Големина на текста:
Семейството, независимо дали е основано на брак, съжителство или кръвна
връзка, представлява малка социална група, членовете на която са обвързани
помежду си с отговорности и емоционална близост.
Приемайки семейството като обект на социална работа трябва да се има предвид,
че то е една сложна социална система, при контакт с която е необходимо да се
отчитат някои нейни характерни свойства, като: структура, набор от правила, роли,
форми на общуване, пътища за разрешаване на проблеми, традиции, история на
развитие. Всяка семейна система се състои от подсистеми (напр.брачна, субсистема
на децата, субсистема на братята и сестрите, субсистема „майка-дъщеря” или баща-
син и т.н), които също функционират по определен начин. Като прибавим и
значението на супрасистемата – външната система за функционирането на
семейството, става ясно колко комплицирана е дейността на социалния работник.
Семейната система се подчинява на два основни закона в съществуването си –
Закон за хомеостазата (стабилноста) и Закон за морфогенезата (изменението).
Първия гласи, че всяка система се стреми към постоянство и стабилност.
Нарушението на статуквото, дори и с щастливи събития (напр. раждане на дете),
води до тежки преживявания за членовете на семейството, причинени от
необходимостта от реадаптация. Втория закон, противоположно на първия, гласи че
всяка система се стреми към преминаване през всички етапи, необходими за
завършване на един цикъл (напр. раждане, старост, смърт, семейни цикли идр.).
Двата закона са в постоянно противоречие, което е причина за перманентните малки
или големи кризи една фамилна система. Обикновено с тези кризи семейството се
справя доста лесно и бързо, по предварително заучени и често използвани модели на
поведение. В някои случеи обаче, се оказва невъзможно за дадена фамилна система
да се справи сама с обичайни или необичайни кризи, съпътстващи нейния жизнен
цикъл. Тогава тази система става обект на социална работа, основно място в която
заема социалния работник или друг специалист от помагащите професии. (Соня
Будева – 99 стр.)
За да осъществи своята професионална дейност, социалния работник трябва да
проучи системата, като основна единица на анализа е не отделните членове на
семейството, а отношения между тях.
Семейната система може да се изучава от три позиции – структурна, функционална
и циклична.
Структурната позиция предполага разглеждане на диадите и триадите в системата,
т.е. подсистемите. Тези подсистеми могат да бъдат създадени по пол, възраст,
функции, интереси, и т.н. Всеки член от семейството принадлежи към резлични
подсистеми, т.е. към няколко подсистеми едновременно, напр. в родителска,
съпружеска, женска и др. Във всяка подсистема важат различни правила,
изпълняват се различни роли, използват се различни модели на взаимодействие.
Тази позиция изучава потребностите и очакванията на всяка подсистема.
Функционалната позиция разглежда организацията на дейностите в системата,
ролите, правилата в семейството и най-вече техните взаимоотношения. Напр.
семейните правила определят какво поведение се очаква от членовете на
семейството в дадени ситуации, семейните роли пък определят кога и по какъв
начин отделните членове могат да встъпват в отношения помежду си.
Цикличната позиция се интересува от фазите на развитие на семейството.
Обикновено едно семейство в своето развитие преминава през определена
1
последователност от събития – фази, и както един индивид има свой жизнен цикъл,
така и едно семейство преминава през такъв. Този жизнен цикъл може да бъде
типичен или атипичен.
Семейната система може да бъде описана по няколко критерия, носители на
информация. Количеството и качеството на събраната от социалния работник
информация е в тясна зависимост от ефективността на последващата фамилна
социалната работа и резултатите от нея.
Можем да диференцираме шест критерия:
- Особености на взаимоотношенията между членовете на семейството
- Гласни и негласни правила в живота на семейството
- Семейни митове
- Семейни граници
- Стабилизатори на семейната система
- История на семейството
Първият критерий (особености на взаимоотношенията) свързваме с общуването
между членовете на семейството. Общуването е сложен процес на взаимодействие
между двама и повече индивида и се заключава в обмен на информация за
вътрешното състояние на индивидите или за заобикалящият ги свят. Общуването е
един непрекъснат процес, който има три страни, на които трябва да се обърне
внимание при проучване на семейната система. Тези страни са: комуникативна,
перцептивна и интерактивна.
Комуникативната представлява обмен на информация, но не просто движение на
информация, а взаимна размяна на кодирани съобщения между субектите в
общуването. Следователно, за да може да се разбере тази информация индивидите
трябва да изработят общ смисъл, сходна система за кодиране и декодиране на
съобщенията. Самите съобщения могат да бъдат стимулиращи и констатиращи.
Стимулиращите предполагат стимул за действие, като стимулът може да бъде
активизация – подбуждане за определен тип действие, интердикция – забрана за
определени действия и дестабилизация – нарушаване на автономията. Стимулиращи
съобщения са молбата, съвета, заповедта. Констатиращите не предполагат
непосредствена промяна в поведението на хората. Такива са разказа, съобщението и
др.
Перцептивната страна на общуването включва взаимното възприемане и
разбиране на субектите в процеса. Социалната перцепция представлява от една
страна възприятие на външните признаци на социалните обекти – външност,
жестове, поведение, реч, а от друга – избирателно отражение, което обяснява
субективизма на възприемащия. По този начин ние възприемаме не всичко, а само
това което е социално значимо за нас самите. Следователно перцепцията е не само
процес на възприятие, но и на интерпретация, т.е. осмисляне на база минал опит,
нагласи, убеждения, знания и т.н.
Индивидите могат да си взаимодействат посредством два начина чрез кооперация,
т.е. координация или чрез конкуренция, чиято най-ярка форма е конфликтът.
По повод този критерий социалния работник трябва да събере информация по
следните пуктове:
2
- Налице ли е сходна система за кодиране и декодиране на информация между
членовете на семейството;
- Какви съобщения използват предимно отделните членове на семейството;
- Как се възприемат помежду си отделните членове на семейството;
- Какви форми на взаимодействие използват;
- Компоненти на вербалната комуникация – яснота на изказването, темп на
речта и др.;
- Компоненти на невербалната комуникация – пространствени зони,
невербална защита, начин на изразяване на чувствата и емоциите, тип темперамент
и др.
Вторият критерий (гласни и негласни правила в живота на семейството) – това са
правилата на семейната система. Те са уникални за всяко семейство. Т.е. това е
разпределение на семейните роли и функции, начините на поведение на отделните
членове, всичко което е разрешено или забранено в точно определени ситуации,
какво се приема за лошо и какво за добро, резпределението на местата в семейната
йерархия.
В добре функциониращите семейства съществуват два вида правила – 1) правила,
които могат да бъдат променяни при определени ситуации, и 2) правила, които не
могат т.е. те подържат ред и стабилност в системата – така необходимата
хомеостаза. Изменението на правилата в семейството е един болезнен процес за
отделните му членове. ( Соня Будева – 100 - 101 стр.)
Правилата могат да бъдат формулирани съвсем ясно, могат да не бъдат
формулирани точно, но да бъдат ясни за всички, но могат да съществуват и правила,
които не са ясни за някои от членовете на семейството или не се приемат. В такива
случеи е възможно да се стигне до конфликт между отделните членове на
семейството, между диадите или триадите или между един член и всички останали.
Особен момент се явява йерархията в семейството и как я възприемат членовете
на семейството. Йерархията представлява организация на властта в семейството по
повод вземането на решения. Йерархията може да бъде изградена на база пол,
възраст, разминаването на йерархическите граници, както и рязкото им и
категорично определяне.
По повод този критерий вниманието на социалния работник трябва да бъде
насочено към следното:
- Проучването на правилата на системата;
- Изясняване на неясно формулираните и неписани правила;
- Приемат ли се всички семейни правила от всички членове на семейството;
- Проучване на ролите на отделните членове;
- Налице ли е роля, която оказва психотравмиращо въздействие върху някой от
останалите членове;
- Проучване на йерархията;
- Възможности за създаване на адекватна йерархия в семейството.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална работа със семейства

Акценти, концепции, методи и подходи в фамилната социална работа...
Изпратен от:
cassini
на 2010-06-03
Добавен в:
Курсови работи
по Социална психология
Статистика:
813 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Социална работа с лица лишени от свобода

04 юни 2011
·
559
·
6
·
1,475
·
634

Социална работа с лица лишени от свобода (Пенитенциарна педагогика). Социалната работа възниква в резултат на усилията на хората да разбират проблемите си, породени от несъвършенството в обществото...
 

Социална работа със семейства

18 дек 2021
·
7
·
13
·
644
·
16
·
1

Семейството е система и основна форма на социална организация, която има съществена роля за развитието на хората. Като система семейството изпълнява някои от следните функции...
 

Работа с индивидуален случай

12 ное 2021
·
58
·
10
·
1,586
·
80
·
3

Индивидуалната социална работа се свързва с подпомагане на клиентите при интегрирането им в обществото, с повишаване на личностния им статус и усвояване на умения за справяне при възникнали трудности и проблеми...
 

Социална работа със семейства

02 юли 2017
·
197
·
16
·
3,585
·
319
·
3

Методи на социалната работа със семейства по Работа със семейства...
 

Център за социална работа с деца преживели домашно насилие

04 ное 2014
·
47
·
10
·
1,736
·
85

Насилието в семейството е един от сериозните социални проблеми на нашето съвремие. По данни на ООН от произвола на родителите ежегодно страдат около 2 милиона деца на възраст до 14 г.всяко десето от тях умира, а около 2000 се самоубиват...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
8
2 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социална работа със семейства

Материал № 521456, от 03 юни 2010
Свален: 813 пъти
Прегледан: 996 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 21
Брой думи: 7,559
Брой символи: 47,693

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална работа със семейства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала