Големина на текста:
1.Предмет и задачи на стокознанието
В основата на човешкото общество е материалното производство. В процеса на
производството се създават предмети, стоки за потребление и средствата
производството, притежаващи определени свойства, благодарение на които
задоволяват определени лични и обществени потребности.
Стоката е предмет на труда, вещ, която със своите свойства удовлетворява
конкретната човешка потребност и се произвежда за размяна и за лично потребление.
Стойността на стоката представлява съвкупността от разходите на материали,
средства и труд за производството й.
Потребителната стойност е присъща на продуктите на труда. В зависимост от
характера и тя може да бъде:
а) индивидуална – това са продуктите на труда, произведени за лично, индивидуално
потребление.
б) обществена – присъща е на стоките, произведени за удовлетворяване на
потребностите на обществото.
Предмет - Стокознанието е наука, в която се изучават потребителните свойства
на стоките и се установяват връзките м/у техните свойства и качество.
Мярка на потребителната стойност на отделните видове стоки е тяхното
качество колкото е по-високо то, толкова по-пълно удовлетворява определена
потребност, толкова по-висока е неговата потребителна стойност.
Потребителната стойност на стоката се разкрива и проявява, само и единствено в
процеса на потреблението или експлоатацията, в определена среда и във времето.
Потребителната стойност на стоката представлява съвкупност от свойства, наречени
потребителни, благодарение на които тя е способна да удовлетворява определени
материални или духовни потребности на човека.
По своята природа потребителните свойства на стоките са свързани с
естествените й свойства – физични, химични, биологични, интелектуални.
Съвременното равнище на производството позволява да се произвеждат
различни варианти на стоки с еднакво функционално предназначение.
Задачи – основната задача на стокознанието на стоките в условията на пазарна
икономика е изучаване потребителната стойност на стоките. Във връзка с това важни
задачи на стокознанието са:
а) изучаване факторите, влияещи в/у формирането на потребителните свойства и
подобряване качеството на стоките;
б) изучаване потребителните свойства на стоките, от които зависи полезността,
ценността им;
в) предоставяне на информация за възможността за използване на стоката по
предназначение и причините за снижаване на потребителната й стойност;
г) усъвършенстване на съществуващите и разработване на обосновани методи за
изследване на качеството на стоките;
д) разработване на показатели и норми за оценка на потребителната стойност и
качеството на стоките
е) изучаване и разработване на въпросите, свързани с опаковката, транспортирането и
съхраняването на стоките;
ж) изследване на етапите на формиране на качеството;
з) изучаване фалшифицирането на стоките;
и) маркетингови проучвания.
1а) Възникване и развитие на стокознанието като наука. Съдържание и методи на
стокознанието
Стокознанието възниква и се развива под влияние на икономическите
потребности, разрастването на стоковото производство и стоковото обръщение. В
развитието на стокознанието могат да се определят следните 3 етапа:
А) Началният период в развитието на стокознанието е набелязване на обекта и
изучаване, постепенно натрупване на фактически материал, описание и съпоставяне на
различните стоки.
Б) Развитието на стокознанието е свързан с бързото развитие на промишлеността,
естествените науки и технологията, наложило необходимостта от подготовка на кадри.
В) Налага се широко обобщение на натрупания фактически материал за стоките,
получен на основата на развитието на експериментални методи на изследването им.
Развитието на стокознанието само учебна дисциплина в Б я за първи път е
въведено в учебния план на първото търговско училище, открито през 1873 г. от
Димитър Шишманов в гр. Свищов. През 1894 г. се издава първият учебник по
стокознание.
Стокознанието обхваща голям брой от стокови групи, видове и разновидности от
стоки, различаващи се една от друга по предназначение, изходен материал, метод на
производство, състав и др.
Стокознанието изучава потребителната стойност на стоките за потребление и в
зависимост от особеностите и характера на удовлетворяваните от тях потребности се
диференцира и подразделя на 2 самостоятелни учебни дисциплини - „Стокознание на
промишлените стоки“ и „Стокознание на хранително – вкусовите стоки“.
Стокознанието на хранително – вкусовите стоки има за предмет на изучаване на
потребителната стойност на хранително вкусовите стоки за индивидуално
потребление.
Потребителната стойност и качеството на стоките се определя при използване на
методите на естествените науки – физика, химия, биология, социология, квалиметрия и
др. Използва се комплексната оценка на стоки за широко потребление.
Изучаването на потребителната стойност на стоките от материално –
веществената им страна е невъзможно без познаване на основните схващания на
естествените общо научни дисциплини. Химията служи като основа за изучаване
състава на суровините, материалите, хим. свойства. Физиката дава основа за изучаване
на физичните, механичните, акустичните, оптичните и др. свойства. Микробиологията
подпомага изучаването на природата и свойствата на суровините, стоките от
растителен и животински произход. Технологичните дисциплини допринасят за
правилното разбиране на процеса на преработка на суровините и материалите, на
формиране на качеството, причините за възникване на дефектите и тяхното
отстраняване.
В стокознанието за изучаване на потребителната стойност на стоките широко се
използва и математика – статистически метод за обработването на данни.
2. Класификация на стоките
Класифицирането е процес по определен признак на подмножества в
съответствие с приетата система за класифициране. Различаваме:
а) йерархичен метод - при който дадено множество се разделя последователно на
множества;
б) фасетен метод – при който дадено множество от обекти се разделя на независими
множества.
Системата за класифициране представлява съвкупност от правила и методи за
разпределение на дадено множество от обекти на подмножества в съответствие с
установените признаци на сходство или различия на тези обекти. На образуваните
подчинени множества се присвояват наименованията:
Разделът като степен на класифициране се използва най-често при печатните
издания като елемент на рубрикацията на текста за означаване на голяма или малка
част от произведение.
Типът е подразделение, което обединява изделия, сходни по предназначение,
принцип на действие, метод на извършване на технологичната операция,
конструктивно изпълнение.
Стоковият клас представлява съвкупност от еднородни предмети,
притежаващи общ признак.
Видът е една от основните категории, използвани в почти всички области на
знанието, където се изучава определена съвкупност от предмети, явления.
Стоковата група обединява стоки, имащи съществени сходни признаци.
В областта на класифицирането се използват следните квалификационни
признаци:
а) телеологичен, определящ целта на използването, предназначение, начин на
ползване;
б) технологичен – обединяващ такива признаци като степен на обработеност,
особеност на технологичната обработка;
в) генетичен – обхваща суровините и изходните материали, използвани в качеството на
квалификационния признак.
При класифицирането на стоките е необходимо да се спазват определени
правила:
1.Правилен подбор и формулиране на признаците за класифициране.
2.Групирането на множеството от стоки на дадена степен да се извършва само по
определен класификационен признак.
3.Разделяне на множеството от стоки в началото на групи по най-общ признак, а
след това постепенно преминаване към по – малко общи подчинени признаци.
Класифицирането на промишлените стоки в зависимост от целите, които
преследват, и равнището, на което се извършва може да бъде различно:
Държавна класификация – извършва се на държавно равнище.
Стандартна тази, която е разработена и представена в Българските държавни
стандарти
Отраслова – която се използва в отделните отрасли на националната икономика
Учебна създава се за задълбочено, последователно изучаване на отделни групи
промишлени стоки.
В резултат на кодирането се съставя система за кодиране, която е съвкупност от
правила и термини, определящи системата от символи и реда за тяхното използване
за представяне на информацията за даден обект на класификация. Тя може да бъде
класификационна и регистрационна.
Класификаторът представлява система от систематизирани по определени
признаци квалификационни групировки, подредени в дадена установена структура,
т.е. раздел, клас, група, вид.
Стоките за лично, всекидневно потребление се квалифицират в зависимост от
използваните суровини и технология за тяхното преработване, от тяхното
предназначение и качество като:
а) народен тип стоки в големи количества, по типова технология за масово

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по стокознание

Предмет и задачи на стокознанието. Класификация на стоките. Асортимент на стоките. Потребителни свойства на стоките...
Изпратен от:
xristinaraikova
на 2010-06-07
Добавен в:
Лекции
по Стокознание
Статистика:
334 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Готово облекло

15 май 2010
·
35
·
3
·
710
·
40

Характеристики, класификация и изследване на готово облекло...
 

Основни признаци за класифициране на стоките.

17 май 2010
·
62
·
8
·
1,799
·
55
·
2

Свойства на стоките и методи за определянето им. Метрична система за измерване. Мерки за измерване на лесо-материалите....
 

Стока. Групировка на стоките. Видове стоки. Качество на стоката

14 окт 2011
·
126
·
7
·
6,332
·
221

Стока - Основно предназначение на стоката е да задоволява определени потребности на населението на стопанските звена и на институциите. Те не могат да съществуват и да функционират без да потребяват стоки. Най-търсените стоки...
 

Протокол по стокознание

13 окт 2012
·
27
·
10
·
2,105
·
3

Основни признаци за класифициране на стоките. Свойства и качества на стоките. Методи за определяне на параметрите на свойствата. Метрична система за измерване. Измерване на лесоматериалите....
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
194
1
03.04.2013
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
72
1
1 мин
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Лекции по стокознание

Материал № 525774, от 07 юни 2010
Свален: 334 пъти
Прегледан: 450 пъти
Предмет: Стокознание, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 32
Брой думи: 11,640
Брой символи: 78,772

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по стокознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала