Големина на текста:
Бизнес планиране ( БП )
Литература
1.Кирил Тодоров – 9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес.
2.Кирил Тодоров – Основи на дребния бизнес 2005 г. ( 2000 г.)
3.Ирена Славова – Бизнес планиране
4.Йордан Коев – Основи на предприемачеството
5.Милен Балтов – Основи на предприемачеството - за ІІ сем. – иновации, инвестиции
6.Галя Куртева – Разработване на бизнесплан
7.Ангел Ангелов – Ръководство за разработване на бизнесплан
8.Пол Бароу – Най-добрите бизнеспланове, подготовка и представяне
9.Едуар Блекуел – Как да подготвим бизнесплан
Роля и предназначение на бизнесплана
Бизнесплана е източник на информация – вътрешнопланов документ + маркетингов
документ
Страни в бизнес планирането1.Мениджмънт и спонсори на проекта-бизнесплана
2.Финансиращи институции
3.Венчър ( рискови ) капитали
І.Мениджъри и спонсори на проекта – бизнесплана – най-често идеята за нов проект и
съответно и изготвянето на БП идва от мениджърите и спонсорите.
Мениджърите са страната която ще:1) извърши предпроектните проучвания;
2) извършва проучванията за осъществяването (проучване на целесъобразността )
стояща в основата на цялостната подготовка и оформянето на БП;
3) трябва да може да “види” своите идеи за развитието му ясно и коректно във всички
аспекти на БП т.е.- детайлно представяне
- преценка и планиране на ресурси, необходими за осъществяване
на проекта в т.н. материални, човешки, финансови, техноплан.
Спонсорите са страната която:
1. Взема решения и е отговорна за развитието му и цялостното осъществяване.
2. Най-често това са предприемачът или основния собственик на новия бизнес.
3. Типично спонсорът е основния акционер в новия бизнес, участващ с пари и
собственост в него.
4. Спонсорите биха желали да вият в БП описани не само основни елементи, отнасящи
се до продукта, производството и т.н., но и водещата бизнес стратегия, която ще
позволи успешното реализиране на проекта, както и схемата на възвращаемост на
вложените средства в проекта.
5. БП трябва да може да отговори най-общо на следните въпроси:
5.1. Къде сме ?
5.2. Накъде отиваме ?
5.3. Как ще стигнем ?
5.4. Струва ли си да сме там ?
ІІ.Финансиращи институции
1. Банки
2. Инвестиционни фондове
3. Финансови институции предоставят временно фин.средства на спонсора при
определени условия:
3.1. Проектът да бъде осъществен по принцип
3.2. Исканата сума и за какво ще бъде използвана
3.3. Схема за финансиране и дали проектът ще бъде в състояние да се изпълнява
( изплащане на лихва и главница )
3.4. Осигуряване на гаранции
ІІІ. Венчър ( рискови ) капитали
1. Смесени схеми за финансиране
1
- чист заемен капитал ( краткосрочен и дългосрочен кредит )
- собствен капитал ( спонсора на проекта и венчъркапиталисти ( временни и
дългосрочни съдружници )).
2. Венчъркапиталистите ( могат да бъдат и финансираща институция ) се интересуват
от: а) нормата на възвращаемост на инвестирания си капитал в проекта
б) наличие на механизъм, осигуряващ ликвидността на вложените от тях
средства
3. Проектът ( и съотв. БП) трябва да осигури механизъм и възможностите за “излизане”
на венчъркапиталистите от проекта на определен
4. Изготвяне “Информационен меморен” или “Инвестиционен проспект”, който визира
отделно видовете рискове и възможностите за постигане на ликвидност.
ІV. БП като вътрешен планов документ
1. Да бъде реалистичен
- основните допускания и хипотези да бъдат развити, да бъдат реалистични
- прогнозите за цели, продажби и др. да бъдат реалистични и верифицирани през
целия период ( да се проверява тяхната истинност )
Проблем може да бъде: инфлацията и валутния курс и тяхното прогнозиране.
Решаване на проблема а) при капитали в чужда валута – всички допускания и
показатели да бъдат изведени във валутата;
б) при материалните потоци, свързани с чужда валута ( внос/износ
) – калкулациите да бъдат направени в съответната валута;
в) при ниска инфлация – калкулациите да се направят по текущи
цени, като се вземе под внимание надинфлационното им нарастване.
г) при висока инфлация и няма съвпадение с а) и б), тя да бъде прогнозирана в
калкулациите за цените ( при продажбите и в себестойността )
БП като вътрешен документ
2. Възможност за верификация
- липса на актуалност на БП – когато не се прави проверка на резултатите, заложени в
него;
- неразбирането и/или недооценяването значението на вирификацията на
мениджмънта;
- финансовите прогнози в БП не съответстват на “ОПР”, Баланс, ОПП, възприети в
счетоводството;
- БП е предназначен за мениджмънта, а не за счетоводно отчитане и неговия формат е
ориентиран към това и е основан на т.нар. управленско счетоводство.
3. Корекции и актуализация
- Корекциите и актуализацията на БП се предопределят от верификациата на БП;
- БП ( особено във финансовата му част ) е вид бюджетен документ ( особено за
първата критична година );
- Процесът на актуализиране е интеративен и всеки следващ период трябва да бъде
актуализиран навреме;
- Анализът на отклоненията – основен източник на информация в началния период;
- Отчетните данни трябва да бъдат отразени в схемата на бюджетиране.
V. БП като маркетингов документ
1. Съдържателен аспект БП има за цел да привлече потенциални инвеститори на
капитал или имущество.
- Общо съдържание – общоприети формални изисквания към съдържанието на БП
- Съдържание на функционални области като маркетинг, производство, финанси.
- Ролята на резюмето като на плана
- Приложения, мостри, сертификати, брошури и др.материали, илюстриращи
съдържанието.
2. Формални аспекти
- Не бива да се забравя, че БП е преди всичко формален документ и при неговото
изготвяне трябва да се спазват определени формални изисквания към езика и стила;
2
- В някои от случаите, освен общоприетите изисквания е подходящо да бъде изготвено
представяне, съдържащо основни моменти и елементи на БП, което се представя
пред инвеститорите.
Основни изисквания към БП
БП трябва да бъде близък до реалността с оглед възможност за финансиране на
дългосрочни проекти. БП трябва да съдържа следната информация:
1. Представяне на фирмата и нейното управление – кадрови и професионални справки
за управленския състав на фирмата или на отговорните за рализацията на проекта
лица, за да се покаже опитът им в избраната сфера на дейност.
2. Подробно описание на анвестиционния проект
3. Необходимите инвестиции, собственото участие на фирмата в инвестициите,
размерът на необходимите привлечени средства и за какво ще бъдат използвани.
4. Маркетинг и маркетингова стратегия
5. Сравнителни анализи на оферти за доставка на оборудване, суровини и м-ли
6. Прогнозни данни за пр-вото – сроковете за изпълнение на проекта, производствен
капацитет, натурални показатели и др.
7. Анализ на възможните рискове и начините на тяхното преодоляване.
8. Финансови прогнози за дейността и крайните икономически резултати
9. Влиянието на проекта в/у околната среда
10. Др.изисквания в зависимост от спецификата на конкретния проект.
Генериране и избор на идея за стартиране на собствен бизнес
Експертите в областта на инвестирането твърдят, че намирането на добра идея за
бизнес е по-трудното от набирането на капитал за финансирането и. Много от
добрите идеи в бизнеса, а и в живота въобще, възникват спонтанно, случайно, но
независимо от това всеки предприемач трябва да познава начините на възникване
на бизнес идеите и техния избор. Натрупването на голям брой идеи изисква те да
бъдат филтрирани и да се избере най-добрата – печелившата. Възникването на
идеята и вземането на решение за стартиране на собствен бизнес могат да разменят
местата си във времето в различните ситуации. По-често, когато на преден план
излиза необходимостта от допълнителни ( или пък в най-лошия случаи от каквито и
да е) доходи или пък особено силно се проявява стремежът “да бъдеш господар на
себе си “, се налага целенасочено търсене на идеи, които да допринесат за
задоволяване на потребностите.
Идеята, която се превръща в проспериращ бизнес, не винаги е уникална и гениална.
Предприемачът:
1. Може да достигне сам до нея ( понякога съвсем неочаквано и случайно тя може да
го споходи “изневиделица”);
2. Може да модифицира или копира нечия друга идея;
3. Може да купи ( а понякога и да открадне и доразвие );
Правила за генериране на идеи. Златни правила за генериране на идеи.
1. В началото на процеса се набират множество идеи, без да се отхвърлят дори и най-
налудничавите от тях.
2. Във връзка с горното, квалификацията на основателите на фирмата не ограничава
областите, в които магат да бъдат открити бизнес идеи и това доказва хлебарят,
изобретил летяща чиния “Фризби”
3. Най-важното – да бъде избрана идеята за продукт или услуга, намиращ се във фаза
на навлизане или растеж от своя жизнен цикъл. Защото от точката на преминаване
на продукта в следващата фаза на насищане (и след това упадък) започва спад на
продажбите, приходите и печалбите от реализацията му.
Методи за генериране на идеи.
1. Използване на уменията – Възникване на бизнес идеи след анализ на знанията и
уменията, придобити още от у-ще, на раб.място, както и тези, свързани с хобита и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес планиране

Учебни материали, лекции по бизнес планиране за Бургаски свободен университет...
Изпратен от:
Qndzi
на 2010-06-05
Добавен в:
Лекции
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
603 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
бизнес план за организация с предмет на дейност: Търговия на едро с алкохол и безалкохолни напитки
добавена от bory25 04.11.2013
1
33
Подобни материали
 

Връзки с обществеността


Докато рекламата е монотонна и най-често агресивна,ПР а създава представа за комуникационния продукт...
 

Делово общуване


Междуличностните отношения са разнообразни, но основното е общуването. то е двустранен процес, в който източника и получателят на информация чрез словото общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат...
 

Комуникации и връзки с обществеността


Ние често говорим за обществото, като че ли то представлява една статична фигура определена от традицията, а то съвсем не е такова – то е една много сложна мрежа от частично или пълно разбиране между членовете на организационните единици...
 

Реферат по бизнесетика

29 дек 2008
·
105
·
5
·
991
·
1

Нарастващата роля на бизнеса в съвременният живот и усилията за рационализиране на обществените отношения пораждат бизнес етиката.
 

Комуникации – определение, видове. Връзки с обществеността – определение, видове, функции


Комуникацията трябва да бъде разбирана като мощно средство за връзките ни с обществеността. Тя е един от градивните елементи и двигател в равитието на обществото, но не трябва да се омаловажава и обратната зависимост помежду им.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по Фирмена култура за упражнение
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 5 курс
Предназначен е за магистри в Стопанския факултет на ТУ-София. Съдържа 13 въпроса, всеки един от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
7
1
5 мин
16.08.2018
Тест по писмени и устни комуникации за 1-ви курс
тематичен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, но може да се ползва познавателно и от по-широк кръг хора.
(Лесен)
20
54
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Бизнес планиране

Материал № 523606, от 05 юни 2010
Свален: 603 пъти
Прегледан: 919 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 7,879
Брой символи: 50,112

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения