград е град, разположен в Североизточна България. Той е административен център на община Разград, област Разград. Според преброяването през 2011 година, населението на град Разград е 33 880 жители...
1 2 »
 

лекции за ГНС

Материал № 531841, от 17 юни 2010
Свален: 463 пъти
Прегледан: 569 пъти
Предмет: География на населението и селищата, География
Тип: Лекция
Брой страници: 36
Брой думи: 8,534
Брой символи: 52,717

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "лекции за ГНС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала