Големина на текста:
Интелектуално възпитание
Интелектът означава най-общо умствената и познавателната способност у човека, неговата
възможност вярно и креативно да мисли. При определянето и разкриване на неговата същност,
различните автори акцентуват на различни страни и моменти. В. Щерн разглежда интелекта като
способност за приспособяване на мисленето към нови изисквания или като обще умствена
способност за приспособяване към нови задачи и условия на живот, за да могат да се преодоляват
трудности в нови ситуации. При повечето дефиниции като ядро на интелекта се посочва способността
за решаване на задачи с помощта на мисленето и въображението.
Приблизително като интелекта се разглежда и интелигентността. Според америк психолог Торндайк
тя се проявява в способността на индивида да дава добри отговори от гледище на истина или факт, а
според Терман интелигентния индивид поддържа високо абстрактно мислене, справя се със символи
и с успешното решаване на проблеми.
Според Т. Илина, която предлага много типични за повече автори определения на тези процеси и
явления, под умствено развитие се разбира процесът на развитие на умствените сили и мисленето на
учащите се, в резултат на всички възможни жизнени влияния и въздействия, а умственото възпитание
означава целенасочена дейност на възпитателите за развитие на умствените сили и мисленето на
учащите се, за изграждане на култура на умствен труд.
Интелектуалното развитие е глобалният биосоциален процес на изменение, на усъвършенстване и
реализация на умствените сили и възможности на човешкия индивид. То се постига чрез
социализацията и енкултурацията на човека, които осъществяват неговите заложби в интелектуалната
област, при водещата роля на възп.
Интелектуалното възпитание представлява целенасочения, съзнателно замисленият процес и
адекватната на него дейност за развитието и усъвършенстването на умствените сили и възможности
на човешкия индивид. То вкл както преднамерените въздействия, така и взаимодействията на
субектите, съзнателно проявяващи и реализиращи своя интелект. Фактически в по-широк социален
смисъл на думата и интелект възп вкл цялостното съзнателно овладяване на социализацията и
енкултурацията на човека в интелектуалната сфера. Интелект възп.е един от основните
структуроопределящи и направляващи развитието на личността компоненти на възпитанието.
Интелект възп има интегрално-пронизваща роля и място по отношение на всички останали
структуроопределящи развитието на човека и човешката личност възп компоненти.
Задачи и съдържание на интелект възп
Съдържанието на интелект възп вкл съвкупността от знания, научни представи и понятия,, възгледи и
убеждения, от умения и навици.
Задачите на интелект възп които в определен смисъл представляват компонентна конкретизация в
интелектуалната сфера на общата цел на възп за цялостност и хармоничност на личността, могат да
бъдат представени по следния начин:
-Овладяване на определен фонд знания за природата, обществото и човека, явяващи се необходимо
условие и предпоставка за мисловна дейност
- Изграждане на тази основа на цялостен светоглед, на система от убеждения и възгледи на света като
цяло
- Овладяване на основните мисловни операции, чрез които се осъществява познавателна човешка
дейност
- Формиране на общи и специални интелект умения и навици за умствена работа и култура на
умствен труд
- Като резултативно постигната задача от очертаните по-горе е развитието на интелект сили и
възможности, благоприятстващи за самостоятелна дейност.
Според Т. Илина може да бъде очертано следното основно съдържание на интелект възп:
Първото съдържателно направление, свързано с овладяването на определен фонд знания предполага
усвояването на конкретния учебен материал;терминология;закони;закономерност и др.
Второто съдърж направление ,свързани с изграждането на цялостен светоглед, е насочено към
формиране на система от възгледи и убеждения за развитието на природата, обществото и човека.
Третото съд.направление вкл.овладяването на основните мисловни операции и по-конкретно анализа,
синтеза ,сравнението и класификацията, с техните специфични характеристики. Анализът се
характеризира с овладяването на възможността за мислено разчленяване на части или мислено
отделяне на някой негов компонент или свойство.Синтезът е свързан с възможността мислено да се
обединяват частите на предмета или отделни негови страни,признаци,свойства. Сравнението
предполага овладяването на възможността да се установяват сходството и различията между
предметите или явленията по съответни признаци и в определена последователност. Класификацията
е свързана с усвояване на възможността за разпределение на предметите и явленията по групи в
зависимост от общото и различното при тях.
Четвъртото съд.направление очертава формирането на интелект умения за учебна дейност , които
биват общи и специални.
Към общите учебни умения се отнасят:умение да се чете, характеризиращо се със изразителност,
правилно произношение, интонация и др.
Към специалните умения се отнасят: уменията да се четат ноти;уменията да се правят технически
чертежи;уменията да се ползват карти;изчислителните умения по математика и др.
Петото съдърж направление обхваща развитието на мисленето и умствените сили, на основата на
цялостната реализация на очертаното до тук съдържание. Развитието на мисленето като
опосредствено и обобщено познание за нещата в техните връзки и отношение вкл: диалектическото
мислене, отразяващо нещата и явленията в единство и противоположност;логическо мислене,
свързано с овладяване на прийомите за логическа обработка на знанията;абстрактното мислене,
свързано с възможността за отвличане от несъщественото;обобщеното мислене, характеризиращо се с
възможността да се намират общите принципи и способи на действие, свързани с група
явления;категориално мислене,предполагащо обединяване на понятията в класове и групи
;теоретическо мислене, характеризиращо се със способности за усвояване на знания на високо
равнище на обобщеност и др.
Развитието на умствените сили е съдържателен компонент свързан с разгръщането на
интелектуалните потенции и с конкретно продуктивно проявление на мисленето.
Процесът на интелект.възп.като протичащ феномен представлява темпорално-пространствено
движение,изменение,развой на възпитанието в интелект.област, на неговото състояние, етапи,
моменти. Дейността интелект.възп е целенасочена изява на човешката активност в процесуалното
цяло „интелект възпитание”. При инт.възп могат да бъдат разграничени 2 основни вида
продължителност на процеса.1-ят вид продължава през целия човешки живот и е насочен към
овладяване на социализационния и енкултурационен процес в интелект.сфера.тук са структурирани 6
периода на всеки от които съответстват институции и фактори, които реализирайки някаква
интелектуално-обогатителна и възп дейност благоприятстват за овладяването на социализационния и
енкултурационния процес в интелект.сфера като подкрепят положителните и неутрализират
негативните въздействия и взаимодействия.
Вторият вид продължителност обхваща един относително самостоятелен цикъл на предварително
замислен и методично осъществяван процес на умствено възпитание в съответни условия. При този
процес, както и при другите компоненти и направления на възп намират специфично проявление
общите закономерности и структура на възп процес. Някои автори отнасят към този процес и учебния
процес, разглеждан като педагозирано учене на ученика при условията на обучението.
При процеса на инт възп е от съществено значение да се отчитат няколко важни момента и
обстоятелства. Първо, да се постигат по-трайни познавателни интереси, които се явяват „двигател” на
мисловната ориентация и реализация на чов.индивид. втори, да се предоставя на учащите се по-
голяма възможност за разсъждения от различни гледни точки по един и същ въпрос,което развива
креативността на мисленето. Трето,учените отделят внимание на съгласуваността между процесите с
познавателен характер и емоционално-чувствените състояния.
Изследвайки възпитанието от гл.т. на дейностите и потребностите Созонов стига до следните видове
дейности,представени по групи: познавателна, която бива учебна, умствена игра, четене и
др;естетическа, вкл. Всичките видове художествено творчество;физическа, която обхваша
труд,физкултура и др;управленска,проявяваща се чрез всяка организаторска работа в училище.
Водеща и определяща е ролята и значението на познавателната дейност. На първо място тя е самото
учене в процеса на обучението. При направляването по време на обучението на умственото развитие
на ученика по същество учителят го подпомага да преодолява определен тип противоречия.
В процеса на обучението се постига в единство развитието и възпитанието на личността.
Втората основна дейност благоприятстваща по-специално за възпитание и развитие в интелектуално
отношение е извънкласната и извънучилищната дейност. Тя спомага да се разширяват и задълбочават
знанията, уменията и навиците на учащите се като естествено продължение на процеса на обучението
в съответната област на научното познание.
Третата основна дейност е свързана с почти напълно самостоятелните интелектуални занимания на
учащите се. Едното от тях е , че при по-самостоятелна умствена дейност има най-добра възможност
за творческо развитие и изява на мисленето.
Интелектуална възпитаност и култура на умствения труд
Интелект.възпитаност се разглежда твърде различно от различните автори особено изследвана и в
съотношение с умствената развитост. Свързвайки същността на умствената възпитаност с възгледите
на човека за света Василев поставя в нейната основа интелект.отношения на личността. В този
смисъл той определя умствената възпитаност като съвкупност от всички интелект.отношения, в които
е вкл.личността и които влияят върху формирането на нейния интелект.облик. интелект възпитаност
обаче може да се разглежда и като целенасочена съзнателно достигната степен на интелигентност.
Постигнатата степен на интелигентност при даден индивид е фактически достигнатото йерархическо
ниво на неговата социализираност в интелект.сфера.
В тясна връзка с умствената възпитаност и като нейна проява е културата на умствения труд. Според
някои автори тя вкл.умения за рационална организация на режима за умствена работа;налична
система от способности да се върши всичко точно и акуратно. Точността и акуратността е израз на
прецизност на интелектуалните решения ,които водят до по-голяма ефективност на умствения труд.
В основата на интелект възпитаност и културата на умствения труд стоят качествата на ума които
имат някаква наследствена детерминанта но в много голяма степен са резултат и от цялостния
енкултурационен процес през онтогенензиса на индивида, с водеща роля при този процес на самото
интелект.възпитание.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юни 2021 в 16:25 студентка на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
22 фев 2021 в 15:26 потребител
29 яну 2021 в 15:35 ученик на 20 години от Лом - ПГ "Найден Геров", випуск 2019
29 яну 2021 в 11:08 учител на 44 години от София
24 яну 2021 в 19:20 студент на 20 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2023
14 яну 2021 в 14:35 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Неформално образование, випуск 2022
09 яну 2021 в 23:21 учител на 60 години от София - 151 СОУ, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Часовете по физическо възпитание в училище като възпитателен фактор.
добавена от deqna.petrova 30.12.2014
0
14
Подобни материали
 

Трудово възпитание


В основата на развитието на обществото стои трудът. Заедно с усъвършенстването на оръдията на труда са се усложнявали производствените процеси....
 

Общуване при децата в предучилищна възраст


Детето е личност, защото е съзнателно същество. Заема определено място в обществото. Развитието на детската личност е в съответствие с изискванията на обществото и индивидуалния облик на детето. Осъществява се по пътя на общуването и изпълнението ...
 

Теория на възпитанието


Когато говорим за азбука на последователността трябва да разбираме, че не става дума единствено и само за система от знаци, благодарение на която човек може да изразява, изобразява, изписва своето психично перспективно речево поведение...
 

Трудово възпитание


1. Трудът като фактор за развитието на обществото и формиране на личността. Два вида труд: умствен и физически...
 

Принципи на възпитанието


Същност на принципите на възпитание. Всяка наука има свои принципи. Те са основополагащи и определят нейното съдържание и методология. Принципите на възпитание са част от педагогическата наука...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Интелектуално възпитание

Материал № 528486, от 10 юни 2010
Свален: 424 пъти
Прегледан: 594 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 1,317
Брой символи: 9,040

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интелектуално възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала