Големина на текста:
22.лични и имуществени отношения
между съпрузите и между родители и
деца.
СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ – Това са
вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове,
придобити от съпрузите през време на брака в резултат на
съвместен принос. Съпружеската имуществена общност (СИО)
пред-ставлява бездялова и неделима, съвместна съсобственост
(съпрузите нямат определен дял в нея). Затова, докато трае
бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с бъдещия
си дял от общото имущество или с част от него (които би могъл
да получи при евентуалното прекратяване на брака, а оттам – и
при прекратяването на общността). През време на брака
разпореждането с общите имущества се осъществява съвместно
от двамата съпрузи. След прекратяването на брака бездяловата до
този момент СИО се превръща в обикновена съсобственост
между вече бившите съпрузи и се подчинява на общия
гражданскоправен режим на съсобствеността.
Основание на имуществената общност е съвместният принос на
съпрузите, който се предполага до доказване на противното и
може да се изрази както във влагане на средства и труд, така и в
грижи за децата и в работа в домакинството. Законът предвижда,
че вещите, правата върху вещи и паричните влогове, придобити
от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос,
принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това, на
чие име са придобити.
СИО може да се прекрати в три случая: при смърт на единия
съпруг, при развод или при унищожаване на брака. Но, по
изключение (и то само по съдебен ред) СИО може да се прекрати
и през време на брака, ако важни причини налагат това.
Последица от прекратяването на общността е образуването на
равни дялове на съпрузите (с изключение на случаите, когато
съдът определя по-голям дял на единия съпруг поради това, че на
него са предоставени за отглеждане и възпитаване нена-
вършилите пълнолетие деца и това създава за него особени
затруднения; или когато се докаже значително по-големият
принос на единия съпруг спрямо другия в придобиването на
общото имущество).
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛ-ЖЕНИЯ – Родителските
права и задължения са уредени в редица нормативни актове
(Семейния кодекс, Закона за закрила на детето и др.).
Според Семейния кодекс родителите са длъжни да се грижат за
децата си и да ги подготвят за общественополезна дейност.
По правило родителските права и задължения принадлежат и на
двамата родители (когато и двамата са известни, живи и не са
лишени от родителски права), но всеки един от тях е носител на
правата и задълженията в пълния им обем.
При развод титулярството на родителските права и задължения
не се променя, а се засяга само упражняването им (т.е.
съвкупността от правни и фактически действия, свързани с
възпитание, и отглеждане на детето, представителство,
попечителско съдействие).
Възможно е родителските права и задължения да принадлежат
само на единия родител (когато другият родител не е известен,
т.е. ако произходът от него не е установен по надлежния ред; при
смърт на единия родител; при обявена смърт на единия родител
със съдебно решение, ако той е безвестно изчезнал; или когато
еди-ният родител е лишен от родителски права – в този случай,
обаче, той не е освободен от задължението за даване на
издръжка).
В някои случаи въобще липсва титуляр на родителските права и
задължения (когато и двамата родители са неизвестни; починали,
съответно обявени от съда за починали; или когато родителите са
лишени от родителски права). Тогава подобни на родителските
грижи се упражняват от настойник, съответно попечител (вж.
настойничество и попечител-ство).
Адресати на родителските права и задължения са ненавършилите
пъл-нолетие деца – както родните (неза-висимо от каква връзка
произхож- дат – брачна или извънбрачна и от какъв пол са те),
така и осиновените при двата типа осиновяване – вж.
осиновяване).
Според закона не са “деца” доведените и заварените деца (вж.
дове-дено дете и заварено дете), както и осиновените само от
единия съпруг (спрямо тях се пораждат правата и задълженията
на втория баща или майка).
Родителските права и задължения могат да се групират по
следния начин: 1. права и задължения на родителите по
отношение личността на децата: а) определяне на собственото
име на детето; б) отглежда-нето, възпитанието и грижите за обра-
зованието на децата; 2. задължение за съвместно живеене на
децата с родителите; 3. представителни и попечителски функции
на родителите по отношение на малолетните и непълнолетните
им деца при извършване на правни действия.
Родителите, в предвидени от закона случаи, носят отговорност за
ви-новното нарушение на родителските задължения. Това може
да бъде на-казателноправна отговорност (при престъпления
против брака, семейството и младежта), гражданскоправна (за
вреди, причинени от децата), административноправна (за
извършени административни нарушения), процесуалноправна (в
случай на понасяне на принудително изпълнение при липса на
доброволно), обществена (под формата на мерки за обществено
въздействие), както и семейноправна отговорност, която се
състои в предвидените от семейното законодателство
неблагоприятни последици за нарушаване на роди-телските
задължения
ДЕТЕПо смисъла на Закона за закрила на детето, “дете” е
всяко физическо лице до навършването на осемнадесет години (а
според нормите на други нормативни актове – освен тези
условия, се изисква лицето да не е встъпило в брак).
Конституцията и Семейният кодекс въздигат в основен принцип
равен-ството на родените в брака, извън брака (но с установен
произход) и на осиновените деца.
Децата се ползват с особената закрила на закона

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 дек 2019 в 23:44 потребител
 
Подобни материали
 

Семейно право

11 мар 2009
·
113
·
3
·
527

Понятие за семейно право – то е самостоятелен отрасъл на българската правна система. Спецификата му произтича от предмета на правно регулиране. Семейното право урежда семейни правоотношиния - брак, неговото сключване...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
236
·
14
·
2,218
·
191

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Банкова сметка, банкова карта

30 май 2006
·
722
·
8
·
2,165
·
49
·
1

Легално определение има в допълнителните разпоредби на Наредба N3 за плащанията. Това е сметка, която банката води за отчитане на парите на клиентите си, вложени в нея.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,433
·
1
·
136
·
308
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Семейно право лекции

29 апр 2009
·
455
·
71
·
23,335
·
387
·
1

Лекции по семейно и наследствено право. Историческо развитие на СП...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
29
1
12.08.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
3 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Лични и имуществени отношения между съпрузите и между родители и деца.

Материал № 52135, от 06 дек 2007
Свален: 146 пъти
Прегледан: 90 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 520
Брой символи: 4,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лични и имуществени отношения между съпрузите и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения