Големина на текста:
I. Радиоактивност. Източници на радиоактивно замърсяване. Правила и действия при
защита.
Източниците на енергия не са даденост, те се изчерпват, а е необходим огромен процеси
за образуването им. Това ни подсказва, че енергийните проблеми няма да се решат ако не
действаме.
Източниците на РАЗ са 4 – ядрена енергия, енергия на горене, слънчева (вятър, вода),
гравитационни източници (небесните тела и приливите).
В днешни времена източника на енергия без която не можем е ядрената, атомите
електроцентрали, тези от химическите реакции на горене, ВЕЦ, вятърните електроцентрали.
АЕЦ “Кремиковци” използва основния тип реактори “водно, водноенергийни реактори”.
I блок е открит през 1974г.; II блок – 1975г.; III – 1980г.; IV – 1982г. с мощност 440mv; V –
1987г.; VI – 1993г. с мощност 1000mv.
Строго се спазва техническия процес на защитните бариери – дисциплина на оперативния
състав. Населението на РБ и съседите й имат предварителна готовност и обмислени действия
при авария.
2. Облъчване и постъпване на РАЗ в човека.
В резултат на проучванията са въведени норми за вътрешно и външно облъчване на
населението, като гарант за здравето му. Нормите се актуализират, като се намалят допустимите
дози. Сега например в България са най – ниски. Основните норми за РАЗ са – годишна норма от
естествения радиационен фонд на България е 1 m?v (милисевер). Дозата за 1 час е – 0.11 л/n
(микросиметра). Такава е и стойността на гамафона в Козлодуй, а на други места е с 2.3 по –
голяма, в България е – 0.8+040 m?v/ h.
В София е 0,2 m?v/ h.; Враца и Шумен – 0,11 m?v/ h.. Различните стойности на естествения
радиационен фод се дължат на различния състав и структура на земните пластове. Това не
значи, че софианци са в два пъти по – голяма опасност. Максималната годишна допустима доза
за облъчване е 50 m?v, а действително реалната доза е 2,5 годишно, т.е. от 5 % до 10% от
допустимата доза.
Извод: - От естествения радиационен фонд сумарната годишна норма за България е 1m?v, а
максималната допустима е 50 m?v; за час – 0,11 m?v/ h.
3. Процента на участие на различните източници в природата за облъчването на хората.
Природен източник на радиация е - радон (газ) извличващ се от земната повърхност.
Делът на източниците на радиационно облъчване на населението е:
а) от природни източници – 79%
б) мидицинки процедури – 11% (ренген, скенер, резонанс)
в) ядрено уръжие – 5%
г) бит – телефонии и уреди – 4%
д) АЕЦ – 1%
Това е естествения фонд на радиацията. Трабва да се знае, че обикновено човек не разполагащ
със знания и аппаратура и не може сам да прецени опасността заплашваща семейството му при
авария (радиационна). На пазара има малки прибори, но техните показатели се разминават с
реалните 2-3 пъти. Природната радиоактивност не е с голяма опасност за нас.
Извод: истината за наличност на опасност трябва да се определи еденствено в органите на
комисиите за защита при бедствия и аварии и ГЗ, които имат техники и прибори за отчитане на
ИРО. Допустимите дози от източниците на радиоактивно облъчване за РБ са от 0.8 до 0.30 m?v.
4. Пътища за постъпване на радиоактивното замърсяване в човека.
При определени условия може да се повиши радиоактивността многократно.
Организмите по – различен начин натрупват в себе си радиоактивни материали и това води до
възникване на болести при животните и човека. Пренасянето на радиоактивни вещества в
организма на човека може да се ограничи дори и при тежка авария.
1
5. Източници на радиоактивно облъчване са:
- радиоактивен облак, радиоактивни вещества отложени в почвата, във въздуха и хранителните
продукти.
Радиоактивен облак – в зависимост от състава РАЗ протича в 2 основни периода – остър
(йодна опасност с продължителност до 40-50 дена), хроничен (стронциево – цезиева опасност, с
дълъг период на полуразпад и се натрупва в костите и меките тъкани). Важно е да се знае, че
радиоактивното вещество няма миризма, няма вкус, цвят, не се забелязва при рентгенов преглед,
при тежки увреждания човешкия организъм не реагира, а болестта се появява по – късно.
Живота на село обуславя по – голямата опасност. Трябва да се спазват предписанията на
определените органи за защита на човешкия организъм.
Извод: спазването на предписанията и указанията, наличието на елементарни знания и навици,
могат да предпазят човека от натрупване на опасните вещества в организма му.
6 Пътища за постъпване на РАВ в човека:
- чрез дихателните пътища – 80% от тях попадат в дробовете и голяма част попадат в стомашно
– чревния тракт.
- чрез храната (животинска и растителна) – от 4 до 10 % се всмукват в кръвта, а другите се
изхвърлят
Етапи на радиоактивно замърсяване:
I. – облъчване на населението със радиоактивен йод до 2 месец. Мероприятия за защита –
забранява се консумацията на широколистни зеленчуци и месо. Животните трябва да не са
заразени.
II. – стронциево – цезиев – свързан с използване на храна от замърсени животни или храна,
както и замърсена вода.
Извод: основната задача за самозащита е предотвратяването на замърсяването следствие от
радио – активния облак.
7. Лична хигиена и поведение на населението.
Радиоактивните вещества са опасни за хората, но когато се познават санитарните правила
за контрол може да се намали влиянието им върху човека особено в първите часове на
замърсяването, когато общата доза на замърсяване на аварията е 70 – 80%.
Увреждания - телесни – лъчева болест, счетоводна жлеза, рак. Мерките през първите часове са –
спазване на лична хигиена (миене на ръце, дишане през носа с навлажнена кърпа, плътно да се
затворят прозорците, децата да се приберат у дома, прането да се простира на закрито, при
влизане дрехите да се свалят, редовно къпане, честа смяна на спално бельо).
Поведение извън жилището – да не се излиза без защита, да се ограничи движението с МСП
по прашни пътища, окосяване на тревните площи.
Правила за ползване на вода и храна – да не се пие вода с временна забрана, да се ядът
зеленчуци под земята, да се храним на закрито, да се използват концентрирана продукти.
Кулинарна обработка на домакинството – миене с вода, сирене 250г. се накисва за 24ч. във
вода.
Мерки за животните – водопой от закрити източници, хранене със смески.
Извод: до месец трябва да се проведе йодна профилактика, трябва да се предпазят дихателните
пътища, спазване на хигиена и режим на хранене. Да се избягват храни без радиоактивен
контрол.
8 . Наводнение – причини и последици.
Наводнението е най –често срещаното бедствие за човечеството. В България опасна е р.
Дунав, още през 1966г. в наводнение са загинали 100 човека. Поради покачване на нивото на
2
реката през 2006г, се изграждат нови диги. Главните причини за наводнението е топенето на
снега в равнините, планините, падането на много валежи и смесена причина (сняг+дъжд).
Видове наводнения:
а) според причините наводненията са 5 вида;
Вид на наводнението Причини характер
1.Вследствие на пролетно
топене
Топене на снегаПовтаря се периодично в
един сезон и се покачват
водите
2.От прииждащи водиИнтензивен валеж и
топене на сняг
Не е често явление и е
краткотрайно.
3.От непочистени корита на
водите
Непочистени корита и
свличане на земна маса
На различни участъци,
близки до населените
места.
4.Отприщване устието на
реките.
Силни насрещни
ветрове на устията
По всяко време, не е
характерно повишаването
на водоемите.
5. От разрушаване на хидро –
технически съоръжения.
(диги, стени)
Безконтролно източване
на язовири или
разрушаване на стените
им.
Образуване на приливна
вълна 2 10 м и
наводнение на близките
населени места.
б)според мащабите и повторението са 5:
Вид на наводнението Причини характер
1.Малки нанасят щети до 10% от
крайбрежната ивица
Повтарят се на 10-20г.
2.Опасни наводнения Значителни щети, заливат
около 20%
На 20 – 40 г.
3.Силно опасни Заливат около 50% от
обработваемата площ и
нанасят големи щети
На 40 – 80 г. веднъж
4.УпостошителниПоражение над 70%,
налага се евакуация,
нарушават ритъма на
живота
80 – 150г. веднъж
5.КатастрифалниНад 70%, налага се масова
евакуация.
150 – 200г.
Основен поразяващ фактор при наводнение- потока вода.
Характеристика на потока вода – максимална височина, дълбочина, максимална скорост на
водата, площ на залятата територия, продължителност на стоене на водата, t на водата.
Параметри на последствията от наводнение:
1.Засегнато е многочислено население, има пострадали и жертви.
2.брой на наводнените населени места
3.степен на засегнатост на населените места – частично, пълно
4.количество на засегнатите икон. обекти
5.количество на засегнатите жилищни сгради
6.наводнени площи и продукция
7.общи загуби
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по гражданска защита

Гражданска защита и първа долекарска помощ. Бедствия, аварии и спасителни действия...
Изпратен от:
Любомира
на 2010-05-31
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
165 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
управление и управници, състояние,проблеми,тенденции за развитие в системата при БАК
добавена от kali.kl 22.11.2017
1
5
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Базови принципи на политикита за информационна сигурност


Увод 3 1. Информационна сигурност 4 2. Политика за информационна сигурност 5 3. Трислоен модел на политиката 8 3.1 Горно ниво...
 

Оценка на риска


Оценка на риска е една от най-важните задачи в стратегията за безопасност на производствените системи. Чрез нея се оценяват идентифицираните при анализа на риска опасности, поради това представлява поражение на процедурата на анализ...
 

Субекти на националната сигурност


Пищов по предмета "Субекти на националната сигурност"...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по международна сигурност
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Изпитен тест по "Международна сигурност" в Софийския университет. Преподаватели: проф. П. Пантев, проф. Г. Стефанов. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
131
1
1 мин
15.06.2012
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Лекции по гражданска защита

Материал № 518991, от 31 май 2010
Свален: 165 пъти
Прегледан: 316 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,817
Брой символи: 17,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по гражданска защита"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения