Големина на текста:
Т1. ПРОИЗХОД И СЪЩ-
НОСТ НА ФИНАНСИТЕ
Думата финанси е от лат.
произход и означава сделки
с пари. В съвременни
условия можем да отделим
няколко основни аспекта:
-финансите като дейност-
дейност за набавяне на
пари, заемни фондове,
капитал; сделки с пари;
управление на пари и на
активи чрез пари.
-финансите като
съвкупност от връзки и
отношения- възникване на
печалби и загуби; вземания
и задължения; пазари и
институции.
- финансите като теория
или наука-разглежда
изменението на активите във
времето;управрението на
пари и други активи.
Финансите обхващат
осигуряването на приходи и
разходи; вземане и
предоставяне на заеми,
инвестиране на пари.
Набавянето на парични
средства става по различни
начини:
-чрез натрупване на
продукти от търг. дейност;
-чрез продажба на
собственост;
-чрез вземане на заем;
-чрез налагане на данъци
Опред.: Финансите са
система от отношение по
управлението на пари и на
активи чрез пари. Разделят
се на няколко осн. дала:
държавни; фирмени;
финансови инструменти,
пазари и институции;
международни; лични.
Т5. НОРМАТИВЕН И
ПОЗИТИВЕН ПОДХОД
Нормативния подход
представлява такъв тип
икономически анализ, чрез
който се изработват
критерии за оценка на
финансовите отношения въз
основа на основополагащи
принципи или цели.
Позитивния подход
разглежда явленията от
позицията на фактите.
Когато се въведе определен
данък, трябва да се разкрият
последствията от неговото
въвеждане. Трябва да се
проследи кой е фактическият
носител на данъчната
тежест, независимо от
намеренията, които са
заложени в данъка.
Т7.ВЪНШНИ ЕФЕКТИ
Те биват външни ползи
и външни разходи.
Външните ползи са на
лице, когато едно лице
заплаща за дадени блага
или услуги с цел
получаване на лична
изгода, но от това имат
полза и други лица.
Външните разходи са
такъв тип разходи, които
не са инертнализирани и
не се заплащат от
производителите или
потребителите.Те се
налагат в обществото, а
частния иконом. субект по
такъв начин понижава
своята издръжка и
получава конкурентни
предимства.
Т8.ПАЗАРЕН ПРОВАЛ
Пазарния механизъм
може да осигурява
ефективно частни блага.
Той обаче не е в
състояние да осигурява
обществени блага. В
такъв случай трябва да
се намеси държавата и
да осигури тези блага
чрез специфичен
механизъм.
Т9.ДЪРЖАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ БЛАГА
Проблемът при
осигуряването на
обществени блага се
изразява в това, че
потребителите не
разкриват своите
предпочитания и не им
дават парична оценка.
При обществените блага
действа синдрома на
пътника без билет- всеки
иска да ползва, но не
желае да плаща. Хората
биха искали да има
обществени блага, но не
искат да плащат за това.
Държавния механизъм
трябва да се финансира
на основата на
обществените програми,
които се приемат чрез
политически процес.
Хората гласуват на
избори и одобряват
такива предложения,
които смятат , че в най-
голяма степен ще
удовлетворят техния
интерес.
Т10.ПРОБЛЕМИ НА
ЕФЕКТИВНОСТТА
Ефективност при осигу-
ряване на обществени
блага-фундаментална
икономическа категория,
Т12. ФИНАНСИ И ОБЩЕСТВЕН
ИЗБОР
Теорията на обществения
избор предполага, че
индивидите използват
държавата като механизъм да
реализиране на собствения си
интерес. Има няколко основни
начина за вземане на
решение:1)Пряка демокрация-
членовете на общостта да
гласуват пряко при вземането
на решения.Те могат да бъдат
вземани с единодушие или с
мнозинство.При вземане на
решение с мнозинство могат да
възникнат различни проблемни
ситуации в зависимост от
предпочитанията на
гласоподавателите; 2)Пред-
ставителна демокрация-
процедурата за гласуване се
основава на вземане на
решения от избрани
представителни органи или
лица. Този тип политически
процес може да се разгледа
като особен вид игра, при която
основните групи играчи са
гласоподавателите,политиците,
които са избираеми, дър-
жавните чиновници, които са
назначаеми и групите по
интереси. Така както фирмите
се стремят да максимизират
своята печалба, политиците се
стремят да разгадаят
желанията на гласо-
подавателите и да им пред-
ложат обществени блага да
удовлетворяване на тези
желания.; 3) Груповото пред-
ставителство намалява необ-
ходимостта да се разглеждат
предпочитанията на индиви-
дуалния гласоподавател, което
е свързано с технически
трудности и големи разходи.
Т15.АНАЛИЗ ПОЛЗИ-
РАЗХОДИ
За да определим
ефективността на ДР трябва да
можем да съизмерим
разходите с ползите. За тази
цел трябва да се отчита дали
държавата купува ресурси от
пазари със свободно
конкурентно ценообразуване
или от пазари, на които
действат монополи. От друга
страна трябва ползите от
обществени проекти да се
оценят в пари, което много
често е изключително трудно.
Такива трудности изникват най-
често, когато трябва да се даде
оценка на времето в чавешкия
живот и неосъзнаемите ползи.
Когато не може да се даде ните
пряка нито косвена оценка
може да се използва модела на
потребителското поведение.
Т16. ПРАВИЛА ЗА
ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
Правилата за избор
на проекти се свежда до
ситуацията, при коя-то е
зададена общата
величина на разходите
и те трябва да бъдат
разпределени между
отделни самостоятелни
проекти. Трябва да се
разпределят по такъв
начин, че пределните
полезности от всички
отделни про-екти да
бъдат равни.
Т14.ОТНОСИТЕЛЕН
ДЯЛ НА ДР
Държавните разходи
представляват ресурси,
иззети от частните
фирми и домакин-
ствата. В този смисъл,
колкото по-малки са ДР,
толкова по-добре е за
икономиката и общест-
вото. Относителния дял
на ДР в БВП варира
между 20% и 60%.
Сровнително ниски са в
САЩ, Корея, Австра-
лия. Най-висок е в
Скандинавските страни,
средно за еврозоната-
49=%, а за България е
41%.Според Минис-
терството на финан-
сите разходите се раз-
делят на: 1)Текущи
разходи- заплати и въз-
награждения в публич-
ния сектор, осигури-
телни вноски, издръжка,
суб-сидии, социално
оси-гуряване, лихвени
раз-ходи, резерви; 2)ДР
по функции- общи
държав-ни служби,
отбрана и сигурност,
образование,
здравеопазване, соц.
осигуряване и грижи,
жилищно строителство
и благо-устройство,
почивно дело, култура и
религиозни дейности,
икономически дейности
и услуги, разходи
неквалифици-рани в
другите функции.
Т19.НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ
Неданъчните приходи
включват такси, глоби,
лихви, приходи от дър-
жавна собственост. Так-
сите са приходна фор-
ма, при която заплаща-
нето е обвързано с пот-
реблението на държав-
ни услуги. Държавните
такси в България са
установени със Закона
Т 2 . ПАРИЧНИ ПОТО-ЦИ.
РЕАЛЕН И ФИНАН-СОВ
СЕКТОР.
В икономиката
съществува непрекъснат
кръгооборот на вложените
ресурси ина резервите от
производството. Този
кръгооборот има натурално
веществена и стойностна
страна. На тази основа
общественото производство
се разделя на два основни
сектора- финансов и реален.
Финансовия обхваща
движението на паричните
потоци, които произтичат от
кръгооборота на ресурсите и
продуктите, както и
движението на финансовите
инструменти.Могат да се
обособят следните групи
основни парични потоци:
парични потоци свързани с
първичното разпределение
на БВП. При това движение
се формират първичните
доходи на икономическите
агенти, домакинствата,
фирмите и държавата;във
връзка с
преразпределението на БВП
посредством данъчно-
бюджетната система; във
връзка с движението на
финансовите активи,
домакинствата спестяват
част от своя доход и купуват
акции или дялове от фирми с
което стават собственици на
тези фирми, а когато купуват
облигации или правят
депозити те стават
кредитори в икономиката.
Т6. РАЗЛИЧИЯ М-У
ЧАСТНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И
СМЕСЕНИ БЛАГА
При частните
потребителите се конкурират
помежду си за получаване
на дадено благо чрез
цената, която са готови да
платят (храна,обувки, дрехи).
При обществените
потребителите не се
конкурират помежду си в
потреблениетона
обществени блага каквито са
нац. сигурност, обществения
ред, пречистването на
благата и
т.н..Смесените(образование,
здравеопазване,озеленяван
е и др.) са когато частното
производство и потребление
пораждат външни ефекти-
външни ползи и външни
разходи.
която изразява изпол-
зването на ресурсите по
такъв начин, че да се
постигне най-висок
резултат. Проблемът за
ефективността възниква
поради това, че
ресурсите са относително
ограни-чени. Затова те
трябва да бъдат
разпределени между
алтернативни начини на
използване наречени
технологии, така че полу-
чения резултат да
отговаря на желанието на
потреб-ителите и да им
носи най- висока
полезност. От друга
страна обаче от това как
ще се разпределят ресур-
сите зависи какви доходи
ще получат икономи-
ческите агенти. Между
ефективността и разпре-
делението съществува
взаимовръзка. Концеп-
цията за чистата
икономическа
ефективност е създадена
от Вилфредо Парето
наречена ефектив-ност
на Парето и гласи: едино
икономическо решение е
ефективно, ако не е
възможно ново решение,
което би подобрило
състоянието на един
потребител, без да влоши
състоянието на някой от
останалите потребители.
Ако изпол-зването на
ресурсите отговаря на
това изисква-не, тогава е
налице ефективност. За
да бъде постигната
ефективност на Парето
трябва да са изпълнени
следните условия: 1)в
един опростен
икономически модел от
двама потребители а и в
и две блага х и у, всяко
определено количество
от благо х трябва да бъде
произведено така, че да
позволява да бъде
произведено възможно
най- голямо количество
от благо у;2)Пределната
норма на заместване в
потреблението на двете
блага трябва да е
еднаква за двамата
потребители;
3)Пределната норма на
заместване на х и у в
потреблението трябва да
бъде равна на
пределната норма на
трансформация при
тяхното производство.
Пределната норма на
трансформация в произ-
водството изразява с
Т13.ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ
Участието на държавата в
икономиката се свежда главно
до размера на ресурсите, които
държавата контролира, или
разпределението на
съвкупните ресурси, с които
разполага обществото, между
частния и държавния сектор.
Широко разпространен подход
за характеризиране на размера
на държавата в икономиката е
размера на държавните
разходи. При разглеждането на
държавните разходи трябва да
се отчете действието на някои
фактори, които променят
икономическия смисъл на
номиналните величини. Такъв
фактор е инфлацията, която
променя покупателната сила на
парите. Държавните разходи
могат да нарастват като
абсолютен размер, но да
намаляват като относителен
дял в БВП или на човек от
населението. Абсолютен раз-
мер на държавните разходи-С
развитието на парламен-
таризма се създават условия
за търсене на разумни граници
на държавните разходи и
осигуряващите ги данъчни
приходи. До края на 19 век са
били сравнително малки във
всички страни и са нараствали
по време на война, но после са
спадали. От края на 19 век с
развитието на националните
държави и тяхната милита-
ризация и с разрастване на
обществената инфраструктура
държавните разходи започват
бързо да нарастват.
Т18. ИЗТОЧНИЦИ НА ДП.БВП
И НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО
Източниците на ДП могат да
се разглеждат в зависимост от
национално- държавната
определеност- вътрешни и
външни и в зависимост от
икономическата им природа
източниците се отнасят към
БВП или националното
богатство. БВП представлява
сумата на всички блага и
услуги за крайното
потребление, произведени за
определен период от време,
обикновенно за една година и
оценени по пазарни цени.
Националното богатство
представлява стойностен израз
на всички блага, произведени
от предходни години и
натрупани към настоящия
момент плюс въведените в
стопански оборот природни
богатства.
за държавните такси
Т20.ПРОИЗХОД И
СЪЩНОСТ НА
ДАНЪЦИТЕ
С появата на държавата
данъкът се оформя като
средство за
осигуряване на
държавни приходи.
Данъкът е
задължително плащане
от физическите и
юридическите лица към
държавата, въведено по
законов ред на
основата на държавния
суверенитет с цел
формиране на приходи
за държавния бюджет и
осигуряване
функционирането на
държавата
Т21. ЕЛЕМЕНТИ НА
ДАН.ОБЛАГАНЕ
Елементите на
данъчното облагане
са:1)предмет (обект) на
облагане-това, към
което е насочено
данъчното облагане;
2)данъчен мащаб-
белег или качество на
данъчния предмет, на
основата на който се
определя величината
на данъчното
задължение; 3)субект
(плаец) на данъка-
лицето, което по закон
трябва да внесе
данъчното плащане в
бюджета; 4)данъчен
носител- лицето, което
действително отделя
част от своя доход или
богатство за да плати
данъка независимо
дали то е формалният
платец; 5)данъчна
основа- сумата от
елементите, върху
които се определя
величината на
данъчното задължение;
6)данъчен размер-
величината на данъка, с
който се облага
единица от данъчната
основа; 7)данъчно
задължение- общата
величина на дължимия
данък; 8)данъчен
кредитор- субектът на
получаване на данъка;
9)данъчен дестинатор-
предполагаемият
носител на данъчната
тежест при
въвеждането на един
данък.
Т 3 . ФИСКАЛЕН ФИНАНСОВ
СЕКТОР
Съвкупността от финансови
инструменти, финансови
пазари и финансови
институции представлява
финансовата система на
една страна. При
функционирането и се
управляват ресурси,
определят се цените на
финансовите активи и се
оказват финансови услуги.
Финансовата система има
два осн. сектора:
- Нефискален- всички
фиансови институции, които
не са свързани с управление
на пари на държавата, а
управляват пари на частни
организации и лица.
-Фискален- всички
министерства, агенции,
други институции на
централното управление,
извънбюджетни фондове.
Други основни звена са
държавното обществено
осигуряване и
задължителното здравно
осигуряване.Тези две
системи имат самостоятелен
бюджет, който се гласува
едновременно с държавния
бюджет, но са разделени от
него. Друго звено е
финансите на съдебната
власт на ниво местни органи.
Т11.ФИНАНСИ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Разпределението на
доходите е в зависимост от
ефективното използване на
ресурсите- земя, труд и
капитал. Първото
обстоятелство, което влияе
върху размера на доходите,
е различната първоначална
собственост върху производ-
ствените фактори, която от
своя страна по отношение на
капитала и земята се
определя от наследството,
браковете и спестовността.
Действителното положение в
областта на разпреде-
лението на доходите в
пазарната икономика показ-
ва значително неравенство
между домакинствата.
Съществуват допълнителни
съображения, свързани с
разпределението: За об-
ществото може да е
неприемлива много висока
степен на неравенство в
доходите, тъй като част от
населението ще живее при
много лоши условия;
Различните икономически
действия, които се пред-
приемат от държавата често
колко трябва да бъде
намалено количеството
на благо х, за да се
произведе една
допълнителна единица от
благо у.
Т4. ПРЕДМЕТ НА
ДЪРЖАВНИТЕ
ФИНАНСИ
Публичните финанси
са система от парични
отношения, свързани с
разпределението и
преразпределението на
националния доход и
формиране на държавния
бюджет. Финансите са
сложна система от
парични отношения и
имат сложна структура.
Изпъл-няват следните
функции-общи, които се
изпълняват от финансите
изобщо като държавата
управлява
социалноикономическите
процеси и винаги е
проявявала интерес към
обектите и източниците
на финансови средства,
имущества, приходи,
доходи и др. Всяко
движение на
финансовите средства е
възможност и форма на
икономически
контрол.;Специфични-
осигуряване на необ-
ходимите на държавата
средства за финансиране
на изпълняваните от нея
функции и задачи.
осигуряване на необхо-
димите на държавата
средства за финансиране
на изпълняваните от нея
функции и задачи.
Т23. ВИДОВЕ ДЕЙСТВИЕ
НА ДАНЪЦИТЕ
Действието на данъците
се определя от резултата
на данъчното облагане по
отношение на доходите и
може да бъде:
1.Пропорционално-
съотношението между
доходите преди и след
данъчното облагане
остава едно и също;
2.Прогресивно-
съотношението между
доходите след данъчното
облагане е по- малко,
отколкото преди
облагането;
3.Регресивно- с
нарастване на дохода се
плаща относително по-
малък данък за по-
високите стъпала на
дохода.
Т26. ПРЕХВЪРЛЯНИ И
ИЗБЯГВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ
Икономическите агенти могат
да избегнат или да намалят
данъчното плащане като
ограничат тези дейности, които
са обложени с данъци или като
променят взаимоотношенията
си с други лица, така че да
прехвърлят към тях данъчната
тежест. Прехвърлянето на
данък представлянва действие
на данъчно задълженото лице,
с което то насчва данъчната
тежест към други лица, въпреки
че формалния данъчен платец
остава един и същ. При това
положения възниква разлика
между данъчен платец и
данъчен носител. При прехвър-
лянето на данъка не се
намалява размера на данъч-
ните постъпления в бюджета,
изменя се само източника на
тяхното плащане. Има три
основни начена: 1.Прехвър-
ляне напред- когато данъкът се
включва под формата на над-
бавка, така че да се поеме от
купувачите; 2.Прехвърляне
назад-изразява се в понижа-
ване на цените на доставките
при запазване на собствени
продуктови цени, така че
данъчната тежест да бъде пре-
хвърлена към доставчиците;
3.Смесено прехвърляне-избяг-
ването на данъците представ-
лява намаление на размера на
данъчното плащане, при което
са намаляват и данъчните пос-
тъпления в бюджета. Избягва-
нето на данъците бива легално
и нелегално. При избора на да-
нъци се използват възмож-
ности които са заложени в
самите данъчни закони. Легал-
ното избягване е постижимо
при сложна данъчна система е
различни преференциални
клаузи, данъчни облекчения и
прогресивно данъчно облагане.
Съществуват три основни прин-
ципи за легално избягване на
данъци: прехвърляне на доход-
РЗ не може да се прехвърля на
друг член на семейството, но
собствеността на една фирма
може да се прехвърли, както и
дохода към свои роднини, така
че техните доходи да попаднат
за облагане при по- ниски
данъчни норми; отлагане на
плащането на данъци- възмож-
ност да се забави за известно
време възникването на даден
доход; данъчен арбитраж- кога-
то различни индивиди или фи-
рми трябва да плащат различ-
ни данъци и могат да ползват
различни преференции чрез
безрискови сделки помежду си
те могат могат да намалят
Т22.ВИДОВЕ ДАНЪЦИ
1.Според предмета на
данъчното облагане;
2.Според
характеристиката на
платеца; 3.Според
тяхната насоченост-
общи и целеви;
4.Според данъчната
основа; 5.Преки и
косвени- при преките
имаме съвпадение
между данъчния платец
и данъчния носител, не
могат да се прехвърлят,
а при косвените са
прехвърляеми и има
несъвпадение на
данъчните платци и
данъчните носители.
Т24.ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ НА ДО
Принципите на ДО са
основни положения или
правила, върху които се
изгражда ДО.
Принципите имат за цел
установяване на ДО,
което да обслужва по
най- добър начин
обществото,
осигурявайки
финансиране на
държавните дейности с
най- ниски разходи и
минимални неудобства
за данъкоплатците.
Основните принципи са:
1.Легитимност-
данъците се определят
със закон и не трябва
да зависят от едно или
друго субективно
решение; 2.Принцип на
платежоспособността-
данъчното задължение
трябва да съответства
на възможностите на
данъкоплатеца да
плати; 3.Принцип на
ползите- всеки
данъкоплатец трябва да
плаща данъци в
съответствие с ползите,
които получава от
държавните услуги;
4.Определеност на
данъка- данъкът да
бъде точно и ясно
определен; 4.Удобство
на данъка;
5.Икономичност на
данъка; 6.Неутралност
на данъка- данъците да
не деформират
пазарните резултати

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 апр 2018 в 22:40 студентка на 30 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет екология и ландшафтна архитектура, специалност - Ландшафтна архитектура , випуск 2013
31 яну 2017 в 03:20 студентка на 23 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Анализ и контрол на хранителните продукти, випуск 2015
08 фев 2016 в 02:19 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2017
13 яну 2015 в 00:47 ученик на 24 години от Варна - ПГС "Кольо Фичето", випуск 2018
29 апр 2014 в 23:10 студентка на 27 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Природни науки, специалност - Туризъм, випуск 2015
26 апр 2014 в 19:44 студентка на 40 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Растителна защита, випуск 2017
29 сеп 2013 в 22:59 студентка на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - администраия и управение, специалност - Финанси и счетоводство, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
3
1
6 мин
03.09.2018
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
10
1
2 мин
27.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Пищови по финанси

Материал № 518266, от 30 май 2010
Свален: 63 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 4,537
Брой символи: 27,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения