Големина на текста:
НЯКОИ МЕТОДИЧЕСКИ ПОХВАТИ И ИНТЕРАКТИВНИ
МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА РАБОТА ПРИ ОБУ-
ЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЕТИ КЛАС
Централно място в пети клас е отделено на изучаването на дробните чис-
ла.В този клас се въвеждат десетичните и обикновените дроби, които са първото
разширение на множеството на естествените числа. При усвоява-
нето на четирите основни аритметични действия с дроби наблягам на ал-
горитмичния им характер и показвам различни техни приложения при ре-
шаването на практически задачи.Алгоритъмът е система от правила и ус-
ловия, изпълнението на които осигурява постигането на определен резул-
тат, т.е. решаване на някаква задача.Всеки алгоритъм се състои от нареде-
на последователност от ``стъпки``,описващи точно определено действие.
Например, при алгоритъма за умножаване на смесени числа те са:
Стъпка 1. Смесените числа се превръщат в обикновени дроби.
Стъпка 2. Умножават се обикновените дроби.
Стъпка 3. Получената неправилна обикновена дроб се превръща в смесено
число.
Основен похват е избраната организация и методика на урочната работа
да е съобразена с психологическите и възрастови особености на учениците.
В пети клас децата израстват, паметта им е все още силно механична, но
започват да имат нагласа към логически връзки и умозаключения.Учебно-
познавателният процес запазва емпирико-аналитичния си характер. Знани-
ята се получават главно въз основа на сетивни опори, а същевременно пос-
тепенно се преминава и към усвояване на знания, с използване на непълна-
та индукция. Много рядко давам на готово правила. Стремя се учениците
да достигат до тях и да ги изказват въз основа на наблюдения и като се из-
ползва индуктивният подход се правят съответни изводи и обобщения.
При разработването на уроците използвам сетивни опори – след конкретни
примери, чертежи и практически ситуации използвам израза ``Забелязва-
ме, че…``.
Например: Забелязваме, че при подреждане на числата върху числов лъч
по-голямото от две числа се изобразява в дясно от по-малкото.
С цел повишаване на интереса към математиката и с отчитане на възрас-
товите особености на учениците от пети клас препоръчвам да се решават
занимателни задачи, да се дават исторически сведения. Емоционалният
елемент в работата на учителя създава условия за повишаване интереса
към математиката, за трайно усвояване на знания. Децата преживяват си-
туации,участват в откриване на закономерности, търсят особености в ре-
шението на задачи, рационалност в подходите към решенията – това за-
силва и техния емоционален заряд и осигурява интерес и желание да се
учи математика.Това може да се осъществи чрез рубрики``Любопитно!``,
``Исторически бележки``, въпроси като``Вярно ли е равенството…?``, за-
дачи с магически квадрати, задачи от вида``Намислих число…``,задачи,
които реализират междупредметни връзки с учебния предмет``Човекът и
природата``, задачи от живота на училището, практически задачи с текст,
близък до ежедневието на децата,задачи за остроумие и досетливост, фол-
клорни задачи, правила, които дават възможност за рационалност на мис-
ленето: например - ``За да се запише една несъкратима обикновена дроб
като крайна десетична дроб, трябва знаменателят и да може да се разложи
на произведение от прости множители, които са:
само двойки – 2.2.2…
само петици – 5.5. 5…
само двойки и петици – 2. 2. 5…``
Важно значение в преподавателската работа в пети клас е постепенното
увеличаване на времето, предвидено за самостоятелна работа на ученици-
те.В учебния час под ръководството на учителя се възприемат нови зна-
ния. Обикновено в края на часа почти всички ученици са с чувството, че
са усвоили учебния материал от урока. Обаче, ако те не повторят сами
в дома си знанията придобити в училище, в следващия учебен час устано-
вяват, че много от тези знания са забравени. Самостоятелната работа по
математика е изключително важен момент при усвояване на получените
в урока знания до усъвършенстването им на ниво навици. След това идва
етапът – творческо прилагане на знанията и се стига до самостоятелно
ползване на математическа литература за придобиване на нови знания.
Самостоятелната работа условно може да се раздели на три етапа:
I eтап – възпроизвеждане на придобитите знания.Решават се задачи,
аналогични на основните задачи, решени вече в урока.Тези
задачи съдържат само несъществени разлики.
II етап – тренировъчно затвърдяване на знанията. Решават се задачи, по-
добни на решените в учебника, с повишено ниво на трудност.То-
зи вид задачи изисква прилагането на по-голям обем``стари`` зна-
ния, с по-голяма техника на смятане и елементи на творчество в
рамките на изучения матетиал.
III етап – творческо затвърдяване на знанията.Решават се задачи, които
имат характер на типови задачи или съществуват различни на-
чини за решаването им, които ученикът съобразява. Тези уме-
ния се подсказват на учениците от учителя, те трябва да са за-
ложени в стила на преподаване, но за постигане на творчество
в математиката се изисква сериозна и задълбочена самостоя-
телна работа.
Учителят е водеща фигура за ефективната самостоятелна работа на
своите ученици.Необходими са усет и майсторство за създаване на усло-
вия учениците:
да имат желание да учат и самостоятелно да решават задачи;
да се убедят в собствените си способности, да имат самочув-
ствие, че могат успешно да учат математика;
да бъдат поощрявани, да им се помага, ако имат пропуски и т.н.;
Правилната дозировка на писмената работа по математика ( домаш-
на, контролна, класна работа ) е важно условие за успешно проведена
самостоятелна работа.
Практическата значимост на изучаваните знания се изяснява чрез тех-
ните приложения, посочени като вътрешнопредметни и междупредметни
връзки.
Приложенията на знанията по математика в практическите сфери имат
приоритетно присъствие в учебната работа. Задавам на учениците значи-
телен брой задачи с приложен характер: покупко-продажби, семеен бюд-
жет,процент, намаляване и увеличаване на цени, влогове в банки, строи-
телни и ремонтни работи, мащаб, лица на фигури, обеми на тела, обработ-
ка на информация, зададена с таблици и други.
С ДОИ за учебно съдържание в прогимназиалния етап на обучение е за-
ложена пропедевтика на вероятности и статистика в съответствие със све-
товните тенденции в обучението по математика.
Например: във връзка с изучаване на обикновените дроби говоря за ве-
роятността, като хвърлим зарче, да се падне избрано от нас число от 1 до 6
-1/6; обработва се информация, зададена в таблици – първите стъпки в ста-
тистиката; чертае се кръгова диаграма и хистограма – елементи на статис-
тиката и други.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методически похвати и интелектуални методи при пбучението по Математика в 5 клас

Предназначен за работа в методическо обединение на учителите по хуманитарни и природоматематически науки през учебната 2009/2010 година Стойност: 50лв....
Изпратен от:
dmxdmx391
на 2010-05-29
Добавен в:
Доклади
по Математика
Статистика:
145 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
безкрайно малка геометрична прогресия
добавена от radoslava.nikolova.104 20.10.2013
0
9
Задачa по математика за 8 клас
добавена от galina82 16.01.2018
1
5
Решаване на неравенства за 7 клас
добавена от galina82 30.04.2017
1
3
Подобни материали
 

Курсова работа по висша математика

23 фев 2009
·
860
·
9
·
238
·
1,610
·
5
·
2

Курсова работа по висша математика, състояща се от 32 задачи. Задачите са свъзани с аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо оптимиране
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,031
·
4
·
120
·
1,232
·
2
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 

Задачи по Висша Математика

20 дек 2007
·
3,597
·
8
·
194
·
1,805
·
3
·

Задачи по математика - производни на основните елементарни функции.
 

Задачи за контролна работа по математика

10 юни 2007
·
1,207
·
1
·
153
·
1,336
·
7

Задачи за контролна работа по математика за 9 клас.....
 

Задачи по математика

10 дек 2007
·
417
·
5
·
78
·
299
·
2

Задачи по математика с решения.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Тест по математика за IV-ти клас
междинен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тестът е предназначен за междинна диагностика на ученици от ІV клас при проверка на знанията след първи учебен срок. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
11
5
1
4 мин
05.04.2019
Тест по математика за 7-ми клас (за края на първи срок)
междинен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът е подходящ за всички ученици от 7-ми клас, на които им предстои НВО. Съдържа 20 въпроси със задачи, които имат само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Радка Кънчева преподавател
(Лесен)
20
30
2
8 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по математика

Методически похвати и интелектуални методи при пбучението по Математика в 5 клас

Материал № 517730, от 29 май 2010
Свален: 145 пъти
Прегледан: 600 пъти
Предмет: Математика
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 2,049
Брой символи: 12,532

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методически похвати и интелектуални методи при  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Иванова
преподава по Математика
в град София
с опит от  5 години
4

Рада Стоянова Любенова-Янева
преподава по Математика
в град Пловдив
с опит от  17 години
10

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения