Големина на текста:
Въпрос 1. Качество на въздуха и контрол на замърсяващите. Емисии и имисии.
Принципи на мониторинга, контрола и управлението на замърсяването на въздуха.
Мониторинг: класификация на източниците на замърсяване на въздуха: природни и
антропогенни; точкови и сумарни; стационарни и мобилни източници; първични и
вторични източници – възможности за въздействие; характеристика и сравнение на
основните антропогенни източници – дефиниране на ключови източници.
1. Качество на въздуха и контрол на замърсяващите
Качеството на въздуха се определя по различни спецификации (напр. зададена
концентрация на замърсителите). Нито един замърсител не трябва да превишава
допустимите норми. За следене качеството на въздуха периодично се правят измервания –
т.е. извършва се контрол на замърсителите.
Качеството на въздуха се променя от емитираните в него от различни източници
замърсяващи вещества. Затова е необходим контрол на замърсяващите - тези, които чрез
извършваните от тях дейности замърсяват.
2. Емисии и имисии. И двете са движещи се потоци, които се състоят се от въздух и малки
количества вещества - химични съединения, частици и др., вредни за околната среда.
Всеки един източник замърсява с това, което произвежда и с това, което постъпва в
него. Емисиите и имисиите са движещи се въздушни потоци, съдържащи химични
съединения и вещества, вредни за околната среда. Разликата между тях е, че емисиите
представляват замърсяващ поток, който се излъчва от източника на замърсяване, а имисиите
са потокът, който постъпва в източника на замърсяване (фиг.1.):
ИмисииЕмисии
Фиг.1. Схематично представяне на емисиите и имисиите.
3. Принципи на мониторинга, контрола и управление на замърсяването на въздуха
Мониторинг - (от англ. дума monitoring)- наблюдение във времето с предварително
поставени цели. Представлява набиране на информация за източниците на замърсяване: кой
с какво замърсява; методи (лабораторни и числени, комбинирани ) за количествена оценка на
замърсителите; механизма, по който се получава замърсяването. В мониторинга влиза и
класификация на източниците и замърсителите по различни принципи.
Контрол - набор от технически и/или законодателни възможности за намаляване, или
премахване на замърсяването на обекта.
Управление – програми, в които въз основа на мониторинга се разписват цели, срок,
цена, отговорници за методите за контрол постигането на целите.
Оценката на емисиите във времето се извършва чрез мониторинг - наблюдение,
анализ и оценка на дадено явление, събитие, източник на замърсяване, видове замърсители и
др. Мониторингът определя механизма на замърсяването и класифицира източниците. За
неговото осъществяване се изисква избор на методи за точна оценка на концентрациите на
замърсителите. Това се постига чрез експериментално измерване, изчисления на базата на
известни формули, които описват механизма на отделяне на замърсителя и с помощта на
емисионни фактори.
1
Източник на 
замърсяване
BAT (от англ. ез. – Best Available Technologies/Techniques) - е съвкупност от най-до-
брите достъпни технологии/техники за контрол на замърсяването в конкретен обект.
Целта на управлението е не само приносите от всички замърсяващи да не надвишават
допустимите норми за качеството на въздуха, но и замърсяващите да реализират програми за
управление, които да го подобряват. Търговията с кредити е част от възможностите за
управление и позволява тези, които замърсяват по-малко, да могат да търгуват (продават)
кредити за останалото до нормата количество замърсители.
4. Класификация на източниците на замърсяване на въздуха
Източник на замърсяване е процес или дейност, която замърсява с вещество-замърсител:
промишлени предприятия, топлинни електроцентрали, транспорт, бита, плавателни съдове;
горене на дървесни маси вследствие на пожари, за отопление; петролни рафинерии,
индустриална дейност и др. Източниците на замърсяване може да се класифицират така:
Природни и антропогенни
Точкови и сумарни
Подвижни и стационарни
Първични и вторични
Ключови
Всеки източник може да се разглежда като точков или сумарен. Дефинирането им
зависи от обекта на оценка. Понякога се налага в големия точков източник да се дефинират
по- малки източници, като вече големият източник се разглежда като сумарен.
Например, „Лукойл Нефтохим” може да се разгледа като точков източник, при оценка
на замърсяването в Бургаска област и като сумарен, ако се оценява замърсяването в него.
Стационарни са неподвижните източници на замърсяване - електрическите централи,
заводи и помещения за изгаряне на отпадъците.
Мобилни са подвижните източници на замърсяване - моторните превозни средства,
самолетите и т.н.
При първичните източници замърсяването се образува от процес, протичащ в тях.
Ако обекта е инсталация с реактор, в който се образува замърсителят, първичния замърсител
е реактора, а ако разгледаме цялото предприятие-първичният източник е цеха.
Вторичните източници са резултат от вторични взаимодействия – химични и/или
физически, в които замърсител от първичен източник инициира емитирането на замърсител
от вторичния. Например, киселите дъждове: отделените газове (първичен замърсител)
реагират в атмосферата и се образуват киселинните дъждове; ако замърсител, генериран в
пещ (първиен източник) екстрахира органични вещества от стените на комина, той става
вторичен източник.
Най-големи са възможностите за въздействие при прилагането им спрямо първичните
източници. При първичните източници е по-лесен и мониторинга, тъй като при вторичните
вече може да са настъпили промени във вида (при химически реакции) и концентрацията
(при физични взаимодействия – например, адсорбция) на замърсителите.
„Ключов” е източник, чието контролиране би донесло най-голям ефект спрямо
околната среда – в и около обекта. Определянето му изисква анализирането на всички
източници на замърсяването в даден обект и замърсители. Понякога ключовият източник не
е източника с най-големия принос. При преценката се взема пред вид дали се превишават
нормите за качеството на въздуха, и се дава предимство на тези източници, които са
свързани с нарушаване на нормите.
2
Тема 2. Класификация на замърсителите на въздуха: основни и специфични, първични и
вторични, токсични замърсители и проблемни (hazardous) замърсители; екологична оценка и
сравнение на замърсителите. Принципи на измерването и нормирането на замърсителите;
емисионни фактори, предимства и недостатъци на възможностите за оценка; адаптирани
оценки.
1. Класификация на замърсителите на въздуха.
Замърсителите могат да се класифицират по различни признаци. Според източника им са
природни антропогенни източници. Табл. 1 илюстрира приноса на едните и другите и показва само
при SO
x
по-голям антропогенен принос.
Таблица 1
Според значението им за качеството на въздуха, замърсителите се определят като основни
или специфични замърсители.
Основни замърсители на въздуха са директно освобождаваните в атмосферата вещества вследствие
на волканична дейност или човешките действия (пепел от вулканите, въглероден оксид от
автомобилите и т.н.) – не е вярно!
Основни (критериални) замърсители на въздуха са замърсителите, които най-често се
отделят във въздуха от различни природни и антропогенни (човешки) дейности. Наричат се основни
или критериални, защото техните концентрации са в основата на спецификациите за качество на
въздуха като критерий за неговото замърсяване. Най-типичните основни замърсители са: серни
оксиди (SO
x
), азотни оксиди (NO
x
), въглероден оксид (СО), летливи органични съединения (ЛОС),
частици, амоняк (NH
3
). Напоследък ЛОС се определят не като обща концентрация, а като метан и
неметанови ЛОС. Разликата е, че метанът не е химически активен, но е парников газ, докато
неметановите ЛОС са химически активни.
Специфичните замърсители на въздуха са тези, които се образуват вследствие на
конкретни химическите реакции - ацетон, фенол, халогеноводороди, пероксиацетилов нитрат,
диоксини и фурани, сажди, Hg, Cd и др. Те се включват в спецификациите за качество на въздуха,
когато в наблюдавания обект (регион, страна и пр.) има съответните източници. Табл. 2 представя
емисиите на тежки метали и специфични замърсители в България през 2000 г. по данни от МОСВ.
Таблица 2
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Източници на замърсяване на въздуха

Принципи на мониторинга, контрола и управлението на замърсяване на въздуха, класификация на замърсители, замърсяване с ЛОС, радиоактивни емисии...
Изпратен от:
kimstillson
на 2010-06-16
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
316 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
210
·
2
·
593
·
987
·
1

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
317
·
5
·
1,069
·
815
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
305
·
3
·
6,699
·
732
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
618
·
14
·
296
·
1,320
·
1
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
64
·
10
·
278
·
250
·
1

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Източници на замърсяване на въздуха

Материал № 531515, от 16 юни 2010
Свален: 316 пъти
Прегледан: 594 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 6,698
Брой символи: 40,541

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Източници на замърсяване на въздуха"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала