Големина на текста:
НЕПРИЯТЕЛИ
КОИ НЕПРИЯТЕЛИ НАПАДАТ ЧЕСЪНА
Чесънът се напада от много неприятеля, но основни са луковата нематода и
чесновата муха.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛУКОВАТА|НЕМЛТОД 11 КАК ВРЕДИ
Пуковата нематода е малко бяло червейче, дълго 3—1,5 мм и широко 0,04 мм.
Навлиза в растенията скоро след поникването ц
м
Заразените растения изостават в
растежа си, придобиват уродлив вид, листата се разкривяват, пожълтяват, а някои
растения изсъхват. Силно нападнатите поници загиват напълно. Когато
заразяването на листата стане до-късно, те се изкривяват и надебеляват само в
основата. Луковиците на заразените растения са едри, но мекк^ и много леки.
Външните люспи са неравномерно надебелени и приличат на попивателна хартия.
В началото на заразата люспите запазват белия си цвят, но по-късно се оцветяват
кафяво или сиво. При съхраняване на заразен материал при влажни условия
немато-дите могат да проникнат и в здрави луковици и да продължат да вредят.
Видът заразява и кромида, но в н». малка степен, отколкото чесъна.
КАКВА Е БИОЛОГИЯТА НА ЛУКОВАТА НЕМАТОДА
Нематодата нрезимува в луковиците и в почвата. При сухи условия може да се
запази 4—5 години. Размножаването става чрез яйца, които женските снасят в
тъканта на растенията. Нематодите са подвижни и могат да преминават от едно
растение на друго.
КАК СЕ ПРОВЕЖДА БОРБАТА С ЛУКОВАТА Н ЕМАТОДА
Борбата се води изключително чрез агротехнически мероприятия. Да се засаждат
само чисти от нематоди скилиди и луковици. При слабо заразяване те могат да се
киснат в полусулфидни разтвори в продължение на 6—12 до 24 часа. Кисненето
може да се извърши и в чиста вода в продължение на три денонощия при ежеднев-
но сменяне на водата. Ако почвата е много силно заразена, което се установява чрез
анализ, чесън и лук не се засаждат в продължение на няколко годни
Нематодат е малко червеиче с дължина 1,0—1,6 mm. Зимува в почвата или в
нападнатите части на растенията и по-рядко в семената. Развива три, а при по-
късно изваждане на чесъна и четири поколения. За развитието на едно поколение са
необходими 19—22 дни при почвена температура 20—22°С.
Борба. На заразените площи да се прилага 3—4-годишно сеитбообращение с
ненападащи се култури (пшеница, ечемик, ръж, царевица и пипер). Да се използува
здрав посадъчен материал, който да се обеззаразява преди засаждането.
Предварително разделен на скилиди, чесънът се накисва във вода 2—3 дни.
Скилидите се поставят в кошници или чували в дълбок съд с вода. Така че да
отстоят на 25—30 cm дъното на съда. Водата се сменя на 24 h. Скилидите се
изваждат, от-цеждат се и се поставят в 1%-ов разтвор от формалин за 1—2 min.
След това се засаждат. Обеззаразяването може да се извърши и с топла вода (50°С)
за 10—15 min или се накисват предварително за 24 h във вода и след това водата се
загрява до 49°С и към нея се прибавя формалин за получаване на 0,5%-ов разтвор,
където чесънът престоява 20 min. Почвата се обеззаразява с 50—60 kg базамид 10 Г
или 8— 10 kg темик 10 Г на декар.
Друг смучещ неприятел с голямо икономическо значение за лука е тютюневият
трипс (виж. тютюнев трипс).
Чеснова муха
Като неприятел на растенията чесновата муха — Suilia lurida Mcig., е съобщена за
първи път'у нас от Николова (1953). Тя е широко разпространена в цялата страна.
Напада също и кромида, засаден от глави и едър арпаджик през есента. При масова
поява загубите са изключително големи (до 90%).
Мухата е ръждивокафява и силно окосмена. Крилата й са сиво-кафяви. прозрачни, с
две напречни тъмнокафяви петна. Яйцето е продълговато с бисернобял цвят.
Хорионът е с мрежеста структура. Ларвата е бяла, а при възрастните с жълтеникав
оттенък, без глава и крака. Дълга е до 11 mm. Лъжекакавидата е бъчвовидна,
тъмночервеника-
ва, дълга 7—8 mm.
Начин на живот. Чесновата муха развива едно поколение годишно и зимува като
възрастно насекомо. Летежът започва рано напролет (февруари—март). Веднага
след стопяването на снега, когато средната дневна температура се задържи за
известно време над нулата, а почвената температура до 5 cm дълбочина е най-малко
PC, започва яйцеснасянето. По това време растенията имат по два листа. Мухите
снасят по едно яйце в основата на стъблото или върху почвата близо до растенията.
Една муха снася средно 90 яйца. При 15—18°С ембрионалното развитие
продължава 6—8 дни. Ларвата нагризва неправилна къса ивица по средния лист, в
резултат на което върхът завяхва, по-късно се завива спираловидно. Ларвите от
втора и трета възраст продължават да унищожават най-младите, недоразвити още
листа, като се придвижват към луковицата. Повредените растения изоставал в
развитието си, пожълтяват и увяхват. Голяма част от растенията загиват, а
останалите са с кухо стъбло и мека луковица. При изскубване нападнатите растения
се прекъсват. Ларвата се намира в основата на стъблото или в луковицата.
Развитието й продължава 28—35 дни. Какавидира през април—май в почвата на
дълбочина 10—18 cm близо до повредените растения. Влагата влияе значително
върху жизнеността па какавидите. При суха почва загиват голяма част от
какавидите, а при висока влажност имагинират 100%. Имагинирането е през май
или в началото на юни.
Борба. При торене с оборски тор чесънът се напада по-силно в сравнение с
минералното торене. Скилидите се третират преди засаждането с 5 kg линдан 2,8 на
100 kg, като предварително се навлажняват с 2,5 dm
3
вода. Когато започне летежът
на мухите, посевите се пръскат 2—3 пъти през 8—10 дни със 150 ст
3
тиодан 35 ЕК,
100 cm
3
Би 58, 150 cm
3
вофатокс 50 ЕК, 150 cm
3
актелик 50 ЕК или 50 ст
3
децис 2,5
ЕК на декар.
Лукова муха
У'нас луковата муха — Delia (Chorrophiia, Hylemia) antiqua Meig., е много
разпространена, особено в години с топла и дъждовна пролет. Основен
гостоприемник е" кромиДът^ но напада и чесъна.
„Възрастното наподобява твърде много къщната муха. Оцветено е светлопепеляво
и е покрито с космици. На дължина достига 6—7 mm. Гърдите са жълти с по-тъмна
надлъжна линия. Яйцето е овалнопро-дълговато, млечнобяло, дълго 1,2 mm.
Ларвата е без крака и глава с разширен заден край, където се намират устните
кукички. Дълга е 10 rnm. Лъжекакавидата е бъчвовидна, кафява с тъмнокафяви
брадавич-ки, дълга 7—8 mm.
Начин на живот. Луковата муха зимува в почвата на дълбочина 10—20 cm като
какавида. Развива две и частично трето поколение. Мухите се явяват напролет по
време на цъфтежа на витията. За половото им узряване е необходимо допълнително
хранене (в продължение на една седмица) с нектар от цъфтящите растения. Яйцата
си снасят по листата на лука, по луковиците и по повърхността на почвата на
купчинки от 4 до 6. На едно растение снасят няколко мухи. Периодът на
яйцеснасянето е дълъг (до 40—50 дни) и през това време една женска снася от 50
до 80 яйца. При влажност на почвата 25—80% от ППВ яйцата се развиват нормално
за 3—8 дни. Ларвите се вгризват в основата на листата, изгризват надлъжни ходове
в стъблата и се придвижват към луковицата. Повредените растения пожълтяват,
изоставаз в развитието си, лесно се изскубват, полягат върху почвата и изсъхват.
Мирипип на гнило. В една луковица се развиват от 4 до 80 ларви, които преминават
и в съседните растения. Ларвата се изхранва за 16 — 20 дни, след което напуска
луковицата и какавидира почвата. Мухите от второто поколение излитат след 15—
20 дни и летят в началото на юни. Хранят се с нектар от цветовете на лука. Пов-
режда:' главно късно засетите луковс. Повредите от това поколение са по-малки.
Хладното и дъждовно време сс отразява неблагоприятно върху продължителността
на живота на мухите.
Борба. Тъй като късните посеви се нападат много по-силно, необходимо е
възможно най-ранно засаждане на лука. При яйцеснасянето си мухите предпочитат
по-слабо развитите растения. Своевременното торене, поливането и обработката на
почвата допринасят за получаване на по-мощни растения, които са по-неуязвими.
Повредените растения трябва да се унищожават, за да не се позволи на ларвите да
преминават в други растения, да се развият и да какавидират. Семето да сс третира
с 10— 12 g/kg хептахлор 20. При лука за глави иредпосев-по се внасят 2,5 kg
базудин 10 Г или 7,5 kg валексон 5 Г на декар. Прави се двукратно или трикратно
пръскане — първото по време на летежа па мухите с 200 спг'тиодан 35 ЕК, а
следващите през 6—8 дни със 100 cm
1
Би 58, 50 ст'децис 2,5 ЕК, 150 cm' актелик 50
ЕК или 120 cm
1
вофатокс 50 ЕК на декар. Нападнатият лук за глави се полива с
0,1%-ов разтвор от вофатокс или актелик, като се използува 1000 dm
1
на декар, при
което загиват всички млади ларви.
Луков скритохоботник
Луковият скритохоботник — Ccuthorrhynchus Jakovlevi Schulz, вреди по лука.
Чесънът се поврежда само от възрастното насекомо.
Луковият скритохоботник е малък (2,25 mm). Тялото му е черно, покрито с
власинки, което му придава сив цвят. Главата преминава в дъговидно извит хобог.
Крилата не покриват последното коремно членче. Яйцето е дребно, кръгло,
белезникаво, дълго- 0,3—0,5 mm. Ларвата е без крака, дъговидно извита, жълта с
кафява глава, дълга 6,5 mm. Какавидата е белезникава.
Начин на живот. Луковият скритохоботник зимува като възрастно в почвата, под
растителните остатъци и на други защитени места. Развива едно поколение
годишно. При затопляне на времето в началото на април бръмбарите излизат от
зимните си скривалища и се хранят отначало със саморасъл лук или чесън. След
като поникне лукът, бръмбарите преминават върху него, хранят се допълнително и
узряват полово. След копулацията (около средата на април) женските снасят яйцата
си в отвори, прегризани в листата. Ларвите се излюпват след 15—20 дни, хранят се
с паренхимата на листата, без да засягат епидермиса, като правят ходове с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Неприятели по чесъна

Луковата нематода. Чеснова муха. Луков скритохоботник. Луков листояд. Луковият молец — Akrolepia assectella Zell...
Изпратен от:
Alkin
на 2010-06-07
Добавен в:
Теми
по Земеделие
Статистика:
35 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
5
1
4 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Неприятели по чесъна

Материал № 524801, от 07 юни 2010
Свален: 35 пъти
Прегледан: 78 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 2,181
Брой символи: 12,483

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Неприятели по чесъна"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала