Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
Големина на текста:
04.6.2010 г.17:45 a6/p6
Заблуждаваща и сравнителна реклама
Бурното икономическо развитие на държаните от Европа и Америка през
последните десетилетия доведе до насищане на националните и международните
пазари с огромни количества и богато разнообразие на стоки. Битката за
завладяване и задържане на пазарни позиции налага използването на масирана
реклама.
Реклама е всяко направено съобщение във връзка с търговия , занаят или
професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки и услуги,
включително на недвижими имоти,права и задължения/гл.3,чл.33,ал.1 от Закона
за защита на конкуренцията/ . Рекламата изхожда от производителите
,вносителите и търговците,които желаят да представят на обществеността своите
продукти.Чрез нея се дава информация ,стимулират се продажбите и се насърчава
оборота,но въпреки това необходимостта от опазването на общественият ред,
закрила на конкуренцията и потребителите,защита на здравето и децата и др.
социално значими блага,налагат законодателя да въведе определени изисквания
и ограничения по отношение на рекламните съобщения.
Рекламните съобщения са обект на регулиране от страна на редица актове на
Европейския съюз. Мотивите за създаването им се коренят в обстоятелството,че
правният режим на рекламата в отделните страни-членки показва сериозни
различия ,което затруднява изграждането и функционирането на общия пазар и
свободното движение на стоки и услуги. Най-важният акт на рекламното право
в ЕС по настоя щем е Директива 84/50 за уеднаквяване на правните и
административни разпоредби на страните-членки относно заблуждаващата
реклама ,допълнена впоследствие с директива 97/55 относно сравнителната
реклама. Нашето право сьдьржа две основни изисквания –забрани ,които са
валидни за всички рекламни съобщения.Това са забраните за излъчване на
заблуждаваща и непочтена реклама.
Заблуждаващата реклама е определена в чл.33 на Закона за защита
на потребителите и за правилата за търговия като’’ реклама,която по всякакъв
1
04.6.2010 г.17:45 a6/p6
начин ,включително по нейното представяне ,подвежда и може да лицата,до
които е адресирана или достига и поради подвеждащия си характер може да
повлияе на тяхното икономическо поведение.’’Следователно за да се приеме една
реклама за заблуждаваща,необходимо е да са налице кумулативно няколко
основни елемента няколко основни елемента:
Начин на въздействие.
Тук тълкуването е максимално широко
материяли,публикации/списания,вестници,каталози,алманаси,проспекти,указател
и,справочници/,радиопредавания,обяви,телевизионни клипове,рекламни
предавания и др.
Да е налице повеждане или възможност за подвеждане на
съществена част от потребителите.При преценката на заблуждаващия характер
следва да се имат предвид по-специално характеристиките на рекламираните
стоки и услуги,цената,условията за доставка,както и характерните данни за
рекламодателя или рекламиращия,отразени в съобщението. /съобразно чл.2,т.2 и
чл.3 на Директива 84/450/ Разбира се, не се очаква от рекламата да бъде
изчерпателна и обективна, нейното формулиране и представяне зависи изцяло от
преценката на рекламодателя.Естествено най-често той акцентира върху онези
качества на продукта или услугата ,които го правят атрактивен и
продаваем.Рекламата може да ангажира вниманието на потребителя и чрез
внушаване на настроения,емоции или чрез нестандартното си ,или даже
шокиращо изпълнение .Забраната за заблуда обаче се простира единствено върху
онези данни,които рекламата обективно предоставя и които адресатът и
възприема или би могъл да възприеме,следователно е неприложима към чисто
емоционалната реклама. Господстващото мнение и съдебната практика в
страните-членки на ЕС изхождат не от това,от което възприема конкретния
жалващ се потребител или конкурент,а какво разумно може да се очаква да
разбере за продукта онази част от обществеността, към която е насочено
рекламното съобщение.
Адресатът на рекламата.За да започне преценката дали едно рекламно
съобщение има заблуждаващ характер,най- напред трябва да се определи крьгьт
от лицата ,за които то е предназначено и до които достига.Тук трябва да се вземат
2
04.6.2010 г.17:45 a6/p6
предвид особеностите на конкретния случай>След като се определят
характеристиките на социалната група -адресат на рекламата,се определят
качествата на нейните типични представители по отношение на
възприемчивост,познания,критично отношение.
Следователно трябва да се прецени Влиянието и върху
икономическото поведение на потребителите.Рекламата въздейства върху
адресатите по начин,който да го подтикне към покупка.И все пак това влияние не
се изразява задължително в придобиване на рекламирания продукт,а е достатъчно
да е предизвикан интерес у него да проучи по-внимателно офертата,да потърси
още информация и т.н.Най-типичните случаи на заблуда са публикуването на
неверни твърдения или преувеличения,които не са очевидни за
потребителите.Практиката познава обаче и случаи,при които верни твърдения и
факти предизвикват у една съществена част от адресатите на рекламата, неточна
представа за действителността,поради начина на тяхното представяне,чрез
многозначителността на използваните изразни средства и др.Така например
поставянето на специален акцент в рекламното съобщение върху качеството на
продукта ,които са типични за всички продукти от този вид или са задължителни
по закон би могло да заблуди потребителите ,които не са специалисти в
бранша,че въпросните качества са характерни само за рекламирания продукт и
следователно да го предпочетат пред другите сходни продукти.В този,както и в
огромен брой случаи една заблуждаваща реклама засяга интересите както на
потребителите,така и тези на конкурентите.
Нанасянето или възможност за нанасяне на вреди на конкурент е
друг основен елемент при определянето на заблуждаващата реклама.На първо
място стоките и услугите трябва да са налични,за да задоволят потребителското
търсене/чл.33,ал.1,т.1/Ако рекламираната стока липсва,привличайки в своите
търговски обекти потребители,некоректния търговец разчита на това,че веднъж
намирайки се вече там,те така или иначе ще се запознаят с останалите стоки или
услуги,които са на разположение и вероятността да закупят друга е реална.Това
несъмнено ще е във вреда на останалите конкуренти.
От значение са и характеристиките ,които се отнасят до същността на
стоката или услугата-вид,изработка,състав,начин на производство или
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 14:48 учител на 50 години от София - Национална финансово-стопанска гимназия, випуск 2020
26 мар 2020 в 12:57 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2017
27 ное 2019 в 17:07 ученик на 22 години от Добрич - ПМГ "Иван Вазов", випуск 2017
24 окт 2018 в 14:45 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
23 окт 2018 в 21:41 ученичка на 24 години от Хайредин - СОУ "Васил Воденичарски", випуск 2015
21 апр 2018 в 18:59 ученик на 25 години от Търговище - ПГИИ "Джон Атанасов", випуск 2013
27 мар 2018 в 11:40 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Икономически факултет, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
08 юни 2017 в 11:41 ученик на 25 години от Ихтиман - СОУ "Христо Ботев", випуск 2014
13 фев 2017 в 14:28 студентка на 34 години от София - Нов български университет, факулетет - Визуални изкуства, специалност - реклама, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Влиянието на рекламата в интернет и начини за взаимодействие с потребителите

27 мар 2006
·
1,158
·
25
·
5,241
·
275
·

Влиянието на рекламата в интернет и начини за взаимодействие с потребителите - същност на интернет рекламата, аудиторията, видове рекламни формати и влиянието им върху потребителите, игри и много други.
 

Неетична реклама

05 окт 2007
·
434
·
3
·
463
·
119

Неетична е тази реклама, която въвежда в заблуждение относно производителя, продукта и/или целевата група адресати.
 

Рекламата в България

14 дек 2007
·
606
·
15
·
1,988
·
198

Динамичното развитие на маркетинговите комуникации в световен мащаб, оказа силно влияние върху България. Въпреки сравнително кратката си история, комуникационният бизнес у нас успя да достигне професионално ниво.
 

Аналз на реклама на дъвки Оrbit

02 апр 2008
·
1,574
·
6
·
985
·
439
·
2

Рекламната стратегия на една компания има за задача да създаде позитивна нагласа от страна на публиката, както и да популяризира своите продукти чрез определени начини на въздействие върху потребителите.
 

Нелоялната реклама и конкуренция

19 апр 2008
·
422
·
11
·
1,511

Това е проект даващ примери за различни реклами нарушаващи ЗЗП и ЗЗК на България.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
58
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Заблуждаваща и сравнителна реклама

Материал № 522780, от 04 юни 2010
Свален: 83 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,456
Брой символи: 15,334

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заблуждаваща и сравнителна реклама"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
82

виж още преподаватели...
Последно видяха материала